Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

tokoh matematik

35,012 views

Published on

tugasan 1, JABATAN MATEMATIK
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
1. SEJARAH PERKEMBANGAN MATEMATIK DUNIA, TOKOH DAN SUMBANGANNYA.

Published in: Education, Spiritual, Technology

tokoh matematik

 1. 1. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN. JABATAN MATEMATIK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) 1. SEJARAH PERKEMBANGAN MATEMATIK DUNIA, TOKOH DAN SUMBANGANNYA. NAMA ANGKA GILIRANNO. KAD PENGENALAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) KURSUS KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (MTE 3102) TARIKH SERAHAN 28 APRIL 2012 PENGHARGAAN
 2. 2. Bismillahi al-Rahman al-Rahim Peranan Matematik dalam sesebuah masyarakat tidak boleh dipertikaikan.Kemajuan dalam bidang ini boleh dijadikan kayu penyukur bagi tamadun fizikalsesebuah bangsa yang mana bangsa yang maju tidak mengabaikan matematik(Rosaimi,1994). Assalamualaikum dan salam hormat. Dengan kata-kata itu maka lahirlah sebuah usahasama yang saya lakukan.Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghormatan dan ribuan terimakasih kepada pensyarah yang banyak menyumbang ilmu dan melahirkan insancemerlang, gemilang dan terbilang. Selain itu, juga mengajar saya dalam subjek MTE3102. Saya amat bersyukur kerana dapat menyiapkan kedua-dua tugasan ini (MTE3102) yang bertajuk “Sejarah perkembangan matematik dunia. Tokoh-tokohmatematik dunia serta peranan dan sumbangan mereka.”Tambahan pula, dapatsaya siapkan tugasan ini pada masa dan waktu yang ditetapkan. Disamping itu,semangat, kesabaran, keikhlasan dan kesungguhan adalah lahirnya dari perjuangansaya sendiri. Harapan saya ialah berharap agar tugasan ini dapat membantu dalampeperiksaan akhir dan memberi markah yang lebih baik. Akan saya katakan sesuatukejayaan adalah bermula daripada kegagalan, malah peluang akan mencurah selagimanusia akan mencari. Dengan kata-kata itu saya akhiri dengan ucapan ribuan terimakasih, wassalam.
 3. 3. TUGASAN 1Sejarah perkembangan matematik dunia. Tokoh-tokoh matematik dunia serta peranandan sumbangan mereka.1. 0 Sejarah perkembangan matematik dunia
 4. 4. Sejarah matematik adalah merupakan bidang yang patut diambil perhatian oleh pelajarkerana pembangun cuba membawa pelajar meneroka sendiri tentang sejarahperkembangan matematik dunia.2.0 Tokoh-tokoh matematik dunia2.1. Rene’ Descartes (1596-1650)Biodata ringkas:Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. Menurut beliau,adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. Grafdilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x,y). Beliaudikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring danmemerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya.Sumbangan:Geometri koordinatSebagai contoh; pasanagan tertib (x,y).
 5. 5. 2.2. Archimedes 287 – 212 smBiodata ringkas:Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihiketika perang, dibunuh oleh tentera Rom. Tentera Rom tidak mengetahui siapasebenarnya..Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria, di sekolah Euklid. Egyptmerupakan kota terbesar pada ketika itu. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. Beliaujuga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”.Sumbangan:KalkulusSebagai contoh; • Hukum Hidrostatik Archimedes • Mencipta Takal • Skru Archimedes • Menemui pi π
 6. 6. 2.3. Sir Isaac Newton (1642-1727)Biodata ringkas:Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln, England. Semasakecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat,maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainanseperti lelayang bertanglung, roda yang dipusingkan oleh air, jam kayu dan jammatahari.Sumbangan:• Hukum Newton• Teorem binomial
 7. 7. 2.4. John Venn (1834-1923)Biodata ringkas:John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull, Yorkshire, England dan meninggalpada 4 April 1923 di Cambridge, England. Beliau banyak membuat kajian terhadaplogik dan kebarangkalian. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan GeorgeBoole dan De Morgan. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logikdengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set.Sumbangan:Kebarangkalian
 8. 8. 2.5. Johann Carl Friedrich GaussBiodata ringkas:Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick, Jerman dan meninggal dunia pada23 Feb 1855 di Göttingen, Hanover , Jerman. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun,apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraannombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101.Sumbangan:• Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial, arithmetik-geometrik, hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana
 9. 9. 2.6. Al-Biruni (973-1050)Biodata ringkas:Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Beliaudilahirkan pada 15 September 973 di Kath, Khwarazm (sekarang dikenali sebagai Kara-Kalpakskaya, Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna(sekarang dikenali sebagai Ghazni, Afganistan). Al-Biruni merupakan ahli falsafah, ahligeografi, astronomi, fizik dan ahli matematik. Selama 600 tahun sebelum Galgeo, Al-Biruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Al-Birunijuga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukandari mana-mana tempat di dunia. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakanbahawa jejari bumi ialah 6339.6 kmSumbangan:Kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat
 10. 10. 2.7. Al-Battani (850-929)Biodata ringkas:Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometridan dilahirkan di Battan, Damsyik. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Beliauberjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertamayang menghasilkan jadual cotangentsSumbangan:TrigonometriSebagai contoh; menghasilkan jadual cotangents
 11. 11. 2.8. Al-Khawarizmi (780 - 850)Biodata ringkas:Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapaalgebra. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Antara buku-bukuterkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan,Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Pada kurun ke-12, Gerard of Cremona danRoberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalambahasa Latin. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16.Sumbangan:Algebra
 12. 12. 2.9. Omar Khayyam (1048-1131)Biodata ringkas:Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dandilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Khayyamsebenarnya bermaksud pembuat khemah. Beliau pernah membuat percubaan untukmengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ketiga. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalahalgebra. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagiandaripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain.Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidangalgebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Pengklasifikasianpersamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatupersamaan. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub.Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifatgeometrikal. Dalam bidang geometri pula, beliau banyak membuat kajian-kajian yangmenjurus kepada pembentukan teori garisan selari.Sumbangan:Dalam bidang Algebra
 13. 13. 2.10. Al Khazin (900-971)Biodata ringkas:ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasanyang terletak di timur Iran. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahliastronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Al-Khazin merupakan salahseorang saintis yang tinggal di bandar dikenali, Rayy. Pada tahun 959 atau 960 Masehi,Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta al-Khazin mengukursudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang munculpada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi.Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakanoleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaranseragam yang bukan berpusatkan bumi. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itumengusulkan satu model yang mana menurut beliau, matahari bergerak dalam satupusingan yang berpusatkan bumiSumbangan:Model solarSebagai contoh; nombor x, y, z. (x3 + y3 = z3)2.11. Karl Pearson (1857-1936)
 14. 14. Biodata ringkas:Karl Pearson, seorang British, yang di lahirkan pada 27 March 1857 merupakan anakkepada William Pearson, seorang peguam yang berjaya. Semenjak dari kecil lagi,melalui pendidikan awalan di rumah, bapanya mempengaruhinya supaya iamenumpukan pendidikannya dalam bidang undang-undang. Galakan yang diberikaninilah yang akhir mendorongnya untuk menekuni bidang undang-undang di UniversityCollege School, London. Tentang tahap dan pencapaiannya dalam fasa ini, ia pernahdisentuh oleh Walker (1968, p. 692) yang menyifatkan sejarah beliau sejak dari kecillagi telah menampilkan bakat untuk menjadi seorang intelektual yang luar biasa, bilakelak nanti.Sumbangan:Teori Evolusi (Mathematical Contribution to the Theory of Evolution)Sebagai contoh, pekali kontigen (theoretical contributions to the coefficient), pekalibiserial dan tetrakorik (tectrachoric and biserial coefficients), ogif, chi-square,skedastiviti (scedasticity), kurtosis, ragam pertalian dan regrasi (multiple correlation andregression), pertalian sebahagian (partial correlation), pekali momen (momentvariation), pertalian ratio (partial ratio), variasi pekali (coefficient of cariation), dansimpangan ganda (standard deviation).
 15. 15. Ringkasan tokoh-tokoh matematik Tokoh Sumbangan ContohRene’ Descartes (1596-1650) Geometri koordinat pasanagan tertib (x,y).Archimedes 287 – 212 sm Kalkulus • Hukum Hidrostatik Archimedes • Mencipta Takal • Skru Archimedes • Menemui pi πSir Isaac Newton (1642-1727) • Hukum Newton • lelayang bertanglung, • Teorem binomial • roda yang dipusingkan oleh air, jam kayu dan jam matahari.John Venn (1834-1923) Kebarangkalian • Mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set.Johann Carl Friedrich Gauss Hukum Bode • Teorem binomial, arithmetik-geometrik, hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdanaAl-Biruni (973-1050) Membolehkan arah • Teori putaran bumi kiblat tanpa paksinya yang sendiriAl-Battani (850-929) Trigonometri • Menghasilkan jadual cotangents.Al-Khawarizmi (780 - 850) Algebra • Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan, Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra.Omar Khayyam (1048-1131) Algebra • Membuat kajian-kajian
 16. 16. yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari.Al Khazin (900-971) Model solar • Nombor x, y, z. (x3 + y3 = z3)Karl Pearson (1857-1936) Teori Evolusi • pekali kontigen • pekali biserial dan tetrakorik • ogif, • chi-square, skedastiviti • kurtosis, • ragam pertalian dan regrasi • pertalian sebahagian • pekali momen • pertalian ratio • variasi pekali • simpangan gandaRujukan: 1. Eisenhart, C (1974). Karl Pearson. In C. C. Gillispie (Ed.), Dictionary of Scientific Biography, 447-473, New York: Charle Scribners and Sons. 2. Lenin, V.I. (1939). Selected works, vol 11, London: Lawrence Wishart. 3. Lord, C.D. (1995). Karl Pearson, English statistician. In E.J. McMurray (Ed.) Notable twentieth century scientists, 1556-15558, New York, Gale Research, Inc.
 17. 17. 4. Pearson, E.S. (1938). Karl Pearson: An appreciation of same aspects of his life and work. Cambridge University Press. 5. Pearson, K. (1892). The grammar of science. London: J. M. Dent and Company. 6. Pearson, K (1897). The chance of death and other studies in evolution, dua jilid, New York: Edward Arnold. 7. Pearson, K. (1901). The ethics of freethought and other addresses and essays. London: Adam and Charles Black. 8. Pearson, K. (1914-1930). The Life, letters and labours of Francis Galton, empat jilid, London: Cambridge University Press. 9. Walker, H. (1968). Karl Pearson. In W. H. Kruskal and J.M Tanur (Eds), 691-698, International Encyclopedia of Statistics. New York: Collier and Macmillan. 10. Karl Pearson.2010.“tokoh.”21.March.2012. http://www.majalahsains.com/2010/09/karl-pearson-1857-1936-tokoh-matematik- dan-intelektual-serba-boleh/ 11. Eratosthenes.“Tokoh matematik.” 21.March.2012. http://smktham.tripod.com/tokoh.htmlPersoalan tugasan 1. Sejarah perkembangan matematik dunia. Tokoh-tokoh matematik dunia serta peranan dan sumbangan mereka.

×