Successfully reported this slideshow.

Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS

0

Share

Loading in …3
×
1 of 41
1 of 41

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS

 1. 1. Raport Anual 2015
 2. 2. Parteneri tradi ionaliț • AYG ROMANIA • Radio Constan aț
 3. 3. IANUARIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 4. 4. GALA CIVI-MATECA Evenimentul de închidere a proiectului “CIVI-MATECA”, câ tig torul din Constan a al programului deăș ț responsabilitate social  HEINEKEN pentru Comunit i, edi ia 2014, dezvoltat de HEINEKEN înă ăț ț parteneriat cu Asocia ia CSRNest.ț Proiectul “CIVI–MATECA” a îmbinat pasiunea Generaţiei Click pentru tehnologia de ultimă generaţie, cu elemente de educaţie civică, urmărind în acelaşi timp promovarea voluntariatului prin dezvoltarea inter- relaţionării umane. Scopul proiectului a fost acela de a-şi aduce contribuţia la educarea civică a noilor generaţii de elevi de gimnaziu şi liceu, care învaţă în unităţile de învăţământ din municipiul Constanţa şi din alte 8 localităţi. A fost un proiect provocator, care a scos în eviden ă creativitatea elevilor, gândirea lor critică precum iț ș spiritul concuren ial, promovând în acela i timp lucrul în echipă.ț ș S-au înscris în concursul de scurt metraje avand tematica civica, 420 elevi care au realizat 104 filme, din care au fost premiate 13. Celebrarea succeselor participan ilor în cadrul festivită ii de premiere, a avut loc înț ț 29 ianuarie, la Teatrul Na ional de Oper i Balet „Oleg Danovski” Constan aăț ș ț . http://civicumvoluntaris.ro/archives/projects/proiectul-civi-mateca
 5. 5. FEBRUARIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 6. 6. Liceenii i Voluntariatulș 12 februarie Participare la Târgul ONG-urilor, ediţia a treia, organizată de Consiliul Şcolar al Elevilor din liceu, desfă urat la Liceulș Teoretic “Ovidius” Constan a, în scopul promovăriiț voluntariatului i ale programelor dezvoltate de reprezentan iiș ț societă ii civile constăn ene.ț ț http://www.telegrafonline.ro/targ-de-voluntariat-pentru-elevi-la-liceuland-8221ovidius-and-8221 http://radioconstanta.ro/2015/02/12/targul-liceenii-si-voluntariatul/
 7. 7. Cupa Iernii pentru persoanele cu handicap 19, 20, 21 februarie Asocia ia Jude eană Constan a a Sportului pentru Persoanele cu Handicap, înț ț ț parteneriat cu  Direc ia Jude eană pentru Sport i Tineret Constan a i cu Asocia iaț ț ș ț ș ț Civicum Voluntaris, a organizat „Cupa Iernii” la rummy i darts, eveniment înscris înș Campionatul Local al jocurilor de club „Anotimpurile”. Partidele au avut loc la clubul persoanelor cu handicap i la centrul de zi al „Arka”.ș „Asemenea competi ii, sus inute nemijlocit de partenerii no tri, aduc o stare de bineț ț ș în rândul persoanelor speciale ale asocia iei noastre”, a declarat Ion Gembă anu,ț ș pre edintele AJCSPH.ș http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/cupa-iernii-pentru-persoanele-cu-handicap-485320.html http://www.cugetliber.ro/stiri-social-cupa-iernii-la-remi-si-darts-pentru-persoanele-cu-handicap-din-constanta-208696
 8. 8. MARTIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 9. 9. În lumina reflectoarelor 1 – 28 martie Cincisprezece organiza ii nonguvernamentale constăn ene au participat la cursurile de comunicare iț ț ș rela ionare cu presa organizate de Asocia ia Civicum Voluntaris i TEAM în cadrul proiectului "În luminaț ț ș reflectoarelor“. Scopul proiectului - instruirea reprezentan ilor ONG-urilor în sensul îmbunătă irii procesului de comunicareț ț dintre mediul non-guvernamental i mass-media pentru cre terea vizibilită ii ONG- urilor constăn ene.ș ș ț ț http://www.telegrafonline.ro/1428008400/articol/296543/8221in_lumina_reflectoarelor8221.html http://adevarul.ro/locale/constanta/secretul-invatat-ong-uri-ajungi-mai-aproape-inima-publicului-folosind-lumina-reflectoarelor-_551d623c448e03c0fd26fbb2/index.html
 10. 10. Cupa Pure Jatomi la Tenis de masă 15 martie Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului Persoanelor cu Handicap, împreună cu partenerii săi, Asociaţia Civicum Voluntaris, Asociaţia Sport pentru Sănătate, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Constanţa, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Pure Health & Fitness Tomis Mall Constanţa şi Centrul de zi al Bisericii Baptiste Arka, au organizat cea de-a doua ediţie a competiţiei, care a reunit sportivi cu dizabilităţi în scaun rulant şi sportivi cu handicap moderat sau uşor. 
 11. 11. Zilele diversit iiăț 20 – 22 martie Asociaţia Civicum Voluntaris în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri ADAPTO, Asociaţia Judeţeană a Sportului Persoanelor cu Handicap Constanţa a desfăşurat "Zilele Diversităţii", eveniment care s-a alăturat campaniei Hand in Hand for Diversity! iniţiată de UNITED for Intercultural Action, 21 martie fiind Ziua Internaţională a Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare, la care iau parte organizaţii non-guvernamentale, şcoli, consilii locale, etc. din toată Europa. Stabilită in Amsterdam, Olanda, UNITED for Intercultural Action este reţeaua europeană împotriva naţionalismului, rasismului şi fascismului, care sprijină imigranţii şi refugiaţii şi care consideră că este important să lupte împotriva intoleranţei la orice nivel. Din reţea fac parte mai mult de 550 de organizaţii din 48 de ţări europene. Programul evenimentului: • 20 martie 2015 - Un mănunchi de unicate…Biblioteca Vie; • 21 martie 2015 - Un strop de diversitate - Dans tradiţional Sri Lanka; • 22 martie 2015 - Priveşte diferit! Traseu în fotoliu rulant pentru non-utilizatori. http://civicumvoluntaris.ro/archives/evenimente/zilele-diversitatii
 12. 12. G ini de ar pentru un trai decentă ăț „Găini de ară pentru un trai decent” este un proiect pilot de responsabilitate socialăț implementat de Asocia ia Civicum Voluntaris şi finanţat de compania DB Schenkerț România cu suma de 4500 de lei. Proiectul a demarat în luna ianuarie prin selecţia a două familii din comuna Mereni, cu o situatie materială precară şi cu copii care merg la şcoală sau grădiniţă şi au nevoie de sprijin pentru alimentaţia copiilor şi cheltuielile curente ale familiei. Au fost selectate 2 familii, care au primit la începutul lunii martie, o donaţie de câte 100 de găini ouătoare i 1 tonă de furaj, cantitate suficientă pentru a acoperi hranaș găinilor timp de 3-4  luni de zile. http://civicumvoluntaris.ro/archives/projects/gaini-de-tara-pentru-un-trai-decent
 13. 13. APRILIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 14. 14. Curaj, motiva ie, sport i situa ii extraordinare înț ș ț coala AltȘ fel Asocia ia Civicum Voluntaris sț -a implicat în săptămâna “ coala AltfelȘ ” oferind elevilor din două coli gimnaziale i un colegiu,ș ș activită i deosebite,ț care urmăresc să le modeleze caracterul: dacă pe 6 si pe 7 aprilie, voluntarii asocia iei i-auț încurajat pe elevii de la coala gimnazială “B.P.Haș deuș ” i de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” să aibă încredere în for ele proprii,ș ț proiectându-le filme motiva ionaleț si pe data de 8 elevii de la coala gimnazială Jean Bart sș -au jucat cu hârtia, la atelierul handemade, in 9 aprilie, s-a organizat o activitate cu totul neobi nuită i inedită, care iș ș -a încântat peste măsură pe elevi. Asocia ia Na ional a Juc torilorprofesioni ti i Sportivi de Paintball din Româniaă ăț ț ș ș “DRACONES” împreun cuă Asocia ia CivicumVoluntaris i Asocia ia Studen ilor i Medicilor Voluntari din Constan aț ș ț ț ș ț au dat startul opera iuniiț speciale de salvare “Cercet tori în pericol”.ă Aflând că în zona de conflict localizată pe terenul de paintball al Asocia iei Dracones,ț “s-a prăbu it”ș un elicopter ce transportă trei cercetători de top mondial care au descoperit tratamentul împotriva cancerului, un grup de elevi ai Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” s-au constituit brusc într-o echipă de apărare a păcii i de protec ie a elicopterului, în timp ce un alt grup deș ț colegi s-au decis brusc să-i răpească pe cercetători. În mijlocul ac unii, sub rafala zgomotoasă a bilelor care împră tie culoare, i-au facut apari ia studen ii medicini ti din cadrulț ș ș ț ț ș Asocia iei Studen ilor i Medicilor Voluntari din Constan a care au încercat să le acorde primul ajutor cercetătorilor, într-unț ț ș ț mediu ostil i să îi extragă din zona fierbinte a conflictului.ș Paisprezece elevi ai Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida s-au aflat pe terenul de paintball în calitate de jucători, în timp ce colegii lor au privit meciul din public i au urmărit manevrele de prim ajutor pe care studen ii medicini ti le-au efectuat la fa a locului,ș ț ș ț obliga i să evalueze starea bolnavilor în condi ii neprietenoase!ț ț Activitatea a stimulat elevii să lucreze în echipă, i-a indemnat să practice sportul, să fie agili i hotărâ i, le-a oferit cuno tin e deș ț ș ț prim ajutor i i-a distrat, pregătindu-i in acelasi timp pentru eventuale astfel de situatii reale.ș
 15. 15. M A I Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 16. 16. Caravana Respectului la Mereni! Treizeci de copii i aptesprezece părin i i bunici au avut parteș ș ț ș pe 3 mai 2015, de o frumoasă surpriză din partea Asociatiilor Civicum Voluntaris, a Studen ilor Medicini ti i a Tinerilor Medici (ASMTCM Diviziaț ș ș Interna ională) din cadrul Facultă ii de Medicină a Universită ii “Ovidius” din Constan a i a patru mediciț ț ț ț ș speciali ti constăn eni.ș ț Caravana Respectului a poposit pentru a doua oară în satul Mereni, jude ul Constan a, cu ajutoare pentru optț ț familii nevoia e i consulta ii medicale de specialitate acordate gratuit.ș ș ț Bucuro i că pot ajuta oamenii din ara în care studiază, 300 de studen i ai Diviziei de Limbă Engleză dinș ț ț cadrul Facultă ii de Medicină a Universită ii “Ovidius” Constan a, cât i membrii ASMTMC au reu it să repeteț ț ț ș ș gestul de omenie pe care l-au făcut în decembrie 2014 pentru câteva familii din Mereni i au colectat i înș ș primăvara aceasta, haine, jucarii i încăl ăminte i au achizi ionat alimente de bază i produse de igienă,ș ț ș ț ș pentru 8 familii nevoia e din acela i sat.ș ș Studen ii au fost înso i i în această caravană de 4 medici, care i-au oferit sprijinul în mod voluntar pentruț țț ș a determina starea de sănătate a familiilor vizitate, au oferit consulta ii la domiciliu i îndrumare medicală înț ș cazurile care au necesitat. Prin dona iile benevole ale studen ilor s-a colectat suma de 6280 de lei din care s-au cumpăratț ț alimente, produse de igienă, rechizite pentru copii i semin e pentru grădină. Asocia ia Civicum Voluntaris a efectuat oș ț ț dona ie de încăl ăminte nouă, de sezon, pentru copiii i femeile vizitate.ț ț ș
 17. 17. S pt mână ă a Na ional a Voluntariatuluiţ ă 11 – 17 mai Sub sloganul “Prinde gustul!”, Asociaţia Civicum Voluntaris a reunit în diferite formule de parteneriat reprezentanţi ai societăţii civile şi instituţii publice, pentru a marca prin activităţi specifice perioada dedicată promovării voluntariatului: • 11 – 12 mai 2015: “ i tu po i avea succes!”,Ş ţ vizionare de filme motivaţionale cu sesiuni de dezbateri voluntari - liceeni pe tema perspectivelor şi motivării tinerilor, a pregătirii lor pentru viaţă. • 12 mai 2015: “Expozi ie vieţ ”, Parcul Oleg Danovski, spaţiul public transformat în “galerie” deschisă, unde “exponatele” - voluntari prind viaţă, interacţionând cu “vizitatorii” - membri ai comunităţii, cu scopul de a transmite mesaje de interes pentru aceasta. • 12 mai 2015: „ i noi tim!Ş ş ”, Parcul Oleg Danovski, creare instant de afise de promovare a voluntariatului, pentru libera dezvoltare a creativităţii lor şi pentru a evalua percepţia acestora asupra voluntariatului. • 13 mai 2015: „Biblioteca vie”, Liceul Teoretic “George C linescu”,ă elevii au fost încurajaţi să dialogheze cu autori ai cãrţilor din bibliotecã. • 14 mai 2015: „Voluntariatul i Sport pentru S n tateş ă ă ”, Plaja Modern, elevi antrenati într-un circuit sportiv si in ecologizarea unei porţiuni de plajă, realizarea lanţului uman SNV. • 15 mai 2015: „Vrems fimvoluntari!ă ”, echipe de voluntari au traversat de mai multe ori 6 intersecţii mari din Constanţa, la culoarea verde a semaforului, purtând cartoane mari având inscripţionat cuvântul „VOLUNTARIAT”, pentru sensibilizarea pietonilor si soferilor, prin impact vizual.
 18. 18. IUNIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 19. 19. 1 iunie - B rcuă ța colorată Nu există copil care să nu fi pliat din hârtie la un moment dat, o bărcuţă sau o altă figurină care să-i însenineze ziua şi să-i ofere satisfacţia şi bucuria de a-şi fi conceput propria jucărie. Sărbătorind inocenţa şi bucuria, Asociaţia Civicum Voluntaris, în parteneriat cu Centrul comercial Maritimo Shopping Center, AYG Romania, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Radio Constanţa şi Avon Romania, a organizat pentru copiii din Constanţa, un concurs de bărcuţe colorate, care să le ofere oportunitatea copiilor de 6-10 ani să creeze şi să le reamintească părinţilor de copilărie.
 20. 20. Asocia ia CivicumVoluntaris îl sus ine pe Eduardț ț în activitatea sa de Promotorpentru democra ie europeanăț Andrei Eduard Cr ciună  – voluntar al Asocia iei Civicum Voluntarisţ  – este unul dintre cei 30 de tine ri se le cta iţ  pentru a participa în cadrul proiectului „Promotori pentru Democra ie”ţ , derulat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România împreună cu Ministerul Tineretului i Sportului, Group of the European Youth for Change (GEYC) i Asocia ia Proș ș ț Democra ia (APD), în perioada mai – decembrie 2015.ț Eduard împreună cu Oana Madalon, din Mangalia, a reprezentat în acest proiect regiunea Dobrogea şi a promovat democra ia i valorile care îi unesc pe cetă enii Uniunii Europene,ț ș ț printr-o serie de activităţi creative şi de comunicare, organizate cu sprijinul asociaţiilor din care fac parte, conform Declara iei de sprijin depusă înț 24 iunie de Asocia ia Civicum Voluntaris.ț Proiectul “Promotori pentru Democra ie European ”ţ ă  a vizat dezvoltarea de competen e înț rândul participan ilor printr-o sesiune workshop-uri la Bucureşti, urmată de implementarea laț nivel local a unor ac iuni de comunicare proprii, în perioada 1 septembrie – 12 octombrie 2015.ț Proiectul continuă cu participarea la o vizită de studiu la Parlamentul European (Bruxelles, 19- 20 octombrie 2015) i un eveniment final de prezentare a rezultatelor activită ilor desfă urate.ș ț ș
 21. 21. SEPTEMBRIE I OCTOMBRIEȘ Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 22. 22. Campania “Frumusețea dobrogeană”, în beneficiul femeilordin mediul rural Salutând Ziua Internațională a Frumuseții, Asociația Civicum Voluntaris împreună cu Constanța Beauty & Fashion Bloggers, Maritimo Shopping Center, TV Neptun, Primăriile Bărăganu, Grădina, Deleni i Sili teaș ș , au derulat în perioada 14 septembrie – 19 octombrie, Campania “Frumuse ea Dobrogeanăț ”, cu două componente: “Colored Nails Week” i Caravanaș “Frumuse ea Dobrogeanăț ”, în beneficiul unui număr de 180 de femei și fete din mediul rural al județului Constanța. https://www.facebook.com/Frumusetea-Dobrogeana-160839234251432/?fref=ts
 23. 23. “Colored Nails Week” a constituit componenta de colectare de fonduri, care au fost folosite pentru a oferi gratuit beneficiarelor din cele 4 comune dobrogene, sesiuni și produse de îngrijire și înfrumusețare, în cadrul Caravanei “Frumusețea dobrogeană”.
 24. 24. Caravana “Frumusețea dobrogeană” Caravana a ajuns pe 28 septembrie în comuna Bărăganu, pe 5 octombrie în comuna Grădina, pe 12 octombrie în Deleni, iar în Sili tea pe 19 octombrieș . O echipă formată din hair stylisti, experți în machiaj, un nutriționist și bloggeri din comunitatea Beauty&Fashion au tuns, vopsit, aranajat și machiat câte 45 doamne și domnișoare din fiecare comună și le-au oferit informații i sfaturiș despre îngrijirea corporală, sănătate și frumusețe.
 25. 25. 28 septembrie în comuna Bărăganu
 26. 26. 5 octombrie în comuna Grădina
 27. 27. 12 octombrie în comuna Deleni
 28. 28. 19 octombrie în comuna Sili teaș
 29. 29. Rezultatele...
 30. 30. Pe 18, 25 septembrie iș 2 octombrie EGALI ÎN EUROPA Ac iune organizat în cadrul proiectuluiţ ă “Promotori pentru democra ie european ”ţ ă ini iat de Biroul de Informare al Parlamentului European în Româniaţ • Andrei Eduard Cr ciun,ă voluntarul Asocia iei CivicumVoluntaris,ţ şi-a asumat misiunea de a se • asigura că tinerii constănţeni cu dizabilităţi din segmentul de vârstă 15-26 de ani sunt EGALI ÎN • EUROPA, îşi cunosc drepturile de cetăţeni europeni, modul în care trebuie să fie respectate şi • solicitate. Având competenţe dobândite în acest sens, prin participarea la sesiunile din cadrul • proiectului „Promotori pentru Democra ie european ”,ţ ă derulat de Biroul de Informare al • Parlamentului European în România împreună cu Ministerul Tineretului i Sportului, Group of theș • European Youth for Change (GEYC) i Asocia ia Pro Democra ia,ș ț ț Eduard a sus inţ ut ac iuni deţ • comunicare proprii, organizate cu sprijinul organizaţiei din care face parte – Asocia ia Civicumț • Voluntaris şi al partenerilor atraşi în activităţile de proiect: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă • Albatros, Radio România Constanţa şi AYG România. Organizatorii împreună cu Edy au dorit ca • cele trei întâlniri reciproc informale, care s-au desfăşurat la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă • Albatros, să constituie pentru tinerii constănţeni cu nevoi speciale, oportunitatea de a împărtăşi • propriile experienţe şi probleme cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi.
 31. 31. Pe 23 octombrie Asocia ia CivicumVoluntaris a pusț ora ul CONSTAN A pe Harta Voluntariatului!ș Ț Federa ia VOLUM – Federa ia organiza iilor care sprijină dezvoltareaț ț ț voluntariatului în România, în parteneriat cu Asocia ia Civicum Voluntaris,ț Comitetul Na ional Român pentru Drepturile Copilului – Filiala Constan a iț ț ș Asocia ia „Sweet Land” a organizat în data de 23 octombrie un evenimentț local pentru prezentarea i promovarea instrumentelor i a oportunită ilorș ș ț care vin în sprijinul organiza iilor neguvernamentale care lucrează cuț voluntarii i, de asemenea, în sprijinul persoanelor care doresc săș desfă oare activită i de voluntariat. ș ț
 32. 32. Petrecere de Halloween Pe 30 octombrie, Asocia ia Civicum Voluntaris, Asocia ia TEAM, Asociaţia pentruț ț Promovarea Educa iei Creativ-Ecologice i Abilită ilor Inovative i Direc iaț ș ț ș ț Jude eană pentru Sport i Tineret Constanta în parteneriat cu AYG România iț ș ș Radio Constan a , au organizat „Petrecerea de Halloween”.ț 100 de elevi din ciclul primar de la colile constăn ene, profesori, părin i i voluntariș ț ț ș au sărbătorit Halloween-ul prin Concurs de dovleci, Concurs de costume, de desene i karaoke.ș
 33. 33. NOIEMBRIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 34. 34. 30 NOIEMBRIE Caravana respectului in satul Dropia, comuna Tortomanu Prin satele dobrogene, cu studen ii străini ai Facultă ii de Medicină.ț ț oca i de sărăcie, studen ii strâng fonduri i cumpără alimente, produse de igienăȘ ț ț ș personală, rechizite. Se face colectă de haine groase, încăl ăminte i jucării.ț ș Echipa de 3 medici speciali ti, care ne-a înso it, a consultat membrii celor 12 familiiș ț vizitate i a intervenit medical în anumite cazuri, s-au cumpărat medicamenteș pentru un copil cu o boală genetica rară. Cei care cred ca studen ii străini au bani, sunt boga i, se în eală. Plătesc chiriiț ț ș mari, î i plătesc studiile, cumpără, căr i...ș ț De aceea, gestul lor este de apreciat.
 35. 35. DECEMBRIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 36. 36. 5 Decembrie - Gala VoluntarilorConst n eniă ț Gala Voluntarilor Constăn eni marchează pe 5 Decembrieț Ziua Internaţională a Voluntarilor iș urmăreşte recunoaşterea publică a meritelor celor mai activi voluntari din Constanţa. Au fost prezente 19 ONG-uri implicate activ în viaţa comunităţii constănţene prin proiecte şi programe de calitate care valorizează resursa umană voluntară. Evenimentul a fost organizat de o echipă formată la nivel local din: Asociaţia Civicum Voluntaris, S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club, Radio Constanta, Organizaţia Nonguvernamentala Ecologistă Mare Nostrum, Comitetul Naţioanal Român pentru Drepturile Copilului Filiala Constanţa, Asociaţia Together Everyone Achieves More şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Asociaţia Copiilor şi Tinerilor cu diabet din judeţul Constanţa, Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret - Filiala „ Tineri Mereu” Constanţa, Fortele Navale Romane şi AYG România.
 37. 37. Prietenul secret In 15 decembrie, la Centrul de plasament "Delfinul" Agigea, s-a desfasurat prima activitate din cadrul proiectului "Prietenul secret". Copiii din acest centru au primit cadouri si au prezentat un scurt program artistic. Proiectul "Prietenul secret" a fost realizat de echipa formata din: Asociatia Civicum Voluntaris, Asociatia TEAM, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta si Scolile Gimnaziale Nr 18 " Jean Bart" si Nr.12." B.P.Hasdeu“ din Constan a.ț
 38. 38. Prietenul secret In 17 decembrie, la Centrul de Zi Agigea, s-a desfasurat a doua activitate din cadrul proiectului "Prietenul secret".
 39. 39. La Gala Na ional a Voluntarilor, proiectul Civi-Mateca al Asocia ieiăț ț CivicumVoluntaris, a fost selectat printre finali ti.ș
 40. 40. Asociatia Judeteana Constanta a Sportului pentru Persoanele cu Handicap – AJCSPH a organizat in data de 17 decembrie 2015 „Sarbatoarea Bradului” cu scopul de a premia membrii sportivii pentru rezultatele înregistrate in competitiile interne la nivelul Comitetului National Paralimpic si implicarea in diferitele programe si proiecte din 2015.  Voluntarii Asociatiei Civicum Voluntaris au primit diplome pentru implicarea lor.
 41. 41. Asocia ia CivicumVoluntaris ureaz Cr ciun fericită ăț tuturorvoluntarilor, partenerilor i colaboratorilors i!ăș

×