Pangunahing problema sa aking barangay

15,544 views

Published on

Problema sa Barangay! =))

Published in: Education, Sports, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pangunahing problema sa aking barangay

 1. 1. Proyektosa A.P<br />Ipinasani: Clarissa B. Sulit<br /> I-Marvelous<br />Ipinasakay: Ms. MarifeJagto<br />
 2. 2. PangunahingProblema Sa AkingBarangay.<br />Basura<br />Baradong Drainage<br />Double park vehicle<br />Askal<br />Mga lasing sakalsada<br />
 3. 3. Basura-angproblemadito ay hindinakakapasokangmga truck ngbasuradahilsa double park.<br />Gumamitngmasmaliitna truck parahindimahirapansapagpasok.<br />Askal-nagkalatangmgaasosakalye. Pabanganibsamgabatanamakagat at nagkalatangmgaduminito. Nagiisalangangginagamitnasasakyansabuongsiyudad.<br />May sasakyanang City Government naumiikotsabawatbarangayupangmanghulingmgaasongligawupangdalhinsa impounding area sa San Juan.<br />
 4. 4. Baradong Drainage-angmga drainage ay baradonanagsasanhingpagbahasaibangkalye. Kadalasannanakabara ay basura o plastic.<br />Maglinis at iwasanmagtaponngbasura kung saan-saan.<br />Double Parking Vehicle-kadalasansamgasasakyan ay naka-double parking nanagigingsanhingmabigatnadaloyngtrapiko at nagiginghadlangsamga truck ngbumberokapag may sunog.<br />NagkaroonngBarangay Ordinance nanagbabawalsapagpaparkngdoble. At nagbigay din ngcolor coding sticker sapampaseherongsasakyanupangmaiwasannamagkasabay-sabayangpaglabassakalyengmgaito.<br />
 5. 5. Mgalasing sakalsada-nagkalatangmga nag-iinomansakalsadanakadalasangnagigingsanhingbasag-ulo<br />NagkaroonngBarangay Ordinance nanagbabawalsapag-inomsakalsada. Merongbarangay patrol naumiikotsabawatkalyeupangmasiguronawalangmag-iinom. AngmganahuhulingsumasayawsaBarangayOrdinansa ay kaagadnadinadalasaistasyonngpulissasiyudad.<br />
 6. 6. SarilingOpinyon/Obserbasyon<br />
 7. 7. Basura-naobserbahankonaangmgatao ay hindidisiplinadodahilnagtataponsilangmgabasura,maliliitnabasura at balatngmgakendiatbp.<br />Askal-naobserbahankonamaramingasongnasakalye at kung saan-saanitonagduduminaisa ring uringbasura. Nakakatakotrinpodahilbakamaka-kagatangmgaitongmgabata.<br />Mga lasing sakalsada-naobserbahankonatuwinggabi ay laging may nag-iinumansamgakalsada. Meron ring nag-aawaydahilsahindipagkakaintindihandahilnaka-inom.<br />
 8. 8. Baradong Drainage-naobserbahankonaangmga drainage ay punong-punongmgabasurananagsasanhingpagbaha.<br />Double Parking Vehicle-naobserbahankonaangmgasasakyanay kung saan-saanlngnagpapark. Silarin ay walangdisiplinakasinagdo-double parking sila o dalawanglinyaangkanilangpina-parkannanagsasanhingtrapikdahilsaliitngkalsada.<br />
 9. 9. Rekomendasyon<br />
 10. 10. Basura<br />Dapatmagingdisiplinadoangmgataonamagtaponngbasurasatamangtapunan o sabasurahan.<br />Magtalagangmgamaglilinisngisanglugarupangmapanatilingmalinisito.<br />
 11. 11. Askal<br />Dapathinuhulinakaagadangmgaasongkalyeparahindinaitomaka-kagatnggatao.<br />Dapatdagdaganangmga truck napanghulisamgaaso.<br />Dapatpag-igihan pa ngmgaBarangay Officials angmgapanghuhulisamgaito.<br />
 12. 12. Baradong Drainage<br />Iwasangmagtaponngmgabasura kung saan-saan.<br />MagingmasalertoangmgaBarangay Officials.<br />Dapatmaglagayngmultasabawatmahuling Official nanagtataponsahinditamangtapunan.<br />
 13. 13. Double-Parking Vehicle<br />Dapat may mgaBarangay Official naumiikotsamgabarangaynatumitingin kung may lumalabagsapag-do-double park.<br />Dapatmag “tow” silangmgasasakyanghindisumusunod.<br />Dapatsabihanangmgamamamayannamag-park lang kung anoangtapatngkanilangbahay.<br />
 14. 14. Lasing saKalsada<br />Dapatpinaparusahanangmgamahuhulingmgataongumiinomsakalye.<br />Dapatmagingmasalertoangmgatanodsapanghuhulingmgaumiinomsakalsada.<br />
 15. 15. Konklusyon<br />
 16. 16. Angmgabarangay ay may sari-saringmgaproblemanasinusulusyonan.<br />Angatingbarangay ay parangatingtahanan,dapattayongmakipagtulungansamganamumunodito. Isa samgamaitutulongnatindito ay angsimplengpagsunodsalahatngmgaalintuntunin o ordinansanapinatututpadnito. Hindi makakayangsinumangnamumuno kung hindimakikipagtulunganangbawatresidentemagingito’ymaliit o malakingbarangay. TungkulinnatinbilangisangmabutingmamamayanangpagsunodsabawatpatakaranngatingBarangay. <br />
 17. 17. Script<br />
 18. 18. Clarissa: MagandanghaponpoKapitan.Kapitan: Magandanghapon din naman. Anobngmaipaglilingkodkosainyo.Clarissa: Akongapopalasi Clarissa studyanteng JCA. Meronpokasikaming project tungkolsaiba’tibangproblemangbarangay.Kapitan: Hali kayo pumasok at umupo. Clarissa: Salamatpo. Meronpoakongkatanungan kung maarilangponinyongsagutin. Una,anopobaangmgapangunahingproblema o suliraninsaatingbarangay? At ikalawa,Anopoangnaiisipnatingsulosyonnatindito.Kapitan: Maramitayongsuliraninsaatingbarangaykayatayo ay bumuongiba’tibang committee. Unaang Public Works and transportation. Pangalawa,Health. Pangatlo,Sports. At angpanghuli ,Peace and Order. Sa Road and Transportation,angpangunahingsuliraninnatin ay angmaruruming drainage nanagigingsanhiminsanngpagbaha. Ikalawa,ayangmgalubak o siranakalsada. Ikatlo,ayangtrapiko.Pangapat ay angmgasasakyannanaka-double park. Sa Health Committee isasamgaproblemanatin ay angmganagkalatnaaso. Sa Peace and Order namanisasamgatinututukannatingproblema ay angnagiinumansakalsadanakadalasangnagigingsanhingbasag-ulo at ang curfew ngmgakabataan. Sa Sports naman ay walatayongnakikitangproblemangdahilito ay seasonal lamang.<br />
 19. 19. Clarissa: Paanonamanponinyosinusulusyonanangmgaproblemaito?Kapitan: Sa mga drainage system,kami ay bumuonggruponatutulongsapaglilinisnggabaradong drainage at nagsasagawarinkaming information desiminationparasapagbabawalmagkalat.Samgalubak o siranakalsada,kami ay humihinging budget appropriation saatingpamahalaangbayan. Sa trapikonaman,nagbigayngcolor coding sticker samgapampasaherongsasakyanparamabawasanang volume ng jeep. Sa mga double-parking naman,nagbigayngBarangay Ordinance nanagbabawalsapagpa-park ngdoble. Sa mgaasosakalye,maymga truck nananghuhulisamgaasongnsakalye. Angmganagiinumannamansakalsada , may mga patrol naumiikot at sumisiguronawalangmgaumiinomsamgakalsada at kung sino man angmakitanaumiinomsakalsada ay hinuhuli at dinadalasa Police Station.Clarissa: MaramingSalamatpoKapitansainyongoras.Kapitan: MaramingSalamatrin<br />
 20. 20. MgaLarawan<br />
 21. 21.
 22. 22. Asongnasakalye.<br />Baradong Drainage.<br />MgaBasura.<br />
 23. 23. Double-Parking Vehicle.<br />Nag-iinumansakalsada.<br />

×