Ny undersøkelse om forholdet mellom journalister og kommunikatører:Tettere relasjoner gjennom               ...
PR-rådgivere:Tror du sosiale medier vil bidra til bedre relasjoner og informasjonsflytenmellom journalister og PR-konsulen...
PR-rådgivere: Hvor ofte får du gjennomslag for sakene du spiller inn?Svært ofte              17,9 %Ofte   ...
Hvor ofte blir du kontaktet av informatører eller PR-konsulenter som ensker å spille in en sak?10 ganger         ...
ressurser på. Blant kommunikatører i næringslivet     • For kommunikatørene er virksomhetens egneer tallet langt lave...
Journalister: I fremtiden tror jeg at min redaksjon kommer til å:              4,1 %          0,6 %...
• Flest journalister (63 prosent) foretrekker å bli kontaktet av PR-rådgivere/kommunikatører med enpersonlig e-post. Derne...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cision undersokelse

734 views

Published on

Cision har gjennomført en undersøkelse som kartlegger arbeidsforholdet mellom journalister og PR-rådgivere og proffe kommunikatører.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
734
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cision undersokelse

 1. 1. Ny undersøkelse om forholdet mellom journalister og kommunikatører:Tettere relasjoner gjennom nye kanalerCision har gjennomført en undersøkelse som kartlegger arbeidsforholdet mellom journalister,PR-rådgivere og profesjonelle kommunikatører. Med kommunikatører menes personer sominnehar informasjonsstillinger i næringslivet. Undersøkelsen tar for seg kommunikatørenesog PR-rådgivernes metoder for å få gjennomslag for kommersielle saker hos journalister. Un-dersøkelsen avdekker også hvilke holdninger journalister og kommunikatører/PR-rådgiverehar til hverandre, og hvordan nye informasjonskanaler er i ferd med å endre forholdet dem imellom.408 respondenter, fra både den kommersielle og den redaksjonelle siden av informas-jonsutvekslingen, har besvart undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført av Cision,leverandør av programvare, tjenester og verktøy for informasjonsdeling mellom journa-lister, PR-rådgivere og profesjonelle kommunikatører.Sosiale medier endrer relasjonen mellom • 31 prosent av PR-rådgivere og 23 prosent avjournalister og kommunikatører kommunikatører tar personlig kontakt med journalister på sosiale medier som Facebook ogFremveksten av sosiale medier har endret måten Twitter. Samtidig sier over en av ti journalister (12journalister og kommunikatører/PR-rådgivere prosent) at de foretrekker å bli kontaktet avforholder seg til hverandre på. Sosiale medier komunikatører/PR-rådgivere via Facebook ogsom Twitter og Facebook senker terskelen for Twitter.kontakt og gjør informasjonsflyten hyppigere ogbedre. Samtidig oppleves sosiale medier som • Både journalister og PR-rådgivere/kommuni-nøytral grunn der begge parter er likeverdig katører mener at sosiale medier bedrer relasjo-tilstede. nen mellom partene. 61 prosent av PR-rådgiver- ne, 41 prosent av kommunikatørene og 49(På enkelte spørsmål har det vært mulig å svare prosent av journalistene oppgir dette.på mer enn et alternativ, dermed kan den sam-lede prosentandelen noen ganger overgå 100 • Dette kan være årsaken til at 32 prosent avprosent). PR-rådgivere opplever økende toleranse fra journalister over de siste fem årene og at 18 prosent mener det har blitt lettere å få gjennom- slag for kommersielle saker i løpet av samme periode. www.cision.no, info.no@cision.com, Telefon: +46 85 07 410 00
 2. 2. PR-rådgivere:Tror du sosiale medier vil bidra til bedre relasjoner og informasjonsflytenmellom journalister og PR-konsulenter? 14,3% Ja Nei Vet ikke 25% • Selv om en klar majoritet har tro på sosiale mediers forsonene kvaliteter, er det ikke alle som sier seg enig. 25 prosent av PR-rådgiverne opple- ver ikke at sosiale medier bedrer relasjonen mellom journalister og kommunikatører, mens 14 60,7% prosent oppgir at de ikke vet.PR-rådgivere til frustrasjon og inspirasjonForholdet mellom PR-rådgivere/kommunikatører • Videre sier så mange som 77 prosent avog journalister er sammensatt, men relasjonen er journalistene seg enig eller veldig enig i atlangt mer positivt ladet enn slik det tradisjonelt kommunikatører/PR-rådgivere er, eller kan være,blir fremstilt. viktige kilder til gode saker.• Hele 64 prosent av journalistene oppgir at de • Allikevel sier 32 prosent av PR-rådgiverne og tihar en god eller svært god relasjon til PR-rådgive- prosent av kommunikatørene at journalister erre/kommunikatører. 36 prosent sier det er varie- avtalebrytere. Altså at de sier de skal lage sak pårende og svært personavhengig, mens kun fem noe men ikke overholder, eller lover å gi tilbake-prosent opplever relasjonen som dårlig eller melding uten å gjøre det.svært dårlig. • Over halvparten av journalistene (52 prosent)• Det gode forholdet bekreftes av PR-rådgivere opplever at saker som blir spilt inn av PR-rådgive-og kommunikatører. Tre av fire (75 prosent) av re/kommunikatører fører til medieoppslag av ogPR-rådgiverne i undersøkelsen og 62 prosent av til, mens 22 prosent sier at det forekommer oftekommunikatørene, opplever å bli møtt profesjo- eller veldig ofte.nelt og høflig når de spiller inn saker til journalis-ter. Mange kommunikatører (42 prosent), og en • Samtidig mener både PR-rådgivere og kom-del PR-rådgivere (21 prosent) opplever motakel- munikatører å oppnå enda bedre resultater.sen fra journalister som hyggelig og positivt. Kunfire prosent av kommunikatørene opplever å blimøtt med skepsis og negativitet. www.cision.no, info.no@cision.com, Telefon: +46 85 07 410 00
 3. 3. PR-rådgivere: Hvor ofte får du gjennomslag for sakene du spiller inn?Svært ofte 17,9 %Ofte 64,3 %Av og til 17,9 %SjeldenSvært sjeldenSpiller ikkein saker tilmedia 0% 20 % 40 % 60 % 80 %82 prosent av PR-rådgiverne hevder at de ofte eller svært ofte får gjennomslag for sakene sine i media.Kommunikatører: Hvor ofte får du gjennomslag for sakene du spiller inn?Svært ofte 19,3 %Ofte 33,9 %Av og til 38,5 %Sjelden 0,9 %Svart sjelden 1,8 %Spiller ikke 8,3 %in saker tilmedia 0% 20 % 40 % 60 % 80 %53 prosent av kommunikatørene hevder at de ofte eller svært ofte får gjennomslag for sakene sine i media. www.cision.no, info.no@cision.com, Telefon: +46 85 07 410 00
 4. 4. Hvor ofte blir du kontaktet av informatører eller PR-konsulenter som ensker å spille in en sak?10 ganger 4,6 %om dageneller mer.4 til 9 5,8 %ganger omdagen1 till 4 17,3 %gang hverdag1 til 4 gan- 25,4 %ger i uken1 til 4ganger imåneden 2 22,5 %F ærre en1 gang i 21,4 % 4månedenBlir ikkekontaktet 2,9 %Tre av ti journalister (28 prosent) må tåle å bli kontaktet daglig av PR-rådgivere/kommunikatører somønsker å selge inn saker, og omtrent en en av fire (24 prosent) synes dette forstyrrer arbeidsroen.Kanaler i utviklingTradisjonelle/redaksjonelle kanaler er fremdeles • 43 prosent av norske PR-rådgivere sier at dePR-rådgiverens viktigste og mest brukte infor- bruker mest ressurser på tradisjonelle/redaksjo-masjonskanal. Sosiale medier er i sterk vekst og nelle medier, og 41 prosent sier at de bruker myeblir en stadig mer sentral rolle i kanalmiksen, ressurser på denne kommunikasjonskanalen.mens bedrifters egne analoge kanaler, som Dermed står fremdeles de tradisjonelle kanalenekundeaviser og papirnyhetsbrev, er i ferd med å som de viktigste i PR-rådgivernes arbeid.miste sin betydning. For kommunikatører inæringslivet er det egne digitale kanaler som • Sosiale medier er god nummer to. Omtrentweb og digitale nyhetsbrev som det satses mest halvparten (48 prosent) av PR-rådgiverne oppgirpå. sosiale medier som kanalen de bruker mest www.cision.no, info.no@cision.com, Telefon: +46 85 07 410 00
 5. 5. ressurser på. Blant kommunikatører i næringslivet • For kommunikatørene er virksomhetens egneer tallet langt lavere, til sammen 22 prosent sier digitale kanaler de viktigste. 67 prosent avde bruker mye eller mest ressurser på sosiale personer med informasjonsstillinger i næringsli-medier. vet bruker mye eller mest ressurser på egne kanaler på web og digitale nyhetsbrev.Kommunikatører: Hvor mye kommer dere til å satse på følgende kanaler i løpet av 2011-2012sammenlignet med i dag/i fjor? Reklaminvesteringer inngår ikke i undersøkelsen100 % Mer enn i 2010 Mindre enn i 2010 Samme som i 201090 %80 % 76,5 %70 % 64,1 % 64,1 % 64,1 % 60,7 %60 %50 %40 % 33,3 % 30,8 % 30,8 %30 % 23,1 % 22,6 %20 % 12,8 % 8,5 %10% 5,1 % 2,6 % 0,9 %0% Tradisjonelle/ Sosiale medier Egne analoge Egne digi- Søkemotoropti- redaksjonelle kanaler tale kanaler mering medier• Sosiale medier er kanalen i størst vekst for kommunikatørene. Hele 77 prosent av kommunikatører, sierde vil bruke mer tid på sosiale medier i år enn i fjor. Til sammenligning sier bare 23 prosent at de vil brukemer tid på tradisjonelle medier i år enn i fjor.• 83 prosent av PR-rådgivere planlegger også å øke bruken av sosiale medier i året som kommer. I likhetmed kommunikatørene sier kun 23 prosent av PR-rådgiverne at de vil bruke mer tid på tradisjonellemedier i år enn i fjor. www.cision.no, info.no@cision.com, Telefon: +46 85 07 410 00
 6. 6. Journalister: I fremtiden tror jeg at min redaksjon kommer til å: 4,1 % 0,6 % 24,3% øke satsningen på kommunikasjon innen sosiale medier. Beholde nåværende nivå av kom- munikasjon innen sosiale medier. Minske satsningen på sosiale medier. Vi kommunisierer ikke i sosiale medier. 71 %• Også blant mediene blir sosiale medier et viktig satsningsområde fremover. Syv av ti journalister (71prosent), mener at deres redaksjon vil øke satsningen innen sosiale medier.• En ny tendens er man tilpasser pressematerialet for sosiale medier i et såkalt social media newsroom.Det innebærer at man tillater kommentarer, blogglinker, Youtube-videoer eller verktøy for å dele infor-masjon eksempelvis på Facebook. 33 prosent av kommunikatører og 37 prosent av PR-rådgiverne harpositive erfaringer med bruk av social media newsroom.• Søkemotoroptimering er et annet virkemiddel i sterk vekst. 56 prosent av PR-rådgiverne sier de vilbruke mer ressurser på søkemotoroptimering i år enn i fjor. Kun 6 prosent regner med å bruke mindreressurser på dette i år.Slik foregår informasjonsutvekslingen mellom journalister ogprofesjonelle kommunikatørerSelv om både PR-rådgivere/kommunikatører og journalister er positive til bruk av sosiale medier i infor-masjonsutvekslingen, så er det fremdeles de mer tradisjonelle verktøyene som telefon og e-post som blirmest brukt.• Nesten ni av ti PR-rådgivere (87 prosent) har direkte kontakt med journalister på telefon og mail når deønsker å selge inn saker til media. 75 prosent av kommunikatørene oppgir det samme. www.cision.no, info.no@cision.com, Telefon: +46 85 07 410 00
 7. 7. • Flest journalister (63 prosent) foretrekker å bli kontaktet av PR-rådgivere/kommunikatører med enpersonlig e-post. Dernest er pressemelding per mail (54 prosent). Mindre populært er det å bli oppringtpå telefon, to av ti (22 prosent) av journalistene oppgir dette som den foretrukne måten å bli kontaktet på.• Blant kommunikatørene er det utsendelse av pressemelding via distribusjonslister som er den mestbrukte metoden for å komme inn i media. Det er 84 prosent av kommunikatørene som oppgir dette, menstre av fire (74 prosent) av PR-rådgiverne gjør det samme. Samtidig oppgir tre av fire (74 prosent) avPR-rådgiverne at de bruker pressemøter/pressekonferanser for å selge inn saker til media.• 29 prosent av PR-rådgivere og 24 prosent av kommunikatører publiserer pressemeldinger på nyhetssi-der som Cisionwire.Journalistenes foretrukne kilderRangering av kilder ut i fra andel av journalister som oppgir kilden som viktig eller veldig viktig: 1. Søkemotor som Google: 87 prosent 2. Digitale mediedatabaser/arkiv: 71 prosent 3. Virksomhetens egne kanaler: 50 prosent 4. Wikipedia: 46 prosent 5. Nyhetsovervåkningstjenester: 35 prosent 6. Pressemeldingstjenester som Cision og NTB: 28 prosent 7. Facebook: 27 prosent 8. Spesialiserte databaser: 26 prosent 9. PR-rådgivere/kommunikatører: 25 prosent 10. Rss-feed fra relevante kilder: 19 prosent 11. Twitter: 19 prosent 12. Firmainformasjonstjenester: 17 prosent 13. Blogger: 15 prosent www.cision.no, info.no@cision.com, Telefon: +46 85 07 410 00

×