Fáza plánovania projektuNaplnenie cieľa projektu sa odohráva v slede procesov nazývaných životný cyklus projektu.Je to súb...
V mojej bakalárskej práci sa budem zameriavať hlavne na druhú fázu „Plánovanie projektu“.Plánovanie je súborom činností za...
  Väzby jednotlivých úsekov práce, ktoré zabezpečujú logiku výkonu prác pri časových    zmenách v harmonogramoch5V n...
Tému „Plánovanie projektu“ som si vybrala hlavne z praktického dôvodu, a to preto, že úzko súvisís témou mojej bakalárskej...
-  Článok bol publikovaný v PM World Journal popredných elektronických novinách     o projektovom manažmente   - ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol z KPI

233 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol z KPI

 1. 1. Fáza plánovania projektuNaplnenie cieľa projektu sa odohráva v slede procesov nazývaných životný cyklus projektu.Je to súbor projektových fáz, v závislosti na konkrétnom projekte sa náplň týchto fáz môželíšiť. No delenie fáz životného cyklu projektu vyzerá vo všeobecnosti takto:  Zahájenie (iniciácia)  Plánovanie  Riadenie a koordinácia  Monitorovanie a kontrola  Uzavretie projektu1Životný cyklus projektu sa skladá z troch centrálnych skupín procesov: Plánovanie, Riadeniea Kontrola a teda môžu byť Iniciácia a Ukončenie projektu zo schémy vynechané. V tomtoprípade životný cyklus projektu od Plánovania k Riadeniu a Kontrole a znovu naspäťk Plánovaniu predstavuje aplikáciu systému spätnej väzby projektového riadenia.21 SMUTNÝ, Petr a Ivan HÁLEK. Základy řízení projektů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 87 s. Světenvironmentálních souvislostí. ISBN 978-802-1045-866. s.292 ABDOMEROVIC, Muhamed. Project Management Life Span and Life Cycle Processes. PM World Today[online]. 2012, Vol. 14 Issue 2, s. 1-15 [cit. 2012-12-27]. ISSN 14925354. Dostupné z:http://web.ebscohost.com/bsi/detail?sid=815852005de84e4584440a58c0bea07a%40sessionmgr14&vid=56&hid=110&bdata=JnNpdGU9YnNpLWxpdmU%3d#db=bth&AN=79660425
 2. 2. V mojej bakalárskej práci sa budem zameriavať hlavne na druhú fázu „Plánovanie projektu“.Plánovanie je súborom činností zameraných na vytvorenie plánu cesty pre dosiahnutie cieľovprojektu. Skupina procesov Plánovania projektu využíva výsledky dosiahnutév predchádzajúcej fáze projektu Iniciácii a pretvára ich na taktický plán pre realizáciuprojektu. Plánovanie podrobí schválený projektový zámer detailnému rozboru z hľadiska:času, nákladov, technológií, metodológie a pracovných zdrojov. A výsledkom sú dvadokumenty:  Definícia predmetu projektu – obsahuje všetky informácie a definície o tom, čo je cieľom všetkých aktivít spojených s projektom.3  Plán projektu – je obvykle dokument, ktorý definuje, ako je projekt naplánovaný a ako má byť realizácia projektu organizovaná, vykonávaná, monitorovaná a kontrolovaná. Tiež je to prehlásenie o tom, ako a kedy majú byť dosiahnuté ciele projektu tým, že definuje hlavné produkty, míľniky, činnosti a zdroje potrebné na realizáciu projektu. 4Ak máme k dispozícii prvý z horeuvedených dokumentov môžeme pristúpiť k návrhupodrobného rozpisu prác (Work Breakdown Structure, WBS). Je to dokument, ktorý definuječiastočné ciele projektu a súčasne rozpisuje požadovaný produkt projektu do logickejhierarchie úloh. Prostredníctvom podrobného rozpisu prác sa prevedú projektové ciele do:  Rozpisu úsekov práce  Časového rozvrhu práce – harmonogramu  Plánu čerpania nákladov projektu – rozpočtuTeraz sa zameriam na pre moju prácu najdôležitejšiu časť plánu projektu:Časový rozpis projektuObsahuje všetky informácie o tom v akých termínoch budú práce na projekte prebiehať. Väčšinou mápodobu diagramov a harmonogramov, ktoré sú nástrojom pre prehľadné zaznamenanie množstvainformácií:  Míľniky a dôležité termíny  Logické hierarchické štruktúry prác prevedené do časových sledov úloh  Údaje o predpokladanej dĺžke trvania jednotlivých úsekov práce3 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 353 s. ISBN 80-247-1501-5.s.1094 Plán projektu (Project Plan). In: ManagementMania [online]. 24.08.2012 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z:https://managementmania.com/cs/plan-projektu
 3. 3.  Väzby jednotlivých úsekov práce, ktoré zabezpečujú logiku výkonu prác pri časových zmenách v harmonogramoch5V nasledujúcej časti sa budeme venovať diagramom. Delíme ich na dve skupiny:  úsečkové grafy: tzv. Ganttove diagramy a časové plány míľnikov – ich nedostatkom je to, že nezobrazujú závislosti medzi jednotlivými segmentmi a neumožňujú posúdenie, čo sa stane ak v priebehu riadenia projektu nastane zmena  sieťové diagramy, ako druhá skupina, vyriešili tento problém. Patrí medzi ne napr. metóda PERT, metóda CPM.Metóda kritickej cesty (CPM) rieši časovú analýzu projektu pri deterministickej štruktúrea deterministickom časovom ohodnotení činností. Jej nevýhodou je to, že nezahŕňapravdepodobnostné ohodnotenie a teda neberie do úvahy riziko.Kritická cesta je najdlhší súvislý sled aktivít projektu, ktorý neobsahuje časovú rezervu. Doby trvaniaaktivít sú známe s vysokou mierou presnosti, spravidla z dôvodu predchádzajúcich skúsenostía historických dát z podobných projektov. Hlavne z tohto dôvodu sa CPM metóda používa v napr. vstavebníctve.6Metóda hodnotenia a kontroly projektu (PERT)Sú to postupy tvorby a hodnotenia sieťových diagramov a súvisiacej kontroly postupu projektuvzhľadom k plánovanému diagramu. Odhady dôb trvania vychádzajú z kombinácie optimistických,bežných a pesimistických variant trvania jednotlivých úsekov projektu a ďalších štatistickýchvýpočtov. 75 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 353 s. ISBN 80-247-1501-5. s.1336 SMUTNÝ, Petr a Ivan HÁLEK. Základy řízení projektů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 87 s. Světenvironmentálních souvislostí. ISBN 978-802-1045-866. s.537 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 353 s. ISBN 80-247-1501-5. s.134
 4. 4. Tému „Plánovanie projektu“ som si vybrala hlavne z praktického dôvodu, a to preto, že úzko súvisís témou mojej bakalárskej práce v oblasti projektového manažmentu. Ale táto téma je pre mňa aj dosťzaujímavá kvôli tomu, že študujem na ESF odbor Podniková ekonomika a manažment a pretože bysom sa v budúcnosti chcela v tejto oblasti uplatniť, bližšie štúdium tejto problematiky mi môže byť ibaprospešné.Kľúčové slová: životný cyklus projektu, plán projektu, časový harmonogram projektu, PERT, CPMAnotácia: Text je súčasťou bakalárskej práce s názvom Využitie metód projektového riadenia. Článokje však zameraný len na časť tejto problematiky, a to Plánovanie projektu. Zo začiatku sa dozvedámezákladné delenie životného cyklu projektu. No a neskôr sa článok bližšie zameriava hlavne na časovéplánovanie a všeobecne najviac používané metódy v tejto časti projektového manažmentu.Oboznamuje nás s obsahom, výhodami a prípadne aj nevýhodami metód.Hodnotenie zdrojov:1 SMUTNÝ, Petr a Ivan HÁLEK. Základy řízení projektů. 1. vyd. Brno: Masarykovauniverzita, 2008. 87 s. Svět environmentálních souvislostí. ISBN 978-802-1045-866. - Je to publikácia od vedúceho mojej bakalárskej práce, preto ju považujem za odborne kvalitnú - Autor textu je v tejto oblasti erudovaný, keďže je to vysokoškolský profesor - Text nie je komerčne zameraný - Vydané to bolo relatívne nedávno v roku 2008 - Je to písané objektívne, nebadať známky snáh o ovplyvnenie čitateľa2 ABDOMEROVIC, Muhamed. Project Management Life Span and Life Cycle Processes.PM World Today [online]. 2012, Vol. 14 Issue 2, s. 1-15 [cit. 2012-12-27]. ISSN 14925354.Dostupné z:http://web.ebscohost.com/bsi/detail?sid=815852005de84e4584440a58c0bea07a%40sessionmgr14&vid=56&hid=110&bdata=JnNpdGU9YnNpLWxpdmU%3d#db=bth&AN=79660425 - Článok má uvedeného autora - Autor článku je autorom kníh v oblasti projektového managementu
 5. 5. - Článok bol publikovaný v PM World Journal popredných elektronických novinách o projektovom manažmente - Článok je aktuálny, vydaný nedávno, vo februári tohto roka - Informácie sú objektívne3 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 353 s. ISBN 80-247-1501-5. - Autorka článku je erudovaná v odbore projektového mangementu, má na konte niekoľko publikácií na túto tému - Aktuálnosť textu - Odbornosť textu zaručená reputáciou autorky - Objektívnosť textu - Text nie je komerčne zameraný4 Plán projektu (Project Plan). In: ManagementMania [online]. 24.08.2012 [cit. 2012-12-27].Dostupné z: https://managementmania.com/cs/plan-projektu - Autor síce nie je konkrétny, ale obsah stránky garantuje SPŘ - Společnost pro projektové řízení je zastrešujúcou profesnou organizáciou projektových manažérov v Českej republike - Článok je aktualizovaný naposledy 24.08.2012, čo zaručuje jeho aktuálnosť - Text obsahuje odbornú terminológiu - Informácie sú objektívne

×