Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Projekt budżetu Gdyni 2018

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
GDYNIA
BUDŻET MIASTA 2018
projekt
PLN
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
ŹRÓDŁA DOCHODÓW W BUDŻECIE GDYNI
dochody własne
60%
środki z UE
13%
subwencja ogó...
WYDATKI OGÓŁEM W BUDŻECIE GDYNI
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
25%
oświata
27%
transport i łączność
15%
pomoc
sp...
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad

More Related Content

Similar to Projekt budżetu Gdyni 2018 (20)

Advertisement

Projekt budżetu Gdyni 2018

 1. 1. GDYNIA BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN
 2. 2. Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 ŹRÓDŁA DOCHODÓW W BUDŻECIE GDYNI dochody własne 60% środki z UE 13% subwencja ogólna 15% dotacje z budżetu państwa 12% dochody miasta ogółem 1 644 mln zł 112% dynamika wzrostu dochodu Przewiduje się, że w 2018 roku Gdynia uzyska dochody wyższe o 12% niż w roku poprzednim. Zwiększy się znacząco udział środków z budżetu Unii Europejskiej (o 166 593 254 zł). Większe będą wpływy z dochodów własnych o 4%, a z subwencji o 3%. 9 mln zł podatek transportowy 462 mln zł podatek PIT i CIT 165 mln zł podatek od nieruchomości 53 mln zł dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy 35 mln zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi PLN PLN
 3. 3. WYDATKI OGÓŁEM W BUDŻECIE GDYNI Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 25% oświata 27% transport i łączność 15% pomoc społeczna i rodzina 10% gospodarka komunalna 6% kultura i sport 51 mln zł gospodarka mieszkaniowa 35 mln zł działalność usługowa 26 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 252 mln zł pomoc społeczna, rodzina 461 mln zł transport i łączność 426 mln zł oświata 91 mln zł administracja publiczna 45 mln zł sport 169 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki miasta ogółem 1 701 mln zł W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2018 r. dominuje finansowanie zadań w działach:
 4. 4. Chwarzno-Wiczlino Chylonia Obłuże Orłowo Dąbrowa Karwiny Oksywie Wielki kack Cisowa Śródmieście Mały Kack Pogórze Wzgórze św. Maksymiliana Babie Doły Grabówek Leszczynki Redłowo Witomino Radiostacja Pustki Cisowskie-Demptowo Działki Leśne Witomino Leśniczówka Kamienna Góra ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ W RADACH DZIELNIC Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 131 tys. zł sport 299 tys. zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 tys. zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 312 tys. zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 tys. zł edukacyjna opieka wychowawcza 783 tys. zł oświata 55 tys. zł rodzina i pomoc społeczna 24 tys. zł ochrona zdrowia 322 tys. zł transport i łączność 25 tys. zł administracja publiczna 1,9 mln zł 1,3 mln zł 1 mln zł 990 tys. zł 936 tys. zł 188 tys. zł 748 tys. zł 735 tys. zł 703 tys. zł 693 tys. zł 644 tys. zł 548 tys. zł 542 tys. zł 469 tys. zł 441 tys. zł 405 tys. zł 377 tys. zł 381 tys. zł 363 tys. zł 369 tys. zł 358 tys. zł 318 tys. zł Suma środków dla poszczególnych dzielnic: Suma środków rad dzielnic na poszczególne zadania: PLN 12 mln zł inwestycje i remonty 25 tys. zł dla każdej dzielnicy w ramach konkursu „PRZYJAZNA DZIELNICA”
 5. 5. REWITALIZACJA W MIEŚCIE 12 mln zł przestrzeń publiczna i tereny rekreacyjne 12 mln zł poprawa bezpieczeństwa i komfort pieszych 13 mln zł centra sąsiedzkie 860 tys. zł wsparcie opiekuńcze i wychowawcze rodzin 5 mln zł zwiększenie zasobów komunalnych Wydatki w kategoriach: Całkowite wartości projektów UE w dzielnicach: 3 mln zł Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej USŁUGI SPOŁECZNE wartość projektów w obszarze rewitalizacji 17 mln zł Gdynia odNowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego 12 mln zł Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja 20 mln zł Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
 6. 6. INWESTYCJE I PROJEKTY Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 169 mln zł rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru Całkowite wartości projektów: 58 mln zł rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni 37 mln zł lodowisko w Gdyni 3 mln zł Mediateka w ramach działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej 68 mln zł utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Karwiny 66 mln zł rozwój zrównoważonego transportu, w tym utworzenie węzła integracyjnego Gdynia – Chylonia 6 mln zł budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S 10 mln zł utworzenie Konsulatu Kultury w Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni 14 mln zł utworzenie trasy rowerowej R-10 w Gdyni 11 mln zł projekt POMORSKI BROKER EKSPORTOWY 2 mln zł projekt TRIPOLIS 651 tys. zł Projekt ECODESIGN CIRCLE
 7. 7. 119 mln zł modernizacja dróg powiatowych i gminnych WYDATKI NA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 27% udział wydatków w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w strukturze wydatków ogółem 461 mln zł kwota wydatków ogółem 302 mln zł lokalny transport zbiorowy 152 mln zł drogi publiczne i wewnętrzne 721 tys. zł wdrożenie systemu wspólnego biletu elektronicznego na obszarze metropolitalnym 2 mln zł modernizacja budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250 9 mln zł rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne 83 mln zł dofinansowanie działalności Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 8. 8. WYDATKI NA OŚWIATĘ Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 25% udział wydatków w dziale OŚWIATA w strukturze wydatków ogółem 426 mln zł kwota wydatków ogółem 65 mln zł przedszkola 446 tys. zł kwalifikacyjne kursy zawodowe 44 mln zł licea ogólnokształcące 136 mln zł szkoły podstawowe 13 mln zł stołówki 73 mln zł szkoły zawodowe 78 tys. zł pomoc materialna dla studentów i doktorantów 36 mln zł wydatki inwestycyjne na modernizację 5 szkół zawodowych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, ale także zakupy inwestycyjne placówek oświatowych
 9. 9. WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 15% udział wydatków w dziale POMOC SPOŁECZNA, RODZINA w strukturze wydatków ogółem 252 mln zł kwota wydatków ogółem 11 mln zł ośrodki wsparcia 7 mln zł domy pomocy społecznej 5 mln zł dodatki mieszkaniowe 6 mln zł przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi 21 mln zł ośrodki pomocy społecznej 2 mln zł pomoc w zakresie dożywiania 6 mln zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 mln zł żłobki 3 mln zł aktywizacja Seniorów
 10. 10. WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ ZDROWIA Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 26 mln zł kwota wydatków ogółem 425 tys. zł dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji 9 mln zł Straż Miejska 41 tys. zł obrona cywilna 379 tys. zł zarządzanie kryzysowe 15 mln zł Straż Pożarna 626 tys. zł nieodpłatna pomoc prawna 27 tys. zł ratownictwo medyczne 2 mln zł programy polityki zdrowotnej 4 mln zł składki na ubezpieczenia zdrowotne OCHRONA ZDROWIA 10 mln zł kwota wydatków ogółem PLN
 11. 11. WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ I KOMUNALNĄ Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 10% udział wydatków w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w strukturze wydatków ogółem 167 mln zł kwota wydatków ogółem 17 mln zł gospodarka ściekowa i ochrona wód 35 mln zł gospodarka odpadami 5 mln zł utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 mln zł oczyszczanie miasta 3 mln zł schroniska dla zwierząt 9 mln zł oświetlenie ulic, placów i dróg 4 mln zł planowanie przestrzenne 15 mln zł gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 mln zł ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 35 mln zł jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej GOSPODARKA MIESZKANIOWA 51 mln zł kwota wydatków ogółem
 12. 12. WYDATKI NA KULTURĘ I SPORT Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018 3% udział wydatków w dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w strukturze wydatków ogółem 54 mln zł kwota wydatków ogółem 3% udział wydatków w dziale SPORT w strukturze wydatków ogółem 45 mln zł kwota wydatków ogółem 10 mln zł teatry 12 mln zł domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 tys. zł Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 28 mln zł obiekty sportowe 12 mln zł muzea 619 tys. zł ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 mln zł biblioteki www.flaticon.com 2 mln zł sportowe szkolenie dzieci i młodzieży 7 mln zł Miejski Kalendarz Imprez

×