Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Budget 13 chefmøde feb 2012

505 views

Published on

OPlæg på chefmøde om budget 13 og regnskab 12

Claus Thykjær og Henrik Nielsen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Budget 13 chefmøde feb 2012

 1. 1. Budget 2013-2016 samt regnskab2011 Mandag den 22. august 2011
 2. 2. Agenda□ Regnskab og træfsikkerhed - nye rammevilkår□ Styringsarbejdet□ Strukturelle udfordringer for kommunen, hvordan rammesættes disse?□ Budgetarbejdet □ Regnskab, RS II, Budgetseminar, årshjul□ Overblik over fagudvalgsudmøntning og input om centrale større udfordringer
 3. 3. Nye vilkår - Tættere styring□ Færre økonomiske frihedsgrader => behov for sikkerhed i styringsindsats□ Fx Københavns kommune □ Opfølgning primo – 1,5 pct □ Opfølgning medio – 1,0 pct □ Opfølgning ultimo – 0,5 pct
 4. 4. RegnskabsresultaterFagudvalg Prognose – Regnskab Regnskab Prognose – Februar 2011 (VB) 2011 (KB) RS3 (mikro) (makro)DTO -3,4 -3,8 -3,6 0,3BU -13,3 -22,1 -22,5 0,0SSU -4,9 -0,7 -16,8 1,5AMU 11,3 35,7 -35,3 15,9KIU 2,5 0,8 -0,5 0,0ØU -27,0 -54,1 -25,0 -7,4Total: -34,8 -44,2 -103,7 10,0
 5. 5. Inden for skiven? Vedtaget Regnskab Prognose – Historik – Ult.Fagudvalg budget RS3 sept.DTO 119,7 115,8 119,9 120,9BU 683,0 660,9 683,0 656,2SSU 784,9 784,2 786,4 771,6AMU 246,3 280,0 262,2 277,7KIU 62,2 63,0 62,2 63,1ØU 200,5 146,4 193,1 187,5Total: 2.096,5 2.052,3 2.106,8 2.075,9”Resultat” -44,2 10,3 -19,6
 6. 6. Fagudvalg Præcision – Præcision – Forskel – Forskel – ”Makro vs. Regnskab Historik Regnskab/ Regnskab/ RS3” (makro) RS3 MakroDTO -3,2% 1,0% -3,4% -4,2% DårligereBU -3,2% -3,9% -3,2% 0,7% BedreSSU -0,1% -1,7% -0,3% 1,5% DårligereAMU 14,5% 12,7% 8,0% 1,7% BedreKIU 1,3% 1,4% 1,3% -1,8% DårligereØU -27,0% -6,5% -23,3% -20,5% BedreTotal: -2,2% -0,9% -2,6% -1,2% Bedre
 7. 7. Styring fremadrettet –Gennemsigtighed og Forudsigelighed Arbejdsgruppe Mikro møder makro Identifikation af indlagt risiko Kobles på økonomisk politik, adfærd, normer og kultur - Aktuel anledning med overførsler
 8. 8. Strukturelle udfordringer på trods afoverskud Underskud også i det optimistiske scenarie Input fra RS II og regnskab Fastholde fokus på det langsigtede pres  Svigtende indtægter og for høje udgifter  Demografi presser målgrupper og kompetencer/antal hænder  Mere på egne økonomiske ben  GK forhold; skoler, beskæftigelse, bygninger, sundhed osv
 9. 9. Budgetseminar Fokus på rammevilkår  Krisen er ikke en krise, mere på egne ben, 2020/2040 osv Fokus på egen indsats  Styringsindsats, normer, kultur Fokus på centrale udfordringsområder Fokus på fremadrettede spilleregler
 10. 10. Den økonomiske årsplan 2012Chefgruppemøde den 2. marts 2012 Fredag den 2. marts 2012
 11. 11. Budgetproces 2013-2016Aktivitet: Tidsfrist: Bemærkninger:Fastlæggelse af budgetproces Februar/marts Godkendt i ØU den 27. februarBudgetseminar 26. og 27. april Uddybes senereFagudvalgenes budgetarbejde Maj/juni ØU udmelder ramme – Fagudvalgene drøfter på møder i maj og juniOrientering om økonomiaftale 18. juni Byrådet orienteres om økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KLBudgetseminar 20. august På budgetseminar foreligger sidst opdateret budget- grundlag og materiale fra fagudvalgenes budgetarbejde1. behandling af budget 2013-2016 27. august og 3. Tager udgangspunkt i budgetoplæg til budgetseminar i september august, evt. korrigeret for ”konklusioner” på seminaretBudgetlægning i fagudvalgene September Konkret proces planlægges senere2. behandling af budget 2013-2016 24. september og 8. oktoberFærdiggørelse af budgetmateriale og Oktober til Byrådet evaluerer budgetproces 2013-2016 forud forevaluering af budgetproces december byrådsmøde den 10. december => Fastlægge spor for budgetproces 2014-2017
 12. 12. Budgetseminar i aprilFormål med budgetseminar:□ Tidlig opstart af budgetproces => ”Klæde” politikerne på til den videre proces□ Skabe fælles fundament□ ”Kickstarte” fagudvalgenes budgetarbejdeVæsentlige ”dagsordener” for budgetseminaret:□ De økonomiske udfordringer / Strukturel ubalance□ Det samfundsøkonomiske perspektiv□ Fokusdrøftelser (endnu ikke fastlagt)□ Økonomistyring / Økonomisk politik
 13. 13. Budgetseminar i aprilTorsdag den 26. april (HU deltager frem til og med frokost):Kl. 9.00 - 9.15 Velkomst og formål v/ borgmester og direktionenKl. 9.15 - 10.45 Udgangspunktet for budget 2013-2016 v/ administrationen  Det økonomiske udgangspunkt (regnskab 2011, RS2 - 2012 og basisbudget 2013- 2016)  "Rammerne" (budgetlov, sanktioner, nulvækst osv.)  Økonomiske udfordringer på "overordnede" parametre (indtægt, demografi osv.)  Økonomiske udfordringer på konkrete områder (primært sundhed og arb.marked)  Status på udmøntning af vedtagne besparelser  Budgetproces 2013-2016Kl. 10.45 - 11.00 KaffepauseKl. 11.00 - 12.15 Drøftelser mellem Byrådet og HU omkring udgangspunktet for budget 2013-2016Kl. 12.15 - 13.15 FrokostKl. 13.15 - 14.15 Et økonomisk "Wake-up call" v/ professor Nina SmithKl. 14.15 - 15.00 Drøftelser med udgangspunkt i Nina Smith´s oplægKl. 15.00 - 15.15 KaffepauseKl. 15.15 - 16.15 Fokus 1 - Administrativt oplæg og politisk drøftelseKl. 16.15 - 17.15 Fokus 2 - Administrativt oplæg og politisk drøftelseKl. 17.15 - 18.15 Fokus 3 - Administrativt oplæg og politisk drøftelseKl. 18.15 - 18.30 Opsamling og afrunding på dagenKl. 18.30 Middag
 14. 14. Budgetseminar i aprilFredag den 27. april:Kl. 9.00 - 9.15 Opstart og rammesætning af dagen v/ borgmester og direktionenKl. 9.15 - 10.15 Økonomistyring i kommunerne v/ souchef Peter Holdt-Olesen, KREVIKl. 10.15 - 10.45 Drøftelse af KREVI-oplægKl. 10.45 - 11.00 KaffepauseKl. 11.00 - 11.30 En kritisk vinkel på økonomistyringen i Gribskov Kommune v/ administrationenKl. 11.30 - 12.00 Drøftelse af økonomistyringen i Gribskov KommuneKl. 12.00 - 13.00 FrokostKl. 13.00 - 14.15 Gruppedrøftelser om kendetegn i den fremadrettede økonomistyring i Gribskov Kommune - "Sporlægning" på vejen mod en økonomisk politikKl. 14.15 - 15.00 Opsamling på gruppedrøftelserKl. 15.00 - 15.30 Kaffepause og afrunding
 15. 15. Regnskab 2011
 16. 16. Resultatstatus 2012
 17. 17. Opsamling□ Processer er fastlagt og ”samtænkt”□ De fastlagte processer (særligt budget) er dynamiske => Vil blive justeret og tilrettet i løbet af året□ Væsentligt, at få indarbejdet processerne i de respektive OSers arbejde□ Dokumenterne finder I i Økonomihåndbogen under nr. 17
 18. 18. Tekniske udfordringer 2011, 2012, 2013 □ Teknisk budgetanalyse-arbejde har forbedret metoderne på Teknisk budgetanalyse-arbejde har forbedret metoderne på arbejdsmarkedsområdet □ Men regnskab-11 bød på udfordringer, budgetteringen kan fortsat udfordringer, budgetteringen kan fortsat fortsat finetunes (reelle satser) og forbedres (disponeringer, forbrugsprocenter v/tilbudskøb). (disponeringer, forbrugsprocenter v/tilbudskøb). □ De samme tekniske variable skal have obsvedr. 2012-budget og obsvedr. 2012-budget og løbende opfølgning. Nye budgettekniske analyser iværksat for præcision i RSerne. □ Budget-13 ikke så langt at der kan peges på udmøntning af besparelsen. □ Budgetkonkl: Både for 2012 og 2013 gælder det om indsats, kvalitet, effekt, og konjunktur.
 19. 19. Børneudvalget – budget og regnskabBesparelseseffektuering og struturelle udfordringer for BØR Skriv måned/år
 20. 20. Status budget 2012 (13)Budget 2012 er 20 mio. kr. lavere end budget 2011.□ 8 mio. kr. reduceret som følge af effektiviseringer (budgetforlig 2010)□ 7 mio. kr. som følge af almindelige demografisk tilpasning som følge af færre børn.□ 5 mio. kr. reduceret som følge af besparelser (budgetforlig 2011) (7 mio i 2013). Se oversigt for status.
 21. 21. Effektuering budgetbesparelser2012/132 punkter ikke effektureret, men undervejs.□ BFR lavere normering. Besparelserne på myndighedsområderne. I 2013 udeståender er 0,8 mio. Skal findes inden for Psyk, Soa og PÆD (eksl. spec.pæd).□ Forvaltning af myndighed overfor udsatte børn og unge 2013: 1,1 mio. udestår. Indsatserne ligger inden for flg. 3 kategorier: □ Øgede indtægter genne egenbetaling o.lign. □ Omlægning af opgaveløsning (fra dyrere til billigere, fra ekstern til intern) □ Reduktion i ydelser (interne, eksterne)
 22. 22. Strukturelle udfordringer/dagsordner der på BØRsområde vil "fylde" over de næste 2 - 5 år.□ Børnetalsfald - betydning for hhv. skole og dagtilbudsområdet.□ Implementering Inklusionsstrategi – herunder metodikker for tildeling og styring af SP-rammerne til hhv.almen og special-tilbud.□ Ejendomsstrategi og bygningsforhold Buområdet□ Ungeområdet - uddannelsesperspektivet.□ Øget pres udsatte børn & unge. Afledt at tidens bevågenhed, både medier og landspolitisk. Flere underretninger, flere forventede anbringelser mv.
 23. 23. Indholdsmæssige udfordringer 2012 og 2013 □ Meget store sæsonudsving vanskeliggør vurderinger af budgetforudsætninger primo året. Hvornår klinger lavsæson af. 1. gennemgang for udvalg d. 21.3. af de enkelte budgetposter og - forudsætninger. □ Sigtelinier 2013: Største reform-år formentlig nogensinde: FØP/Flex- området, sygedagpenge, ledighedsområdet generelt, struktur, finansieringsomlægninger. I samme år. Forventet opstart: Det meste 1.1 2013 □ Budget-13 bliver en ”rodekasse”. Bliver umuligt at sammenholde med eksisterende BO-forudsætninger, når vi når længere frem i budgetarbejdet. Usikkerheder om indsatsers økonomiske virkninger, og GK-DUT. □ Anbefaling: I forhold til besparelsen bør Budget-13 ses på overordnet niveau. Vi skal finde 5 mio. kr. Vi må kigge på samlede rammer. □ Konkl. DUT, finansieringsreform, væsentligt ændrede indsatser ”trumfer” almindelig budget-teknik.

×