Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Embryology Training Institute
Next

0

Share

Lvaf cleantech latvia dunas_prezentacija_2014

Projekta "„Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde” noslēguma prezentācija.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Lvaf cleantech latvia dunas_prezentacija_2014

 1. 1. www.cleantechlatvia.com Apsekojums - sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde Rīga, 2014
 2. 2. www.cleantechlatvia.com Par projektu Projekta mērķis: veikt informācijas apkopošanu un analīzi par Latvijas notekūdeņu dūņu saražotajiem apjomiem, izmantotajām un pieejamajām uzglabāšanas un apstrādes – pārstrādes tehnoloģijām un risinājumiem. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, izstrādāt reģionālajām vajadzībām (finansiāli, klimatiski, ekonomiski) pamatotu algoritmu, ar kura palīdzību notekūdeņu un kanalizācijas uzņēmumi un pašvaldības varētu izvēlēties ekonomiski izdevīgāko un videi draudzīgāko dūņu pārstrādes tehnoloģiju Līguma datums: 29.10.2014 Projekts: NR.1-08/411/2014 Projekta īstenotājs: Biedrības “Latvijas Biotehnoloģijas asociācija” (LBA) struktūrvienība CLEANTECH LATVIA Latvijas Vides aizsardzības fondu (LVAF) noslēgtais līgums: Nr.1-20/229 Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada 29.oktobris – 31.decembris.
 3. 3. www.cleantechlatvia.com Projekta pamatojums Projekts ir aktuāls un nepieciešams, jo risina vairākas problēmas: Notekūdeņu dūņu apjomi Latvijā ir neizmantots atjaunojamais energoresurss; Nepietiekama kvantitatīvo un kvalitatīvo datu uzskaite, lai nodrošinātu statistisko informāciju par reālajiem notekūdeņu dūņu apjomiem, to kvalitāti un apstrādes/pārstrādes veidiem; Zināšanu pārneses trūkums par dūņu apsaimniekošanas veidiem, piemērotām tehnoloģijām, to izmaksām, efektivitāti ; Informācijas trūkums par dūņu izmantošanas iespējām, veidiem un ieguvumiem, kā arī nepietiekamas zināšanas par notekūdeņu dūņu kvalitāti un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; Vides piesārņojuma draudi, ko var radīt nekvalitatīva notekūdeņu dūņu apsaimniekošana.
 4. 4. www.cleantechlatvia.com Projektā paveiktais Veikta informācijas apkopošana un analīze par 10 Latvijas ūdenssaimniecību notekūdeņu dūņu saražotajiem apjomiem un kvalitāti; Apkopota informācija par Latvijā izmantotajām un pieejamajām notekūdeņu dūņu apstrādes – pārstrādes tehnoloģijām un uzglabāšanas risinājumiem; Izstrādāts reģionālajām vajadzībām pamatots algoritms, ar kura palīdzību ūdenssaimniecību uzņēmumi un pašvaldības varētu izvēlēties ekonomiski izdevīgāko un videi draudzīgāko dūņu apstrādes - pārstrādes veidu; Sagatavoti secinājumi un rekomendācijas par dūņu apsaimniekošanu Latvijā.
 5. 5. www.cleantechlatvia.com Dūņu pārstrādes problēmas Latvijā Latvijā nav vienotas dūņu apstrādes izvēles un izmantošanas metodikas; Valsts līmenī nav vienotas koncepcijas apstrādātu notekūdeņu dūņu izmantošanai, t.sk. enerģijas iegūšanai dūņas raudzējot; Tehnoloģiju izvēles pamatā ir aprēķini par notekūdeņu dūņu apjomiem un pieejamiem finanšu resursiem (pārsvarā no ES fondu līdzekļiem); Daudzviet notekūdeņu dūņu utilizācijas jautājums nav atrisināts ilgtermiņā – līdz ar to vērojama zema apsaimniekošanas efektivitāte; Sabiedrībā pastāv piesardzīga attieksme pret notekūdeņu dūņu komposta izmantošanu; Nepilnīgi statistikas dati par notekūdeņu dūņu kvalitāti, apstrādi - pārstrādi un izmantošanu.
 6. 6. www.cleantechlatvia.com Secinājumi un rekomendācijas (1) 1. Veikt izmaiņas normatīvajos aktos par obligātu patogēno baktēriju klātbūtnes apstrādātās notekūdeņu dūņās laboratorisko kontroli pēc dūņu higienizācijas, papildus izstrādājot vai adaptējot ES valstīs jau esošu atbilstošu paraugu noņemšanas metodiku Ietekme: lielāka pārliecība lauksaimniekiem un citiem iespējamiem izmantotājiem, ka apstrādātas notekūdeņu dūņas vai to komposts ir dabīgs un efektīvs augsnes bagātinātājs, kā arī būtu iespējams droši šādu produktu izmantot atjaunojamo/apzaļumojamo teritoriju reģenerācijā un labiekārtošanā.
 7. 7. www.cleantechlatvia.com Secinājumi un rekomendācijas (2) 2. Likumdošanas ietvaros izstrādāt prasības segtu uzglabāšanas laukumu izveidei apstrādātu notekūdeņu dūņu uzglabāšanai, kur tas ir nepieciešams. Ietekme: paaugstināta notekūdeņu dūņu izmantošanas efektivitāte, samazinātas izmaksas, iespēja notekūdeņu dūņu apstrādi - pārstrādi atrisināt ilgtermiņā
 8. 8. www.cleantechlatvia.com Secinājumi un rekomendācijas (3) 3. Izstrādāt vienotu valsts atbalsta stratēģiju notekūdeņu dūņu apstrādei un izmantošanai, izskatot iespējas: izveidot centralizētus dūņu apstrādes centrus reģionos notekūdeņu dūņu apstrādei, kā arī biogāzes iegūšanai; izmantot centralizētas dūņu žāvēšanas un dedzināšanas iekārtas notekūdeņu dūņām, kuras nav iespējams izmantot lauksaimniecībā vai apzaļumošanā . Ietekme: paaugstināta notekūdeņu dūņu izmantošanas efektivitāte, samazināti vides piesārņojuma draudi.
 9. 9. www.cleantechlatvia.com Secinājumi un rekomendācijas (4,5) 4. Izskatīt iespēju izmantot apstrādātas notekūdeņu dūņas un to kompostu degradēto platību atjaunošanā un apmežošanā, balstoties uz jau veiktiem pētījumiem. 5. Likumdošanas ietvaros paredzēt obligātu daļu apstrādāto notekūdeņu dūņu vai to komposta izmantošanu labiekārtojamo platību apzaļumošanai, ja produkts atbilst visām drošības prasībām (ja nav toksisku vielu un patogēno baktēriju klātbūtne). Ietekme: paaugtsināts notekūdeņu dūņu kā augsnes bāgātināšanas līdzekļa izmantošanas potenciāls kokaugu mēslošanai plantācijās, parkos, dārzos un degradētu platību rekultivācijā
 10. 10. www.cleantechlatvia.com Secinājumi un rekomendācijas (6,7) 6. Papildināt 2-Ūdens pārskatus ar notekūdeņu attīrīšanā izmantoto tehnoloģiju detalizāciju, tai skaitā dūņu apstrādes procesu iekārtām un iepriekšējos periodos uzkrātajām/nerealizētajām notekūdeņu dūņām. 7. Ievācot datus par saražoto notekūdeņu dūņu apjomu, apkopot arī informāciju par MK noteikumos norādīto obligāto analīžu rezultātiem. Ietekme: izveidota kvalitatīvu datu bāze par notekūdeņu dūņu sastāvu un kvalitāti, uzlabota informācijas pieejamība par notekūdeņu dūņu tālākas apsaimniekošanas un izmantošanas kopējas stratēģijas izveidei un apstrādes - pārstrādes metožu izvēlei
 11. 11. www.cleantechlatvia.com Dūņu apsaimniekošanas risinājumu izvēles anketa/algoritms Palīglīdzeklis ūdenssaimniecību uzņēmumiem vai reģionu pašvaldībām, lai izvērtētu esošo notekūdeņu dūņu apstrādes – pārstrādes situāciju un rastu alternatīvu, videi draudzīgus risinājumus notekūdeņu dūņu apstrādei - pārstrādei un tālākai izmantošanai. Ieteikums: Eksperti vērtējot situāciju Latvijā uzskata, ka ir divi alternatīvi, videi draudzīgi risinājumi notekūdeņu dūņu apstrādei - pārstrādei un izmantošanai Latvijā: 1. notekūdeņu dūņu apstrāde - pārstrāde kompostā (izmantošanai lauksaimniecībā, apzaļumošanā un apmežošanā) ; 2. centralizēta notekūdeņu dūņu žāvēšana un dedzināšana reģionos, ja notekūdeņu dūņas nav iespējams izmantot savādāk.
 12. 12. www.cleantechlatvia.com Dūņu apstrādes galvenās iespējas un to iedzīvotāju ekvivalenta ietekme uz tehnoloģiju izvēli 5-50 IE 50-2 000 IE >100 000 IE10 000 – 100 000 IE2 000-10 000 IE *IE = Iedzīvotāju skaita ekvivalents Avots: OÜ aqua consult Baltic Apstrādes tehnoloģiju vai risinājumu izvēle Dūņu lauki Pārvietošana uz lielāku NAI Aerobā stabilizācija Kompostēšana reaktoros Kompostēšana kaudzēs Žāvēšana / sadedzināšana Anaerobā apstrāde
 13. 13. www.cleantechlatvia.com Addrese: Aleksandra Čaka iela 31-4, LV 1011, Rīga, Latvija Mājas lapa: www.cleantechlatvia.com Sekojiet mums Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr Kontakti: Dina Eglīte t. +371 26666845 Dina@cleantechlatvia.com Digitally signed by Dina Eglīte Date: 2015.01.31 20:18:33 EET Signature Not Verified

Projekta "„Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde” noslēguma prezentācija.

Views

Total views

411

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×