Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Respon Pelajar Terhadap Teknik Perbincangan Dalam Proses

1,888 views

Published on

Respon Pelajar Terhadap Teknik Perbincangan Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun Lima

Published in: Education
 • Be the first to comment

Respon Pelajar Terhadap Teknik Perbincangan Dalam Proses

 1. 1. Respon Pelajar Terhadap Teknik Perbincangan Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun Lima Oleh: Wong Hui Yiung
 2. 2. Pengenalan Teknik perbincangan dalam pengajaran danpembelajaran Kajian Tempatan merupakan salahsatu cara yang membolehkan proses interaksi yangpositif dan berkesan wujud di dalam bilik darjah. Kajian in mempunyai kaitan dengan teknikperbincangan iaitu untuk mengkaji respon pelajarterhadap teknik perbincangan dalam prosespengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Kajian Tempatan Tahun Lima
 3. 3. Soalan Kajian1. Apakah respon pelajar terhadap teknik perbincangan?2. Adakah pelajar-pelajar berminat terhadap teknik perbincangan?3. Adakah terdapat perbezaan respon antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan terhadap teknik perbincangan?4. Adakah aktiviti perbincangan membantu guru dan pelajar untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran?
 4. 4. Kepentingan Kajian Memahami dengan lebih mendalam teknik perbincangan; Mengenal pasti respon pelajar tentang aktiviti perbincangan; Mengambil tindakan susulan terhadap pelajar pasif yang menghadapi masalah dalam melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan; Mengenal pasti topik-topik dalam sukatan pelajaran yang sesuai untuk menggunakan teknik perbincangan.
 5. 5. Batasan Kajian Kajian ini hanya dilakukan dalam masa yang singkat iaitu 6 minggu sahaja. Sampel kajian bagi kumpulan pelajar adalah satu bilangan yang kecil. Keputusan kajian yang dianalisis secara kuantitatif adalah tidak muktamad dan menyeluruh. Kajian ini terhad kepada persepsi am pelajar terhadap teknik perbincangan. Sama ada ianya dapat menghasilkan perubahan kepada aspekaspek tertentu tidak dapat dipastikan dengan konkritnya kerana tiada kumpulan kawalan dalam kajian ini.
 6. 6. Tinjauan Literatur Setakat yang diketahui oleh pengkaji, belumterdapat kajian yang dijalankan tentangpenggunaan teknik perbincangan melalui KajianTempatan di kalangan guru pelatih semasamenjalani praktikum khususnya kajian yangdijalankan di Institut Pendidikan Guru Malaysia.Oleh itu, kajian ini merupakan kajian permulaanyang mungkin akan menjadi perintis kepada kajiansignifikan yang seterusnya tentang teknikperbincangan.
 7. 7. Penulisan BerkaitanDefinisi: Satu aktiviti berkumpulan yang memerlukan pelajar-pelajar berinteraksi dan bekerjasama sesama sendiri untuk meneliti dan membincangkan satu topik atau masalah yang dikemukakan oleh guru. Perbincangan biasanya akan dilakukan dalam satu kumpulan yang mengandungi tiga hingga lima orang pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran. Guru akan bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing dan memantau sesi perbincangan pelajar.Matlamat membentuk keyakinan diri; perkembangan bahasa murid; meningkatkan ilmu pengetahuan; memupuk kemahiran diri; membantu meningkatkan perhubungan sosial.Prinsip-Prinsip Topik yang dipilih perlu bersesuaian dengan minat, kebolehan dan pengalaman pelajar. Guru perlu membimbing pelajar tentang cara mengendalikan perbincangan Nilai-nilai positif perlu diterapkan Soalan-soalan terbuka perlu diperbanyakkan Tujuan perbincangan perlu jelas Rumusan idea perlu dibuat dari semasa ke semasa Pengerusi atau guru perlu membuat ulasan di akhir perbincangan
 8. 8. Reka Bentuk & Sampel Kajian Reka bentuk kajian yang telah pengkaji gunakandalam kajian ini ialah reka bentuk kualitatif. Untuk sampel, pengkaji memilih sampel secararawak iaitu sampel yang terdiri daripada 50 hingga70 orang responden yang merupakan pelajar TahunLima yang mempunyai prestasi pencapaianakademik yang berbeza-beza. Ini membolehkanpengkaji membuat tinjauan dengan adil, tidak biasdan berkesan. Dari segi jantina, campuran jantinalelaki dan perempuan akan digunakan dalam kajianini.
 9. 9. Instrumen Borang maklumbalas Pemerhatian secara bertulis Komen pelajar dalam bentuk jurnalProsedur Pengumpulan Data Borang maklumbalas: Data-data dikumpul daripada pelajar dan dimasukkan ke dalam bentuk jadual. Pemerhatian: Data-data yang dikumpul direkodkan dalam satu borang pemerhatian. Jurnal Pelajar: Komen dan pendapat ringkas pelajar tentang teknik perbincangan yang dijalankan oleh guru secara bertulis.
 10. 10. Hasil Kajian Soalan Soalan Soalan Soalan SoalanKajian Kajian Kajian Kajian Kajian 1 2 3 4Instrumen Borang Positif Berminat Tiada Membantu maklumbalas Pemerhatian Positif Berminat Tiada Membantu Jurnal Pelajar Positif Berminat Tiada Membantu
 11. 11. Rumusan Dan KesimpulanKeputusan hasil daripada analisis dapatan kajian yang dilakukanmenunjukkan respon yang positif secara umumnya daripada parapelajar. Dapatan-dapatan kajian dalam bab 4 boleh dirumuskanseperti berikut: Melalui pentadbiran dua instrumen ke atas responden iaitu borang maklum balas. dan jurnal pelajar serta pemerhatian pengkaji, respon yang diberikan adalah positif. Ketiga-tiga instrumen untuk kajian menunjukkan bahawa rersponden berminat terhadap teknik perbincangan yang digunakan di dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Apabila jantina pelajar diambil kira, kajian yang menggunakan ketiga-tiga instrumen mendapati bahawa tiada perbezaan respon di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan terhadap teknik perbincangan yang dilaksanakan. Hasil kerja pelajar dan rumusan pelajar bersama-sama dengan guru pada setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran menunjukkan bahawa keseluruhan objektif pengajaran & pembelajaran tercapai apabila aktiviti perbincangan digunakan di kelas.
 12. 12. Implikasi Implikasi yang paling jelas kepada amalan pengajaran dan pembelajaran ialah guru-guru disarankan supaya mengaplikasikan teknik perbincangan di dalam kelas. Pembelajaran yang melibatkan teknik perbincangan perlu diadakan selalu supaya para pelajar dapat melibatkan diri dengan aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru pula akan bertindak sebagai fasilitator yang akan memantau kerja pelajar dari semasa ke semasa.Cadangan Kajian Lanjutan Kajian ini hanya dilakukan ke atas sampel di sebuah sekolah sahaja kerana disebabkan oleh batasan-batasan tertentu. Para pengkaji yang seterusnya boleh memperluaskan kajian ini ke pelbagai jenis sekolah. Kajian ini hanya dilakukan ke atas sampel yang terdiri daripada etnik Melayu. Ia boleh diperluaskan kepada etnik-etnik yang lain. Kajian ini dilakukan ke atas mata pelajaran Kajian Tempatan. Timbul pula persoalan apakah respon pelajar sekiranya teknik ini digunakan kepada mata pelajaran yang lain.

×