Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MOBILITĂ I INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ COMENIUS/GRUNDTVIG - GHID PENTRU
APLICAN I
Prof. EMESE CÎMPEAN
Colegiul Na iona...
P a g i n a 3 1A n u l I V , N u m ă r u l 4 – 6 ( 1 3 ) 2 0 1 3
le destinate cadrelor didactice), atunci
selecta i aceast...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Articol in ecouri didactice nr. 13

263 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Articol in ecouri didactice nr. 13

  1. 1. MOBILITĂ I INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ COMENIUS/GRUNDTVIG - GHID PENTRU APLICAN I Prof. EMESE CÎMPEAN Colegiul Na ional “Petru Rareş” Beclean P a g i n a 3 0 E c o u r i d i d a c t i c e • Respectă to i elevii şi nu-i umileşte, făcându-le observa- ii în fa a întregii clase; • Tratează, în mod diferen iat, fiecare caz în parte, ascultând şi acordând o aten ie deosebi- tă celor relatate de elev, fiind dispus să-şi schimbe opinia atunci când primeşte argu- mentarea necesară; • Formează deprinderi de mun- că intelectuala şi urmăreşte regimul de via ă al elevilor; • Cunoaşte direct pe fiecare elev, prin discu ii individuale; • Observă permanent starea de sănătate fizică şi mentală a elevilor, precum şi dificultă i- le apărute în învă are şi tulbu- rările de comportament, ob- servă şi consemnează datele sau eventualele modificări, privind evolu ia conduitei elevilor, în fişa de observa ie a elevilor; • Îşi pregăteşte din timp elevii pentru fiecare oră de dirigen- ie şi caută metode stimulative pentru desfăşurarea acestora; • Manifestă un comportament empatic; • Eviden iază elevii cu rezultate deosebite şi comportament exemplar; • Organizează periodic întruniri cu profesorii clasei, psiholo- gul şcolar şi ceilal i factori importan i implica i în procesul educativ; • Controlează zilnic catalogul cla- sei pentru înregistrarea absen e- lor, notelor elevilor şi analizează împreună cu aceştia eventualele probleme apărute. IN RELA IA CU FAMILIA • Cunoaşte mediul familial al elevi- lor, vizitându-i, anun at sau nea- nun at, şi îşi notează observa iile în caietul dirigintelui; • In func ie de categoria în care se înregistrează părin ii elevului, interesa i sau dezinteresa i de tot ceea ce se întâmplă cu propriul copil, cooperan i, par ial coope- ran i, necooperan i cu şcoala, îşi fixează şi între ine cât mai multe discu ii individuale, evitând, în cazul celor cu copii - problema, prezentarea, în plenul şedin elor, a rezultatelor şcolare şi a absen e- lor; • Ini iază şi men ine o legătură strânsă cu familia elevului şi poartă un dialog deschis şi sincer, extins şi în afara orelor de curs, prin convorbiri telefonice, scri- sori. • Stabileşte din timp şi planifică tematica şedin elor şi lectoratelor cu părin ii; • In cazul elevilor - problemă, se implică activ în procesul de edu- care a familiei, ea reprezentând sursa principalelor atitudini greşite ale copiilor, familia trebuie convinsă că, numai acordând timp şi aten ie copi- lului, va putea să-l ajute să depăşească dificultă ile apăru- te; • Încearcă stabilirea unei legă- turi reciproce apropiate şi permanente cu părin ii pentru ca aceştia, din proprie ini iati- vă, să contacteze dirigintele şi profesorii pentru a se interesa de situa ia şcolară a elevului sau de evenimente apărute în via a acestuia. ÎN RELA IA CU ŞCOALA: • Îşi întocmeşte la timp docu- mentele şcolare; • În cazul eşecului şcolar, caută cauze determinante şi colabo- rează cu părin ii, profesorii psihologul, medicul, directo- rul, fiind un intermediar între aceştia şi elev. CONCLUZII: Această temă, de o largă complexi- tate, comportă o varietate de dezbateri, de completări şi de interpretări. Sugestiile oferite de prezenta abor- dare nu trebuie considerate ca nişte solu ii stricte şi închise, ci sunt menite să stimuleze imagina ia creativă a fie- cărui diriginte, în munca sa de modela- re a personalită ii umane. De ce acest articol? Dacă dăm o căutare pe internet, vom găsi zeci de diseminări făcute de colegii profesori, legate de oportunită i de studiu în străinătate. Acest articol se adre- sează în special acelor colegi profesori care nu au aplicat vreodată pentru cursuri de formare prin ANPCDEFP (Agen ia Na ională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa iei şi Formării Profesio- nale). Este o bună ocazie de a învă a din experien a colegilor. Cele mai relevante informa ii le afla i însă accesând pagina ANPCDEFP: http://www.llp-ro.ro/ Dacă dori i să participa i la un curs de formare Comenius (sunt cursuri-
  2. 2. P a g i n a 3 1A n u l I V , N u m ă r u l 4 – 6 ( 1 3 ) 2 0 1 3 le destinate cadrelor didactice), atunci selecta i această op iune: http://www.llp-ro.ro/?d=41 Aici, alege i Mobilită i indivi- duale de formare continuă: http- ://www.llp-ro.ro/llp.php?id=247&d=41 Dacă opta i pentru un curs Grundtvig (sunt cursuri pentru educa ia adul ilor, la care pute i aplica dacă sun- te i formator sau mentor), atunci selec- ta i de pe pagina principală op iunea următoare: http://www.llp-ro.ro/?d=46 Alege i op iunea Mobilită i de formare continuă. După aceea, primul pas este acela de a citi cu mare aten ie Ghidul can- didatului, din sec iunea Documente şi for- m u l a r e : h t t p : / / w w w . l l p - ro.ro/llp.php?id=52&d=56 Este foarte important să parcur- ge i cu aten ie ghidul, deoarece ve i învă a cum trebuie să vă redacta i aplica ia, care sunt lucrurile cele mai relevante de care trebuie să ine i cont atunci când aplica i, dar şi care sunt priorită ile europene şi/sau na ionale pentru runda la care aplica i. Abia după ce a i citit cu aten ie ghidul vă recomand să trece i la pasul ur- mător, şi anume, căutarea unui curs de formare potrivit nevoilor dvs. Cel mai bine este să alege i un curs dintre cele incluse în Catalogul Comenius/Grundtvig: http- ://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ Pute i căuta în func ie de domeni- ul care vă interesează, de limba în care se desfăşoară activită ile de formare, de gru- pul intă căruia i se adresează cursul res- pectiv. Este foarte important să alege i perioada desfăşurării cursului în func ie de runda la care aplica i. În acest an mai exis- tă un singur termen pentru depunerea apli- ca iilor: 17 septembrie 2013 (pentru stagii- le care se desfăşoară începând din sau după 1 ianuarie 2014, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2014). După primul curs de formare pe care l-am urmat (cursul Comenius ICT for collaborative, project based teaching and learning, Malta 2010) mi-am dat seama cât de important este să încerci în mod constant să înve i şi tu lucruri noi, să afli despre abordări diferite în domeniul educa iei şi formării profesionale. Sigur că există şi la noi cursuri de formare, dar acea atmosferă multiculturală şi acea des- chidere spre comunicare şi chiar spre mentorat pe care am văzut-o la dascălii din alte ări europene la noi nu este chiar atât de bine conturată încă. În anul 2012 am participat la cursul de formare Grundtvig Interacting in Madrid. Teaching and learning strategies using games and drama activities, în cadrul căruia am învă at îm- preună şi de la colegii cursan i o sumede- nie de metode de predare, care mi-au uşurat munca de dascăl şi de formator. Mă consider o norocoasă pentru experien ele acestea de învă are, care m- au întărit şi care m-au ajutat să învă în continuare, care mi-au deschis noi oportu- nită i de colaborare (de la proiecte pe platforma eTwinning, până la parteneriate educa ionale). Mă consider norocoasă că am putut beneficia de aceste cursuri, mai ales că am descoperit singură site-ul ANPCDEFP. De ce scriu despre aceste experi- en e? Deoarece am învă at că trebuie să fiu generoasă cu informa ia, că sunt da- toare să spun tuturor celor care sunt la fel de interesa i de propria formare continuă că există această oportunitate şi că merită să aplice, deoarece procesul de selec ie este unul corect şi transparent. Men ionez că acest articol reprezintă exclusiv punc- tul de vedere al autoarei, Comisia Euro- peană sau ANPCDEFP nefiind responsa- bile pentru modul în care va fi folosită informa ia din acest text.

×