Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Change Management - Dutch version

1,230 views

Published on

Introduction of Change-, Corporate Performance management and Business Intelligence. Flemish Introduction.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Change Management - Dutch version

 1. 1. Business Intelligence David Vermeulen Analyst and Auditor *32/474-48.34.48 [email_address] “ Fundamental rethinking and radical redesign of business processes to bring about dramatic improvements in performance.” Michael Hammer Corporate Performance Management
 2. 2. Corporate Performance Management - CPM Geachte Mevrouw, Mijnheer, Met deze electronische briefing, had ik U graag mijn diensten willen voorstellen en U aantonen welke toegevoegde waarde ik kan aanbrengen in de beleidsvoering van de vennootschap, waarvan U het management hebt. Er wordt veel gesproken over de nieuwste hypes in beleidsvoering : “Corporate Performance Management”, “Change, Knowledge, Risc” en “Business Intelligence”, doch wat houdt dit in en welke voordelen biedt deze implementatie voor Uw vennootschap ? Of misschien hebt U deze technieken reeds eigen gemaakt en dat maakt het mijn introductie natuurlijk gemakkelijker. Het is dé manier om cijfermatige werkelijkheid richting Raad van Bestuur en de financiële wereld te koppelen aan de operationele praktijk. Het verdere verloop van deze presentatie zal U niet onnodig belasten met “overladen” slides, maar U op basis van eenvoudige vraagstelling perfect loodsen door een beknopte presentatie van mijn diensten en inleiding voor een eerste kennismakingsgesprek. Ik wil je alvast danken voor de tijd die U neemt voor het doornemen van deze introductie. Ik kan U verzekeren dat U baat zal hebben met mijn adviezen, niet enkel in knowledgement, maar ook qua verhoging van rendement, efficiëntie en optimalisatie van uw bedrijfsbeleid. Ik wil me dan ook graag laten uitnodigen voor een persoonlijkere kennismaking en hoop dat met deze druppel het water in beweging wordt gebracht en U een andere kijk krijgt op beleidsvoering. “ Change Management” wordt ook wel eens gezegd... Met vriendelijke groeten, David Vermeulen Analist / Auditor - *32/474.48.34.48 – [email_address]
 3. 3. <ul><li>Als je deze presentatie nu wil bekijken, </li></ul><ul><li>klik hier : </li></ul><ul><li>Als je de presentatie later wil bekijken, of wil ingaan op mijn verzoek, </li></ul><ul><li>klik hier : [email_address] </li></ul><ul><li>of : </li></ul>Corporate Performance Management
 4. 4. <ul><li>Zijn de begrippen CPM, BI, BSC, KPI, ERP, Change Management, Dashboards, ... U bekend ? </li></ul>Corporate Performance Management JA NEEN
 5. 5. <ul><li>CPM : Corporate Performance Management </li></ul><ul><li>BI : Business Intelligence - Strategisch Managementvoering </li></ul><ul><li>Business Intelligence Dashboard : Intelligent bedrijfsinstrumenten- bord voor strategisch Managementvoering </li></ul><ul><li>Business Intelligence System : Computer software voor opmaak van de BI-Dashboards en beheersing van KPI’s </li></ul><ul><li>Knowledge Management : Kennismanagement </li></ul><ul><li>BSC : Balance Score Card - een meet- en rapportage- instrument om de realisatie van de bedrijfsstrategie te bewaken. Is een systeem waarbij door middel van een groep samenhangende financiële en niet-financiële indicatoren inzicht wordt gegeven in het behalen van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve doelen. </li></ul><ul><li>KPI : Key Performance Indicator - meetbare “sleutel”- indicatoren voor Strategisch Managementvoering </li></ul>Enkele technische termen :
 6. 6. <ul><li>CPM verbindt financiële aan niet-financiële issues. Om die geïntegreerde oplossing op zijn plaats te krijgen is veel tijd, geld en inspanning nodig, maar dit betaalt zich terug (ROI). In een betere en betrouwbare verslaglegging, in snelheid, in communiceren richting de (financiële) markt en in het duidelijk kunnen verbinden van strategie aan financiële doelstellingen. </li></ul><ul><li>Doch daar niet enkel organisatorische doelen moeten worden nagestreefd, heeft men het begrip : </li></ul><ul><li>Business Intelligence , welke zich richt op strategische managementvoering, via de implementering van de KPI’s, dashboards en het inspelen mét regelmatig aanpassen van deze verslaggeving. </li></ul>Corporate Performance Management
 7. 7. <ul><li>Indien U reeds gebruik maakt van deze managementtechnieken voor Uw beleidsvoering, wil ik me richten op de verdere verfijning en automatisatie van Uw bestaande systemen om efficiënter en vlugger in te spelen op de KPI’s (strategische managementvoering) ten voordele van een hogere rentabiliteit. </li></ul><ul><li>Klik daarvoor hier : </li></ul><ul><li>Indien U nog geen gebruik maakt van deze management-technieken voor Uw beleidsvoering, wil ik me richten op de mogelijke implementatie van CPM en BI om Uw bestaande systemen geautomatiseerd, efficiënter en vlugger te maken om alzo te verzekeren dat uw beleidslijnen kunnen gerealiseerd worden en U direct kan bijsturen indien nodig. </li></ul><ul><li>Klik daarvoor hier : </li></ul>Corporate Performance Management
 8. 8. <ul><li>Hebt u uw beleidslijnen uitgewerkt in templates, waarbij u de evolutie in de te behalen doelen kan controleren ? (BSC’s) </li></ul><ul><li>Kan U tussen de vijf en tien “indicatoren” (KPI’s) opnoemen die U onontbeerlijk vindt in Uw huidig dagelijks beleid ? Hiermee bedoel ik een meetbaar gegeven, rapport, niveaubepaling, hoeveelheid, ... die uw beleidsplannen ondersteunen en kunnen bijsturen. </li></ul>Invoering van BSC's en KPI's Ja Neen
 9. 9. <ul><li>Maakt U gebruik van “Balanced Score Cards” om de evolutie van de doelstellingen van Uw beleidslijnen, Uw organisatorische- en strategische doelen, te volgen ? </li></ul>Balance Score Cards Ja Neen
 10. 10. <ul><li>Maakt U gebruik van “KPI’s” om de strategische doelstellingen van Uw beleidslijnen kort op te volgen en bij te sturen ? </li></ul>KPI's Ja Neen
 11. 11. <ul><li>Balanced Scorecard : een meet- en rapportage- instrument om de realisatie van de bedrijfsstrategie te bewaken. Is een systeem waarbij door middel van een groep samenhangende financiële en niet-financiële indicatoren inzicht wordt gegeven in het behalen van een aantal kwantitatieve- en kwalitatieve doelen. </li></ul><ul><li>KPI : direct meetbare “sleutel” indicatoren voor Strategisch Managementvoering </li></ul>BSC's en KPI's Deze instrumenten worden gehanteerd voor een goede managementvoering welke zowel organisatorische- als strategische doelen nastreeft. De up-flow van deze gegevens uit de productie, aan- en verkoop, boekhouding, magazijn, maar ook personeel (opleiding, ploegvorming, tevredenheidsmeter), klanten en leveranciers, worden heden ten dage meer en meer geautomatiseerd door (standaard) software paketten, zoals financiële rapportage, ERP, OLAP, HRM, DAM, enz ... Ga verder
 12. 12. KPI's versus BSC's <ul><li>IT is in CPM-trajecten de techniek die absoluut noodzakelijk is om wat betreft relevante informatie het kaf van het koren te scheiden. Een organisatie heeft nood een aantal KPI’s te benoemen die het meest belangrijk zijn in het waarderen van de prestaties van de onderneming. Het CPM-systeem gaat die KPI’s weergeven zodat men bijna van dag tot dag zijn performance in de gaten kan houden. </li></ul><ul><li>Wat is het verschil met de balanced scorecard? ‘De balanced scorecard geeft inzicht in de evolutie van het bereiken van de organisatorische- en strategische doelen. De ondersteuning bij het bepalen van de organisatorische- en strategische doelen en het onderbouwen van deze evolutie is het terrein van CPM.’ </li></ul>Ga verder
 13. 13. <ul><li>Dit is mijn eerste doel in voorbereiding van de implementatie CPM en BI . </li></ul><ul><li>Deze BSC’s en KPI’s zijn bepalend voor een dagdagelijkse controle en bijsturing van uw beleidsplannen. </li></ul><ul><li>Ter verduidelijking kan U de volgende slides bekijken om een visueel beeld te krijgen waar deze BSC’s en KPI’s worden beheerd. </li></ul><ul><li>Klik daarvoor hier : </li></ul>Corporate Performance Management
 14. 14. <ul><li>Indien de KPI’s reeds bepaald zijn, kan U zich afvragen of er misschien teveel, te weinig of herzieningen moeten worden getroffen om efficiënter te kunnen ingrijpen ? </li></ul><ul><li>We spreken hier dan over “Change Management” </li></ul><ul><li>Navolgende slides geven U een overzicht van een ideale structuur die een optimale werking verzekert en waar we samen aan kunnen werken om deze te verwezenlijken. </li></ul><ul><li>Klik daarvoor hier : </li></ul>Corporate Performance Management
 15. 15. B.I. Uw zakelijke activiteiten Uw Managementvoering Informatie Technologie Gedegen Beleidsvoering vanuit B.I. Met behulp van :
 16. 16. B.I. - Architectuur R&D PROD M&S FIN STRATEGISCH MANAGEMENT OPERATIONEEL Corporate Performance Management Business Intelligence PM KM PDM ERP SFC B2C CRM Budgetting Accounting
 17. 17. KPI's Zakelijk Managementvoering Financiële indicatoren Executive Informatie Systeem Procesgestuurde Managementvoering KPI's en Proces Modellen Management- en Operationele Systemen en Informatie Corporate Performance Management Kostenbesparings- programma’s ERP HRM Marketing Strategies Supply Chain Balanced Score Cards Others BUSINESS INTELLIGENCE “DASHBOARD”
 18. 18. <ul><li>Eens de organisatorische- en strategische beleidslijnen duidelijk zijn uitgewerkt, alle neuzen in dezelfde richting staan, kunnen we gaan overwegen welke processen geautomatiseerd of verbeterd moeten worden, kunnen we samen de lastenboeken samenstellen en leveranciers benaderen die tegemoet moeten komen aan uw wensen. Zoniet dient u uw processen aan te passen aan hun beperkingen van (standaard) software paketten, wat zeker ook niet uitgesloten is. </li></ul><ul><li>U houdt wel uw doelstellingen duidelijk voor ogen en U hebt vat op de implementatie, proefdraai en ingebruikname. </li></ul><ul><li>Lees even navolgende resultaten van de uitgevoerde implementatie ERP-enquête in opdracht van KMO-IT, waarbij U zich zeker zal terugvinden : </li></ul>Na de implementatie van CPM en BI
 19. 19. <ul><li>50 % reeds werkt met geïmplementeerde systemen, 30 % actief werkt aan de implementatie en 20 % nog steeds overweegt. </li></ul><ul><li>70 % toegeeft dat het niet gemakkelijk is om een ERP-pakket te kiezen. </li></ul><ul><li>KMO’s maar een gelimiteerd budget kunnen besteden aan de investering en zich vnl. richt op functionaliteit, doch het maatwerk van 34 % ligt veel te hoog ! </li></ul><ul><li>ruim 60 % akkoord gaat dat de huidige bedrijfsprocessen moeten worden geherformuleerd en 40 % eraan begint zonder bezinning !!! </li></ul><ul><li>de gemiddelde doorlooptijd van een implementatie 8,2 maanden bedraagt. </li></ul><ul><li>66 % bedrijfsomvattend implementeert, anderen mbt. één tot enkele functionele gebieden. </li></ul><ul><li>de meesten pas 9 ma. na de implementatie de eerste vruchten verwachten. </li></ul><ul><li>66 % vd WN’s (zeer)positief staat tov implementatie, 8 % negatief. </li></ul><ul><li>40 % vindt dat ERP leveranciers niet tegemoet komen aan de wensen van KMO en 33 % geen mening heeft! </li></ul><ul><li>64 % akkoord gaat met de stelling dat de implementatie moeilijk verloopt. </li></ul><ul><li>60 % vindt dat de implementatie in tijd overschreden wordt en de voorstudie te wensen over laat. </li></ul><ul><li>bij 46 % de offertes worden overschreden en een goede voorstudie wenselijk was geweest. </li></ul><ul><li>de productiviteit stijgt (54 %) en de transparantie verhoogt (82 %) na implementatie. </li></ul><ul><li>TOTAAL : 61 % akkoord is over het doel van de implementatie, 15 % niet akkoord en 20 % neutraal blijft. </li></ul>Enquête ERP implementatie - uitgevoerd voor KMO-IT Enkele opmerkelijke resultaten van de ondervraagde KMO-respondenten, waarbij
 20. 20. <ul><li>U ziet dat een goede voorbereiding door implementatie van CPM en BI, het inwinnen van informatie, referentiebezoeken en het onder de arm nemen van een onafhankelijke gekwalificeerde adviseur Uw slaagkansen alvast groter maakt. </li></ul><ul><li>Én U hebt meer tijd voor uw managementbeleid, uw hoofddoel... </li></ul><ul><li>Ik durf daarom de handschoen op te nemen om er samen met U een geslaagde operatie van te maken, Uw bedrijf een moderne aanblik te geven tov de concurrentie en een hogere tevredenheidsfactor te scheppen bij Uw personeel, Uw klanten en leveranciers. </li></ul><ul><li>Natuurlijk ten voordele van de rentabiliteit, efficiëntie en productiviteit binnen uw onderneming. </li></ul><ul><li>Aan U om mij voor een verkennend gesprek uit te nodigen, “de druppel die het water in beweging brengt” </li></ul><ul><li>Met vriendelijke groeten en tot spoedig, </li></ul><ul><li>David Vermeulen </li></ul><ul><li>Analist / Auditor - *32/474.48.34.48 – [email_address] </li></ul>Corporate Performance Management
 21. 21. David Vermeulen [email_address] *32/474-48.34.48 CPM Uw Partner in

×