Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΒΕΡ΢ΑΛΛΙΕ΢ Οι Βερςαλλύεσ εύναι βαςιλικό ανϊκτορο λύγα χιλιόμετρα ϋξωαπό το Παρύςι, ςτην ομώνυμη πόλη των Βερςαλλιών. Από ...
 Οι Βερςαλλύεσ όταν μϋχρι το 1660 ϋνα απλό μικρό παλϊτι που χρηςύμευε κυρύωσ ωσκαταφύγιο κυνηγιού, που όταν η αγαπημϋνη α...
Ο ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ      ΑΝΑΚΣΟΡΟΤ Σο ανϊκτορο αποτελεύται από τρύα μϋρη, το κυρύωσ μϋροσόπου ϋμενε η βαςιλικό οικογϋνε...
ΟΙ ΦΩΡΟΙ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΟΡΟΤ Σο κϋντρο των Βερςαλλιών εύναι η Αύθουςα των Καθρεφτών, μόκουσ 70 μϋτρωνκαι εύναι ςτολιςμϋνη με πα...
Η ΑΙΘΟΤ΢Α ΣΩΝ ΚΑΘΕΠΣΡΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙΥΗΜΕ΢ ΣΟΙΦΟΓΡΑΥΙΕ΢
ΟΙ ΚΗΠΟΙ
 Σο ανϊκτορο των Βερςαλλιών εύναι γνωςτό και για τουστερϊςτιουσ κόπουσ του μαζύ με πολλϊ ςυντριβϊνια καιαγϊλματα.΢τα ςυντ...
ΚΟ΢ΣΟ΢ Όλα τα ϋξοδα για την ανϋγερςη αυτού του πολυτελούσανακτόρου ϋχουν παραμεύνει από την εποχό εκεύνη. ΢υνολικϊκόςτιςε...
ΑΡΙΘΜΟΙ Σο ανϊκτορο των Βερςαλλιών εύναι ςόμερα Εθνικό Μουςεύο τησ Γαλλύασ,και πραγματικόσ πόλοσ ϋλξησ εκατομμυρύων τουρι...
Ευχαριςτούμε για το χρόνο ςασΡοώνού ΦριςτύναΠηγϋσ:Βικιπαύδεια(διαδύκτυο)
το παλατι των βερσαλλιών
το παλατι των βερσαλλιών
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

το παλατι των βερσαλλιών

657 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

το παλατι των βερσαλλιών

 1. 1. ΒΕΡ΢ΑΛΛΙΕ΢ Οι Βερςαλλύεσ εύναι βαςιλικό ανϊκτορο λύγα χιλιόμετρα ϋξωαπό το Παρύςι, ςτην ομώνυμη πόλη των Βερςαλλιών. Από το1682 ωσ το 1789 οι Βερςαλλύεσ όταν πρωτεύουςα τησ Γαλλύασ.΢όμερα αποτελεύ ϋνα από τα Μνημεύα Παγκόςμιασ ΠολιτιςτικόσΚληρονομιϊσ τησ ΟΤΝΕ΢ΚΟ.
 2. 2.  Οι Βερςαλλύεσ όταν μϋχρι το 1660 ϋνα απλό μικρό παλϊτι που χρηςύμευε κυρύωσ ωσκαταφύγιο κυνηγιού, που όταν η αγαπημϋνη αςχολύα των βαςιλιϊδων εκεύνησ τησ εποχόσ.Μετϊ το 1660 ο βαςιλιϊσ Λουδοβύκοσ ΙΔ΄ αποφϊςιςε να επεκτεύνει το παλϊτι, και όχι νακατεδαφύςει το αρχικό κτύριο, με ςκοπό οι Βερςαλλύεσ να γύνουν βαςιλικό ανϊκτορο Οι πρώτεσ εργαςύεσ διαπλϊτυνςησ ϊρχιςαν το 1661, ενώ μϋχρι το 1685 εύχε τελειώςειτο μεγαλύτερο μϋροσ των εργαςιών. ΢τα τϋλη του 18ου αιώνα το ανϊκτορο εύχε τηνςημερινό του μορφό. Η ςυνολικό πρόςοψη που κοιτϊει ςτουσ κόπουσ ϋχει μόκοσ 570μϋτρα. Κατϊ την διϊρκεια των εργαςιών εργϊζονταν ωσ και πϊνω από 20.000 εργϊτεσ ςτισΒερςαλλύεσ, κϊτι πρωτϊκουςτο για την εποχό εκεύνη. Αλλϊ και όταν τελεύωςαν οιεξωτερικϋσ εργαςύεσ, πραγματοποιούνταν ςυνεχώσ εςωτερικϋσ αλλαγϋσ
 3. 3. Ο ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΟΡΟΤ Σο ανϊκτορο αποτελεύται από τρύα μϋρη, το κυρύωσ μϋροσόπου ϋμενε η βαςιλικό οικογϋνεια ςε ςχόμα U, και ϊλλεσ δύοπτϋρυγεσ δεξιϊ και αριςτερϊ του κυρύωσ κτιρύου όπου ϋμεναν οιευγενεύσ, ο κλόροσ και οι υπουργού. Άλλα 3 παραπλόςια κτύριαχτύςτηκαν για να ςτεγϊςουν το προςωπικό, που αποτελούνταναπό χιλιϊδεσ υπηρϋτεσ, τα μαγειρεύα, τα εκατοντϊδεσ ϊλογα μαζύμε τισ ϊμαξεσ τουσ και όλο τον υπόλοιπο απαραύτητο εξοπλιςμό.
 4. 4. ΟΙ ΦΩΡΟΙ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΟΡΟΤ Σο κϋντρο των Βερςαλλιών εύναι η Αύθουςα των Καθρεφτών, μόκουσ 70 μϋτρωνκαι εύναι ςτολιςμϋνη με πανϊκριβα κρύςταλλα, κεριϊ και καθρϋφτεσ. Επύςησ ςτοταβϊνι και ςτουσ τούχουσ δεςπόζουν οι τοιχογραφύεσ και ϊλλα διϊφορα ϋργα.Παρϊλληλα, δύπλα ςτην Αύθουςα των Καθρεφτών βρύςκονται τα βαςιλικϊδιαμερύςματα, με μεγαλύτερο αυτό του βαςιλιϊ.Εμπνευςμϋνοι από την ελληνικόμυθολογύα, τα δωμϊτια αυτϊ φϋρουν τα ονόματα όπωσ Δωμϊτιο του Ηρακλό,΢αλόνι τησ Αφροδύτησ κτλ. ΢το κϋντρο τησ Αύθουςασ των Καθρεφτών βρύςκεται ηεύςοδοσ για το πολυτελϋςτατο υπνοδωμϊτιο του βαςιλιϊ. ΢υνολικϊ ςτο παλϊτιυπϊρχουν 700 δωμϊτια.Οι τοιχογραφύεσ ςε όλη την εκκληςύα ϋχουν ωσ κύριο θϋματο Άγιο Πνεύμα, τον Θεό και τον Φριςτό.
 5. 5. Η ΑΙΘΟΤ΢Α ΣΩΝ ΚΑΘΕΠΣΡΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙΥΗΜΕ΢ ΣΟΙΦΟΓΡΑΥΙΕ΢
 6. 6. ΟΙ ΚΗΠΟΙ
 7. 7.  Σο ανϊκτορο των Βερςαλλιών εύναι γνωςτό και για τουστερϊςτιουσ κόπουσ του μαζύ με πολλϊ ςυντριβϊνια καιαγϊλματα.΢τα ςυντριβϊνια και ςτα αγϊλματα εύναι αποτυπωμϋνη ηελληνικό μυθολογύα, όπωσ και ςτο εςωτερικό του ανακτόρου.Μπροςτϊ από το Μεγϊλο Κανϊλι, ϋνα τερϊςτιο κανϊλι ςε ςχόμαςταυρού, βρύςκεται το ςυντριβϊνι του Απόλλωνα, το πιομεγαλοπρεπϋσ από όλα τα ςυντριβϊνια των Βερςαλλιών.Για τηνκαταςκευό του Μεγϊλου Καναλιού πϋθαναν χιλιϊδεσ εργϊτεσ, εύτεαπό ατυχόματα εύτε από ελονοςύα. Σο Μεγϊλο Κανϊλι από μόνο τουεύναι 24 εκτϊρια μεγϊλο. Για την παροχό νερού για τα ςυνολικϊ 55ςυντριβϊνια χρειϊζονταν ϋνα καλό αρδευτικό ςύςτημα. Αλλϊ πϊλιτα ςυντριβϊνια δεν γινόταν να ϋχουν ςυνεχώσ νερό, καθώσ οιποςότητεσ δεν επαρκούςαν
 8. 8. ΚΟ΢ΣΟ΢ Όλα τα ϋξοδα για την ανϋγερςη αυτού του πολυτελούσανακτόρου ϋχουν παραμεύνει από την εποχό εκεύνη. ΢υνολικϊκόςτιςε 25.725.839 λύβρεσ,που ΢ε ευρώ εύναι περύπου 2,6διςεκατομμύρια.Αυτόσ όταν και ϋνασ ϋμμεςοσ λόγοσ και για τηνΓαλλικό Επανϊςταςη, καθώσ ςτο τϋλοσ τησ βαςιλεύασ τουΒαςιλιϊ Ήλιου τα ταμεύα του κρϊτουσ εύχαν κυριολεκτικϊαδειϊςει.
 9. 9. ΑΡΙΘΜΟΙ Σο ανϊκτορο των Βερςαλλιών εύναι ςόμερα Εθνικό Μουςεύο τησ Γαλλύασ,και πραγματικόσ πόλοσ ϋλξησ εκατομμυρύων τουριςτών κϊθε χρόνο.Απαςχολεύ 900 εργαζόμενουσ. Κϊθε χρόνο δϋχεται περύπου 3 εκατομμύριαεπιςκϋπτεσ ςτο κτύριο, και ϊλλα 7 εκατομμύρια ςτουσ τερϊςτιουσ κόπουσ. Σο70% των τουριςτών εύναι ξϋνοι. Σο παλϊτι ϋχει ςυνολικϊ 700 δωμϊτια, 2.513παρϊθυρα, 352 τζϊκια, 67 ςκϊλεσ, 483 καθρϋφτεσ, και η ςυνολικό τουϋκταςη εύναι 67.000 τετραγωνικϊ μϋτρα, από τα οπούα τα 50.000 εύναιανοιχτϊ ςτουσ επιςκϋπτεσ.
 10. 10. Ευχαριςτούμε για το χρόνο ςασΡοώνού ΦριςτύναΠηγϋσ:Βικιπαύδεια(διαδύκτυο)

×