Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© Copyright 2017 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,
wordt uitdr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Die euro's, van wie komen die

933 views

Published on

Achtergrondartikel naar aanleding van het onderzoek naar wittwassen door de Stichting Islamitische Centrum Westelijke Mijnstreek van de Geleense Al Houda moskee en de islamitische hulporganisatie Stichting Babycare in Geleen.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Die euro's, van wie komen die

  1. 1. © Copyright 2017 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 15 februari 2017 Dieeuro’s?Vanwie komendie? ACHTERGROND AL HOUDA-MOSKEE Zorgen om wat er zich in de Al Houda-moskee in Geleen afspeelt, waren er al langer. Over de financiering van de moskee, bij zowel de burgemeester als bij een groep gelovigen die zich heeft afgesplitst. GELEEN DOOR JOHAN VAN DE BEEK ENDOOR JOHAN VAN DE BEEK EN CLAIRE VAN DYCK HH etisapril2016.Burge- meester Sjraar Cox van Sittard-Geleen maakt zich zorgen over de wijze van fi- nancieringvanmoskeeAlHoudain Geleen en het gebrek aan transpa- rantie daarover. Hij spreekt die zorgen ook hardop uit in een radioprogramma. Het is Nieuws en Co van NPO1. Het pro- grammaisneergestrekenoplocatie om een uitzending te maken over eenopmerkelijkeontwikkelinginde moskee. Een groep gelovigen heeft zich afgescheiden uit onvrede met de orthodoxe koers en uit vrees dat die koers mede wordt bepaald door buitenlandse financiers. Lees: de Golfstaten. Wat in Geleen gebeurt is, in het klein, iets dat in heel Europa in ge- bedshuizen gaande is. Een strijd tussen gematigde moslims en mos- lims die, vaak met financiële steun van landen in het Midden-Oosten, een steeds orthodoxere koers gaan varen. Salafistisch. Of wahabis- tisch,deSaoedischevariantvanhet salafisme. Dat betekent: trouw aan de uit- gangspunten van de sharia, de isla- mitischewetgeving.Endatstaatop gespannen voet met de uitgangs- punten van de democratie en de rechtsstaat. De strijd tussen gema- tigd en extreem speelt zich vaak binnenskamers af. Ver weg van de publiciteit. Maar hier, in Geleen, wordt die zichtbaar. Hetbiedteenuniekeinkijkinwatde Franse islamoloog Gilles Kepel de burgeroorlog binnen de islam noemt. Er zijn stromingen die niets hebben met democratie en recht- staat en met de rug naar de wester- sesamenlevingstaan.Omdatzedie verachten. Het is een vorm van uit- sluiting. Niet vanwege de bekende argumenten die radicalisering moeten verklaren - racisme, kans- ongelijkheid - maar een zelfverko- zen verwijdering van een samenle- ving die als decadent, zielloos en materialistisch wordt gezien. HetzeHetze In de radio-uitzending komt een woordvoerder van de moskee aan het woord die verklaart dat ‘de me- dia’ (hij doelt op deze krant) alles verdraaien. Er is een hetze gaande tegen de moskee in Geleen. Er is ei- genlijk niets aan de hand. Burgemeester Cox zegt dat hij zich niet wil bemoeien met de richtingenstrijd, maar dat hij een grens trekt bij groepen die geen rekening houden met „de democratie en de rechtsorde. Voorhenzalindegemeentegeen plaats zijn’’. Dat zijn, zou je kunnen zeggen, profetischewoorden.Erisdanal eenomvangrijkonderzoekgaan- denaardemoskee.Juistnaarde herkomst van de vele duizenden euro’sdieervoorgezorgdhebben dat de Al Houda-moskee in Geleen in recordtijd is afbetaald. Bij al-Wasatia, de afgesplitste groep, bestaat het vermoeden dat het geld afkomstig is uit de Golfsta- tenofuitSaoedi-Arabië.Inruilvoor invloed op de religieuze koers. Vra- gen en twijfels bestaan al langer bij de afscheidingsbeweging. Onder andere over de vicevoorzitter van de moskee met zijn Stichting Baby Care, die konvooien naar onder meer Syrische grensgebieden stuurt om daar, naar eigen zeggen, humanitaire hulp te verlenen. Dit terwijlererkendeinternationaleis- lamitische hulporganisaties zoals de Rode Halve Maan zijn die dit werk al doen. Wat moet een vracht- wagen van de Stichting Baby Care daar? Waarom moeten gelovi- geneenbedragvan1750europer gezintebetalenvoordefinancie- ring van de moskee? De bestuursvoorzitter van de moskee, Stefan Zentveld, rea- geerde gisteren niet op verzoe- ken om commentaar. Hij verkeerde, naar verluidt, in het Midden-Oosten en zou giste- renterugkereninGeleen.Ookde vicevoorzitter reageerde niet op verzoeken om commentaar. InGeleenwerdengisteravondbij het vallen van de duisternis nog steeds spullen van het terrein van de moskee in vrachtwagens geladenenafgevoerd.Hetonder- zoek naar de euro’s is begonnen. Iktrekeengrensbij groependiegeen rekeninghoudenmetde democratieende rechtsorde.Voorhenzal indegemeentegeen plaatszijn. Burgemeester Sjraar Cox Een man die wilde gaan bidden in de moskee in Geleen kijkt even wat zich achter de schermen afspeelt. FOTO ROGER DOHMEN

×