Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

286 views

Published on

เรื่อง ช็อกโกแล็ต

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2558 ชื่อโครงงาน ช็อกโกแลต (Chocolate) ชื่อผู้ทาโครงงาน นายชิษณุพงศ์ ชัยมงคล เลขที่ 11 ชั้น ม.6 ห้อง 9 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. 2. 2 สมาชิกในกลุ่ม .…… นายชิษณุพงศ์ ชัยมงคล เลขที่ 11 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ช็อกโกแลต ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Chocolate ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) ชื่อผู้ทาโครงงาน นายชิษณุพงศ์ ชัยมงคล ชื่อที่ปรึกษา คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยนั้น ได้มีการนาอาหารและขนมของชาวตะวันตกเข้ามาในประเทศอย่าง แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นขนม อาหารว่าง เช่น ขนมเค้ก วาฟเฟิล ขนมปัง ฯลฯ ทาให้คนส่วนมากหันไปบริโภคอาหาร และขนมของชาวต่างชาติกันมาก โดยเฉพาะช็อกโกแลต ผู้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อช็อกโกแลตเป็นของแลกเปลี่ยนในการ แสดงความจริงใจต่อกันในช่วงเทศกาลต่างๆ และรสชาติของช็อกโกแลตก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไป บางคนชอบ ช็อกโกแลตมากเพราะมีความหวาน บางคนก็ไม่ชอบเพราะมีความขม ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแค่รสชาติ แต่ไม่ได้ทราบถึง ประโยชน์ของมัน ผู้จัดทาจึงเล็งเห็นความสาคัญในจุดนี้ จึงเลือกที่จะศึกษาประโยชน์ของช็อกโกแลต ให้ผู้อ่านเห็นถึงข้อดี และ ข้อเสีย และนาความรู้นั้นมาดัดแปลงใช้ในชีวิตประจาวัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อได้ทราบคุณค่า คุณประโยชน์ต่างๆ และที่มาความสาคัญของช็อกโกแลต 2. ได้ทราบประโยชน์ของช็อกโกแลต 3. ได้ทราบชนิดของช็อกโกแลต ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
  3. 3. 3 วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ งบประมาณ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน
  4. 4. 4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ สถานที่ดาเนินการ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

×