Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De islam als bouwpakket

148 views

Published on

Achtergrondartikel over de knip en plak-islam. Online discussie onder moslimjongeren over wat halal is en wat haram.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De islam als bouwpakket

  1. 1. © Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Vrijdag, 30 januari 2015 De islam als bouwpakket JONGEREN EN GELOOF door Johan vd Beek en Claire v Dyck S Of verkiezingen ha- ram (verboden) zijn, is slechts een van de vele twistpunten tus- sen jonge moslims. Op internet wemelt het van de ‘schrift- geleerden’ die elkaar met knip-en-plak- werk de maat ne- men. „Het epileren van de wenkbrauwen behoort tot de grote zonden.” S tel, je bent een jonge mos- lim. Je houdt van Beyon- cé. En dan zegt iemand: die muziek is haram. Mag niet van Allah. Lees maar op internet: „De islam staat zingen toe op voorwaarde dat dit gebeurt op muziek die niet opwindend is (…) als het onderwerp van het lied tegen de leer van de islam ingaat door bijvoor- beeld mensen uit te nodigen te drin- ken, dan is het haram. Als het lied niet tegen de leer ingaat, maar de zan- ger wel seksueel suggestieve bewegin- gen maakt, is het ook haram. Dat geldt ook als het gezang dierlijke in- stincten aanwakkert. De Profeet (vre- de zij met hem) heeft gezegd dat mos- lims die wijn drinken terwijl ze luiste- ren naar gezang begeleid door mu- ziekinstrumenten, door de aarde zul- len worden verzwolgen en sommigen van hen zullen in apen en varkens worden veranderd.” Dat is nogal wat. Je besluit om je Facebook-account te gebruiken om jonge geloofsgenoten te raadplegen. Hoe doen die dat? En daar is lesje nummer één al: „Er zijn vele overle- veringen te vinden die duiden op het verbod op muziek en het toekomen van een verschrikkelijke bestraffing aan degenen die muziek toegestaan verklaren en zich hier schuldig aan maken (…). Gezang is verboden, en in het bijzonder als het gepaard gaat met muziekinstrumenten.” En dan volgen de adviezen elkaar snel op: „Wereldse muziek is eigen- lijk verboden. Ten eerste omdat er veel gescholden wordt en er zitten vaak pittige beelden bij. Ten tweede omdat het een duivelse boodschap kan bevatten.” Of: „Muziek is haram, alles wat je in staat stelt om te dan- sen is ook haram. Dus er is muziek die je aanzet tot dansen en die is ha- ram zoals (hip hop, rock etc.) en er is muziek die je niet aanzet om te dan- sen zoals anasheed (religieuze liede- ren).” Er is haast geen onderwerp denk- baar of het wordt online naast de meetlat van het Zuivere Geloof ge- legd. Onderwerpen die regelmatig de revue passeren: Disneydieren op kinderkleding (het is gewenst dat de moslim dit soort kleding niet aanschaft), parfum voor vrouwen buiten de deur (een vrouw dient al- les te vermijden wat de aandacht trekt van mannen), Nieuwjaar (elke broeder/zuster zal zich als een echte moslim/moslima gedragen en dus geen nieuwjaar vieren?), het epileren van wenkbrauwen (iets dat de Pro- feet verboden heeft en diegene die het toch doet wordt door Allah ver- vloekt), nagels lakken en lang laten groeien (verfoeilijk gebruik dat door moslimvrouwen is overgenomen van verdorven vrouwen uit Europa), ma- ke-up (Allah de Verhevene verbiedt de vrouw om haar schoonheid ten toon te stellen aan anderen behalve haar echtgenoot), bioscoopbezoek (films waar men zijn religie niet kan schaden of de schepping van Allah kan bezichtigen zijn zeker aan te ra- den, zoals natuurfilms. Bij Holly- woodfilms behoren naakte vrouwen en immorele gebeurtenissen die tegen de islam ingaan), zoenen (het is niet halal om te zoenen of seks te hebben) enzovoort, enzovoort. Het patroon is steeds hetzelfde. Iemand plaatst een ‘topic’. Bijvoorbeeld over het gebruik van ringen door vrouwen. Prompt komt er iemand die ergens op het internet een fatwa (ban- vloek) over ringen heeft gevonden. En dan buitelen citaten uit de Ko- ran en de Hadith (daden en gezeg- den van de Profeet) over elkaar heen in een wedstrijd die erom lijkt te gaan wie het vroomst is. Dit is wat de religiewetenschapper en islamoloog Anne Dijk de ‘pick and choose’-islam noemt die je ook ziet bij jongeren die radicaliseren. „Het is een doe-het-zelfmanier van gelo- ven waarbij zeer gebrekkige theolo- gische kennis wordt gecompen- seerd door knippen en plakken van op het internet bij elkaar geraapte citaten. De motor hiervan zijn vaak onzekerheid en de afwezigheid van autoriteit. Als hun ouders hen niet kunnen helpen met antwoorden op religieuze vragen, dan gaan jon- geren zelf die antwoorden zoeken. Het is een kwestie van het te goed willen doen.” Ook uit onderzoek van Lotty van de Eldering, emeritus hoogleraar in- terculturele pedagogiek, is de fixa- tie op een zuivere islam bij jonge- ren vaak een vorm van afzetten te- gen de traditionele cultuur van de ouders, die vaak nog een sterke band hebben met het land van her- komst. Vaak wijzen jongeren de islambele- ving van hun ouders af of maken die zelfs belachelijk. Hierdoor wordt wat Dijk de authority gap tussen ouders en kinderen noemt, steeds breder. De Belgische politico- loog prof. Rik Coolsaet rept over de aantrekkingskracht van uiterst sim- pele en duidelijke regels voor pu- bers die houvast zoeken. „Zij pik- ken uit de islam alleen die elemen- ten die in hun kraam passen. In el- kaar geknutselde islam, vaak aange- haakt aan het islamitische concept van al-wala wa-l-bara: verbonden- heid met wat islamitisch is, en af- stand van alles wat dat niet is.” Het is zwelgen in een zelfgekozen isole- ment van ‘puurheid’. Het gevaar is dat het ook de eerste stap naar radi- calisering kan zijn. De islam als bouwpakket Discussies over wat ‘haram’ (verboden) is, worden door moslimjongeren gevoerd op internet. foto Thinkstock

×