Awareness Landscape is Leading

503 views

Published on

Stijlgroep is a multidisciplinary architectural design practice focused on landscape and urban design.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Awareness Landscape is Leading

 1. 1. landscape and urban design Piekstraat 33 3071 EL ROTTERDAM PO box 50511 3007 JA ROTTERDAM THE NETHERLANDS T +31(0)10 413 8020 F +31(0)10 213 3738 mail@stijlgroep.com www.stijlgroep.com
 2. 2. HET wAS ALwEER TwiNTig JAAR gELEDEN DAT ik vOOR HET EERST iN AANRAkiNg kwAM MET HET wERk vAN STiJLgROEP LANDScHAP EN STEDELiJkE RuiMTE, wAARvAN HET kANTOOR TOEN wAS gEvESTigD iN HET HiSTORiScH cENTRuM vAN HET TyPiScH HOLLANDSE STADJE gOuDA. ALS bOuwDiREcTEuR vAN EEN gROOT PSycHiATRiScH ziEkENHuiS zOcHT ik NAAR EEN ONTwERPbuREAu DAT iN STAAT wAS OM EEN gESLOTEN gEMEENScHAP, DAT HET ziEkENHuiS OP DAT MOMENT wAS, TE TRANSFORMEREN NAAR EEN OPEN OMgEviNg MET vERbiNDiNgEN NAAR DE OMRiNgENDE wOONgEbiEDEN. iN STiJLgROEP vOND ik EEN PARTNER DiE MiJN viSiE DEELDE EN DiE NiET ALLEEN iN STAAT wAS vOORSTELLEN TE DOEN vOOR OPLOSSiNgEN DiE buiTEN DE gEbAANDE PADEN TRADEN, MAAR OOk OM DE iMPLEMENTATiE HiERvAN TE bEgELEiDEN. ONzE vRucHTbARE SAMENwERkiNg bLEEF NiET ONOPgEMERkT: iN 2000 wERDEN wE onderscheiden met de ‘Gouden Pyramide’, een Gerenommeerde rijksPrijs voor insPirerend oPdrachtGeverschaP in de cATEgORiE LANDScHAPSARcHiTEcTuuR. ONzE EERSTE biJEENkOMST iN gOuDA iS uiTgEgROEiD TOT EEN LANgLOPENDE RELATiE. PAuL vAN wiJk EN ik HEbbEN SiNDSDiEN DE betekenis van het beGriP ‘ontmoetinG’ vertaald in een sterke visie, die als ÉÉN vAN DE MEEST bELANgRiJkE FAcTOREN iN EEN PROJEcT gEkOESTERD EN ONTwikkELD MOET wORDEN. wAAR gEïSOLEERDE MONOcuLTuREN LEiDEN TOT STAgNATiE EN vERvAL, cREëERT EEN ONTMOETiNg vAN vERScHiLLENDE cuLTuREN iN DE NATuuR iNTERESSANTE EN DyNAMiScHE EcOLOgiScHE MiLiEuS, DiE HET SOMS zELFS MOgELiJk MAAkT TOTAAL NiEuwE SOORTEN vOORT TE bRENgEN. MEN HOEFT iN NEDERLAND ALLEEN MAAR TE kiJkEN NAAR DE gRENS vAN LAND EN wATER , wAAR MOOiE RiETkRAgEN ziJN ONTSTAAN MET EEN EigEN, uNiEkE FLORA EN FAuNA. DiT iS SLEcHTS EEN vOORbEELD vAN SiTuATiES wAAR ONTMOETiNgEN TuSSEN cONTRASTERENDE ENTiTEiTEN DE kANS kRiJgEN TE gEDiJEN EN wAAR zicH ScHiTTERENDE ONTwikkELiNgEN vOORDOEN; kENNELiJk ziJN iN DiT gEvAL DE OMSTANDigHEDEN zODANig DAT HET ONvERMiJDELiJkE kàN ONTSTAAN. ALS DAT zO iS, wAAROM zORgEN wiJ ER DAN NiET vOOR OM DiE NiEuwE wERELDEN DiE kANS TE gEvEN DOOR gRENzEN TE cREëREN wAAR vERScHiLLENDE cuLTuREN ELkAAR kuNNEN ONTMOETEN. OP DiE MANiER zOu ER gEEN bEHOEFTE ziJN AAN HET ONTwERPEN vAN EEN TOTAAL NiEuwE gEMEENScHAP; men zou alleen “de ontmoetinG” moeten faciliteren. vOOR MiJ ziJN RiETkRAgEN DE METAFOOR vAN ONTMOETiNgEN, wAARvAN ik DENk DAT DEzE DE DRiJFvEER zOu MOETEN ziJN vOOR ELk PROJEcT. HET iS MiJN PERSOONLiJk LEiTMOTiv gEwORDEN TE ONTDEkkEN HOE ik kAN biJDRAgEN AAN HET cREëREN vAN bETERE LEEFgEMEENScHAPPEN. iN MiJN zOEkTOcHT NAAR DEzE biJDRAgE HEb ik EEN cREATiEvE bONDgENOOT EN SPARRiNgPARTNER gEvONDEN iN PAuL vAN wiJk. ziJN ONTwERPEN vERkENNEN ALTiJD NiEuwE HORizONNEN EN wEkkEN DE NiEuwSgiERigHEiD vAN ziJN PubLiEk. iN ziJN ONTwERPOPLOSSiNgEN MAAkT PAuL ExcEPTiONEEL gEbRuik vAN cONTRASTEN OM bETEkENiS TE gEvEN, vOORAL iN SiTuATiES wAAR HET ARTiFiciëLE HET NATuuRLiJkE ONTMOET. DiT LAAT DuiDELiJk ziEN DAT HiJ zicH ALTiJD bEwuST iS vAN DE bEHOEFTE OM DE ONTMOETiNg TE FAciLiTEREN. ik voel me vereerd GevraaGd te zijn dit voorwoord te schrijven voor dit PrachtiGe boek, dat de essentie van Paul’s werk OP vEEL MANiEREN LAAT ziEN. ik kiJk ER OOk NAAR uiT OM MEER vAN ziJN cREATiEvE OPLOSSiNgEN TE ziEN, wAARvAN ik vERwAcHT DAT DEzE HETzELFDE gEDAcHTEgOED bEziTTEN ALS DE PROJEcTEN DiE ziJN gEPRESENTEERD iN DiT bOEk. bAREND STAAL DiREcTEuR NiEuwbOuw | MAASSTAD ziEkENHuiS4 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 3. 3. iT iS NOw ALMOST TwENTy yEARS SiNcE i bEcAME AcquAiNTED wiTH THE wORk OF STiJLgROEP LANDScAPE AND uRbAN DE-SigN, wHOSE OFFicE wAS THEN LOcATED iN THE HiSTORic cENTRE OF THE TyPicALLy DuTcH TOwN OF gOuDA. AS THE DiREcTOROF PROJEcT DEvELOPMENT FOR A LARgE PSycHiATRic HOSPiTAL, i wAS LOOkiNg FOR A DESigN FiRM THAT cOuLD ENviSiON HOwA cLOSED-cOMMuNiTy HOSPiTAL cOuLD bE PHySicALLy TRANSFORMED iNTO AN OPEN ENviRONMENT wiTH cONNEcTiONS TO THESuRROuNDiNg cOMMuNiTiES. iN STiJLgROEP, i NOT ONLy FOuND THE PARTNER i wAS LOOkiNg FOR, buT ALSO A PARTNER THATSHARED My viSiON AND wAS AbLE TO PROPOSE AND guiDE THE iMPLEMENTATiON OF SOLuTiONS THAT REAcHED FAR bEyONDthe conventional. our fruitful cooPeration did not Go unnoticed: in 2000 we were Presented with the ‘GoudenPyramide’, a PrestiGious national award for excellence in landscaPe architecture.OuR FiRST MEETiNg iN gOuDA HAS DEvELOPED iNTO A LONg-TERM RELATiONSHiP. PAuL vAN wiJk AND i HAvE SiNcEtransformed the meaninG of the word ‘encounter’ into a stronG vision, which as one of the most imPortantFAcTORS iN A PROJEcT, SHOuLD bE cHERiSHED AND DEvELOPED. wHERE iSOLATED MONOcuLTuRES LEAD TO STAgNATiON ANDDEcAy, THE ENcOuNTER OF DiFFERENT cuLTuRES iN NATuRE cREATES iNTERESTiNg AND DyNAMic EcOLOgicAL ENviRONMENTSTHAT cAN SOMETiMES EvEN bRiNg FORTH ENTiRELy NEw SPEciES.ONE ONLy HAS TO LOOk AT THE ENcOuNTER OF LAND AND wATER iN THE NETHERLANDS, wHERE bEAuTiFuL ExPANSES OF REEDHAvE DEvELOPED wiTH THEiR OwN uNiquE FLORA AND FAuNA. THiS iS ONLy ONE ExAMPLE OF SiTuATiONS wHERE ENcOuNTERSbETwEEN cONTRASTiNg ENTiTiES HAvE bEEN ALLOwED TO FLOuRiSH AND bEAuTiFuL THiNgS HAvE ARiSEN. ONE SHOuLDENcOuRAgE THE DEvELOPMENT OF THESE POTENTiALLy NOvEL AND iNTERESTiNg wORLDS by cREATiNg LONg bORDERSwHERE DiFFERENT cuLTuRES cAN iNTERMiNgLE. THERE wOuLD THEN bE NO NEED FOR big PLANS TO DESigN ENTiRELyNEw cOMMuNiTiES; ONE wOuLD ONLy HAvE TO FAciLiTATE ENcOuNTERS.FOR ME, REED ExPANSES HAvE bEcOME THE METAPHOR OF ENcOuNTERS, wHicH i THiNk SHOuLD bE THE DRivER OF EvERyPROJEcT. iT HAS bEcOME My PERSONAL LEiTMOTiv TO DiScOvER HOw i cAN cONTRibuTE TO cREATiNg bETTER cOMMuNiTiES.iN My quEST FOR THiS cONTRibuTiON, i HAvE FOuND A cREATivE ALLy AND SPARRiNg PARTNER iN PAuL vAN wiJk. HiS DESigNSALwAyS ExPLORE NEw HORizONS AND AROuSE THE cuRiOSiTy OF HiS AuDiENcE, wHO ARE ALwAyS kEEN ON DiScOvERiNg MORE.iN HiS DESigN SOLuTiONS, PAuL MAkES ExcEPTiONAL uSE OF cONTRASTS TO cREATE MEANiNg, ESPEciALLy iN SiTuATiONSwHERE THE ARTiFiciAL MEETS THE NATuRAL. THiS cLEARLy DEMONSTRATES THAT HE iS ALwAyS AwARE OF THE NEED TOFAciLiTATE THE ENcOuNTER.i AM HONOuRED TO HAvE bEEN ASkED TO wRiTE THE PREFAcE FOR THiS bEAuTiFuL bOOk, wHicH SHOwS THE ESSENcE OFPaul’s work in many a way. i am also lookinG forward to seeinG more of his creative solutions, which i exPectwiLL bE iN THE SAME SPiRiT AS THE PROJEcTS PRESENTED iN THiS bOOk.bAREND STAALDiREcTOR OF NEw DEvELOPMENTS | MAASSTAD HOSPiTAL Stijlgroep | landScape and urban deSign 5
 4. 4. Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte is een multidisciplinairontwerpbureau. vanuit Rotterdam werken wij dagelijks aan de ontwikkeling eninrichting van onze leefomgeving. wij kiezen hierbij voor een brede aanpak; alhet goede uit de landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur wordtmet elkaar verbonden. in die aanpak herkent men onze roots, de Rotterdamsementaliteit: durven en doen!Met passie en creativiteit werken wij op alle schaalniveaus aan haalbareplannen, van masterplanning tot aan detailontwerp. we spelen daarmee in opde ontwerpvragen in de Nederlandse markt en zetten de aldus opgedane kennisen ervaring ook in binnen onze buitenlandse projecten. De bindende factor bijalle opdrachten is onze benaderingswijze. vanuit een landschapsarchitectonischperspectief zoeken wij naar de eigenheid van de opgave, het specifieke karaktervan de plek en de rol van de mens binnen het geheel, als gebruiker maar ookals opdrachtgever.wij herkennen de belangen van alle betrokken partijen, gaan hier zorgvuldigmee om en zijn ons bewust van alle omgevingsfactoren. Mens en landschapzijn onze inspiratiebronnen. ze brengen ons er toe om met groot enthousiasmeontwerpen tot stand brengen. Hierbij treden wij buiten gebaande padenwanneer de opgave hierom vraagt. Een heldere visie op ons vak geeft ons demogelijkheid om in iedere opdracht het beste boven te halen.‘awareness’ biedt u inzicht in de veelzijdigheid van stijlgroep landscape andurban design. we nodigen u uit om kennis te nemen van een beeldend overzichtvan enkele van onze projecten.Rotterdam, 2010Paul van wijkStijlgroep landschap en stedelijke ruimte
 5. 5. Stijlgroep landscape and urban design is a multidisciplinary design firmbased in Rotterdam. Every day, we work on the design and developmentof our living space. Our approach is broad; the best of landscape architec-ture, urban design and architecture are mixed together to create the bestsolution. Our approach clearly reflects our Rotterdam roots: Dare and do!we work with passion and creativity on achievable plans at every level:from master plan to detailed designed. This not only enables us to respondto the design questions of the Dutch market, but also to use our localexpertise in our foreign projects. The common factor in all our assign-ments is our approach. From a landscape architectural point of view, wesearch for the singularity of the assignment, the specific character of thelocation and the role people play in the whole; as users and as clients.we recognize the interests of all of the stakeholders, treat them withcare and are always aware of all of the environmental factors. People andlandscape are our sources of inspiration: they stimulate us, and enable usto create designs with a high level of enthusiasm. we are also not afraid ofleaving the beaten track when an assignment so requires. A clear vision onour profession enables us to bring out the best in every assignment.‘awareness’ provides insight into the versatility of stijlgroep landscapeand urban design. we are pleased to provide you with these pictures soyou can get acquainted with some of our projects.Rotterdam, The Netherlands, 2010Paul van wijkStijlgroep landscape and urban design Stijlgroep | landScape and urban deSign 7
 6. 6. zo bezien fungeert het landschap als drager voor LANDScHAP ALS DRAgER nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen de stad als daarbuiten. Het overbrugt alle schaalniveaus Landschap kent vele verschijningsvormen. Het van ruimtelijke ordening tot inrichting. Het tastbare landschap, van landschappelijk tot landschapsontwerp van Stijlgroep zoekt de stedelijk, vormt onze leefomgeving. we wonen synergie tussen landschap, stedenbouw en en werken er, rijden er door en recreëren er. Het architectuur. waar mogelijk zal Stijlgroep positie zichtbare landschap wordt niet alleen gevormd kiezen, vanuit het besef dat daarmee de sterkste door tuin, park en agrarisch gebied, maar ook en duurzaamste concepten ontstaan. door de dichtbebouwde stedelijke gebieden, pleinen en boulevards. kENNEN vAN RuiMTE Daarnaast herkent Stijlgroep het onzichtbare zowel bij landschapsplanning als bij stedelijke landschap; het landschap dat soms verborgen, herontwikkeling is een treffende ruimtelijke verdwenen of inmiddels op een geheel andere analyse van wezenlijk belang. Stijlgroep legt wijze door de mens in bezit genomen is. Analyse zich toe op het herkennen van patronen, hun van dit onzichtbare landschap levert inzichten in historische en maatschappelijke context, de balans tussen ruimtelijke kwaliteit, beleving, het interpreteren ervan en het opsporen van functies en natuurwaarden die essentieel is ruimtelijke vraagstukken. Dat vraagt een bij landschappelijke opgaven. Oorspronkelijke bijzondere antenne, de bereidheid om de opgave gebiedskenmerken worden versterkt, maar ook verder te onderzoeken waar anderen zijn nieuwe concepten worden ingepast. Natuurlijke opgehouden en vragen te stellen die anderen en historische terreinkenmerken dienen vaak als niet gesteld hebben. Het vereist bekendheid met inspiratiebron. trends in gebruik, beheer en beleving van de ruimte. Alleen zo wordt het fundament gelegd voor een goed stedenbouwkundig ontwerp.8 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 7. 7. in this sense, landscape functions as a foun- dation for new developments, both inside and outside the city. it bridges all of the levels fromLANDScAPE AS FOuNDATiON large-scale environmental planning to detailed design. stijlgroep’s landscape designs look forLandscape appears in many forms. The tangible the synergy between landscape, urban design andlandscape, from rural to urban, forms our architecture. where possible, Stijlgroep will takeliving space. we live and work in this space, a stance with the awareness that doing so willdrive through it and spend our free time in it. create the strongest and most durable concepts.The visible landscape is not only made up ofgardens, parks and farmland, but also of tightbuilt-up urban areas, squares and boulevards. SPATiAL kNOwLEDgEStijlgroep also recognises the invisible landscape; An accurate spatial analysis is essential in boththe landscape that is sometimes hidden, that has landscape planning and urban redevelopment.disappeared or that people have taken possession Stijlgroep commits itself to recognising patternsof in a totally different way. The analysis of this and their historical and social context, interpre-invisible landscape provides insight into the balance ting them, and seeking out spatial questions. Thisbetween spatial quality, perception, functions demands special feelers, as well as the willing-and natural values that are essential for spatial ness to continue investigating assignments whereassignments. Original regional characteristics others have left off and to ask the questionsare reinforced, and new concepts integrated. others have not. it requires knowledge of trendsthe region’s natural and historical characteristics in the use, management and perception of space.often serve as sources of inspiration. This is the only way a sound foundation can be laid for good urban design. Stijlgroep | landScape and urban deSign
 8. 8. DE MENS cENTRAAL Het fysieke landschap creëert condities vervolgens komt een andere dimensie van voor het sociale landschap; het biedt naast ruimtelijk besef aan bod. Het vermogen om beperkingen ook kansen en mogelijkheden. trefzeker een ruimtelijk concept uit te werken Stijlgroep richt zich bij het ontwerp op de dat in werkelijkheid de belofte van de menselijke dimensie; vindt hierin ook één van tekentafel waarmaakt. Schaal, afbakening en haar belangrijkste inspiratiebronnen. vanuit een kwalitatieve inrichting van de ruimte moeten een maatschappelijk besef doorgronden leiden tot de gewenste ruimtelijke beleving. wij de processen die bepalend zijn voor het De ontwerper zoekt daarbij naar de eigenheid ruimtegebruik; de historische context en de van de ruimte, onderscheidt de verschillende behoeften op langere termijn. waar mogelijk ruimtetypen en brengt hiërarchie aan. betrekken wij bewoners en/of gebruikers van het gebied bij het ontwerp. we schatten met bij deze zoektocht wordt de ontwerper hen samen de mogelijkheden in en buigen ondersteund door een team van technisch beperkingen om in kansen. Ook in dit opzicht is specialisten. Dit kan de ontwikkelde visies en het ontwerp van landschap en stad een integrale ontwerpen aanvullen met kostentechnische activiteit. adviezen, de technische voorbereiding verzorgen en de uitvoering aansturen. Ook Deze gerichtheid op de menselijke factor is wat op het uitvoeringsniveau beschouwen wij het de medewerkers van Stijlgroep bindt. Het vertaalt ruimtelijk ontwerp van landschap en stad als een zich eveneens in de relatie van het bureau tot integrale activiteit die hoge eisen stelt aan het haar opdrachtgevers. Een dienstverlenende vakmanschap van het team. instelling, het nemen van verantwoordelijkheden en een open communicatie zijn voor ons vanzelfsprekend en vormen in onze optiek een basis voor een langdurige en vruchtbare samenwerking.10 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 9. 9. PEOPLE iN FOcuS The physical landscape creates conditions forThis reveals another dimension of spatial the social landscape; it has constraints, but alsoawareness: the ability to confidently work out creates opportunities and provides possibilities.a spatial concept that fulfils the promises stijlgroep’s designs focus on the human dimension;made on the drawing table. Scale, scope and it is one of our major sources of inspiration.a well laid-out space must lead to the desired Our keen social awareness enables us to developspatial perception. in his endeavour, the a thorough understanding of the processes thatdesigner searches for the singularity of the determine the use of space, the historical contextarea, distinguishes different types of space and the long-term needs. where possible, we involveand establishes a hierarchy. residents and/or people who use the space in the design process. we discuss the possibilities withDuring this quest, the designer is supported by a them and transform constraints into opportunities.team of technical specialists who supplement the in this sense, too, landscape and urban design are andesigner’s visions and plans with cost estimates, integrated activity.carry out the technical preparations and supervisethe execution. At the execution level, too, we it’s this focus on the human factor that stijlgroep’sconsider the spatial design of landscape and employees have in common. This focus is alsotown to be an integrated activity that puts high reflected in our relationship with our clients.demands on the team’s skills and craftsmanship. A service-oriented attitude, the ability to take responsibility and open communication come naturally to us and form the basis for a long and fruitful cooperation. 11
 10. 10. Aware of the role of landscape architecture12 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 11. 11. ... 13
 12. 12. ... ................. 14 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 13. 13. FROM DERELicT LAND TO 15
 14. 14. shelter16 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 15. 15. Aware conditions weather of Stijlgroep | landScape and urban deSign 17
 16. 16. 18 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 17. 17. from a Smaller Scale to Stijlgroep | landScape and urban deSign 1
 18. 18. urban deSign planning20
 19. 19. march Aware ofthe need for speed » Stijlgroep | landScape and urban deSign 21
 20. 20. April» » » » » » »22 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 21. 21. may» » » » » » » Stijlgroep | landScape and urban deSign 23
 22. 22. june» » » » » » »24 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 23. 23. August» » » » » » » Stijlgroep | landScape and urban deSign 25
 24. 24. november » 26
 25. 25. from St. peterSburg to Stijlgroep | landScape and urban deSign 27
 26. 26. Aware of changes / limitations / res curacao28 Stijlgroep | landScape and urban deSign °
 27. 27. strictions / opportunities / threats of Stijlgroep | landScape and urban deSign 2
 28. 28. climate30 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 29. 29. Stijlgroep | landScape and urban deSign 31
 30. 30. Aware /ofwater -tide -storage / -control / -mana32 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 31. 31. agement / -life / -perception / -balance Stijlgroep | landScape and urban deSign 33
 32. 32. 34 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 33. 33. SometimeS leading... Stijlgroep | landScape and urban deSign 35
 34. 34. ...SometimeS following36 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 35. 35. Aware the process /position in of Stijlgroep | landScape and urban deSign 37
 36. 36. landscape / urban development and38 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 37. 37. architecture in synergy from detailed deSign to Stijlgroep | landScape and urban deSign 3
 38. 38. Structural planning40 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 39. 39. 41
 40. 40. 42 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 41. 41. Stijlgroep | landScape and urban deSign 43
 42. 42. 44 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 43. 43. Stijlgroep | landScape and urban deSign 45
 44. 44. 46 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 45. 45. health carehealth care in a green environment Stijlgroep | landScape and urban deSign 47
 46. 46. health care in the city of rotterdam48 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 47. 47. Stijlgroep | landScape and urban deSign 4
 48. 48. 50 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 49. 49. Aware of the need for... SPATiAL PLANNiNg cOORDiNATiON urban cost 51
 50. 50. designestimates technical preparation conStruction and completi evaluationS52
 51. 51. ion Stijlgroep | landScape and urban deSign 53
 52. 52. 54 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 53. 53. limited 55
 54. 54. unlimited existing landscape as starting point reinforcing the landscape structure56
 55. 55. interaction between landscape entities landscape as a foundation for development Aware ofthe need for a strong concept Stijlgroep | landScape and urban deSign 57
 56. 56. plAnning THE LANDScAP58 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 57. 57. PE / REcREATiON ON SEASHORE / 5
 58. 58. ciTy ExPANSiON / TOwNcENT Aware of social context60
 59. 59. TER DEvELOPMENT Stijlgroep | landScape and urban deSign 61
 60. 60. 62
 61. 61. creating conditions for housing, Stijlgroep | landScape and urban deSign 63
 62. 62. shopping and leisure64 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 63. 63. Aware ofperception during the day... 65
 64. 64. ...and at night66
 65. 65. Stijlgroep | landScape and urban deSign 67
 66. 66. Lelystad / Houtribhoogte Lelystad / Houtribhoogte 10-13 THE NETHERLANDS 2000 - 2010 2000 - 2010 Opdrachtgever: zuiderzee vastgoed client: zuiderzee vastgoed Partner: klunder architecten Partner: klunder architects Plan: € 245.000 Plan: € 245,000 realisatie: € 1.900.000 realisation: € 1,900,000 gewonnen prijsvraag. volledige synthese winning competition. Full synthesis of tussen landschap, stedenbouw en landscape, urban design and architecture. architectuur. 25 woningen te Lelystad. Development of 25 houses. rotterdam / abri rotterdam / shelter 14-17 THE NETHERLANDS 2006 - 2008 2006 - 2008 Opdrachtgever: Port of Rotterdam client: Port of Rotterdam Plan: € 72.000 Plan: € 72,000 realisatie: € 660.000 realisation: € 660,000 bedreigingen worden kansen, Threats become opportunities, rough ruw klimaat wordt uitgedrukt in climate is expressed in the design of buitenruimte inrichting. open space. sint Petersburg / russkaya gollandiya sint Petersburg / russkaya gollandiya RuSLAND 18-25 RuSSiA 2007 2007 Opdrachtgever: Russkaya gollandiya Opdrachtgever: Russkaya gollandiya Plan: € 60.000 Plan: € 60,000 Tempo: Start eerste stedenbouwkundige Speed: Start of first urban design verkenning in april 2008, start uitvoering exploration in April 2008, start work hoofdinfrastructuur november 2008. main infrastructure in November 2008. Stedenbouwkundig plan voor 2.500 woningen. urban design plan for 2,500 houses. De genoemde bedragen betreffen de kosten voor The mentioned amounts concern the costs for het ontwerp en de realisatie van de buitenruimte. the planning and realization of the outer space.68 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 67. 67. curaçao / seru boca / Willemstad curaçao / seru boca / WillemstadNEDERLANDSE ANTiLLEN 26-2 THE NETHERLANDS ANTiLLES2007 2007Opdrachtgever: verscheidene particulieren client: Several private individualszorgvuldige tuinarchitectuur die naadloos careful landscape architecture thataansluit op natuurlijke randen van de seamlessly integrates with the naturaluitgegeven kavels. borders of the developed lots.dordrecht / tij dordrecht / tide 30-33 THE NETHERLANDS2001 - 200 2001 - 200opdrachtgever: de koning wessels – vastgoed client: de koning wessels – vastgoedPlan: € 160.000 Plan: € 160,000realisatie: € 1.400.000 realisation: € 1,400,000gewonnen prijsvraag. Landschappelijke winning competition. interpretationinterpretatie die bepalend is geworden voor of the landscape that is leading for urbanstedenbouw en architectonische uitwerking van design and architectural development6 woningen. of 6 houses.dubai / english speaking school dubai / english speaking schoolv.A.E. 34-35 u.A.E.2007 2007Plan: € 15.500 Plan: € 15,500klimatologische bedreigingen worden omgezet Threats of the climate are transformed intoin elementen voor inrichting buitenruimte elements for design of the outdoorsschoolcampus, centrale ontmoetingszone. of a school, central meeting area. landschapsarchitectuur landscape architecture stedenbouw urban design bouwkundige werken architectural objectsindeX Stijlgroep | landScape and urban deSign 6
 68. 68. Poortugaal / delta Psychiatrisch centrum Poortugaal / delta Psychiatric centre 36-45 THE NETHERLANDS 16 - 2010 16 - 2010 Plan: € 410.000 Plan: € 410,000 realisatie: € 9.600.000 realisation: € 9,600,000 Landschap is leidend voor herontwikkeling Landscape is leading for redevelopment ziekenhuisterrein (67 ha), zowel voor functies, of hospital grounds (67 hectare) both in positionering en uitdrukking van gebouwen. function, in positioning and expression of the buildings including public area. rotterdam / maasstad Ziekenhuis rotterdam / maasstad Hospital 46-4 THE NETHERLANDS 2005 – 2009 2005 – 2009 Plan: € 280.000 Plan: € 280,000 realisatie: € 5.800.000 realisation: € 5,800,000 Ontwikkeling zorgstad en overige hoogstedelijke Development of Health care city and functies als nieuw centrum in Rotterdam zuid. other urban functions as a new centre Ontwikkeling in planteamverband. in the south of Rotterdam. Development in plan team. Velsen / stadspark Velsen / Public Park 50-53 THE NETHERLANDS 2000 – 2009 2000 – 2009 Opdrachtgever: Dura vermeer bouw client: Dura vermeer bouw Rotterdam / Rotterdam / Haarlemmermeer Haarlemmermeer Plan: € 240.000 Plan: € 240,000 realisatie: € 2.600.000 realisation: € 2,600,000 wonen in het Stadspark; herontwikkeling Living in the urban Park; redevelopment openbare ruimte tot woongebied en nieuwe of public space into living area and new parkaanleg. Park = tuin park layout. Park = garden. De genoemde bedragen betreffen de kosten voor The mentioned amounts concern the costs for het ontwerp en de realisatie van de buitenruimte. the planning and realization of the outer space.70 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 69. 69. Velika Plaza Velika PlazaMONTENEgRO 54-57 MONTENEgRO2008 2008Opdrachtgever: Ministerie van Economische client: Ministry of Economic Affairs, Montenegrozaken, Montenegro Partner: van den Oever, zaaijer PartnersPartner: van den Oever, zaaijer Partners winning competition. Sustainable developmentgewonnen prijsvraag. Duurzaam ontwerp van of a tourist waterfront on a coastalstrip (18een touristisch waterfront langs een kuststrook kilometre) along the Adriatic Sea that has(18 kilometer) aan de Adriatische zee met een unique ecological value.unieke ecologische waarde.Hellevoetsluis / boomgaard Hellevoetsluis / orchard 58-61 THE NETHERLANDSOpdrachtgever: gemeente Hellevoetsluis client: Hellevoetsluis councilPlan: € 210.000 Plan: € 210,000gewonnen prijsvraag. Stedenbouwkundige visie winning competition. urban development visionvoor uitbreiding met 1.100 woningen (22x50 for suburban area with 1100 houses (22x50woningen in buurtschappen). Sociale cohesie is houses in hamlets). its starting point was socialhet uitgangspunt, gerieflijk wonen het thema. cohesion; the theme is comfortable living.dronten / Winkelhart en redeplein dronten / shopping centre redeplein 62-65 THE NETHERLANDS2004 - 2006 2004 - 2006Opdrachtgever: Foruminvest, gemeente Dronten client: Foruminvest, Dronten councilPlan: € 149.000 Plan: € 149,000realisation: € 4.700.000 realisation: € 4,700,000Herdefiniëren van de sfeer van het centrumgebied. Redefining the sphere of the city centre. DesignOntwerp van de buitenruimte, pleinen en of public space, squares and car parks (2000parkeerterreinen (2000 parkeerplaatsen) en van parking places) including the shopping area.de winkelstraten en -hoven. landschapsarchitectuur landscape architecture stedenbouw urban design bouwkundige werken architectural objectsindeX Stijlgroep | landScape and urban deSign 71
 70. 70. www.stijlg72 Stijlgroep | landScape and urban deSign
 71. 71. groep.com Stijlgroep | landScape and urban deSign 73
 72. 72. Aware ness concePt stijlgroep landscape and urban design Preface barend staal, maasstad hospital rotterdamPHotograPHy ben Wind, rotterdam / petra appelhof, nijmegen / delta psychiatric centre, poortugaal / tuin landschap / rokus groeneveld, stijlgroep landscape and urban design Production reijers communicatie, leiderdorp ©coPyrigHt januari 2010 | stijlgroep landscape and urban design
 73. 73. www.stijlgroep.com

×