Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS

Raport Anual
2015
Parteneri tradi ionaliț
• AYG ROMANIA
• Radio Constan aț
IANUARIE
Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș
Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
GALA CIVI-MATECA
Evenimentul de închidere a proiectului “CIVI-MATECA”, câ tig torul din Constan a al programului deăș ț
responsabilitate social  HEINEKEN pentru Comunit i, edi ia 2014, dezvoltat de HEINEKEN înă ăț ț
parteneriat cu Asocia ia CSRNest.ț
Proiectul “CIVI–MATECA” a îmbinat pasiunea Generaţiei Click pentru tehnologia de ultimă generaţie, cu
elemente de educaţie civică, urmărind în acelaşi timp promovarea voluntariatului prin dezvoltarea inter-
relaţionării umane.
Scopul proiectului a fost acela de a-şi aduce contribuţia la educarea civică a noilor generaţii de elevi de
gimnaziu şi liceu, care învaţă în unităţile de învăţământ din municipiul Constanţa şi din alte 8 localităţi.
A fost un proiect provocator, care a scos în eviden ă creativitatea elevilor, gândirea lor critică precum iț ș
spiritul
concuren ial, promovând în acela i timp lucrul în echipă.ț ș
S-au înscris în concursul de scurt metraje avand tematica civica, 420 elevi care au realizat 104 filme, din care
au fost premiate 13.
Celebrarea succeselor participan ilor în cadrul festivită ii de premiere, a avut loc înț ț 29 ianuarie, la Teatrul
Na ional de Oper i Balet „Oleg Danovski” Constan aăț ș ț .
http://civicumvoluntaris.ro/archives/projects/proiectul-civi-mateca
FEBRUARIE
Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș
Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
Liceenii i Voluntariatulș
12 februarie
Participare la Târgul ONG-urilor, ediţia a treia, organizată de
Consiliul Şcolar al Elevilor din liceu, desfă urat la Liceulș
Teoretic “Ovidius” Constan a, în scopul promovăriiț
voluntariatului i ale programelor dezvoltate de reprezentan iiș ț
societă ii civile constăn ene.ț ț
http://www.telegrafonline.ro/targ-de-voluntariat-pentru-elevi-la-liceuland-8221ovidius-and-8221
http://radioconstanta.ro/2015/02/12/targul-liceenii-si-voluntariatul/
Cupa Iernii pentru persoanele cu handicap
19, 20, 21 februarie
Asocia ia Jude eană Constan a a Sportului pentru Persoanele cu Handicap, înț ț ț
parteneriat cu  Direc ia Jude eană pentru Sport i Tineret Constan a i cu Asocia iaț ț ș ț ș ț
Civicum Voluntaris, a organizat „Cupa Iernii” la rummy i darts, eveniment înscris înș
Campionatul Local al jocurilor de club „Anotimpurile”.
Partidele au avut loc la clubul persoanelor cu handicap i la centrul de zi al „Arka”.ș
„Asemenea competi ii, sus inute nemijlocit de partenerii no tri, aduc o stare de bineț ț ș
în rândul persoanelor speciale ale asocia iei noastre”, a declarat Ion Gembă anu,ț ș
pre edintele AJCSPH.ș
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/cupa-iernii-pentru-persoanele-cu-handicap-485320.html
http://www.cugetliber.ro/stiri-social-cupa-iernii-la-remi-si-darts-pentru-persoanele-cu-handicap-din-constanta-208696
MARTIE
Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș
Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
În lumina reflectoarelor
1 – 28 martie
Cincisprezece organiza ii nonguvernamentale constăn ene au participat la cursurile de comunicare iț ț ș
rela ionare cu presa organizate de Asocia ia Civicum Voluntaris i TEAM în cadrul proiectului "În luminaț ț ș
reflectoarelor“.
Scopul proiectului - instruirea reprezentan ilor ONG-urilor în sensul îmbunătă irii procesului de comunicareț ț
dintre mediul non-guvernamental i mass-media pentru cre terea vizibilită ii ONG- urilor constăn ene.ș ș ț ț
http://www.telegrafonline.ro/1428008400/articol/296543/8221in_lumina_reflectoarelor8221.html
http://adevarul.ro/locale/constanta/secretul-invatat-ong-uri-ajungi-mai-aproape-inima-publicului-folosind-lumina-reflectoarelor-_551d623c448e03c0fd26fbb2/index.html
Cupa Pure Jatomi la Tenis de masă
15 martie
Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului Persoanelor cu Handicap, împreună cu
partenerii săi, Asociaţia Civicum Voluntaris, Asociaţia Sport pentru Sănătate,
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Constanţa, Direcţia de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului, Pure Health & Fitness Tomis Mall Constanţa şi Centrul de zi
al Bisericii Baptiste Arka, au organizat cea de-a doua ediţie a competiţiei, care a
reunit sportivi cu dizabilităţi în scaun rulant şi sportivi cu handicap moderat sau uşor. 
Zilele diversit iiăț
20 – 22 martie
Asociaţia Civicum Voluntaris în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri ADAPTO,
Asociaţia Judeţeană a Sportului Persoanelor cu Handicap Constanţa a desfăşurat "Zilele Diversităţii",
eveniment care s-a alăturat campaniei Hand in Hand for Diversity! iniţiată de UNITED for Intercultural
Action, 21 martie fiind Ziua Internaţională a Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare, la care iau parte
organizaţii non-guvernamentale, şcoli, consilii locale, etc. din toată Europa. Stabilită in Amsterdam, Olanda,
UNITED for Intercultural Action este reţeaua europeană împotriva naţionalismului, rasismului şi fascismului,
care sprijină imigranţii şi refugiaţii şi care consideră că este important să lupte împotriva intoleranţei la orice
nivel. Din reţea fac parte mai mult de 550 de organizaţii din 48 de ţări europene.
Programul evenimentului:
• 20 martie 2015 - Un mănunchi de unicate…Biblioteca Vie;
• 21 martie 2015 - Un strop de diversitate - Dans tradiţional Sri Lanka;
• 22 martie 2015 - Priveşte diferit! Traseu în fotoliu rulant pentru non-utilizatori.
http://civicumvoluntaris.ro/archives/evenimente/zilele-diversitatii
G ini de ar pentru un trai decentă ăț
„Găini de ară pentru un trai decent” este un proiect pilot de responsabilitate socialăț
implementat de Asocia ia Civicum Voluntaris şi finanţat de compania DB Schenkerț
România cu suma de 4500 de lei.
Proiectul a demarat în luna ianuarie prin selecţia a două familii din comuna Mereni,
cu o situatie materială precară şi cu copii care merg la şcoală sau grădiniţă şi au
nevoie de sprijin pentru alimentaţia copiilor şi cheltuielile curente ale familiei.
Au fost selectate 2 familii, care au primit la începutul lunii martie, o donaţie de câte
100 de găini ouătoare i 1 tonă de furaj, cantitate suficientă pentru a acoperi hranaș
găinilor timp de 3-4  luni de zile.
http://civicumvoluntaris.ro/archives/projects/gaini-de-tara-pentru-un-trai-decent
APRILIE
Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș
Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
Curaj, motiva ie, sport i situa ii extraordinare înț ș ț
coala AltȘ fel
Asocia ia Civicum Voluntaris sț -a implicat în săptămâna “ coala AltfelȘ ” oferind elevilor din două coli gimnaziale i un colegiu,ș ș
activită i deosebite,ț care urmăresc să le modeleze caracterul: dacă pe 6 si pe 7 aprilie, voluntarii asocia iei i-auț încurajat pe
elevii de la coala gimnazială “B.P.Haș deuș ” i de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” să aibă încredere în for ele proprii,ș ț
proiectându-le filme motiva ionaleț si pe data de 8 elevii de la coala gimnazială Jean Bart sș -au jucat cu hârtia, la atelierul
handemade, in 9 aprilie, s-a organizat o activitate cu totul neobi nuită i inedită, care iș ș -a încântat peste măsură pe elevi.
Asocia ia Na ional a Juc torilorprofesioni ti i Sportivi de Paintball din Româniaă ăț ț ș ș “DRACONES” împreun cuă
Asocia ia CivicumVoluntaris i Asocia ia Studen ilor i Medicilor Voluntari din Constan aț ș ț ț ș ț au dat startul opera iuniiț
speciale de salvare “Cercet tori în pericol”.ă
Aflând că în zona de conflict localizată pe terenul de paintball al Asocia iei Dracones,ț “s-a prăbu it”ș un elicopter ce transportă
trei cercetători de top mondial care au descoperit tratamentul împotriva cancerului, un grup de elevi ai Colegiului Tehnic
“Dimitrie Leonida” s-au constituit brusc într-o echipă de apărare a păcii i de protec ie a elicopterului, în timp ce un alt grup deș ț
colegi s-au decis brusc să-i răpească pe cercetători.
În mijlocul ac unii, sub rafala zgomotoasă a bilelor care împră tie culoare, i-au facut apari ia studen ii medicini ti din cadrulț ș ș ț ț ș
Asocia iei Studen ilor i Medicilor Voluntari din Constan a care au încercat să le acorde primul ajutor cercetătorilor, într-unț ț ș ț
mediu ostil i să îi extragă din zona fierbinte a conflictului.ș
Paisprezece elevi ai Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida s-au aflat pe terenul de paintball în calitate de jucători, în timp ce
colegii
lor au privit meciul din public i au urmărit manevrele de prim ajutor pe care studen ii medicini ti le-au efectuat la fa a locului,ș ț ș ț
obliga i să evalueze starea bolnavilor în condi ii neprietenoase!ț ț
Activitatea a stimulat elevii să lucreze în echipă, i-a indemnat să practice sportul, să fie agili i hotărâ i, le-a oferit cuno tin e deș ț ș ț
prim ajutor i i-a distrat, pregătindu-i in acelasi timp pentru eventuale astfel de situatii reale.ș
M A I
Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș
Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
Caravana Respectului la Mereni!
Treizeci de copii i aptesprezece părin i i bunici au avut parteș ș ț ș pe 3 mai 2015, de o frumoasă surpriză din
partea Asociatiilor Civicum Voluntaris, a Studen ilor Medicini ti i a Tinerilor Medici (ASMTCM Diviziaț ș ș
Interna ională) din cadrul Facultă ii de Medicină a Universită ii “Ovidius” din Constan a i a patru mediciț ț ț ț ș
speciali ti constăn eni.ș ț
Caravana Respectului a poposit pentru a doua oară în satul Mereni, jude ul Constan a, cu ajutoare pentru optț ț
familii nevoia e i consulta ii medicale de specialitate acordate gratuit.ș ș ț
Bucuro i că pot ajuta oamenii din ara în care studiază, 300 de studen i ai Diviziei de Limbă Engleză dinș ț ț
cadrul Facultă ii de Medicină a Universită ii “Ovidius” Constan a, cât i membrii ASMTMC au reu it să repeteț ț ț ș ș
gestul de omenie pe care l-au făcut în decembrie 2014 pentru câteva familii din Mereni i au colectat i înș ș
primăvara aceasta, haine, jucarii i încăl ăminte i au achizi ionat alimente de bază i produse de igienă,ș ț ș ț ș
pentru 8 familii nevoia e din acela i sat.ș ș
Studen ii au fost înso i i în această caravană de 4 medici, care i-au oferit sprijinul în mod voluntar pentruț țț ș a
determina starea de sănătate a familiilor vizitate, au oferit consulta ii la domiciliu i îndrumare medicală înț ș
cazurile care au necesitat.
Prin dona iile benevole ale studen ilor s-a colectat suma de 6280 de lei din care s-au cumpăratț ț alimente,
produse de igienă, rechizite pentru copii i semin e pentru grădină. Asocia ia Civicum Voluntaris a efectuat oș ț ț
dona ie de încăl ăminte nouă, de sezon, pentru copiii i femeile vizitate.ț ț ș
S pt mână ă a Na ional a Voluntariatuluiţ ă
11 – 17 mai
Sub sloganul “Prinde gustul!”, Asociaţia Civicum Voluntaris a reunit în diferite formule de parteneriat
reprezentanţi ai societăţii civile şi instituţii publice, pentru a marca prin activităţi specifice perioada dedicată
promovării voluntariatului:
• 11 – 12 mai 2015: “ i tu po i avea succes!”,Ş ţ vizionare de filme motivaţionale cu sesiuni de dezbateri voluntari -
liceeni pe tema perspectivelor şi motivării tinerilor, a pregătirii lor pentru viaţă.
• 12 mai 2015: “Expozi ie vieţ ”, Parcul Oleg Danovski, spaţiul public transformat în “galerie” deschisă, unde
“exponatele” - voluntari prind viaţă, interacţionând cu “vizitatorii” - membri ai comunităţii, cu scopul de a
transmite mesaje de interes pentru aceasta.
• 12 mai 2015: „ i noi tim!Ş ş ”, Parcul Oleg Danovski, creare instant de afise de promovare a voluntariatului,
pentru libera dezvoltare a creativităţii lor şi pentru a evalua percepţia acestora asupra voluntariatului.
• 13 mai 2015: „Biblioteca vie”, Liceul Teoretic “George C linescu”,ă elevii au fost încurajaţi să dialogheze cu autori
ai cãrţilor din bibliotecã.
• 14 mai 2015: „Voluntariatul i Sport pentru S n tateş ă ă ”, Plaja Modern, elevi antrenati într-un circuit sportiv si in
ecologizarea unei porţiuni de plajă, realizarea lanţului uman SNV.
• 15 mai 2015: „Vrems fimvoluntari!ă ”, echipe de voluntari au traversat de mai multe ori 6 intersecţii mari din
Constanţa, la culoarea verde a semaforului, purtând cartoane mari având inscripţionat cuvântul
„VOLUNTARIAT”, pentru sensibilizarea pietonilor si soferilor, prin impact vizual.
IUNIE
Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș
Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
1 iunie - B rcuă ța colorată
Nu există copil care să nu fi pliat din hârtie la un moment dat, o bărcuţă
sau o altă figurină care să-i însenineze ziua şi să-i ofere satisfacţia şi
bucuria de a-şi fi conceput propria jucărie.
Sărbătorind inocenţa şi bucuria, Asociaţia Civicum Voluntaris, în parteneriat
cu Centrul comercial Maritimo Shopping Center, AYG Romania,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Radio Constanţa şi Avon
Romania, a organizat pentru copiii din Constanţa, un concurs de bărcuţe
colorate, care să le ofere oportunitatea copiilor de 6-10 ani să creeze şi să
le reamintească părinţilor de copilărie.
Asocia ia CivicumVoluntaris îl sus ine pe Eduardț ț
în activitatea sa de Promotorpentru democra ie europeanăț
Andrei Eduard Cr ciună  – voluntar al Asocia iei Civicum Voluntarisţ  – este unul dintre cei 30
de tine ri se le cta iţ  pentru a participa în cadrul proiectului „Promotori pentru Democra ie”ţ ,
derulat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România împreună cu Ministerul
Tineretului i Sportului, Group of the European Youth for Change (GEYC) i Asocia ia Proș ș ț
Democra ia (APD), în perioada mai – decembrie 2015.ț
Eduard împreună cu Oana Madalon, din Mangalia, a reprezentat în acest proiect regiunea
Dobrogea şi a promovat democra ia i valorile care îi unesc pe cetă enii Uniunii Europene,ț ș ț
printr-o serie de activităţi creative şi de comunicare, organizate cu sprijinul asociaţiilor din care
fac parte, conform Declara iei de sprijin depusă înț 24 iunie de Asocia ia Civicum Voluntaris.ț
Proiectul “Promotori pentru Democra ie European ”ţ ă  a vizat dezvoltarea de competen e înț
rândul participan ilor printr-o sesiune workshop-uri la Bucureşti, urmată de implementarea laț
nivel local a unor ac iuni de comunicare proprii, în perioada 1 septembrie – 12 octombrie 2015.ț
Proiectul continuă cu participarea la o vizită de studiu la Parlamentul European (Bruxelles, 19-
20 octombrie 2015) i un eveniment final de prezentare a rezultatelor activită ilor desfă urate.ș ț ș
SEPTEMBRIE I OCTOMBRIEȘ
Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș
Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
Campania “Frumusețea dobrogeană”,
în beneficiul femeilordin mediul rural
Salutând Ziua Internațională a Frumuseții, Asociația
Civicum Voluntaris împreună cu Constanța Beauty &
Fashion Bloggers, Maritimo Shopping Center, TV
Neptun, Primăriile Bărăganu, Grădina, Deleni i Sili teaș ș ,
au derulat în perioada 14 septembrie – 19 octombrie,
Campania “Frumuse ea Dobrogeanăț ”, cu două
componente: “Colored Nails Week” i Caravanaș
“Frumuse ea Dobrogeanăț ”, în beneficiul unui număr de
180 de femei și fete din mediul rural al județului
Constanța.
https://www.facebook.com/Frumusetea-Dobrogeana-160839234251432/?fref=ts
“Colored Nails Week” a constituit componenta de colectare de fonduri, care au fost
folosite pentru a oferi gratuit beneficiarelor din cele 4 comune dobrogene, sesiuni și
produse de îngrijire și înfrumusețare, în cadrul Caravanei “Frumusețea dobrogeană”.
Caravana “Frumusețea dobrogeană”
Caravana a ajuns pe 28 septembrie în comuna Bărăganu, pe 5 octombrie în
comuna Grădina, pe 12 octombrie în Deleni, iar în Sili tea pe 19 octombrieș .
O echipă formată din hair stylisti, experți în machiaj, un nutriționist și bloggeri din
comunitatea Beauty&Fashion au tuns, vopsit, aranajat și machiat câte 45 doamne
și domnișoare din fiecare comună și le-au oferit informații i sfaturiș despre îngrijirea
corporală, sănătate și frumusețe.
28 septembrie în comuna Bărăganu
5 octombrie în comuna Grădina
12 octombrie în comuna Deleni
19 octombrie în comuna Sili teaș
Rezultatele...
Pe 18, 25 septembrie iș 2 octombrie EGALI ÎN EUROPA
Ac iune organizat în cadrul proiectuluiţ ă
“Promotori pentru democra ie european ”ţ ă
ini iat de Biroul de Informare al Parlamentului European în Româniaţ
• Andrei Eduard Cr ciun,ă voluntarul Asocia iei CivicumVoluntaris,ţ şi-a asumat misiunea de a se
• asigura că tinerii constănţeni cu dizabilităţi din segmentul de vârstă 15-26 de ani sunt EGALI ÎN
• EUROPA, îşi cunosc drepturile de cetăţeni europeni, modul în care trebuie să fie respectate şi
• solicitate. Având competenţe dobândite în acest sens, prin participarea la sesiunile din cadrul
• proiectului „Promotori pentru Democra ie european ”,ţ ă derulat de Biroul de Informare al
• Parlamentului European în România împreună cu Ministerul Tineretului i Sportului, Group of theș
• European Youth for Change (GEYC) i Asocia ia Pro Democra ia,ș ț ț Eduard a sus inţ ut ac iuni deţ
• comunicare proprii, organizate cu sprijinul organizaţiei din care face parte – Asocia ia Civicumț
• Voluntaris şi al partenerilor atraşi în activităţile de proiect: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
• Albatros, Radio România Constanţa şi AYG România. Organizatorii împreună cu Edy au dorit ca
• cele trei întâlniri reciproc informale, care s-au desfăşurat la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
• Albatros, să constituie pentru tinerii constănţeni cu nevoi speciale, oportunitatea de a împărtăşi
• propriile experienţe şi probleme cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi.
Pe 23 octombrie Asocia ia CivicumVoluntaris a pusț
ora ul CONSTAN A pe Harta Voluntariatului!ș Ț
Federa ia VOLUM – Federa ia organiza iilor care sprijină dezvoltareaț ț ț
voluntariatului în România, în parteneriat cu Asocia ia Civicum Voluntaris,ț
Comitetul Na ional Român pentru Drepturile Copilului – Filiala Constan a iț ț ș
Asocia ia „Sweet Land” a organizat în data de 23 octombrie un evenimentț
local pentru prezentarea i promovarea instrumentelor i a oportunită ilorș ș ț
care vin în sprijinul organiza iilor neguvernamentale care lucrează cuț
voluntarii i, de asemenea, în sprijinul persoanelor care doresc săș
desfă oare activită i de voluntariat. ș ț
Petrecere de Halloween
Pe 30 octombrie, Asocia ia Civicum Voluntaris, Asocia ia TEAM, Asociaţia pentruț ț
Promovarea Educa iei Creativ-Ecologice i Abilită ilor Inovative i Direc iaț ș ț ș ț
Jude eană pentru Sport i Tineret Constanta în parteneriat cu AYG România iț ș ș
Radio Constan a , au organizat „Petrecerea de Halloween”.ț
100 de elevi din ciclul primar de la colile constăn ene, profesori, părin i i voluntariș ț ț ș
au sărbătorit Halloween-ul prin Concurs de dovleci, Concurs de costume, de
desene i karaoke.ș
NOIEMBRIE
Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș
Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
30 NOIEMBRIE Caravana respectului
in satul Dropia, comuna Tortomanu
Prin satele dobrogene, cu studen ii străini ai Facultă ii de Medicină.ț ț
oca i de sărăcie, studen ii strâng fonduri i cumpără alimente, produse de igienăȘ ț ț ș
personală, rechizite. Se face colectă de haine groase, încăl ăminte i jucării.ț ș
Echipa de 3 medici speciali ti, care ne-a înso it, a consultat membrii celor 12 familiiș ț
vizitate i a intervenit medical în anumite cazuri, s-au cumpărat medicamenteș
pentru un copil cu o boală genetica rară.
Cei care cred ca studen ii străini au bani, sunt boga i, se în eală. Plătesc chiriiț ț ș
mari, î i plătesc studiile, cumpără, căr i...ș ț
De aceea, gestul lor este de apreciat.
DECEMBRIE
Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș
Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
5 Decembrie - Gala VoluntarilorConst n eniă ț
Gala Voluntarilor Constăn eni marchează pe 5 Decembrieț Ziua Internaţională a
Voluntarilor iș urmăreşte recunoaşterea publică a meritelor celor mai activi voluntari
din Constanţa. Au fost prezente 19 ONG-uri implicate activ în viaţa comunităţii
constănţene prin proiecte şi programe de calitate care valorizează resursa umană
voluntară. Evenimentul a fost organizat de o echipă formată la nivel local din:
Asociaţia Civicum Voluntaris, S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club, Radio Constanta,
Organizaţia
Nonguvernamentala Ecologistă Mare Nostrum, Comitetul Naţioanal Român pentru
Drepturile Copilului Filiala Constanţa, Asociaţia Together Everyone Achieves More şi
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Asociaţia
Copiilor şi Tinerilor cu diabet din judeţul Constanţa, Asociaţia Grupurilor Locale de
Tineret - Filiala „ Tineri Mereu” Constanţa, Fortele Navale Romane şi AYG România.
Prietenul secret
In 15 decembrie, la Centrul de plasament "Delfinul" Agigea, s-a desfasurat prima
activitate din cadrul proiectului "Prietenul secret".
Copiii din acest centru au primit cadouri si au prezentat un scurt program artistic.
Proiectul "Prietenul secret" a fost realizat de echipa formata din: Asociatia Civicum
Voluntaris, Asociatia TEAM, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta si
Scolile Gimnaziale Nr 18 " Jean Bart" si Nr.12." B.P.Hasdeu“ din Constan a.ț
Prietenul secret
In 17 decembrie, la Centrul de Zi Agigea, s-a desfasurat a doua activitate din
cadrul proiectului "Prietenul secret".
La Gala Na ional a Voluntarilor, proiectul Civi-Mateca al Asocia ieiăț ț
CivicumVoluntaris, a fost selectat printre finali ti.ș
Asociatia Judeteana Constanta a Sportului pentru Persoanele cu
Handicap – AJCSPH a organizat in data de 17 decembrie 2015
„Sarbatoarea Bradului” cu scopul de a premia membrii sportivii
pentru rezultatele înregistrate in competitiile interne la nivelul
Comitetului National Paralimpic si implicarea in diferitele
programe si proiecte din 2015. 
Voluntarii Asociatiei Civicum Voluntaris au primit diplome
pentru implicarea lor.
Asocia ia CivicumVoluntaris ureaz Cr ciun fericită ăț
tuturorvoluntarilor, partenerilor i colaboratorilors i!ăș
1 of 41

Recommended

Prezentare inotatori si cauze sustinute by
Prezentare inotatori si cauze sustinutePrezentare inotatori si cauze sustinute
Prezentare inotatori si cauze sustinuteRuxandra Popa
448 views4 slides
Prezentare Caritas - imbatranire activa by
Prezentare Caritas - imbatranire activaPrezentare Caritas - imbatranire activa
Prezentare Caritas - imbatranire activaRuxandra Palade
663 views18 slides
Îmi pasă, mă implic! by
Îmi pasă, mă implic! Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic! Moldova Europeană
184 views4 slides
Swim pentru copii! by
Swim pentru copii!Swim pentru copii!
Swim pentru copii!Osc Iasi
262 views16 slides
Prezentare proiect ecovoluntariat 2 by
Prezentare proiect ecovoluntariat 2Prezentare proiect ecovoluntariat 2
Prezentare proiect ecovoluntariat 2Adriana Cratineanu Martian
901 views32 slides

More Related Content

What's hot

Prezentare caritas imbatranire activa 2 martie by
Prezentare caritas imbatranire activa 2 martiePrezentare caritas imbatranire activa 2 martie
Prezentare caritas imbatranire activa 2 martieCaritasRomania
291 views18 slides
Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” - Principa... by
Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” - Principa...Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” - Principa...
Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” - Principa...UNDP Moldova
1.6K views2 slides
Platon Olga - Clubul învățăceilor curioși by
Platon Olga - Clubul învățăceilor curioși Platon Olga - Clubul învățăceilor curioși
Platon Olga - Clubul învățăceilor curioși Biblioteca Națională a Republicii Moldova
736 views16 slides
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p... by
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...Moldova Europeană
240 views4 slides
Lista ONG de mediu din raionul Falesti by
Lista ONG de mediu din raionul FalestiLista ONG de mediu din raionul Falesti
Lista ONG de mediu din raionul FalestiEcoFalesti
487 views6 slides
Pr femei consiliere granturi by
Pr femei consiliere granturiPr femei consiliere granturi
Pr femei consiliere granturiUNDP Moldova
203 views6 slides

What's hot(11)

Prezentare caritas imbatranire activa 2 martie by CaritasRomania
Prezentare caritas imbatranire activa 2 martiePrezentare caritas imbatranire activa 2 martie
Prezentare caritas imbatranire activa 2 martie
CaritasRomania291 views
Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” - Principa... by UNDP Moldova
Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” - Principa...Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” - Principa...
Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” - Principa...
UNDP Moldova1.6K views
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p... by Moldova Europeană
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...
Moldova Europeană240 views
Lista ONG de mediu din raionul Falesti by EcoFalesti
Lista ONG de mediu din raionul FalestiLista ONG de mediu din raionul Falesti
Lista ONG de mediu din raionul Falesti
EcoFalesti487 views
Pr femei consiliere granturi by UNDP Moldova
Pr femei consiliere granturiPr femei consiliere granturi
Pr femei consiliere granturi
UNDP Moldova203 views
Proiectul Nu Aprinde Tigara Final by Barbu Antonela
Proiectul Nu Aprinde Tigara FinalProiectul Nu Aprinde Tigara Final
Proiectul Nu Aprinde Tigara Final
Barbu Antonela252 views
Asociatia React - Raport anual 2011 by Asociatia React
Asociatia React - Raport anual 2011Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React639 views
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016 by Alianta INFONET
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.4-2016
Alianta INFONET268 views

Viewers also liked

APIs Are Forever - How to Design Long-Lasting APIs by
APIs Are Forever - How to Design Long-Lasting APIsAPIs Are Forever - How to Design Long-Lasting APIs
APIs Are Forever - How to Design Long-Lasting APIsLaunchAny
8.6K views33 slides
Concept Mapping... for the slightly confused by
Concept Mapping... for the slightly confusedConcept Mapping... for the slightly confused
Concept Mapping... for the slightly confusedguestcc23f8a
120.4K views36 slides
Advantages of an integrated governance, risk and compliance environment by
Advantages of an integrated governance, risk and compliance environmentAdvantages of an integrated governance, risk and compliance environment
Advantages of an integrated governance, risk and compliance environmentIBM Analytics
3.9K views20 slides
Features of a narrative text by
Features of a narrative textFeatures of a narrative text
Features of a narrative textNoelyn Cagalawan
78K views25 slides
Narrative Writing - Teacher's Copy by
Narrative Writing - Teacher's CopyNarrative Writing - Teacher's Copy
Narrative Writing - Teacher's Copylnahrawi
48.6K views15 slides
Narrative Powerpoint by
Narrative PowerpointNarrative Powerpoint
Narrative Powerpointmrswjohnston
164.5K views25 slides

Viewers also liked(10)

APIs Are Forever - How to Design Long-Lasting APIs by LaunchAny
APIs Are Forever - How to Design Long-Lasting APIsAPIs Are Forever - How to Design Long-Lasting APIs
APIs Are Forever - How to Design Long-Lasting APIs
LaunchAny8.6K views
Concept Mapping... for the slightly confused by guestcc23f8a
Concept Mapping... for the slightly confusedConcept Mapping... for the slightly confused
Concept Mapping... for the slightly confused
guestcc23f8a120.4K views
Advantages of an integrated governance, risk and compliance environment by IBM Analytics
Advantages of an integrated governance, risk and compliance environmentAdvantages of an integrated governance, risk and compliance environment
Advantages of an integrated governance, risk and compliance environment
IBM Analytics3.9K views
Narrative Writing - Teacher's Copy by lnahrawi
Narrative Writing - Teacher's CopyNarrative Writing - Teacher's Copy
Narrative Writing - Teacher's Copy
lnahrawi48.6K views
Narrative Powerpoint by mrswjohnston
Narrative PowerpointNarrative Powerpoint
Narrative Powerpoint
mrswjohnston164.5K views
How to write Narratives by Jacqui Sharp
How to write NarrativesHow to write Narratives
How to write Narratives
Jacqui Sharp165.9K views
10 WealthTech podcasts every wealth advisor should listen to by IBM Analytics
10 WealthTech podcasts every wealth advisor should listen to10 WealthTech podcasts every wealth advisor should listen to
10 WealthTech podcasts every wealth advisor should listen to
IBM Analytics2.3K views
Writing Narratives by mungo13
Writing NarrativesWriting Narratives
Writing Narratives
mungo13629.2K views
PowerPoint on Narrative by Natalie
PowerPoint on NarrativePowerPoint on Narrative
PowerPoint on Narrative
Natalie181.8K views

Similar to Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS

Alegem să participăm! by
Alegem să participăm! Alegem să participăm!
Alegem să participăm! Moldova Europeană
165 views4 slides
Prezentare proiect ecovoluntariat 2 by
Prezentare proiect ecovoluntariat 2Prezentare proiect ecovoluntariat 2
Prezentare proiect ecovoluntariat 2Adriana Cratineanu Martian
368 views32 slides
Prezentare proiect ecovoluntariat 2 by
Prezentare proiect ecovoluntariat 2Prezentare proiect ecovoluntariat 2
Prezentare proiect ecovoluntariat 2Adriana Cratineanu Martian
1.1K views32 slides
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013 by
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013Alianta INFONET
711 views7 slides
Raport de activitate cje bacau - anul scolar 2010-2011 by
Raport de activitate cje bacau - anul scolar 2010-2011Raport de activitate cje bacau - anul scolar 2010-2011
Raport de activitate cje bacau - anul scolar 2010-2011Cristian Ghinghes
1.3K views42 slides
Asociatia obsteasca MIDAVA by
Asociatia obsteasca MIDAVAAsociatia obsteasca MIDAVA
Asociatia obsteasca MIDAVAAlianta INFONET
726 views17 slides

Similar to Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS (20)

Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013 by Alianta INFONET
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013
Alianta INFONET711 views
Raport de activitate cje bacau - anul scolar 2010-2011 by Cristian Ghinghes
Raport de activitate cje bacau - anul scolar 2010-2011Raport de activitate cje bacau - anul scolar 2010-2011
Raport de activitate cje bacau - anul scolar 2010-2011
Cristian Ghinghes1.3K views
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe... by Moldova Europeană
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
Moldova Europeană107 views
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ... by Moldova Europeană
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Moldova Europeană217 views
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ... by Moldova Europeană
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Moldova Europeană132 views
Manual 100-de-idei-de-educatie-non-formala by econsiliere
Manual 100-de-idei-de-educatie-non-formalaManual 100-de-idei-de-educatie-non-formala
Manual 100-de-idei-de-educatie-non-formala
econsiliere3.4K views
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati... by Moldova Europeană
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Moldova Europeană182 views
Prezentare Malureni by scmargineni
Prezentare MalureniPrezentare Malureni
Prezentare Malureni
scmargineni630 views
Vesnicia s-a nascut la sat - regulament 2017 by Silvia Sofineti
Vesnicia s-a nascut la sat - regulament 2017Vesnicia s-a nascut la sat - regulament 2017
Vesnicia s-a nascut la sat - regulament 2017
Silvia Sofineti865 views
Proiect casuta/ proiect educativ by Ramona Asan
Proiect casuta/ proiect educativProiect casuta/ proiect educativ
Proiect casuta/ proiect educativ
Ramona Asan494 views
Primavara copilariei nr 34 by Nicole France
Primavara copilariei nr 34Primavara copilariei nr 34
Primavara copilariei nr 34
Nicole France677 views

Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS

 • 2. Parteneri tradi ionaliț • AYG ROMANIA • Radio Constan aț
 • 3. IANUARIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 • 4. GALA CIVI-MATECA Evenimentul de închidere a proiectului “CIVI-MATECA”, câ tig torul din Constan a al programului deăș ț responsabilitate social  HEINEKEN pentru Comunit i, edi ia 2014, dezvoltat de HEINEKEN înă ăț ț parteneriat cu Asocia ia CSRNest.ț Proiectul “CIVI–MATECA” a îmbinat pasiunea Generaţiei Click pentru tehnologia de ultimă generaţie, cu elemente de educaţie civică, urmărind în acelaşi timp promovarea voluntariatului prin dezvoltarea inter- relaţionării umane. Scopul proiectului a fost acela de a-şi aduce contribuţia la educarea civică a noilor generaţii de elevi de gimnaziu şi liceu, care învaţă în unităţile de învăţământ din municipiul Constanţa şi din alte 8 localităţi. A fost un proiect provocator, care a scos în eviden ă creativitatea elevilor, gândirea lor critică precum iț ș spiritul concuren ial, promovând în acela i timp lucrul în echipă.ț ș S-au înscris în concursul de scurt metraje avand tematica civica, 420 elevi care au realizat 104 filme, din care au fost premiate 13. Celebrarea succeselor participan ilor în cadrul festivită ii de premiere, a avut loc înț ț 29 ianuarie, la Teatrul Na ional de Oper i Balet „Oleg Danovski” Constan aăț ș ț . http://civicumvoluntaris.ro/archives/projects/proiectul-civi-mateca
 • 5. FEBRUARIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 • 6. Liceenii i Voluntariatulș 12 februarie Participare la Târgul ONG-urilor, ediţia a treia, organizată de Consiliul Şcolar al Elevilor din liceu, desfă urat la Liceulș Teoretic “Ovidius” Constan a, în scopul promovăriiț voluntariatului i ale programelor dezvoltate de reprezentan iiș ț societă ii civile constăn ene.ț ț http://www.telegrafonline.ro/targ-de-voluntariat-pentru-elevi-la-liceuland-8221ovidius-and-8221 http://radioconstanta.ro/2015/02/12/targul-liceenii-si-voluntariatul/
 • 7. Cupa Iernii pentru persoanele cu handicap 19, 20, 21 februarie Asocia ia Jude eană Constan a a Sportului pentru Persoanele cu Handicap, înț ț ț parteneriat cu  Direc ia Jude eană pentru Sport i Tineret Constan a i cu Asocia iaț ț ș ț ș ț Civicum Voluntaris, a organizat „Cupa Iernii” la rummy i darts, eveniment înscris înș Campionatul Local al jocurilor de club „Anotimpurile”. Partidele au avut loc la clubul persoanelor cu handicap i la centrul de zi al „Arka”.ș „Asemenea competi ii, sus inute nemijlocit de partenerii no tri, aduc o stare de bineț ț ș în rândul persoanelor speciale ale asocia iei noastre”, a declarat Ion Gembă anu,ț ș pre edintele AJCSPH.ș http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/cupa-iernii-pentru-persoanele-cu-handicap-485320.html http://www.cugetliber.ro/stiri-social-cupa-iernii-la-remi-si-darts-pentru-persoanele-cu-handicap-din-constanta-208696
 • 8. MARTIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 • 9. În lumina reflectoarelor 1 – 28 martie Cincisprezece organiza ii nonguvernamentale constăn ene au participat la cursurile de comunicare iț ț ș rela ionare cu presa organizate de Asocia ia Civicum Voluntaris i TEAM în cadrul proiectului "În luminaț ț ș reflectoarelor“. Scopul proiectului - instruirea reprezentan ilor ONG-urilor în sensul îmbunătă irii procesului de comunicareț ț dintre mediul non-guvernamental i mass-media pentru cre terea vizibilită ii ONG- urilor constăn ene.ș ș ț ț http://www.telegrafonline.ro/1428008400/articol/296543/8221in_lumina_reflectoarelor8221.html http://adevarul.ro/locale/constanta/secretul-invatat-ong-uri-ajungi-mai-aproape-inima-publicului-folosind-lumina-reflectoarelor-_551d623c448e03c0fd26fbb2/index.html
 • 10. Cupa Pure Jatomi la Tenis de masă 15 martie Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului Persoanelor cu Handicap, împreună cu partenerii săi, Asociaţia Civicum Voluntaris, Asociaţia Sport pentru Sănătate, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Constanţa, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Pure Health & Fitness Tomis Mall Constanţa şi Centrul de zi al Bisericii Baptiste Arka, au organizat cea de-a doua ediţie a competiţiei, care a reunit sportivi cu dizabilităţi în scaun rulant şi sportivi cu handicap moderat sau uşor. 
 • 11. Zilele diversit iiăț 20 – 22 martie Asociaţia Civicum Voluntaris în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri ADAPTO, Asociaţia Judeţeană a Sportului Persoanelor cu Handicap Constanţa a desfăşurat "Zilele Diversităţii", eveniment care s-a alăturat campaniei Hand in Hand for Diversity! iniţiată de UNITED for Intercultural Action, 21 martie fiind Ziua Internaţională a Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare, la care iau parte organizaţii non-guvernamentale, şcoli, consilii locale, etc. din toată Europa. Stabilită in Amsterdam, Olanda, UNITED for Intercultural Action este reţeaua europeană împotriva naţionalismului, rasismului şi fascismului, care sprijină imigranţii şi refugiaţii şi care consideră că este important să lupte împotriva intoleranţei la orice nivel. Din reţea fac parte mai mult de 550 de organizaţii din 48 de ţări europene. Programul evenimentului: • 20 martie 2015 - Un mănunchi de unicate…Biblioteca Vie; • 21 martie 2015 - Un strop de diversitate - Dans tradiţional Sri Lanka; • 22 martie 2015 - Priveşte diferit! Traseu în fotoliu rulant pentru non-utilizatori. http://civicumvoluntaris.ro/archives/evenimente/zilele-diversitatii
 • 12. G ini de ar pentru un trai decentă ăț „Găini de ară pentru un trai decent” este un proiect pilot de responsabilitate socialăț implementat de Asocia ia Civicum Voluntaris şi finanţat de compania DB Schenkerț România cu suma de 4500 de lei. Proiectul a demarat în luna ianuarie prin selecţia a două familii din comuna Mereni, cu o situatie materială precară şi cu copii care merg la şcoală sau grădiniţă şi au nevoie de sprijin pentru alimentaţia copiilor şi cheltuielile curente ale familiei. Au fost selectate 2 familii, care au primit la începutul lunii martie, o donaţie de câte 100 de găini ouătoare i 1 tonă de furaj, cantitate suficientă pentru a acoperi hranaș găinilor timp de 3-4  luni de zile. http://civicumvoluntaris.ro/archives/projects/gaini-de-tara-pentru-un-trai-decent
 • 13. APRILIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 • 14. Curaj, motiva ie, sport i situa ii extraordinare înț ș ț coala AltȘ fel Asocia ia Civicum Voluntaris sț -a implicat în săptămâna “ coala AltfelȘ ” oferind elevilor din două coli gimnaziale i un colegiu,ș ș activită i deosebite,ț care urmăresc să le modeleze caracterul: dacă pe 6 si pe 7 aprilie, voluntarii asocia iei i-auț încurajat pe elevii de la coala gimnazială “B.P.Haș deuș ” i de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” să aibă încredere în for ele proprii,ș ț proiectându-le filme motiva ionaleț si pe data de 8 elevii de la coala gimnazială Jean Bart sș -au jucat cu hârtia, la atelierul handemade, in 9 aprilie, s-a organizat o activitate cu totul neobi nuită i inedită, care iș ș -a încântat peste măsură pe elevi. Asocia ia Na ional a Juc torilorprofesioni ti i Sportivi de Paintball din Româniaă ăț ț ș ș “DRACONES” împreun cuă Asocia ia CivicumVoluntaris i Asocia ia Studen ilor i Medicilor Voluntari din Constan aț ș ț ț ș ț au dat startul opera iuniiț speciale de salvare “Cercet tori în pericol”.ă Aflând că în zona de conflict localizată pe terenul de paintball al Asocia iei Dracones,ț “s-a prăbu it”ș un elicopter ce transportă trei cercetători de top mondial care au descoperit tratamentul împotriva cancerului, un grup de elevi ai Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” s-au constituit brusc într-o echipă de apărare a păcii i de protec ie a elicopterului, în timp ce un alt grup deș ț colegi s-au decis brusc să-i răpească pe cercetători. În mijlocul ac unii, sub rafala zgomotoasă a bilelor care împră tie culoare, i-au facut apari ia studen ii medicini ti din cadrulț ș ș ț ț ș Asocia iei Studen ilor i Medicilor Voluntari din Constan a care au încercat să le acorde primul ajutor cercetătorilor, într-unț ț ș ț mediu ostil i să îi extragă din zona fierbinte a conflictului.ș Paisprezece elevi ai Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida s-au aflat pe terenul de paintball în calitate de jucători, în timp ce colegii lor au privit meciul din public i au urmărit manevrele de prim ajutor pe care studen ii medicini ti le-au efectuat la fa a locului,ș ț ș ț obliga i să evalueze starea bolnavilor în condi ii neprietenoase!ț ț Activitatea a stimulat elevii să lucreze în echipă, i-a indemnat să practice sportul, să fie agili i hotărâ i, le-a oferit cuno tin e deș ț ș ț prim ajutor i i-a distrat, pregătindu-i in acelasi timp pentru eventuale astfel de situatii reale.ș
 • 15. M A I Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 • 16. Caravana Respectului la Mereni! Treizeci de copii i aptesprezece părin i i bunici au avut parteș ș ț ș pe 3 mai 2015, de o frumoasă surpriză din partea Asociatiilor Civicum Voluntaris, a Studen ilor Medicini ti i a Tinerilor Medici (ASMTCM Diviziaț ș ș Interna ională) din cadrul Facultă ii de Medicină a Universită ii “Ovidius” din Constan a i a patru mediciț ț ț ț ș speciali ti constăn eni.ș ț Caravana Respectului a poposit pentru a doua oară în satul Mereni, jude ul Constan a, cu ajutoare pentru optț ț familii nevoia e i consulta ii medicale de specialitate acordate gratuit.ș ș ț Bucuro i că pot ajuta oamenii din ara în care studiază, 300 de studen i ai Diviziei de Limbă Engleză dinș ț ț cadrul Facultă ii de Medicină a Universită ii “Ovidius” Constan a, cât i membrii ASMTMC au reu it să repeteț ț ț ș ș gestul de omenie pe care l-au făcut în decembrie 2014 pentru câteva familii din Mereni i au colectat i înș ș primăvara aceasta, haine, jucarii i încăl ăminte i au achizi ionat alimente de bază i produse de igienă,ș ț ș ț ș pentru 8 familii nevoia e din acela i sat.ș ș Studen ii au fost înso i i în această caravană de 4 medici, care i-au oferit sprijinul în mod voluntar pentruț țț ș a determina starea de sănătate a familiilor vizitate, au oferit consulta ii la domiciliu i îndrumare medicală înț ș cazurile care au necesitat. Prin dona iile benevole ale studen ilor s-a colectat suma de 6280 de lei din care s-au cumpăratț ț alimente, produse de igienă, rechizite pentru copii i semin e pentru grădină. Asocia ia Civicum Voluntaris a efectuat oș ț ț dona ie de încăl ăminte nouă, de sezon, pentru copiii i femeile vizitate.ț ț ș
 • 17. S pt mână ă a Na ional a Voluntariatuluiţ ă 11 – 17 mai Sub sloganul “Prinde gustul!”, Asociaţia Civicum Voluntaris a reunit în diferite formule de parteneriat reprezentanţi ai societăţii civile şi instituţii publice, pentru a marca prin activităţi specifice perioada dedicată promovării voluntariatului: • 11 – 12 mai 2015: “ i tu po i avea succes!”,Ş ţ vizionare de filme motivaţionale cu sesiuni de dezbateri voluntari - liceeni pe tema perspectivelor şi motivării tinerilor, a pregătirii lor pentru viaţă. • 12 mai 2015: “Expozi ie vieţ ”, Parcul Oleg Danovski, spaţiul public transformat în “galerie” deschisă, unde “exponatele” - voluntari prind viaţă, interacţionând cu “vizitatorii” - membri ai comunităţii, cu scopul de a transmite mesaje de interes pentru aceasta. • 12 mai 2015: „ i noi tim!Ş ş ”, Parcul Oleg Danovski, creare instant de afise de promovare a voluntariatului, pentru libera dezvoltare a creativităţii lor şi pentru a evalua percepţia acestora asupra voluntariatului. • 13 mai 2015: „Biblioteca vie”, Liceul Teoretic “George C linescu”,ă elevii au fost încurajaţi să dialogheze cu autori ai cãrţilor din bibliotecã. • 14 mai 2015: „Voluntariatul i Sport pentru S n tateş ă ă ”, Plaja Modern, elevi antrenati într-un circuit sportiv si in ecologizarea unei porţiuni de plajă, realizarea lanţului uman SNV. • 15 mai 2015: „Vrems fimvoluntari!ă ”, echipe de voluntari au traversat de mai multe ori 6 intersecţii mari din Constanţa, la culoarea verde a semaforului, purtând cartoane mari având inscripţionat cuvântul „VOLUNTARIAT”, pentru sensibilizarea pietonilor si soferilor, prin impact vizual.
 • 18. IUNIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 • 19. 1 iunie - B rcuă ța colorată Nu există copil care să nu fi pliat din hârtie la un moment dat, o bărcuţă sau o altă figurină care să-i însenineze ziua şi să-i ofere satisfacţia şi bucuria de a-şi fi conceput propria jucărie. Sărbătorind inocenţa şi bucuria, Asociaţia Civicum Voluntaris, în parteneriat cu Centrul comercial Maritimo Shopping Center, AYG Romania, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Radio Constanţa şi Avon Romania, a organizat pentru copiii din Constanţa, un concurs de bărcuţe colorate, care să le ofere oportunitatea copiilor de 6-10 ani să creeze şi să le reamintească părinţilor de copilărie.
 • 20. Asocia ia CivicumVoluntaris îl sus ine pe Eduardț ț în activitatea sa de Promotorpentru democra ie europeanăț Andrei Eduard Cr ciună  – voluntar al Asocia iei Civicum Voluntarisţ  – este unul dintre cei 30 de tine ri se le cta iţ  pentru a participa în cadrul proiectului „Promotori pentru Democra ie”ţ , derulat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România împreună cu Ministerul Tineretului i Sportului, Group of the European Youth for Change (GEYC) i Asocia ia Proș ș ț Democra ia (APD), în perioada mai – decembrie 2015.ț Eduard împreună cu Oana Madalon, din Mangalia, a reprezentat în acest proiect regiunea Dobrogea şi a promovat democra ia i valorile care îi unesc pe cetă enii Uniunii Europene,ț ș ț printr-o serie de activităţi creative şi de comunicare, organizate cu sprijinul asociaţiilor din care fac parte, conform Declara iei de sprijin depusă înț 24 iunie de Asocia ia Civicum Voluntaris.ț Proiectul “Promotori pentru Democra ie European ”ţ ă  a vizat dezvoltarea de competen e înț rândul participan ilor printr-o sesiune workshop-uri la Bucureşti, urmată de implementarea laț nivel local a unor ac iuni de comunicare proprii, în perioada 1 septembrie – 12 octombrie 2015.ț Proiectul continuă cu participarea la o vizită de studiu la Parlamentul European (Bruxelles, 19- 20 octombrie 2015) i un eveniment final de prezentare a rezultatelor activită ilor desfă urate.ș ț ș
 • 21. SEPTEMBRIE I OCTOMBRIEȘ Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 • 22. Campania “Frumusețea dobrogeană”, în beneficiul femeilordin mediul rural Salutând Ziua Internațională a Frumuseții, Asociația Civicum Voluntaris împreună cu Constanța Beauty & Fashion Bloggers, Maritimo Shopping Center, TV Neptun, Primăriile Bărăganu, Grădina, Deleni i Sili teaș ș , au derulat în perioada 14 septembrie – 19 octombrie, Campania “Frumuse ea Dobrogeanăț ”, cu două componente: “Colored Nails Week” i Caravanaș “Frumuse ea Dobrogeanăț ”, în beneficiul unui număr de 180 de femei și fete din mediul rural al județului Constanța. https://www.facebook.com/Frumusetea-Dobrogeana-160839234251432/?fref=ts
 • 23. “Colored Nails Week” a constituit componenta de colectare de fonduri, care au fost folosite pentru a oferi gratuit beneficiarelor din cele 4 comune dobrogene, sesiuni și produse de îngrijire și înfrumusețare, în cadrul Caravanei “Frumusețea dobrogeană”.
 • 24. Caravana “Frumusețea dobrogeană” Caravana a ajuns pe 28 septembrie în comuna Bărăganu, pe 5 octombrie în comuna Grădina, pe 12 octombrie în Deleni, iar în Sili tea pe 19 octombrieș . O echipă formată din hair stylisti, experți în machiaj, un nutriționist și bloggeri din comunitatea Beauty&Fashion au tuns, vopsit, aranajat și machiat câte 45 doamne și domnișoare din fiecare comună și le-au oferit informații i sfaturiș despre îngrijirea corporală, sănătate și frumusețe.
 • 25. 28 septembrie în comuna Bărăganu
 • 26. 5 octombrie în comuna Grădina
 • 27. 12 octombrie în comuna Deleni
 • 28. 19 octombrie în comuna Sili teaș
 • 30. Pe 18, 25 septembrie iș 2 octombrie EGALI ÎN EUROPA Ac iune organizat în cadrul proiectuluiţ ă “Promotori pentru democra ie european ”ţ ă ini iat de Biroul de Informare al Parlamentului European în Româniaţ • Andrei Eduard Cr ciun,ă voluntarul Asocia iei CivicumVoluntaris,ţ şi-a asumat misiunea de a se • asigura că tinerii constănţeni cu dizabilităţi din segmentul de vârstă 15-26 de ani sunt EGALI ÎN • EUROPA, îşi cunosc drepturile de cetăţeni europeni, modul în care trebuie să fie respectate şi • solicitate. Având competenţe dobândite în acest sens, prin participarea la sesiunile din cadrul • proiectului „Promotori pentru Democra ie european ”,ţ ă derulat de Biroul de Informare al • Parlamentului European în România împreună cu Ministerul Tineretului i Sportului, Group of theș • European Youth for Change (GEYC) i Asocia ia Pro Democra ia,ș ț ț Eduard a sus inţ ut ac iuni deţ • comunicare proprii, organizate cu sprijinul organizaţiei din care face parte – Asocia ia Civicumț • Voluntaris şi al partenerilor atraşi în activităţile de proiect: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă • Albatros, Radio România Constanţa şi AYG România. Organizatorii împreună cu Edy au dorit ca • cele trei întâlniri reciproc informale, care s-au desfăşurat la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă • Albatros, să constituie pentru tinerii constănţeni cu nevoi speciale, oportunitatea de a împărtăşi • propriile experienţe şi probleme cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi.
 • 31. Pe 23 octombrie Asocia ia CivicumVoluntaris a pusț ora ul CONSTAN A pe Harta Voluntariatului!ș Ț Federa ia VOLUM – Federa ia organiza iilor care sprijină dezvoltareaț ț ț voluntariatului în România, în parteneriat cu Asocia ia Civicum Voluntaris,ț Comitetul Na ional Român pentru Drepturile Copilului – Filiala Constan a iț ț ș Asocia ia „Sweet Land” a organizat în data de 23 octombrie un evenimentț local pentru prezentarea i promovarea instrumentelor i a oportunită ilorș ș ț care vin în sprijinul organiza iilor neguvernamentale care lucrează cuț voluntarii i, de asemenea, în sprijinul persoanelor care doresc săș desfă oare activită i de voluntariat. ș ț
 • 32. Petrecere de Halloween Pe 30 octombrie, Asocia ia Civicum Voluntaris, Asocia ia TEAM, Asociaţia pentruț ț Promovarea Educa iei Creativ-Ecologice i Abilită ilor Inovative i Direc iaț ș ț ș ț Jude eană pentru Sport i Tineret Constanta în parteneriat cu AYG România iț ș ș Radio Constan a , au organizat „Petrecerea de Halloween”.ț 100 de elevi din ciclul primar de la colile constăn ene, profesori, părin i i voluntariș ț ț ș au sărbătorit Halloween-ul prin Concurs de dovleci, Concurs de costume, de desene i karaoke.ș
 • 33. NOIEMBRIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 • 34. 30 NOIEMBRIE Caravana respectului in satul Dropia, comuna Tortomanu Prin satele dobrogene, cu studen ii străini ai Facultă ii de Medicină.ț ț oca i de sărăcie, studen ii strâng fonduri i cumpără alimente, produse de igienăȘ ț ț ș personală, rechizite. Se face colectă de haine groase, încăl ăminte i jucării.ț ș Echipa de 3 medici speciali ti, care ne-a înso it, a consultat membrii celor 12 familiiș ț vizitate i a intervenit medical în anumite cazuri, s-au cumpărat medicamenteș pentru un copil cu o boală genetica rară. Cei care cred ca studen ii străini au bani, sunt boga i, se în eală. Plătesc chiriiț ț ș mari, î i plătesc studiile, cumpără, căr i...ș ț De aceea, gestul lor este de apreciat.
 • 35. DECEMBRIE Zâmbe te, vorbe te, fă o faptă bună...ș ș Schimbă-te pe tine i astfel se vor schimba i ceilal i!ș ș ț
 • 36. 5 Decembrie - Gala VoluntarilorConst n eniă ț Gala Voluntarilor Constăn eni marchează pe 5 Decembrieț Ziua Internaţională a Voluntarilor iș urmăreşte recunoaşterea publică a meritelor celor mai activi voluntari din Constanţa. Au fost prezente 19 ONG-uri implicate activ în viaţa comunităţii constănţene prin proiecte şi programe de calitate care valorizează resursa umană voluntară. Evenimentul a fost organizat de o echipă formată la nivel local din: Asociaţia Civicum Voluntaris, S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club, Radio Constanta, Organizaţia Nonguvernamentala Ecologistă Mare Nostrum, Comitetul Naţioanal Român pentru Drepturile Copilului Filiala Constanţa, Asociaţia Together Everyone Achieves More şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Asociaţia Copiilor şi Tinerilor cu diabet din judeţul Constanţa, Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret - Filiala „ Tineri Mereu” Constanţa, Fortele Navale Romane şi AYG România.
 • 37. Prietenul secret In 15 decembrie, la Centrul de plasament "Delfinul" Agigea, s-a desfasurat prima activitate din cadrul proiectului "Prietenul secret". Copiii din acest centru au primit cadouri si au prezentat un scurt program artistic. Proiectul "Prietenul secret" a fost realizat de echipa formata din: Asociatia Civicum Voluntaris, Asociatia TEAM, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta si Scolile Gimnaziale Nr 18 " Jean Bart" si Nr.12." B.P.Hasdeu“ din Constan a.ț
 • 38. Prietenul secret In 17 decembrie, la Centrul de Zi Agigea, s-a desfasurat a doua activitate din cadrul proiectului "Prietenul secret".
 • 39. La Gala Na ional a Voluntarilor, proiectul Civi-Mateca al Asocia ieiăț ț CivicumVoluntaris, a fost selectat printre finali ti.ș
 • 40. Asociatia Judeteana Constanta a Sportului pentru Persoanele cu Handicap – AJCSPH a organizat in data de 17 decembrie 2015 „Sarbatoarea Bradului” cu scopul de a premia membrii sportivii pentru rezultatele înregistrate in competitiile interne la nivelul Comitetului National Paralimpic si implicarea in diferitele programe si proiecte din 2015.  Voluntarii Asociatiei Civicum Voluntaris au primit diplome pentru implicarea lor.
 • 41. Asocia ia CivicumVoluntaris ureaz Cr ciun fericită ăț tuturorvoluntarilor, partenerilor i colaboratorilors i!ăș