Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Căn hộ Emerald Celadon City Tân Phú - Hotline: 0886 1111 66

3,430 views

Published on

Căn hộ Emerald là khu căn hộ cao cấp tại Celadon City Tân Phú được Gamuda Land giới thiệu đến thị trường trong năm 2017 sau thành công của khu Ruby

Emerald sẽ có hơn 2200 căn hộ chia thành 6 block A, B, C, D, E , F cao 16 tầng. Mật độ xây dựng chỉ 28%.

Thi công hầm móng : Fecon South
Số tầng : 16 tầng
1 Tầng hầm giữ xe thông
Pháp lý : sổ hồng lâu dài.
Block A 1 sàn 25 căn , chia thành 3 zone
Căn hộ nào cũng có ban công
Diện tích 49 – 106m vuông. ( 1 – 3 PN ), căn hộ Duplex 180m vuông với 4 phòng ngủ
Tầng trệt với sảnh tiếp tân cao cấp đón khách
Smart Home & Video Call

Hãy nhanh tay chọn cho mình những căn hộ Emerald đẹp nhất với giá tốt nhất bằng cách liên hệ với Phòng Kinh Doanh chủ đầu tư Gamuda Land qua hotline: 0886.1111.66
http://celadoncity-gamuda.vn

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Căn hộ Emerald Celadon City Tân Phú - Hotline: 0886 1111 66

 1. 1. Propesed Metro (Tuyeán Metro) Chuù thích Railway station Tan Son Nhat (Project) BEN THANH MARKET SON KY MARKET CHOLON ELECTRONIC STORE LE TRONG TAN KENH 19THANG 5 THAM LUONG TAY THANH CHE LAN VIEN DUONGDUCHIEN NGUYENHUUTIEN TRUONGCHINH TRUONGCHINH TRUONG CHINH LACLONGQUAN LYTHUONGKIET CACH MANGTHANG 8 CONG HOA CONG HOA HOANG VAN THU NGUYENVANTROI HOANG VAN THU HOANGHOATHAM HOANGHOATHAM TRUONGCONGDINH AUCO TAN THANH LUYBANBICH AUCO TAN KY TAN QUY TAN KY TAN QUY TAN PHU DISTRICT TAN BINH DISTRICT DISTRICT GO VAP DISTRICT 1 DISTRICT 12 TRAN Q UOCHOANG PHANDINHGIOT HOANG VAN THU PARK GO DAU DOC LAP TRUONG VINH KY TANSONNHI GO DAU TANQUY CAUXEO HUONGLO3 CN1 BINHLONG TRUONGSON THONG NHAT HOSPITAL METRO STATION TSN STATION (project) TSN STATION (project) TAN SON NHAT GOLF COURSE TAN SON NHAT AIRPORT THAM LUONG STATION 1km 2km 3km Emerald precinct VÒ TRÍ
 2. 2. Celadon City naèm taïi Trung Taâm Phöôøng Sôn Kyø, Quaän Taân Phuù vôùi vò trí thuaän tieän, caïnh Aeon Mall Taân Phuù, gaàn quoác loä 1A neân deã daøng di chuyeån ñeán caùc tænh mieàn Taây, mieàn Ñoâng. Ñaëc bieät keá hoaïch môû roäng ñöôøng Taân Kyø Taân Quyù ( ñoaïn töø Leâ Troïng Taán ñeán Tröôøng Chinh) ñaõ ñöôïc pheâ duyeät vaø sôùm ñi vaøo hoaït ñoäng, taïo ñieàu kieän keát noái giao thoâng töø Celadon City ñeán trung taâm ngaøy moät deã daøng hôn. Located at a prime location in the heart of Tan Phu District, adjacent to Aeon Mall and National Highway 1A, Celadon City is not only where all imaginative amenities of a modern urban complex converge but also serves as a hub for transport connections to western and eastern provinces. Especially, with the future expansion of Tan Ky Tan Quy road (Le Trong Tan - Truong Chinh section), traveling to major places in the city would be easier and quicker. 7km from CBD /Caùch Trung taâm Thaønh phoá 7km 3km from TC3 Station - TSN Airport / Caùch nhaø ga TC3 - Saân bay Taân Sôn Nhaát chæ 3km Only 10 minutes away from the City Center once Metro Line No.2 goes into operation /Chæ 10 phuùt ñeán trung taâm khi tuyeán Metro soá 2 Tham Löông - Beán Thaønh ñi vaøo hoaït ñoäng LOCATION - VÒ TRÍ DÖÏ AÙN MINUTES PHUÙT03 MINUTES PHUÙT07 Son Ky Market ( Chôï Sôn Kyø ) MINUTES PHUÙT13 General Hospital My Duc (Beänh vieän Ña khoa Myõ Ñöùc) MINUTES PHUÙT16 Tan Son Nhat Course (Saân Golt Taân Sôn Nhaát) MINUTES PHUÙT15 Tan Phu People's Committee (UBND Quaän Taân Phuù) MINUTES PHUÙT16 Metro Line Ben Thanh - Tham Luong (Tuyeán Metro Beán Thaønh - Tham Löông) MINUTES PHUÙT21 Thong Nhat Hospital (Beänh vieän Thoáng Nhaát) Ho Chi Minh University of Food Industry (ÑH Coâng Nghieäp Thöïc Phaåm) MINUTES PHUÙT23 Tan Son Nhat International Airport (Saân bay Taân Sôn Nhaát) MINUTES PHUÙT10 BigC Truong Chinh MINUTES PHUÙT13 ETOWN Total Area /Toång dieän tích: 82.5ha Green Campus / Khuoân vieân caây xanh: 16.4ha Building Density / Maät ñoä xaây döïng: 20% Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Celadon City Sales Gallery
 3. 3. CELADON SPORTS & RESORT CLUB
 4. 4. GREEN AMENITIES IN 16-HA CAMPUS (Tieän ích khuoân vieân caây xanh 16ha Scenery Lake/ Hoà caûnh quan Lake Park/ Coâng vieân ven hoà Artificial Water Feature/ Ñaøi phun nöôùc Outdoor Gym/ Khu taäp Gym ngoaøi trôøi BBQ Area/ Khu BBQ Kids’ Playground/ Saân chôi treû em CELADON SPORTS & RESORT CLUB THE BIGGEST SPORTS COMPLEX IN VIETNAM (Khu phöùc hôïp theå thao lôùn nhaát Vieät Nam Celadon Sports & Resort Club) Olympic Standard Swimming Pool/ Hoà bôi lôùn chuaån Olympic Kids’ Swimmning Pool & Entertainment/ Hoà bôi treû em vaø Giaûi trí Gym & Dance Studio/ Phoøng Gym & Dance Studio Restaurant & Cafeù/ Khu aåm thöïc & Cafeù SHOPPING - CULTURE - ENTERTAINMENT (Mua saém - Vaên hoùa - Giaûi Trí) Aeon Shopping Mall/ Trung taâm Thöông maïi Aeon Mall Cultural Village/ Laøng Vaên Hoùa Wedding Center/ Trung taâm tieäc cöôùi SERVICES RESIDENTS (Dòch vuï cho cö daân) Air Conditioning Maintenance & Car Wash Service/ Dòch vuï baûo döôõng ñieàu hoøa, röûa xe Celadon Organic Garden/ Vöôøn rau Celadon Free Electric Bus/ Xe ñieän mieãn phí EDUCATION (Giaùo duïc) International Standard Education System /Heä thoáng giaùo duïc lieân caáp tieâu chuaån Quoác Teá www.celadoncity.com.vn Saigon International University/ Baäc Ñaïi Hoïc Middle & High School/ Baäc trung hoïc cô sôû & trung hoïc phoå thoâng Primary School / Baäc tieåu hoïc The Asian International School / Tröôøng Quoác Teá AÙ Chaâu
 5. 5. 28 27 2 7 7 20 24 11 17 22 23 23 2 2 2 2 2 19 11 17 24 25 22 10 23 23 20 7 7 2 2 21 19 1 21 7 7 9 6 5 4 14 12 13 11 12 10 18 7 18 10 7 3 5.1 5.2 22.1 22.2 22.2 22.1 15 27 2 28 26 26 16 ---------------------------- ------------------------------ Đ Ư Ờ N G D Ọ C K Ê N H 1 9 - 5 ( L G 3 0 M ) ---------- -------------------- ---------------------------- Đ Ư Ờ N G B Ì N H L O N G ----------------------- ----------------- ------------------ Đ Ư Ờ N G D 5 ( L G 2 0 M ) ----------------------- ----------------- ------------------ Đ Ư Ờ N G N 4 ( L G 1 0 M ) -------------- ----------------- --------------------------- Đ Ư Ờ N G N 1 ( L G 3 0 M ) MASTER PLAN MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ
 6. 6. INTERNAL AMENITIES / TIEÄN ÍCH NOÄI KHU 1. 2. 3. 4. Main entrance/ Loái vaøo Drop-off station in Pedestrian area/ Ñieåm ñöa ñoùn khaùch taûn boä Mini-clubhouse / Nhaø chôø, khu Cafeù Outdoor Cafeù/ Cafeù aùnh sao 6. Children Pool With Water Play Equipment/ Ñaûo thieân ñöôøng treû thô Pool Deck/ Hoà bôi sinh thaùi5. Pavilion/ Leàu nghó chaân7. Shallow Stream/ Suoái löôøi8. Aroma Garden/ Vöôøn thaûo moäc9. Bbq Area With Trellis/ Phoá nöôùng BBQ10. Reflexology Path/ Con ñöôøng thö giaõn11. Grand Lawn/ Thaûo nguyeân xanh12. Outdoor Amphitheatre/ Saân khaáu ngoaøi trôøi13. Stage With Cover Structure/ Saân khaáu maùi voøm14. Activity Plaza/ Quaûng tröôøng aùnh saùng15. Community House/ Nhaø coäng ñoàng16. Open Lawn/ Ñoàng coû xanh17. Light Well/ Gieáng trôøi18. Relaxing Garden/ Vöôøn thaûo moäc19. Vegetable Garden/ Vöôøn rau20. Sand Playground/ Sa maïc vui veû21. Thematic Children Playground with Relaxing Area/ Coâng vieân tuoåi thô vaø khu thö giaõn 22. Outdoor Fitness/ Khu taäp theå duïc/ Gym ngoaøi trôøi23. Elderly Garden/ Vöôøn döôõng sinh Game Corner (Checkerboard)/ Goùc thö giaõn (baøn côø)25. Shophouse Walkway/ Phoá mua saém26. 24. Celadon City Sales Gallery
 7. 7. MAIN ENTRANCE LOÁI VAØO
 8. 8. NƠI THIÊN NHIÊN THĂNG HOA Được chắt lọc từ những hoa cỏ tinh túy, đan nhau khoe sắc trong khu vườn lớn. Emerald đánh thức mọi giác quan của các chủ nhân và những ai từng đặt chân đến. Từ những vườn thảo mộc thơm, dòng sông lười lơ đãng đến hồ giải trí đa sắc hay các khu dừng chân thư giãn…tất cả tạo nên hương vị cuộc sống thanh khiết, đầy sắc màu và gói trọn cả bình yên. SHALLOW STREAM SUOÁI LÖÔØI CHILDREN POOL WITH WATER PLAY EQUIPMENT ÑAÛO THIEÂN ÑÖÔØNG TREÛ THÔ
 9. 9. A KEY PLAN
 10. 10. UNIT TYPE B2 CORRIDOR D2 E2 E5 F1a F2a 1ST FLOOR PLAN UNIT DISTRIBUTION PLAN TYPE F1a A.1.21 TYPE F2a A.1.20 TYPE F2a A.1.19 TYPE F2a A.1.18 TYPE E2 A.1.17 TYPE E2 A.1.16 TYPE E2 A.1.15 TYPE E2 A.1.14 TYPE B2 A.1.13 TYPE B2 A.1.22 TYPE D2 A.1.23 TYPE D2 A.1.03 TYPE D2 A.1.04 TYPE D2 A.1.05 TYPE D2 A.1.01 TYPE E2 A.1.11 TYPE E2 A.1.12 TYPE D2 A.1.06 TYPE D2 A.1.07 TYPE E5 A.1.10 TYPE E2 A.1.09 TYPE D2 A.1.08 LIFT LOBBY A2 LIFT LOBBY A1 TYPE F1a A.1.02
 11. 11. LIVING ROOM DINNING WC 1 WC 2 BEDROOM 2 MASTER BEDROOM BEDROOM 1 YARD KITCHEN ...................................................................................................................................................................... TYPE B2 3 BEDROOMS / 97.7m2 ...................................................................................................................................................................... TYPE D2 2 BEDROOMS / 67.4m2 ...................................................................................................................................................................... TYPE E2/E5 2 BEDROOMS / 59.7m2 / 59.4m2 LIVING ROOM DINNING WC 2 WC 1 BEDROOM 1 MASTER BEDROOM YARD LIVING ROOM DINNING WC 1 BEDROOM 1 BEDROOM 2 YARD
 12. 12. UNIT TYPE B1 CORRIDOR D1 D3 E1 E1a E4 F1 F2 TYPICAL FLOOR PLAN (4TH - 15TH) UNIT DISTRIBUTION PLAN LIFT LOBBY A2 LIFT LOBBY A1 TYPE F1 A.4.23 TYPE F2 A.4.22 TYPE F2 A.4.21 TYPE F2 A.4.19 TYPE E1 A.4.18 TYPE E1 A.4.17 TYPE E1 A.4.16 TYPE E1 A.4.15 TYPE B1 A.4.13 TYPE B1 A.4.24 TYPE D1 A.4.25 TYPE D1 A.4.03 TYPE D1 A.4.04 TYPE D1 A.4.05 TYPE D1 A.4.01 TYPE E1 A.4.11 TYPE E1 A.4.12 TYPE D1 A.4.06 TYPE D1 A.4.07 TYPE E4 A.4.10 TYPE E1a A.4.09 TYPE D3 A.4.08 TYPE F1 A.4.02 TYPE E1 A.4.14 TYPE F2 A.4.20
 13. 13. LOGIA LIVING ROOM DINNING BEDROOM 1 WC 1 WC 2 MASTER BEDROOM YARD KITCHEN ...................................................................................................................................................................... TYPE D3 2 BEDROOMS / 74.4m2 LOGIA LIVING ROOM DINNING WC 1 WC 2 BEDROOM 2 MASTER BEDROOM BEDROOM 1 YARD KITCHEN ...................................................................................................................................................................... TYPE B1 3 BEDROOMS / 104.3m2 LOGIA LIVING ROOM DINNING WC 1 WC 2 MASTER BEDROOM BEDROOM 1 YARD KITCHEN ...................................................................................................................................................................... TYPE D1 2 BEDROOMS / 71.2m2 LOGIA LIVING ROOM DINNING WC BEDROOM 1 BEDROOM 2 YARD KITCHEN ...................................................................................................................................................................... TYPE E1a / E1 2 BEDROOMS / 65.4m2 / 63.6m2 LOGIA LIVING ROOM DINNING WC BEDROOM 1 BEDROOM 2 YARD KITCHEN ...................................................................................................................................................................... TYPE E4 2 BEDROOMS / 63.3m2 ...................................................................................................................................................................... TYPE F1 / F1a 1 BEDROOM / 53.2m2 / 49.0m2 LOGIA LIVING ROOM DINNING WC YARD KITCHEN BEDROOM LOGIA LIVING ROOM DINNING WC YARD KITCHEN BEDROOM ...................................................................................................................................................................... TYPE F2 / F2a 1 BEDROOM / 53.3m2 / 49.3m2
 14. 14. UNIT TYPE B1-dp CORRIDOR D1-dp D3-dp E1-dp E1a-dp E4-dp F1-dp F2-dp 16TH FLOOR PLAN (DUPLEX) UNIT DISTRIBUTION PLAN TYPE F1-dp A.16.23 TYPE F2-dp A.16.22 TYPE F2-dp A.16.21 TYPE F2-dp A.16.19 TYPE E1-dp A.16.18 TYPE E1-dp A.16.17 TYPE E1-dp A.16.16 TYPE E1-dp A.16.15 TYPE B1-dp A.16.13 TYPE B1-dp A.16.24 TYPE D1-dp A.16.25 TYPE D1-dp A.16.03 TYPE D1-dp A.16.04 TYPE D1-dp A.16.05 TYPE D1-dp A.16.01 TYPE E1-dp A.16.11 TYPE E1-dp A.16.12 TYPE D1-dp A.16.06 TYPE D1-dp A.16.07 TYPE E4-dp A.16.10 TYPE E1a-dp A.16.09 TYPE D3-dp A.16.08 TYPE F2-dp A.16.20 TYPE F1-dp A.16.02 TYPE E1-dp A.16.14 LIFT LOBBY A1 LIFT LOBBY A2
 15. 15. LIVING ROOM LOGIA 1 YARD WC1 DINNING KITCHEN BEDROOM 1 FAMILY ROOM WC2 WC3 BEDROOM 2 MASTER BEDROOM ...................................................................................................................................................................... TYPE D3-dp 3 BEDROOMS ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... GROUND FLOOR MEZZANINE 74.4 m2 130.6m2 56.2 m2 ...................................................................................................................................................................... TYPE D1-dp 3 BEDROOMS ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... GROUND FLOOR MEZZANINE 71.2 m2 127.4m2 56.2 m2 ...................................................................................................................................................................... TYPE B1-dp 4 BEDROOMS ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... GROUND FLOOR MEZZANINE 104.5 m2 191.8m2 87.3 m2 LIVING ROOM LOGIA 1 LOGIA 2 YARD WC 1 WC 2 DINNING KITCHEN BEDROOM 1 MASTER BEDROOM FAMILY ROOM LOGIA 3 LOGIA 4 WC 3 WC 4 BEDROOM 2 BEDROOM 3 VOID LIVING ROOM LOGIA 1 YARD WC1 DINNING KITCHEN BEDROOM 1 FAMILY ROOM LOGIA 2 WC2 WC3 BEDROOM 2 MASTER BEDROOM VOID
 16. 16. LIVING ROOM LOGIA YARD WC1 DINNING KITCHEN BEDROOM 1 LIVING ROOM LOGIA YARD WC1 DINNING KITCHEN BEDROOM 1 LOGIA WC 1 BEDROOM 1 YARD LIVING ROOM DINNING KITCHEN WC 2 WC 3 BEDROOM 2 VOID MASTER BEDROOM 111.9m2 ...................................................................................................................................................................... 3 BEDROOMS ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... GROUND FLOOR MEZZANINE 63.6 m2 48.3 m2 TYPE E4-dp114.0m2 ...................................................................................................................................................................... 3 BEDROOMS ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... GROUND FLOOR MEZZANINE 65.4 m2 48.6 m2 TYPE E1-adp112.2m2 ...................................................................................................................................................................... 3 BEDROOMS ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... GROUND FLOOR MEZZANINE 63.6 m2 48.6 m2 TYPE E1-dp WC2 WC3 BEDROOM 2 MASTER BEDROOM WC2 WC3 BEDROOM 2 VOID MASTER BEDROOM
 17. 17. WC 1 STUDY ROOM YARD LIVING ROOM DINNING KITCHEN WC 1 STUDY ROOM YARD LIVING ROOM DINNING KITCHEN WC 2 BEDROOM FAMILY ROOM MASTER BEDROOM VOID WC 2 BEDROOM FAMILYROOM MASTER BEDROOM ...................................................................................................................................................................... TYPE F1-dp 2 BEDROOMS ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... GROUND FLOOR MEZZANINE 52.6 m2 96.8m2 44.2 m2 98.1m2 ...................................................................................................................................................................... 2 BEDROOMS ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... GROUND FLOOR MEZZANINE 53.0 m2 45.1 m2 TYPE F2-dp

×