Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Các loại diện tích căn hộ Vinhomes Central Park tháp Central 3

1,175 views

Published on

Đầy đủ các mẫu căn hộ cùng diện tích của dự án Vinhomes Central Park Sài Gòn tọa lạc trên khuôn viên đất 43,9 ha tại Tân Cảng quận Bình Thạnh với điểm nhấn là tòa nhà cao 81 tầng (cao nhất VN khi hoàn thành vào năm 2017).

Liên hệ tư vấn và xem nhà mẫu: 0983 888 381

Thông tin dự án tại: http://vinhomes-group.com/

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Các loại diện tích căn hộ Vinhomes Central Park tháp Central 3

 1. 1. Ĩ_rỂỈrĨJ íị,Ệ_:'...,rẩrĨ,r”._:”ịŕ,ịL. :<: K%lLV =.ElÊl “r+lJ ỂllÉN =E7ềl [ĩμ[ì EÉA F' Ịỹếìtì Il+vAỈí v!lỆ”`í IÌAẦĂVẤÌ
 2. 2. Ị X” VẸHOMLS CENTRAL PARK KHU ĐỦ THỊ HIỆN ĐAI &L CAU CÁP BẬC NHAT VIỆT NAM
 3. 3. u. , _zi r ,. ,ẹ.` m‹ ử` 7 ,ñ V. Ỷ. Ỉ.x
 4. 4. Ní VIN HOMES CENTRAL PARK THE CENTRAL 3 TỐNG QUAN 0 Sổ Căn hộ: 525 Căn hộ và Căn hộ thương mạX OffiCete (chưa bao gồm penthouse) I S6 tâng: 47 tâng I Vị trí: Nằm gân tru'Ờng hoc ên Cấp Vinschool, một mặt hướng Vẽ thành phố (Q,Ĩ Và Q.3), mót măt hướng ra Sông 0 S6 lượng thang: 10 thang máy & 3 thang bô I Tòa nhà Cha àm 2 dơn nguyên VỚÍ tổng SỐ 12 Căn hô/sản I Chêu rộng hàng lang Sành thang máy: 2,5 m TIỆN ÍCH 0 Trường mâm non VnSChOO 0 HỔ bơi ngoài trời 0 2 hâm để Xe rông rã I Lounge 0 Khu Vực lễ tân Và Sành Chờ VỚ dộ ngũ nhân viên phục VỤ 24/7 I Hệ thõng Camera 0 Hệ thõng báo khỏỉ, báo Cháy, đấu phun Chữa Cháy tự động tạì hành ang Các tâng Căn hộ
 5. 5. A jì a ',.U" ựợuă-‹v~,s,*'s n _ _.ị,.m » CHÚ THÍCH sơ Ðô cbnu Khu Cản hỘ` The Central: C1 The Park: F'† 7 F7 The Landmark: Lí 7 L3 Khu biêt thự Tòa rIrà B1 tảng Lanứnark Tower Bẽn (huyên dằng Cấp Bệm lì`ệf7 da krìoa qtlõc tế Vnmec Centra Park Ỉmờng èn Cấp Vnscho0l Centraí Park Công Vlêfì Ven sôrg C7
 6. 6. ấ VINHOMES MẶT BẢNG TẢNG 23 CENTRAL PARK THE CENTBAL 3 @ ® QẸGÐ @ @ @@ @ @ @ sum vun . ưuạxr xen 1'1.Yt Law `vvn Ữ szm Ì sam 453& Ừ vun Ữ Mm ff › L` 1431 Ĩ :vn Ữ sam VĨ* zsm Ữvlm Ữ zgco 37m Ữ :vn ĩf sam Tỵĩ A300 'AY K>v> xμv K)Ug 120,5 M2 I I ỏ?,4 M2 @L '”” ”””””””””””” ““5 ””””””””””””””””””””” ”””” ””””””””””””” ”” ***ề u Xé Ế ă Ê s s X ` ừ Kn!KvmAV E 5 ` Ị Ê V ` ZIĐM2 ` ` ` ` ` ` -S-ớv aị N ẵ Ê n. VN u U ' Ệ S v ` ' r ịếàạ s `ýỷ Ì 7 g , r ~ ~ rt ` xa ` ` Ì , ŕ ` Ễ Ê am Ế”` xA l -ư - ø tư r r . - T `- r -`r gè `_ X4 Ầ E l:l / XÁ L L« aμ ự,^ “ E `“ N = ' N K Ế ẵ ` ã xs ` Í Ễ r r 7 r r r - _ạ Ị X3 ' Ẹ -S.-ỳ › ư ư "ŕ~ẵ ” ` X2 ŕŕ * ` ** *F tư ` X2 Ể ` ư ư ư ư ` X' nn ** nn nn *F nn Ế' X' :AMn" ` l27,?M2 ` _` ` ` J Thông số tại bản vẽ à tương đõi, thông số chính thức của từng căn hộ Sẻ được quy định tạ văn bản ký kết giữa Chú đầu tư và khách hàng.
 7. 7. t ` VINHOMES MẬT BĂNG TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 CENTRAL PARK 8 ìssq ĨYSL zsm 115] :mt mn woqu wn zsm cựnnous .Ầvs ›o ưc CAVHỞLA , Ee II77M2 `7"ễ ~~Ặŕ**Ĩ*ŕ Ay. ‹unư "`x` cẢV›‹O`>J 7ó.B M2 EZFML ` ` , .`, ` ** *F ** nn nn nn nn nn IyAV ø1ùỉ Thông số tại bản vẽ là tương đổi, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tạư văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.
 8. 8. VINHOMES MẶT BẢNG TẦNG 35 - 42 CENTRAL PARK THE CENTBAL 3 VI V2 V3 V4 V5 Vb V7 YB VỢ Y gp snĩcll Izzo: zznz vnvnz toecll zznq 1'YĩD LD ư nưa ưạm . &Du ư Ầ'nĩ . :Am ^ 1701 Ôabu ưí zsm a †ew . luot ư syzn ` › a 76,8 M2 B2,B M2 1,7 M2 Ểừ _ N Ế N Ê N g N m K-Ị “ Ế =Ẹp-n Ễ A. ' ` Ế Ế Ị@ẵ 7 7 ŕ Kg ŕ u * ầ ` `® ŕ ŕ A ŕ r »ŕ ŕ P ` ` Ệ . L L. ‹μ ‹μ X3 K Ê ` 7` ~ễ E @ ` x u g cAu›‹og‹ "` caμμoưs cμunour cpμnovx 7ó›E M2 `I2.†-M3 E0!7M2 ASỌMZ ` ` ` . ` ` ` .rỵ , @ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ F “ “ T “ “ ` ` ›μ^ ‹o ư` l ` `x l22,1Mz y x ỚÐ GĐ Qẫ GĐ ỂVÐ Ố ŨĐ Thông số tại bản vẽ à tương đõi, thông số chính thức của từng căn hộ Sẻ được quy định tạư văn bản ký kết giửa Chú đầu tư và khách hàng.
 9. 9. VINHOMES MẶT BĂNG TẢNG 43 - 45 CENTRAL PARK THE CENTRAL 8 GD GỖ Ớầ Gồ G9 GĐ GỖ Gồ Ớầ ỄỒ Ễẫ exam wzzn: zzm 1^m/ vnầbĩ zzoq v1'f›ĩ Lurn ư`um IEỤJ :san 5201 1650 Jim Jvm 3750 atm :wan ` Nm 41m :san MDT 4mt awm ` skm gg swrn Ì xam 1 :μoư Lũ nu^n L ĩlm ư svĩlv 1! xum z ưmư zmr lĩ vam l›ĩ zm^ vn Im! arm :sun ‹ l'L1† loĩ Ầ1ẤK ` ym vÀr V Ĩr^u"oM XĨ II W r^m"om I ỹ»4nnẫ .Au"rưμ :^n‹nnn X 'rNñ1hẢ| v‹ r ., 105,? M2 76,5 MZ 52,5 MZ 61.7 M2 47,9 M2 ìlJ,7M III ẵ S ' 8 -ơ ` Ế S ` m Ẹ X Ễ X ‹. ' 1 ` , lx ` ` r ` r x ` , , , , , "Ề ị n X `g ‹ ›« Ế ễ ` ` X3 Z , 0 z ẵ X I: . ` X2 ề ` 0 :.Angus LANHDU' "`üLMẬl 80‹9M2 Ị 49 ` K ` ` T ` K* K* F ** X` ĨANU1v ` lI63Mz ` - ` @ W "`l Thông sẽ tai bản vě à tương dối, thông số chính thức Cúa từng càn hộ sẽ đươc quy đjnh tại văn bản ký kết giữa Chủ đầu tư và khách hàng.
 10. 10. / N` VIN PIOMES CENTRAL PARK Ỉ ®® ©© MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 11600 KL ll / OỵER KITCHEN DINING x Ữ Q xX m BATH1 g ll Ễ LIVING ,/ ø// ,Ỉa-K MASTER BEDROOM /V / ø// BEDROOM 1 Ẹ AC <l I 7* Thông số tại bản vẽ à tương dối, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy dình tại văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng. (CẶN HỘ 1) THE CENTRAL 8 TIM TƯỒ'NG: 76,8 M2 THÔll‹3 THỦY: 70,3M2
 11. 11. { MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINHOMES (CẦN HỘ 8) CENTRAL PARK THE CENTRAL 3 13000 B W B HỀ Ệ BEDROOM 2 , An L`V`NG BEDROOM1 /,I -“ - - I' s 1/ "x 9 K X ể I O ` 8 I Ệ // Q MASTER BEDROOM '1 O @@ F DININGO @@ KN >‹ /I Ì Ì Ì 0 MAẾẸER KITCHEN DE TIHIẨI TƯƠNỸ: 120,5 M2 THONG THUY: 112,7M2 Ệ ZỈỈ CĐ . :X : , " X BAĨỈĨ1 l,”I/ FOYẸR I Thông số tại bản vẽ là tương đõi, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tạư văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.
 12. 12. ~“ MẬT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINPIOMES (CĂN HỘ 2) CENTRAL PARK 8 1, 13100 Ĩ Ịữẹ KITCHEN O S 05 Oầ Ế O ẵẵ 0 LIVING X ` ẹ TIM TU'ƠNG: 117,7 M2 W lầ THÔNG THỦY: 1cl9,aM2 Ú O LOGGA _ _ gb' Thông số tai bản vẽ là tương đổi, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ đươc quy tĩịnh tại văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.
 13. 13. MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 `I VIN HOMES CENTRAL PARK Ĩ ::l: @CĐ ©© 11600 Ỉ KITCHEN DINING MASTER BEDROOM wc CD X MASTER Thông số kại bản vẽ là tương đõi, thông số chính thức của (ừng căn hộ sẽ được quy định tạư văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng. 8450 (CẬN HỘ 4) THE CENTRAL 8 TIM TƯỜNG: 76,8 M2 THÔNG THỦY: 70,3M2
 14. 14. { MẬT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINHOMES (CÁN HỘ 5) CENTRAL PARK THE CENTRAL 8 11800 KITCHEN 8475 TIM TƯỜNG: 82,8M2 THÔNG THỦY: 76,2M2 Thông số tạư bản vẽ là tương đổư, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tai văn bản ký kết gưữa chủ đầu tư và khách hàng.
 15. 15. *( MẶT BĂNG CÁN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINPIOMES (CĂN HỘ 6) CENTRAL PARK 8 Ĩ 11800 I/ Àk- x Ệ [Ð [Đ W x KITCHEN WC x” 'Ị MASTER/ W /J MASTER BEDROOM I/ BE TIM TƯỜNG: 82.1 M2 THÔIlt3 THUY: 75.8M2 Kề Thông số tại bản vẽ là tương đổi. thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tạư văn bản ký kết giửa chủ đầu tư và khách hàng.
 16. 16. g* MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINPIOMES (CẦN HỘ 8) CENTRAL PARK 8 12000 ẩũ Ũ LIVING BEDROOM1 H) ú Ế MASTER BEDROOM //IMAỀIẸER Ế * ỗ CD Ệ TIM TU'Ô'llG: 81,7 M2 K.rcHEN U U THÔllG THỦY: 75,5M2 r a @G9 [ELF gv Thông số tại bản vẽ là tương đõi, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tạư văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.
 17. 17. ST* MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TĂNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINEIOMES (CẦN HỘ 7) CENTRAL PARK 8 12000 KITCHEN G) ` WC /I MASTER 8475 llllnnllỉìnn X MASTER BEDROOM Ấ ĂÍỊỈ0 Thông số tại bản vẽ là tương đõi, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tạư văn bản ký kết giữa Chủ đầu tư và khách hàng. TIM TƯỜNG: 80,9M2 THÔNG THỦY: 74.4M2 T Ệ I_
 18. 18. T* MẬT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINHOMES (CÁN HỘ 9) CENTRAL PARK 8 7700 LOGGIA 7348 KITCHEN TIM TU'ỜllG: 47,9 M2 THÔNG THÚY: 43,4M2 ER Thông số Ợại bản vẽ là tuơng đốT, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy đưnh tại văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.
 19. 19. { MẶT BĂNG CÂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINHOMES (CẮN HỘ 10) CENTRAL PARK 3 Ĩ 10500 Ji - ŕg MASTER BEDROOM Ả 7 A ŕ BI I I Ảẵủ ẢỄ M I' BEDROOM1 _ BEDROOM2 _ ` -x` 0 WC ` I/ ` MASTER `x II `. sỉ ŕ AC 8 N X F 7 Ẹ I D'N*NG DỊI LIVING FOYEFỈ L°°°'^ TIM TƯỜNG: 125.5 M2 O O O ịịịì THÔNG THỦY: 119.5M2 BAĨH KITCHEN X X 8 0 LOGGIA -@Ị Thông số tại bản vẽ là tương đối, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tạI văn bản ký kết giữa chủ dẩu tư và khách hàng.
 20. 20. SI MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VINHOMES (CĂN HỘ ll) CENTRAL PARK THE CENTRAL 3 10700 KL- //I FỒYER 'E KITCHEN O O BATH1 DTNTNG Ệ WC " MASTER ŕ_ G //' II/ ễl O ` ““““ ““““ TIM TƯƠNG: 127,9 M2 M^STERBEDR°°M I' BEDROOM2 THÔNG THỦY: 121 8M2 BM lầ W 'E Ạ q Á Ả Ị _ BEDROOM1 Ệ 7 RF Thông số tại bản vẽ là tương đõi, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tạI văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.
 21. 21. SI* MẶT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 23 VINPIOMES (CÁN HỘ 9) CENTRAL PARK 8 Ĩ 12000 | BEDROOM 1 V I m , W MASTER BEDROOM ` O " Ê KITCHEN (Ð Cã ` Ồ) Ỗ TIM TƯƠNG: 69.4 M2 THÔllG THỦY: 63.4M2 SI Thông số tại bản vẽ là tương đốI, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy dInh tại văn bản ký kết gIữa chủ đầu tư và khách hàng.
 22. 22. 1 N` MẬT BĂNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 - 22 VÀ 24 - 34 VIN PIOMES CENTRAL PARK 7900 KR KITCHEN T 8 X Ứ) (D Ệ BEDROOM 1RR E du LIVING 37 W Ệ LOGGIA | 77 Thông số tai bản vẽ Ià tương đõi, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ đươc quy trịnh tại văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng. (CÁN HỘ 12) THE CENTRAL 8 TIM TU'ỜIlG: 45.9 M2 THÔIlG THÙY: 42.4M2 Ệ
 23. 23. J VINHOMES CENTRAL PARK MẶT BĂNG CÂN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 85 - 42 (CĂN HỘ 2) Jr 13100 Ỉ I R-EZ Ù BATH1 / / 77 DINING FOYỂRX MASTER BEDROOM `x WC `MASTE 6 -Ệ X 'R ,ŕ”W / K / X KITCHEN I EH P. LẦM VIEC vĩ O x 8 - V “ ©© °° <C. ®® BEDROOM1 ll A ll I :cu: Thông số tại bản vẽ là tương đõi. hông số chính Ihức của từng cản hộ sẽ được quy định lạI văn bản ký kết giữa chủ dảu Iư và khách hàng. THE CENTRAL 8 TIM TU'Ò'NG:111,3M2 THÔINIG THỦY: 1o3,5M2 (KŕIcõNcẫ ĨĨ/X/ŕf DIỆN TỈLĨII SẦN I/IIQỮAI cẵcõcÍ>
 24. 24. 1 VINẾOMES MẶT BĂNG CẢN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 85 - 42 (CẢN HỘ 3) CENTRAL PARK 8 13000 I L 2 B lầ B LIVING Ệ_ BEDROOM 1 ửl Ệ IIỊlỊ_IỊỊNl .IA 0 o 8 0 Ệ O ẵẵ TIM TU'Ò'IIG: 114,oM2 O THONG THUY: 106,3M2 KITCHEN (KIILỂA/cầ TỈNII [>/ỆI/ ĨILĨIIS/^IN VIICJAI cầcẫcĩỳ FOYEB/// / 'íI=K Thông số tạI bản vẻ là tương đốI, thông số chInh thức của từng căn hộ sẽ được quy định tai văn bản ký kết gIữa chủ đầu tư và khách hàng.
 25. 25. 1 ` VIN HOMES CENTRAL PARK J 10600 I Q Ả EM Ĩ Ừ BEDROOM1 T ¶l Ạ Ệ MASTER EEDROOM ` CD WC ` I,r”” "N BEDROOM2 - MASTER " Ệ K K AC S Ỉ` X DỈI Ệ ,' DINING Lí LAVANG /1 FOVER LOGGIA /// I ” Í xỵ BATH1 KITCHEN X I ; / 7 I X X ›‹ ẵẵ LOGGIA _Ộŕ_ Kì( Thông số tạI bản vẻ là tương đối, thông sổ chInh thức của từng căn hô sẽ được quy định tại vãn bản ký kết gIữa chủ đầu tư và khách hàng. MẶT BĂNG CẢN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 85 - 42 (CẢN HỘ 10) THE CENTRAL 3 TIM TU`ỜNG: 119,6M2 THÔNG THÙY: 113,7M2 (”K†/ỎA/G Tí/VII D/ỆAI TỈCI/ SẢA/ VIIỎN GỎC.>
 26. 26. `í VIN HOMES CENTRAL PARK MẬT BĂNG CẢN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CẢN HỘ 2) Thông số tạI bản vě là tương đổi, thông số chInh thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại vãn bản ký kết gIữa chủ đầu tư và khách hàng. 12500 KL. I IỆZỆ3 ,- / I: BATH1 I Ữ FOYER WC `x MASTERBEDROOM MASTER G ` X //I ầu ,l X KITCHEN ' DINING ^I I Ỉ//Av,/II O Ệ " Z ^ Ỉ O3 ắ ` ílxuIx"` O ®® Q /I I , ` ®© BEDROOM1 ` O _ :I LIVING [J Ã Y THE CENTRAL 3 TIM TƯỜNG: 103,1M2 THÔNG THỦY: 95,5M2 (KHÔNG TỈNH DIỆN TÍCH SẢN VUÒN GÓC)
 27. 27. t ` VINẾOMES MẶT BĂNG CẢN HỘ ĐIỀN HÌNH TẦNG 35 - 42 (CẢN HỘ 11) CENTRAL PARK 1 0800 , , ,z RL I X .ỦỈŨỆ Q 8 1 ^ Fầ 1 FOYER -I KTTCHEN AX BATH`1` O DINING Ế 'Ệ wc _ MASTER " Ố I/ n n n n MẦSTỆR BEDROOM BEDRỒỎM 1 Thông số tại bản vẽ là tương đổi, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tạI văn bản ký kết giửa chủ đấu tư và khách hàng. THE CENTRAL 8 TIM TU“ỜNG: 121,1 M2 THÔIIG THỦY: 116,2M2 (KIILỒA/Lì TỈAIII [>/ÊA/ TỈCII SẢN VUỔN Lìỏcĩỳ
 28. 28. J Ỷ VINHOMES MẶT BĂNG CẢN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CẢN HỘ 3) CENTRAL PARK 8 Ỉ 13100 L LOGGIA BEDROOM 1 8 ễ MASTER BEDROOM ` TIM TƯỜNG: 105,9M2 P THÔNG THỦY: 9a,5M2 KITCHEN (K††ỎNcĨ TỈ/X/II D/É/V TỈC͆ SẢA/ VLÍỎ/V c7ỎLĨ> K. Thông số tại bản vẽ là tương đõi. Ihông số chính Ihức của từng cãn hộ sẽ được quy định tạI vãn bản ký kẽ( giữa chủ đầu Iu và khách hàng.
 29. 29. VINẾOMES MẶT BĂNG CẢN HỘ ĐIỂN HÌNH TĂNG 48 - 45 (CẢN HỘ 10) CENTRAL PARK 8 7350 RL ŕ MASTER BEDROOM Bị Ĩ I ! I A Ố WC "" ;“/ " Z MASTER Ề K _K Ẹ X ỆĨŨ S TIM TƯỒ`NG: 113,7 M2 THÔNG THỦY: 107,7 M2 /,1'/F°'E“ °'”'"° Ê LOGGIA (/<I†ỎNG TỈNŕ1[>/ÊN TÍCII SẢN VLIỎAI GÓC) T” LIVING . O O O _E_ MAC BẦTH Í KTTCHEN @Ổ @Q LOGGTA - - Thông số tạI bản Vẽ là tương dổi, thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại Văn bản ký kết gIữa chủ đầu tư và khách hàng.
 30. 30. 1 VINẾOMES MẶT BĂNG CẢN HỘ ĐIỂN HÌNH TẦNG 43 - 45 (CẢN HỘ 11) CENTRAL PARK 8 10800 RF ,ŕ”/ LOGGIA BATII`ì1 Ê WC n MASTER TIM TU”O`llG: 116,3 M2 (D I/ THÔNG THÚY: 110,2M2 °°"° (KIIỎNG TỈAIII D/Ế/XI ĨỈCŕ† S/IA/ VLIỎAI Gỏcỹ MASTER BEDROOM - Rì? Thông số lạI bản vẽ là tương đổI, thông số ChInh thức của từng căn hô sẽ được quy định tại Văn bản ký kết gIữa chủ đầu tư và khách hàng.
 31. 31. CŨNG TY TNHH KINH DŨANH VA [IUẦN LÝ BẤT ĐÚNG SẦN VINHŨMES ÐIA CHỈ DU AN: Khu Tan Càng - 720A ĐIen Bien Phủ, Phương 22. Quận Bình Thanh, Thanh phó HỐ Chí Minh ĐIA CHỈ NHÀ MAU: 208 Nguyen Hửu Cành, PhƯƠng 22, Quận Bình Thanh, Thanh phó HỐ Chí Minh Hotline: 0909 68 33 55 - 0909 36 60 O6 - Website: wvvw.VÍnhOmeS.Vn - Email: bdS.hCm@VÍnhOmeS.Vn

×