Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teaching guide, ikatlong markahan

69,853 views

Published on

  • Be the first to comment

Teaching guide, ikatlong markahan

  1. 1. 123Doon tayo!
  2. 2. 124
  3. 3. 125Bilang ng Modyul: 3 Modyul 3: Repleksiyon ng Kasalukuyan… Tungo sa Kinabukasan Bilang ng Sesyon: 7 linggoPaalala:Ang Gabay ng Guro na ito ay magsisilbing gabay ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa Baitang 8. Naglalaman ito ng kumpletong mgamungkahing gawain para sa bawat aralin at estratehiya na maaring gamitin ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Ang bawat gawain sa isangaralin ay nakabatay sa limang araw na panturo sa loob ng 50 minuto bawat sesyon. Iminumungkahi na higit na pagyamanin ng mga guro angmga mungkahing gawain at estratehiya na nakapaloob dito batay sa interes at kakayahan ng mga mag-aaral upang sa gayo’y higit nilangmaunawaan ang bawat aralin at gawain sa Modyul 3.Modyul Para sa Sariling PagkatutoI. Panimula at Mga Pokus na TanongPamantayang Pangnilalaman saPagtatapos ng Modyul 3:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa estilo, mekanismo,pamamaraang tekniko, at mgakaalamang teknikal ng mga panitikangpopular.Pamantayan sa Pagganap sapagtatapos ng Modyul 3:Ang mag-aaral ay nakikibahagi sapagbuo ng kampanya tungo sakamalayang panlipunan (socialawareness campaign) sa pamamagitanng alinmang midyum ng multimedia.Gabay sa Pagtuturo ng ModyulPokus na Tanong para sa Modyul 3:Paano naiiba ang tradisyunal na uri ngpanitikan sa panitikang popular?Bakit nagkaroon ng transpormasyonmula sa tradisyonal na panitikangPilipino tungo sa panitikang popular?Paano nakatutulong ang mga panitikangpopular sa pagpapaigiting ngkamalayang panlipunan?Mahalagang Konsepto para sa Modyul3:Ang tradisyunal na panitikang Pilipino aysalalayan ng buhay, at ang panitikangpopular ay pamamaraan ng pamumuhay.Bunsod ng pagpapalitang kultural,kapangyarihan ng teknolohiya, atpangangailangan ng pamayanangglobal, nagkaroon ng transpormasyonang panitikang Pilipino mula tradisyonaltungo sa pagiging popularII. Ang Mga Aralin at Ang Saklaw NitoMga Aralin sa YunitAralin 3.1: Kontemporaryong Panitikan Tungo sa Kultura at PanitikangPopularANTAS NG WIKAAyon sa isang kilalang lingguwista, upang maiwasan ang panghuhusga sahalaga (judgement of value) ng iba’t ibang antas ng wika, nararapat nalimitahan lamang ito sa tatlong antas ng wika. Narito ang sumusunod:1. Pormal – wikang ginagamit sa mga seryosong publikasyon, tulad ng mgaaklat, mga panulat na akademiko o teknikal, at mga sanaysay sa mgapaaralan. Ito ay impersonal, obdyektib, eksakto, at tiyak. Ito ay gumagamitng bokabularyong mas komplikado kaysa sa ginagamit sa pang-araw-araw nausapan. Gumagamit din ito ng mga pangungusap na binubuo ayon sa mga2. Di-Pormal – wikang ginagamit ng karamihang tao araw-araw. Simple lang2. Di-Pormal – wikang ginagamit ng karamihang tao araw-araw. Simple langang bokabularyo nito at ang mga pangungusap nito ay maiiksi lamang.ang bokabularyo nito at ang mga pangungusap nito ay maiiksi lamang.Tinatanggap dito ang tonong kumberseysyonal at ang paggamit ng mgaTinatanggap dito ang tonong kumberseysyonal at ang paggamit ng mgapanghalip na “ako” at “mo.” Hindi ito mahigpit sa tamang paggamit ng din-kaibigan. Halimbawa nito ay ang salitang balbal tumutukoy sa kataga okaibigan. Halimbawa nito ay ang salitang balbal tumutukoy sa kataga okaibigan. Halimbawa nito ay ang salitang balbal tumutukoy sa kataga opariralang likha o hiram sa ibang wika na karaniwang ginagamit ng mgapariralang likha o hiram sa ibang wika na karaniwang ginagamit ng mgapariralang likha o hiram sa ibang wika na karaniwang ginagamit ng mgapariralang likha o hiram sa ibang wika na karaniwang ginagamit ng mgamababa ang katayuan sa buhay. Kung ito’y hiram, binabago ang anyo nitoAlam mo ba na...Mayroong iba’t ibang midyum na ginagamit sa paghahatid ngimpormasyon, balita at iba’t ibang palabas na maaaring napakikinggan onapanonood ng mamamayan lalo na ng kabataan sa kasalukuyan? Ang ilansa mga ito ay ang tabloid, komiks, magasin, internet, radyo attelebisyon. Ang mga ito ay maituturing nating kumakatawan sakulturang popular ng mga Pilipino sa ngayon.KONTEMPORARYONG DAGLIMga UnangKatawaganInternasyonal naPag-aaral naNaisagawaTungkol saDagliLokal na Pag-aaral naNaisagawaTungkol sa DagliMga Katangianng NaunangDagling KathaLayunin ngmga NaunangDagling KathaLayon ng gawaing ito na mataya ang datingkaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa nilalaman ngModyul 3. Ipasagot ang bahaging ito sagutang papel.Gayahin ang format. Maaaring gawing paligsahan sa klaseang pagsagot sa mga bugtong.Maaaring magsagawa ang guro ng pananaliksik samga kontemporaryong manunulat na nabanggit sa bahagingito upang maibahagi sa mag-aaral ang buhay at mga naisulatng mga ito. Makatutulong ang paggamit ng mga socialnetworking site gaya ng Facebook upang madalingmakaugnay sa mga manunulat na ito.Ipasulat ang inaasahang mahahalagang tanong parasa kabuuan ng modyul. Maaaring gamitin ang estratehiyangTOP 10 QUESTION sa bahaging ito. Ipasuri sa mga mag-aaral kung alin sa mga naisulat nilang tanong angmagkakatulad lamang. Sa ganitong paraan, tinuturuan nanatin silang magbasa at magsuri at umunawa ng kanilangbinabasa nang hindi nila namamalayan. Kinakailangangmapalabas ng guro sa bahaging ito ang inaasahangmahalagang tanong sa kabuuan ng modyul.Iminumungkahing magpakita ang guro ngmga halimbawang popular na babasahin gaya ngkomiks, magasin, tabloid, mga aklat at iba paupang kongkretong makita ito ng mga mag-aaral.Makabubuting ipakita rin ang apat na obra (Ibong Adarna,Florante at Laura, Noli Me Tangere at El Filibusterismo) sabahaging ito upang makapagsagawa ng paghahambingang mga mag-aaral sa tradisyunal na panitikan atpanitikang popular.Ipagaya ang format ng sarbey sa gawaing ito.Layunin nito na matuklasan ng guro mula sa kanyang mag-aaral kung ano ang higit na popular na babasahin angbinabasa ng kaniyang mga estudyante. Mula rito, maaaringitanong ng guro ang mahalagang tanong na: “Bakitkinagigiliwang basahin ang mga babasahing popular?Hayaan lamang at tanggapin lahat ang sagot. Pagkatapos,ipagawa ang Gawain 2: Kahon ng HinuhaIpasagot ang nasa loob ng Kahon ng Hinuha sakanilang sagutang papel. Pagkatapos ng aralin, mulingbalikan ang gawaing ito at ipasagot ang nasa labas nabahagi ng kahon. Kung may mapansing pagkakamali samga isinagot ng mag-aaral hayaan mo lamang. Sapagpapatuloy ng aralin ay hayaan mong siyang makatuklaskung ang pag-unawa ba niya ay wasto o mali.Ipabigay ang mga inaasahang produkto o pagganapng mga mag-aaral matapos ang aralin. Ipasulat ito sa pisaraat sa kanilang sagutang papel. Gabayan ang mga mag-aaral na ang kanilang magiging produkto ay isang LiteraryFolio mula sa iba’t-ibang akdang-pampanitikan na kanilangisusulat.Ilahad na rin sa mga mag-aaral ang pamantayan sapagmamarka ng inaasahang produkto. Sangguniin sa hulingbahagi ng aralin ang rubric.Ipasulat sa sagutang papel ang bahaging ito.Magkaroon nang maikling talakayan kaugnay ng mga gabayna tanong. Gabayan ang mga mag-aaral na maunawaanang mahahalagang konsepto sa aralin.Magpadala ng makabagong komiks sa mga mag-aaral kung mayroon man sila sa bahay. Mahalagangmakapag-print din kahit pabalat lamang ng mga sinaunangkomiks upang mapaghambing ng mga ito ang komiks noonat sa kasalukuyan. Maaaring sumangguni sa internet angmga guro para sa mga larawang pabalat ng mgahalimbawang komiks. Higit na mainam kung ang silid-aklatan ng paaralan ay nakapagtabi ng mga komiks.Madaling makikita ng mga mag-aaral kung may pagkakaibaba ang komiks noon sa kasalukuyan .Mahalagang maipakita sa mga mag-aaral angbahaging ito upang maunawaan nila ang mga bahagingbumubuo sa komiks. Nang sa ganoon ay madali silangmakagagawa ng sarili nilang komiks sa mga susunod nagawain sa araling ito. Kung may nais pang idagdag mula samga bahagi ng komiks na naibigay sa araling ito bilangkaragdagang impormasyon sa mga mag-aaral ay maluwagna tinatanggap ng gabay na ito.Maaaring gamiting estratehiya sa bahaging ito angPowerpoint Presentation o Movie Maker para maipakita angebolusyon ng komiks sa Pilipinas. Maaari rin namangmagpakita ng mga larawang pabalat ng komiks na naibigayna takdang-aralin sa unahang bahagi ng gabay na ito.Makatutulong din ang pakikipanayam kay G. GerryAlanguilan tungkol sa kalagayan ng Komiks bansa.Sangguniin sa Youtube ang link sa ibaba.http://www.youtube.com/watch?v=tbCXNQu8pI8Pagkatapos na malagyan ng angkop na diyalogo angmga lobo ng usapan sa komiks, pumili ng tatlong estudyanteat ipabasa sa harap ng klase ang bawat istoryang kanilangnaisulat. Pagbotohan sa klase kung alin sa tatlo ang maypinakamagandang diyalogong nabuo kaugnay ng ipinakikitasa mga larawan.Mahalagang may halimbawang magasin namaipakikita ang guro sa mga mag-aaral sa bahaging ito ngtalakayan. Maging maingat sa pagpapakita ng mga larawanghindi angkop sa gulang ng mga mag-aaral mula saipakikitang mga halimbawang magasin gaya ng FHM at ibapa. Pumili ng isang kapaki-pakinabang na artikulo mula samagasin na angkop na malaman ng isang Grade 8 na mag-aaral. Mahalagang malaman ng mga mag-aaral namaraming impormasyon ang makukuha sa pagbabasa ngiba’t ibang magasin.PAALALA: Iwasan ang anumang pag-eendorso ng mgabrand ng magasin. Hangad lamang natin sa bahaging itona mailahad ang mga nilalaman ng bawat magasin at angresulta ng sarbey na naisagawa upang makapagsagawaang mag-aaral ng kaniyang KONTRA-SALIKSIK namakikita sa susunod na gawain sa araling ito.Itanong ang bahaging ito sa mag-aaral. Palitawin satalakayan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tabloid, komiksat magasin. Muli, kinakailangang masagot angmahahalagang tanong para sa araling ito upang higit natumibay ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa aralin.Maaaring gamitin ang estratehiyang PinatnubayangPagbasa at Pag-iisip sa pagtalakay sa KontemporaryongDagli at Ang Dagli sa Kasalukuyan.. Hatiin ang buongartikulo sa apat o limang bahagi. Bumuo ng mga tanongpagkatapos ng bawat bahagi hanggang sa matapos angbuong artikulo.Ipasagot/Ipagawa sa sagutang papel ang mgainihandang tanong at mga gawain na susubok sakasanayan ng mga mag-aaral. Sundin ang mga format.Maaaring gawing pangkatang pagsusuri angpagsagot sa mga gawaing inihanda sa bahaging ito. Bumuong sariling pamantayan ang guro para sa pagtataya ng pag-uulat sa bawat pangkat mula sa naging resulta ng pagsusuring bawat pangkat sa gawain.Iminumungkahing ipasadula ang pabula sa mga pilingmag-aaral. Kung marunong gumawa ng animation sacomputer ang mga mag-aaral, pagawan ito ng sarili nilanginterpretasyon gamit ang teknolohiya. Maaari rin namangmagpabuo ng komiks mula sa kuwento sa mga mag-aaral namahusay gumuhit. Kung hindi magagawa ang mgaiminumungkahi, maaaring gamitin ang estratehiyangDugtungang Pagbasa sa bawat talata ng pabula.Palutangin sa huling bahagi ng pabula ang aral,mensahe at kaisipang nais ibahagi ng akda sa mgamambabasa. Ipasuri na rin ang antas ng wikang ginamit ngmanunulat sa akda.Maaaring sangguniin ang aklat na “100 Kislap” niAbdon M. Balde upang makapamili pa nang nais nalunsaran. Sa aklat din matatagpuan ang mga karagdagangimpormasyon tungkol sa kontemporaryong dagli.Sangguniin ang aklat na “Wag Lang Di Makaraos” niEros Atalia na pinagkuhanan ng Skyfakes. Naglalaman angaklat ng isandaang dagling katha. Maaaring makapamili ngkuwentong nais ipabasa sa mga mag-aaral.KARAGDAGANG KAALAMAN: Kung susuriin, higit namatimpi ang paggamit sa wika ng manunulat na si AbdonBalde Jr. kaysa sa manunulat na si Eros Atalia. Maykinalaman kaya ang gulang/edad ng mga manunulat na ito saestilo ng paggamit nila ng mga salita? Si Abdon aykasalukuyang nasa kalagitnaang sisenta ang edadsamantalang si Eros ay nasa kalagitnaan ng trenta anggulang. Iminumungkahing magsaliksik pa ang guro sa buhayng dalawang manunulat na ito bago ipabasa ang kanilangmga akda.PAALALA: Maaaring magsagawa ng pananaliksik ang gurotungkol sa ilang kritisismo ni Prof. Rolando Tolentino ngUnibersidad ng Pilipinas tungkol sa mga dagling katha saPilipinas. Maaaring sangguniin ang link sa ibaba:http://greatrefusal.multiply.com/journal/item/10?&show_interstitial=1&u=%2FIpasulat sa sagutang papel o sa pisara ang mgasalita o pahayag mula sa akdang binasa ang nagpapakitana pormal ang ginamit na wika ng manunulat. Bigyan ngpagkakataon ang mag-aaral na ilipat ang mga pormal napahayag patungo sa di pormal na antas ng wika.Halimbawa:PORMAL: “Salamat Tikang. Ngayon, bubuo tayo ngbagong henerasyon ng mga talangka sa ating baryo. Isanghenerasyon na may busilak na kalooban na walang halonginggit sa kalooban”. Marahang tugon ni Mokong Talangka.DI-PORMAL: “Thanks, Tikang. Tayo ang mag- start ng newgeneration ng mga talangka. Bad trip kasi ang mga kalahinatin. Isang generation na walang hassle at walangbasagan ng trip. Gets mo?” ang sabi ni Mokong TalangkaIpasadula ang kuwentong ito sa mga piling mag-aaral. Kung mayroong kapasidad ang paaralan sateknolohiya, maaaring pagawaan ito ng movie clip upanglalong maunawaan ng mga mag-aaral ang kuwento. Layonng bahaging ito ng aralin na mapalutang ang iba’t ibangisyung panlipunan gaya ng sumusunod:HIV and Drug PreventionPeace EducationKarapatang Pambata at Kanilang ResponsibilidadKaligtasan ng Tao, Batas Trapiko at mga PilipinoPAALALA: Iminumungkahing gabayan ang mga mag-aaral sa pagbabasa/panonood sa kuwentong ito.Makabubuting magkaroon din ng pahapyaw napagtalakay sa mga nasabing isyung panlipunan namatatagpuan sa kuwento. Hangga’t maaari’y maimulatang mga kabataan sa mga isyung ito upang hindi silamaging biktima ng mga ganitong karanasan. Sapamamagitan ng inihandang mga gawain pagkataposmabasa ang kuwento, kinakailangang mapatunayan ngmga mag-aaral na may pakialam siya sa mga nangyayarisa kaniyang paligid. Mula sa kuwento, hahalaw siya ngiba’t ibang akda, balita, artikulo, komiks at dagling kathana magiging daan upang masolusyonan ang mganakikitang suliranin sa kuwento. Gayundin, inaasahan nagagamitin ng mag-aaral ang pormal na wika upangmatamo ang responsableng gamit ng wika.Iminumungkahing ipasulat ang akda sa manilapaper kung pangkatan ang gagamiting teknik ng guro.Kung isahan, ipasulat ito sa bond paper. Ang matataposna produkto sa bahaging ito ay maaaring ilahok sagagawing Literary Folio ng buong klase.SUSI SA PAGWAWASTO PARA SAPANIMULANG PAGTATAYA1. A 6. A 11. D 16. C2. C 7. B 12. B 17. B3. C 8. C 13. C 18. B4. C 9. A 14. B 19. B5. D 10. A 15. B 20. AIpasagot ang dalawampung aytem (20) na PaunangPagsusulit. Ipaliwanag ang panuto. Makabubutingmagsagawa ng item analysis pagkatapos na maiwasto angsagutang papel upang mataya kung aling kasanayan anglilinangin sa mga mag-aaral.SUSI SA PAGWAWASTO PARA SA GAWAIN 11. Pelikula2. Komiks3. Telebisyon4. Internet5. Radyo6. Tabloid7. MagasinAng mga pokus na tanong at mahalagang konseptoang inaasahang magiging sentro ng pagtalakay sa aralingito. Maaaring banggitin ang mga pokus na tanong sapagsisimula ng pagtalakay upang magsilbi itong direksyonng pagtalakay at pagsasagawa ng mga gawain.Ang mga kasanayang nakatala ay ang mgakasanayang lilinangin sa mga mag-aaral sa araling ito.Makabubuting maipaskil sa loob ng silid angKonseptuwal na Balangkas na ito upang maging gabay ngguro at mag-aaral sa pagtalakay ng aralin. Isulat sa manilapaper o cartolina. Talakayin ang mga araling nakapaloob saSusi sa Pagwawasto:KomiksTabloidDagliMagasinAng mga mag-aaral ay inaaasahang matututo ngilang mga pamamaraan sa pagbuo ng mga panitikangpopular sa pamamagitan ng mga gawain sa modyul na ito(nakasaad sa pamantayang pangnilalaman) na kanilangmagagamit sa pagbuo ng isang produkto sa katapusan ngkanilang pag-aaral (nakasaad sa pamantayan sa pagganap)Ang mga mahahalagang tanong ay naglalahad ngmga kaisipang inaasahang masasagot sapagsasakatuparan ng mga gawain sa modyul na ito.Ang mga araling nakatala ang magiging saklaw ngmga magiging pagtalakay at mga gawain sa modyul na ito.Ang bawat aralin ay nakatuon sa iba’t ibang aspekto ngkulturang popular (kontemporaryong babasahin, broadcastmedia at dokumentaryong pampelikula). Bawat paksangnabanggit ay may kaakibat na aralin sa wika namakatutulong sa lalong pagsusuri at pag-unawa sa mgaito.Makikita sa konseptwal na balangkas ang magigingtuon ng pagtalakay sa kabuuan ng modyul.Matapos masagutan ang crossword puzzle, hayaanang mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang mganalalaman kaugnay ng mga naitalang kasagutan. Maaaringtanungin kung sila ba ay isa sa mga tumatangkilik ng mgaito at kung bakit ang mga ito ay popular sa kasalukuyan.Maaaring hayaang maglahad ang mga mag-aaral nakanilang mga opinyon kaugnay ng mga pagbabago salarangan ng panitikan sa ating bansa. Maaaringpaghambingin ang kalagayan ng panitikan noon at sakasalukuyan. Tanggapin lamang ang kanilang mgamagiging sagot. Hayaang matuklasan nila ang kasagutansa mga katanungan sa pag-usad ng pagtalakay.Literary FoliongAming BarangayMataas na Paaralang Neptali A. GonzalesLungsod ng MandaluyongKALSADA-PASADA(Mga Akdang Napulot sa Kalsada)Literary Folio 2012P1.1 – Pinipilahan ng mga manonood,sa pinilakang tabing ito’yitinatampok!2 – Kahong puno ng makukulay nalarawan at usapan ng mga tauhan.Tunay na kinagigiliwan ng kabataan!3 – Kuwadradong elektronikongkagamitan.Tampok ay iba’t ibangpalabas na kinaaaliwan!4 – Sa isang click lang mundongito’y mapapasok na para mag-Fb,Twitter o magsaliksik pa.5 – Musika’t balita aynapapakinggan na. Sa isang galawlamang ng pihitan, may FM at AMpa!6 – Maliit na dyaryong inilalako sadaan; balita, tsismis at iba pa anglaman.7 – Pabalat nito’y may larawan pa ngsikat na artista. Nilalama’y mgaartikulong tumatalakay sa iba’tibang paksa.4.5.MBGLTTD7.2.3.6.Mga Bugtong:Maaaring isagawa ang gawaing ito nangpapangkat. Hayaang suriin ng mga mag-aaral angtradisyunal at popular na uri ng panitikan sa iba’t ibangmga aspektong nabanggit (paksa, wika at paraan omidyum). Maaari rin silang magtanghal o magbahagi ngilang mga halimbawa ng panitikan noon at sa kasalukuyan.Tradisyunal naPanitikanPanitikangPopular______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Paksang TinatalakayWikang GinagamitParaan/Midyum saPaghahatidREPLEKSIYON NG KASALUKUYAN… TUNGO SA KINABUKASANAralin 3.1 Kontemporaryong Panitikan Tungo saKultura at Panitikang Populara. Panitikan: Popular na mga BabasahinPahayagan(tabloid)KomiksMagasinKontemporaryong Daglib. Wika: Antas ng WikaPormalDi-PormalPopular (balbal)Aralin 3.2 Broadcast Media: Mekanismo ngPagbabago at Pag-unlad ng Kulturang Pilipinoa. Panitikan: Komentaryong PanradyoDokumentaryong Pantelebisyonb. Wika: Konsepto ng Pananaw/KaugnayangLohikalAralin 3.3 Dokumentaryong Pampelikula: Midyumsa Pagbabagong Panlipunana. Panitikan: Manoro (Ang Guro) sa Direksiyonni Brillante Mendozab. Wika: Komunikatibong Gamit ng mgaPahayagPanitikan: MgaPopular na BabasahinPahayagan(tabloid/ broadsheet)KomiksMagasinKontemporaryongDagliWika: Antas ng WikaPormalDi-pormal(balbal)Aralin3.1: Kontemporaryong Panitikan Tungosa Kultura at Panitikang PopularProdukto/Pagganap: Literary Folio nasumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ngbarangay.Broadcast Media: Mekanismo ng Pagbabagoat Pag-unlad ng Kulturang PilipinoRADYO TELEBISYONPanitikan:KomentaryongPanradyoWika:Mga EkspresyongNagpapakilala ngKonsepto ng PananawPanitikan:DokumentaryongPantelebisyonWika:Mga EkspresyongNagpapakilala ngKaugnayang LohikalDokumentaryong Panradyo/Dokumentaryong PantelebisyonPaboritong Palabas sa Telebisyon:__________________________________________________________Dahilan Kung Bakit Kinagigiliwan:_______________________________________________________________________________________Paboritong programasa Radyo:___________________Dahilan Kung BakitKinagigiliwan:_______________________________________naghahatid ng mgatalakayan/pulso ng bayannagpalabas ng variety shownagpapalabas ngnaghahatid ng naghahatid ng napapanahongnagpapalabas ng pelikulanagbibigay ng opinyonkaugnay ng isang paksanagpapahatid ng mganagpapakinig ng mga awitnagpapakilala nghttp://www.tv5.com.ph/ click radyo5http://www.interaksyon.com/article/42031/teodoro-l--locsin-jr---why-theyre-afraid-of-foitunein.com/radio/Radyo-Patrol-630-s14674/radioonlinenow.com/2011/02/25/listen-to-92-3-news-fm-online/Tandaan : Habang ikaw ay nakikinig, sikapin mong magtala ng iba’t ibangdetalye tungkol sa: 1) Pamagat ng paksang tinalakay; 2) Mga batayan ngmga salaysay, at 3) Mga aral na natutuhan TV PatrolART AngelMatanglawin Rated KTalentadong PinoyTeen Geni - WitnessXXXUmagang KaygandaWeekend GetawaykaisipankaisipankaisipankaisipankaisipankaisipanBROADCAST MEDIARADYO TELEBISYONMGA ASPEKTO:pagbibigay ng impormasyonpagpapahayag ng mga pananaw at opinyonpagpapabatid ng mga pangunahing suliraninpaglalatag ng mga solusyon sa mgapangunahing suliraninaksiyong naisagawa/solusyon sa mgaipinahatid na mga suliranin (serbisyo publiko)AngAng Broadcast MediaBroadcast Media ay nakatutulong sa ating araw-araw naay nakatutulong sa ating araw-araw naIsa kang mamamahayag o journalist/ broadcaster. Ikaw aynaatasang magsaliksik kaugnay ng mga napapanahong isyu sa atingbansa.Binigyan ka ng kalayaan na pumili kung ikaw ay lilikha ng iskrippara sa isang komentaryong panradyo o kaya naman ay para magingbahagi ng isang dokumentaryong pantelebisyon.Para sa pagsasagawa ng komentaryong panradyo, kinakailanganmong sumulat ng isang iskrip na magtatampok sa batuhan ng ideya atkomentaryo kaugnay ng iyong napiling paksa o isyu. Inatasan kangmanaliksik upang magkaroon ng wasto at mapanghahawakangimpormasyon mula sa mga personalidad na may kinalaman sa paksa oisyu. Kinakailangang bumuo ka ng iskrip para sa dalawangmamamahayag na siyang magbabasa nito sa isang programa sa radyo –ang KABOSES.Kung ikaw naman ay makikiisa sa pagbuo ng dokumentaryongpantelebisyon, kinakailangan mong makipanayam sa isang tao namakapagbabahagi ng impormasyon o kaya naman ay may mahalagangopinyon kaugnay ng paksa o isyung iyong napili. Ang iskrip na iyongmabubuo ay magiging bahagi ng isang dokumentaryong ipalalabas saKABOSES Station Channel 8.Narito ang ilan sa mga isyu na maaaring maging paksa ng iyongkomentaryong panradyo o dokumentaryong pantelebisyon:Dagdag na Taon sa Hayskul, Kailangan Pa Ba?Pulis Pinoy, Mapagkakatiwalaan Pa Ba?Pamahalaan, Lagi Bang Handa Sa Panahon ng Kalamidad?Mag-aaral na Pinoy, Responsable Pa Bang Estudyante?Isulat ang matatapos mong iskrip sa isang bond paper. Tiyakinna malinis at maayos ang pagkakasulat nito..Narito ang mga inaasahang kasanayan ng bawatisang mag-aaral na malilinang sa pamamagitan ng pag-aaralng modyul na ito.Sa panimulang pagtataya sa bawat aralin, susukatin ngguro kung hanggang saan na ang kaalaman ng mag-aaralkaugnay ng paksang tatalakayin.Inaasahang marami sa mag-aaral ang may sapat ngkaalaman at kakikitaan ng sigla upang alamin pa ang susunodna mga paksa.Kung may ilan na di ganap ang kahandaan atkaalaman, iminumungkahing maging malikhain ang guroupang maipakilala sa mag-aaral ang mga kakailanganinupang lubos na maunawaan ng mag-aaral ang mgatalakayan. Iayon ito sa kanilang pangangailangan.Susi sa Pagwawasto:Telebisyon (pahalang)Dokumentaryo (pahalang)Radyo (Pahilis na paitaas)Musika (patayo)Balita (pahalang)Hikayatin ang iyong mga mag-aaral na ibahagi sabuong klase ang mga bagay na kanila ng nalalaman kaugnayng radyo at telebisyon. Maaari mo itong gawing interaktibongtalakayan. Hatiin ang mga mag-aaral sa limang pangkat.Bigyan ang bawat pangkat ng limang (5) minuto upangmagtalakayan at magpalitan ng kaalaman. Himukin silangisulat ang kanilang sagot sa mga strips ng cartolina (gawingmasmakulay ito para maging kaakit-akit sa mga mag-aaral).Matapos nito, ipadikit sa pisara ang mga cartolina strips ngbawat pangkat. Ang unang pangkat na makapagdikit ng lahatng kanilang cartolina strips ang unang magtatalakay ngkanilang mga sagot.Gamit ang cartolina o manila paper kopyahin angtalahanayan at ipakopya sa mga mag-aaral sa kanilangkwaderno. Pasagutan ito nang isahan o individual.alika aghuling hanay (Ano ang aking natutuhan?) sa katapusan ngpagtalakay sa aralin.Sa gawaing ito, maaring iguhit nang mas malaki ang larawanng radyo upang maging tampok sa gagawin mong talakayan.Maari ka ring magpakita ng tunay na radyo (nakabatay itokung mayroon kang magagamit na materyales). Mataposmakilala ng mga mag-aaral ang mga bagay na naihahatid ngradyo sa mga tao, hikayatin mo ang mga bata na ipaliwanagang ibig sabihin ng mga ito.Narito ang ilang mga kasagutan:Paghahatid ng musika – kadalasang nakikinig tayo lalo nakayong mga kabataan ng musika sa radyo, lalo nanakabatay ito sa tinatawag nating “mood” kaya nga mayiba’t ibang uri ng musika na inyong pinapakinggan, gayang pop,rnb.rock,hip-hop at mga senti-love songs. (maaringmaging daan ito upang ang imahinasyon ng mga mag-aaral ay magsimulang mabuhay at magkaroon kayo ngmasayang talakayanPaghahatid ng balitaPagpapakilala ng mga produktoPagpapahatid ng mga panawaganPaghahatid ng pulso ng bayanAng radyo ang nagsisilbing orasan ng marami sa atingmga kababayan lalo na sa mga nayon kaya masasabingito ay mahalaga din sa pagbibigay-hudyat.Sa tulong ng KWHL Sheet, alamin ang mga nais pangmatutunan at maunawaan ng iyong mag-aaral.Hikayatin silang nais mong bigyan nila ng tugon angtanong na sa loob ng kahon. Unahing sagutin ang tatlongnaunang kolum ng KWH.Sagutin lamang ang huling kolum, ang L matapos namapag-aralan ang araling ito.Ibigay na takdang-aralin ang pagrerekord o pagbasanang may damdamin ang iskrip panradyo sa 2 mag-aaral namahusay sa pagsasalita (maari din naman na ang guro angmag record ng iskrip) at iparinig ito sa klase. Gawingmakatotohanan ang pagbabasa sa iskrip at lagyan ng angkopa damdamin. Maaaring magtago sa likod ng silid aralan ang2 batang magbabasa ng iskrip. Siguruhin na walang isa mansa mga mag-aaral ang makakikita ng mga tagapakinig.Maari ring gumamit dito ng Venn Diagram sapaghahambing ng mga positibo at negatibong pananaw.Halimbawa ng positibong pahayag:Sa tingin ko partner eh makatutulong pa nga ‘yan dahil magigingmas maingat sila sa pagdedesisyon at matatakot ang mga corruptna opisyal.Halimbawa ng negatibong pahayag:Naku! Delikado naman pala ‘yan! Eh di magdiriwang na ang mgatsismosa at pakialamero sa Pilipinas. Isyu dito, isyu doon nanaman yan! Demanda dito, demanda doon!Ang Komentaryong Panradyo ayon kay Elena Botkin –Levy, Koordineytor, ZUMIX Radio; ay ang pagbibigay ngoportinidad sa mga kabataan na maipahayag ang kanilang mgaopinyon at saloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu, o saisang isyung kanilang napiling talakayin at pagtuunan ng pansin.Ang pagbibigay-opinyon ayon kay Levy ay maktutulong ng malakiupang ang mga kabataan ay higit na maging epektibongtagapagsalita. Ayon pa rin sa kanya, ang unang hakbang upangmakagawa ng isang mahusay at epektibong komentaryongpanradyo ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sapagsulat ng isang sanaysay na naglalahad ng opinyon o pananaw.Ang mga link na nasa module ay maari mong hanapin sainternet, upang mapakinggan ng mga mag-aaral angprogramang panradyo na may kaugnayan sa talakayan.Isang halimbawa ang “Punto por Punto” ni Anthony Tabernasa DZMM. Kung wala namang koneksiyon ng internet sainyong paaralan, maaaring gumamit ng radyo at ilagay angtalapihitan ng radyo sa AM.Ang “Kwentuhang Midya” ay isang uri sulatingnagsasaad ng opinyon sa paraang nakikipag-usap sa mgamambabasa o conversational style (Maaaring maghanap ngiba pang sipi na may katulad na format na tumatalakay samga isyung higit na napapanahon at may kaugnayan sa mgamag-aaral.)Bumuo ng limang pangkat, bigyan ng limang minutobawat grupo upang makapagpalitan ng kuro-kuro kaugnay ngkanilang binasa. Pumili ng isang mag-aaral bawat pangkatupang maging tagapagsalita ng bawat grupo.Bibigyang-daan ng gawaing ito ang pagtalakay saaraling pangwika.Maari pang dagdagan ang mga halimbawa ayon sakinakailangan ng iyong mga mag-aaral. Gamitin ang mganapapanahong isyu upang bumuo ng mga mas makabuluhanghalimbawang pangungusap.Maaaring palawikin ang pagtalakay ng panitikangpopular sa pamamagitan ng pag-iisa-isa sa mga impluwensyang radyo, bilang isang midyum ng broadcast media, sapagpauso ng ilang mga pahayag (gaya ng Bisyo na ito! at ibapa), paraan ng pagsasalita (Taglish o kaya naman ay angpaghahalo ng mga wikang lalawiganin sa pagsasalita, gaya ngAy, Ambot! at iba pa), at lalo pang pagpapatanyag ng ilangmga usapin o isyung nagaganap sa kasalukuyan.Balikan ang mga mga naging kasagutan ng mga mag-aaral sa naunang gawain kaugnay ng KWHL.Maaaring isagawa ang gawain nang dalawahan.Maaaring ang isang mag-aaral ay maglalahad ng mgapositibong pananaw at ang isa naman ay maglalahad ng mganegatibong pahayag kaugnay ng isyung napili. Maaaringipabasa nang malakas at may damdamin ang iskrip namabubuo.Bigyan ng pansin dito ang pagkakagamit ng mga mag-aaral sa mga salitang nagpapakilala sa konsepto ng pananaw.Bigyan din ng pansin ang linaw ng paglalahad.Bigyan ng timbang ang kahalagahan ng paglalahadnang may angkop na emosyon sa pagiging mabisa ngpagpapahayag. Kung ipapabasa ang iskrip sa mga mag-aaral,maari ring makatulong ang mga sound effects o backgroundmusic sa lalo pang pagpapaganda ng presentasyon.Maaari itong gawin sa tatlong bahagi, una sabihin samga mag-aaral na tukuyin ang mga programang pamilyar sakanila at isulat ito sa isang buong papel. Ikalawa, mataposnilang makapaglista ng kanilang mga sagot; pangkatin silaayon sa pagkakatulad ng mga programang kilala nila. Ikatlo,bigyan sila ng tiglilimang minuto upang ipakilala sa buongklase ang mga programang pamilyar sa kanila sapamamagitan ng maikling paglalarawan tungkol sa programaat sa dahilan kung bakit ito pinanonood.Art Angel (Children Show) - mga programa o palabas sa telebisyonna ang pangunahing mithiin ay makuha ang atensyon ng mga batasa paraang sila ay masisiyahan at mabibigyang impormasyon.i-Witness (Documentary Program) - programang naglalayongmaghatid ng komprehensibo at etratehikong proyekto nasumasalamin sa katotohanan ng buhay.Matanglawin (Educational Program) - tumatalakay sa mga bagayna noong una ay pinag-aaralan lamang sa pamamagitan ng mganakalimbag na impormasyon.Rated K (Magazine Show) - isang programang pantelebisyonna nagpe-presinta ng iba’t ibang isyung napapanahon, maykaunting panayam at komentaryo.Umagang Kayganda (Morning Show) - tinatawag din na breakfasttelevision kung saan nag-uulat nang live tuwing umaga ang mgamamamahayag na naglalayong makapaghatid ng mganapapanahong impormasyon.TV Patrol (News Program) - naghahatid ng napapanahongkaganapan o panyayari sa loob at labas ng bansa, may mga ilangpanayam din at komentaryo.XXX (Public Service Program) - naghatid ng tulong sa mgamamamayan o maging daan sa pagpapahatid ng tulong.Weekend Getaway (Travel Show ) - naglalahad ng paglalakbay saiba’t ibang bayan o bansa at pagpapakilala sa mga produkto namatatagpuan dito.Talentadong Pinoy (Variety Show) – nagbibigay ng tuon sapatimpalak sa pag-arte, pag-awit, pagsayaw at pagpapalabas ngisang comedy skit.Teen Gen (Youth Oriented Program) –nakatuon sa pagtalakay saisyu ng kabataan. Karaniwang tema nito ay ang kanilang buhaypag-ibig. Ngunit hindi nawawala ang pagbibigay o paglalaan ngeksena sa pagpapahalagang pangkatauhan o moral values.Maaaring itong isagawa nang papangkat. Ipasuri samga pangkat ang pagkakatulad ng mga palabas ayon salayunin nito. Maaari ring hayaang gumanap ang mga mag-aaral bilang mga hosts ng mga napiling palabas atmagtanghal ng ilang mga natatandaang episode o eksenamula dito. Bigyang-pansin ang nagiging papel ng mga palabasna ito sa pagsisiwalat ng mga isyung panlipunan, paghahatidnito sa pamahalaan at sa paghahatid ng solusyon sa mga ito.Makabubuting maipaskil sa loob ng silid angKonseptuwal na Balangkas na ito upang maging gabay ngguro at mag-aaral sa pagtalakay ng aralin. Isulat sa manilapaper o cartolina. Talakayin ang mga araling nakapaloob saaraling ito.Gaya ng pelikula ang mga programang pantelebisyon ay maituturing ding isanguri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin ng isang tao.uri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin ng isang tao.Ito’y mahalaga at mabisang sangay ng kabatirang panlipunan, pang-ispirituwal,Ito’y mahalaga at mabisang sangay ng kabatirang panlipunan, pang-ispirituwal,pangkultura, pangmoralidad, pang-edukasyon at iba pa. Malaki ang nagagawangpangkultura, pangmoralidad, pang-edukasyon at iba pa. Malaki ang nagagawangimpluwensiya nito sa katauhan ng isang nilalang. Ang mga kaisipan, ugali, kabuluhan atimpluwensiya nito sa katauhan ng isang nilalang. Ang mga kaisipan, ugali, kabuluhan atpananaw ng isang nilikha ay maaaring maimpluwensiyahan ng mga pinanonood na mgapananaw ng isang nilikha ay maaaring maimpluwensiyahan ng mga pinanonood na mgaprograma sa telebisyon.Dokumentaryong Pantelebisyon –okumentaryong Pantelebisyon – Mga palabas naglalayong maghatid ngMga palabas naglalayong maghatid ngkomprehensibo at estratehikong proyekto na sumasalamin sa katotohanan ng buhay atkomprehensibo at estratehikong proyekto na sumasalamin sa katotohanan ng buhay atAng sanaysay na ito ay isang paglalarawan kaugnay ngkalagayan ng isang liblib o tagong lugar sa Mindoro. Ang mgakakulangan ng lugar na ito upang matugunan ang mgapangangailangan ng mga mag-aaral at maging ng mga guro.Ang hirap ng buhay sa ilang, ang tiyaga ng isang mag-aaralupang makatapos ng pag-aaral at ang patuloy na pagsisikapng guro na maibigay ang pangangailangan ng kanyang mgamag-aaral.Kung hindi naman makita ang link na nabanggit,maaring kumuha ng mga dokumentaryong palabas namapapanood ng mga mag-aaral. Tiyakin lamang nakapupulutan ito ng aral at magiging isang mabutingmotibasyon sa kanila upang magsikap na makatapos sakanilang pag-aaral.Maaaring gumamit ang guro ng iba pang lunsaran atiba pang mga sites sa pagpapaliwanag sa paksa. Maaari ringmagsaliksik ang mga mag-aaral sa internet kung ibibigay angito bilang takdang-aralin bago ang pagtalakay.Hayaang buuin ng mga mag-aaral ang mga pahayagbatay sa kanilang naging pagkatuto. Pagkatapos, suriin angpagkakabuo ng mga pahayag sa tulong ng mga piling salitagaya ng dahil sa, para at iba pa. Ito ay magsisilbingpagpapakilala sa aralin sa wika na tatalakayin sa susunod nabahagi.Maaaring bumuo ang mga mag-aaral ng mgahalimbawang pangungusap batay sa mga napanood nadokumentaryo upang higit pang mapalawak ang mgakaisipang kanilang natutuhan mula sa mga ito.Bigyang-pansin sa bahaging ito ang gamit ng mgasalitang nagpapakilala ng ugnayang lohikal sa pagpapahayagng kaisipan. Maaaring gamitin ang mga larawan nanagpapakita ng mga napapanahong kaganapan, kalamidad,isyu sa pamahalaan at iba pang isyung panlipunan upangmaging mulat ang mga mag-aaral sa mga nagaganap sabansa.Maaari ring isagawa ang gawain sa pamamagitan ngpagganap o pagtatanghal. Hayaan ang mga mag-aaral naitanghal ang kanilang nabuong dokumentaryo ayon pa rin sanapagkasunduang pamantayan.Bigyang-pansin sa bahaging ito ang pagkakagamit ngmga salitang nagpapakilala ng kaugnayang lohikal sapaglalahad.Maaaring bigyan din ng pansin ang kaangkupan ngmga eksena sa pagpapaigiting ng kaisipang nais ibahagi sadokumentaryo at ang angkop na pagganap ng host at ngmga gaganap sa dokumentaryo (kung ito man ay isasagawasa pamamagitan ng pagtatanghal).Sa bahaging ito, susuriin ang gampanin ng radyo attelebisyon bilang mga midyum ng broadcast media sapaghahatid ng mga mahahalagang impormasyon sa madla atpagpapaigting ng kamalayang panlipunan ng mgamamamayan.Maaari itong isagawa nang papangkat. Hayaan angmga mag-aaral na magsuri sa gampanin ng broadcast mediasa mga nakatalang aspekto. Maaaring hatiin ang klase salima (5) at hayaan silang magpalitan ng ideya kaugnay ng isasa mga nakatalang aspekto (mag-atas ng isang aspekto sabawat pangkat). Pagkatapos, maaaring ibahagi sa klase angnapagkasunduan ng pangkat.Maaaring isulat ng mga mag-aaral ang kanilangkasagutan sa gawaing ito sa kanilang kwaderno. Maaari ringhayaan silang sumulat ng slogan na nagpapaliwanag sagampanin ng broadcast media sa pagpapaigting ngkamalayang panlipunan ng mga mamamayan ng isang bansa.Hayaang pumili ang mga mag-aaral sa midyum nakanilang gagamitin para sa gawaing ito (komentaryongpanradyo o dokumentaryong pantelebisyon) . Maaaring ipa-record (tape recorder kung sa radyo at video recorder namanpara sa telebisyon) ang nabuong iskrip o kaya naman ayipatanghal na lamang sa klase sang-ayon sa kakayahan ngmga mag-aaral.Maaaring baguhin o dagdagan ang mga pagpipiliangpaksa sang-ayon sa napapanahong isyu. Tiyakin lamang naito ay argumentatibo o maaaring sang-ayunan o di sang-ayunan upang masanay ang kakayahan ng mga mag-aaral namagsaliksik at mangatwiran sang-ayon sa panig na naisnilang ipahayag.Maaaring mabago ang bahaging ito ng rubrik nagagamitin sang-ayon sa inaasahang produkto ng mga mag-aaral (kunf recorded o pagtatanghal ang isasagawa).Maaaring ipasulat sa mga mag-aaral ang kanilangkasagutan sa pagsusulit na ito sa isang buong papel upangmatiyak ang kanilang naging pag-unawa sa kabuuan ngaralin.Ang mga mahahalagang konseptong nakatala ay angkonseptong nais maikintal sa isipan ng mga mag-aaral sapagtatapos ng aralin. Ito ang inaasahang magiging sentrong lahat ng gawain sa modyul.Ang mga kasanayang nakatala ay ang mgakasanayang inaasahang malilinang sa mga mag-aaral sapagsasakatuparan ng mga gawain sa modyul na ito.Nakatala dito ang mga aralin na tatalakayin sabahaging ito ng modyul. Nakatala ang aralin sa panitikan atang awalin sa wika na magiging saklaw ng pagtalakay.Ang mga pokus na tanong at mahalagang konseptoang inaasahang magiging sentro ng pagtalakay sa araling ito.Maaaring banggitin ang mga pokus na tanong sa pagsisimulang pagtalakay upang magsilbi itong direksyon ng pagtalakayat pagsasagawa ng mga gawain.Ang mga araling nakatala ang magiging saklaw ngmga magiging pagtalakay at mga gawain sa modyul na ito.Bawat paksa may kaakibat na aralin sa wika na makatutulongsa lalong pagsusuri at pag-unawa sa mga ito.Susi sa Pagwawasto:KomiksDagliSalitang ImpormalSalitang BalbalSagot:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3_____________________________________________________________________________________________________________________Anu-ano ang eksena sa pelikula o palabas angtumatak sa iyong isipan. Maglarawan ngdalawa (2) at ipaliwanag kung bakit.______________________________________________________________________________Kung bibigyan ka ng pagkakataon,ano ang isang tanong na nais mongtanungin sa mga tao sa likod ng mgapelikula o palabas na ito?__________________________________________________21Alin sa mga palabas o pelikula nanakalarawan ang iyong kinagigiliwan?Magbigay ng tatlo (3) at ipaliwanagkung bakit.DOKUMENTARYOMga Elemento ng Pelikula:Sequence Iskrip – Pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento sapelikula. Ipinamamalas nito ang tunay na layunin ng kuwento.Sinematograpiya – Pagkuha sa wastong anggulo upang maipakita samanonood ang tunay na pangyayari sa pamamagitan ng wastong timpla ng ilawat lente ng kamera.Tunog at Musika – Pagpapalutang ng bawat tagpo at pagpapasidhi ngugnayan ng tunog at linya ng mga diyalogo. Pinupukaw ang interes atdamdamin ng manonood.Iba pang mga Elemento:Pananaliksik o Riserts - Isang mahalagang sangkap sa pagbuo at paglikha ngdokumentaryo dahil sa pamamagitan nito ay naihaharap nang mahusay atmakatotohanan ang mga detalye ng palabas.Disenyong Pamproduksyon – Pagpapanatili sa kaangkupan ng lugar, eksena,pananamit at sitwasyon para sa masining na paglalahad ng biswal napagkukuwento.Pagdidirihe - Mga pamaraan at diskarte ng direktor kung paano patatakbuhinang kuwento sa telebisyon o pelikula.Pag-eedit – Ito ay pagpuputol, pagdudugtong-dugtong muli ng mga negatibomula sa mga eksenang nakunan na. Dito ay muling sinusuri ang mga tagpoupang tayain kung alin ang hindi na nararapat isama ngunit di makaaapektosa kabuuan ng istorya ng pelikula dahil may laang oras/panahon ang isangpelikula.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mga Karaniwang Uri ng Anggulo at Kuha ng Kamera sa PelikulaEstablishing / Long Shot – Sa ibang termino ay tinatawag na “scene- setting”.Mula sa malayo ay kinukunan ang buong senaryo o lugar upang bigyan ngideya ang manonood sa magiging takbo ng buong pelikula o dokumentaryo.Medium Shot – Kuha ng kamera mula tuhod paitaas o mula baywang paitaas.Karaniwang ginagamit ito sa mga senaryong may diyalogo o sa pagitan ngdalawang taong nag-uusap. Gayundin, kapag may ipakikitang isangmaaksiyong detalye.Close-Up Shot – Ang pokus ay nasa isang partikular na bagay lamang, hindibinibigyang-diin ang nasa paligid. Halimbawa nito ay ang pagpokus saekspresiyon ng mukha; sulat-kamay sa isang papel.Extreme-Close Up – Ang pinakamataas na lebel ng “close-up shot”. Angpinakapokus ay isang detalye lamang mula sa close-up . Halimbawa, angpokus ng kamera ay nasa mata lamang sa halip na sa buong mukha.High Angle Shot – Ang kamera ay nasa bahaging itaas, kaya ang anggulo opokus ay nagmumula sa mataas na bahagi tungo sa ilalim.Low Angle Shot – Ang kamera ay nasa bahaging ibaba, kaya ang anggulo opokus ay nagmumula sa ibabang bahagi tungo sa itaas.7. Birds Eye-View – Maari ring maging isang “aerial shot” na anggulo nanagmumula sa napakataas na bahagi at ang tingin ay nasa ibabang bahagi.Halimbawa nito ay ang senaryo ng buong karagatan at mga kabundukan naang manonood ay tila isang ibong lumilipad sa himpapawid.8. Panning Shots – Isang mabilis na pagkuha ng anggulo ng isang kamera upangmasundan ang detalyeng kinukunan. Halimbawa nito ay ang kuha sa isangtumatakbong sasakyan o isang taong kumakaripas ng takbo.Uri ng Kuha: _______________________Nais Ipahiwatig:________________________________________________________________Uri ng Kuha: _______________________Nais Ipahiwatig:________________________________________________________________Uri ng Kuha: _______________________Nais ipahiwatig:____________________________________________________________________“Ama mag-ingat ka sa iyongpaglalakbay, mapanganib sa daan!”1.“Hindi dapat maiwan si Jonalyn,dapat kasama natin siya sapagboto.”2.“Sa ginagawa nilang iyan,inaagawan nila ng tahananang mga ibon.”3.“Hindi na ako bomoto, dahilnaniniwala akong hindi naman itomakapagpapababa atmakababawas ng aking pagkatao.”4.“Ang sampagitang ito ay para sa mgaga-gradweyt lamang, isuot mo, huwagkang mahiya, bagay sa iyo ito.”5.“ O sige, mag-aaral tayo pagkataposng pananghalian natin.”6.“Hindi na ako bomoto, sapagkat para saakin, hindi ito makapagpapababaat makababawas ng aking pagkatao”“Apo NamalyriKami’y wala, kung hindi dahil sa ‘yoMakapangyarihang IsaKami ngayo’y nangagtiponDito sa aming tanimanKayo lamang ang makatutulong sa amin”“Huwag na, hindi na mahalaga ‘yon,pagsasayang lang ng oras yan, narinig monaman ang mga Koreano, kelangan ko namag-fill-up ng aplikasyon.”_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________“AKO MISMO,BATANGLIDER”MANORO (Ang Guro)Dokumentaryong PampelikulaIMPLIKASYONKaugnayan sa Tunay na BuhaySARILI LIPUNANPAMILYA________________________________________________________________________________________________________________________________________________Uri ng Kuha: _______________________Nais Ipahiwatig:________________________________________________________________DOKUMENTARYONG PAMPELIKULAKatuturan ngDokumentaryongPampelikula Mga Uri ng PahayagMga Pamantayansa paglikha ng“Sequence Script”para saDokumentaryongPampelikulaKaligirangPangkasaysayanMga Elemento ngDokumentaryongPampelikulaPaano mo bibigyang-kahulugan ang mga tinahak na landas saPaano mo bibigyang-kahulugan ang mga tinahak na landas sapamamagitan ng mahabang paglalakad ni Jonalyn at ng kaniyang amapamamagitan ng mahabang paglalakad ni Jonalyn at ng kaniyang amasa kabundukan kung ihahambing sa kasalukuyang kalagayan ng mgaBilang kabataan, ano ang iyong nadarama sa mga kababayan moBilang kabataan, ano ang iyong nadarama sa mga kababayan mona nagtataglay ng “kawalang-alam” (illiteracy) lalo na sa pagbasaBilang kabataan, paano mo nakikita ang iyong sarili bilang isang mahusay na lider atPaano nakapagpapamulat ng kamalayan ang isang uri ng media tulad ngDokumentaryong Pampelikula na bahagi ng ating kultura at panitikang popular?Pahayag: _____________________________Paliwanag/Interpretasyon: ___________________________Pahayag: _____________________________Paliwanag/Interpretasyon: ___________________________Pahayag: ______________________________Paliwanag/Interpretasyon: ___________________________Pahayag: ______________________________Paliwanag/Interpretasyon:___________________________Ang Aking Repleksyion …____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ang mga pokus na tanong at mahalagang konseptoang inaasahang magiging sentro ng pagtalakay sa aralingito. Maaaring banggitin ang mga pokus na tanong sapagsisimula ng pagtalakay upang magsilbi itong direksyonng pagtalakay at pagsasagawa ng mga gawain. Itanim sautak ng mga mag-aaral ang mga konseptong ito upangmagkaroon din ng direksyon ang kanilang pag-aaral.Nakatala dito ang mga aralin na tatalakayin sabahaging ito ng modyul. Nakatala ang aralin sa panitikan atang awalin sa wika na magiging saklaw ng pagtalakay.Narito ang mga inaasahang kasanayan ng bawatisang mag-aaral na malilinang sa pamamagitan ng pag-aaralng modyul na ito. Idiin sa kanila na kailangan itongmaisakatuparan.Makabubuting maipaskil sa loob ng silid angKonseptuwal na Balangkas na ito upang maging gabay ngguro at mag-aaral sa pagtalakay ng aralin. Isulat sa manilapaper o cartolina. Talakayin ang mga araling nakapaloob saaraling ito.PAALALA: Bigyan ng pangunahing ideya ang mga mag-aaral sa mga paksang nakapaloob dito.Pasagutan sa mga mag-aaral ang Panimulang Pagtatayaupang masukat ng guro ang paunang kaalaman ng mgamag-aaral hinggil sa aralin.Susi sa Pagwawasto:Dokumentaryo 4. Brillante MendozaStudent Independent Film 5. Coco MartinIskripMagsisilbi itong gabay ng guro sa kanyang mgamag-aaral at kinakailangang masagot sa iba’t ibang bahaging pag-aaral.Sa pamamagitan nito, naikikintal sa isipan ng mgamag-aaral ang mga mahahalagang aspeto at mgakaalaman na dapat matutuhan.Dito na ngayon pumapasok ang kaalamang teknikalna unang binanggit sa mga gabay na tanong. Ito ay isa sapinakamahalagang input na dapat matutuhan ng mga mag-aaral dahil malaki ang bahaging ginagampanan nito sa ibapang mga kaugnay na aralin.PAALALA:Maaari ring ipasuri sa mga mag-aaral ang pinanoodna Dokumentaryong Pampelikula batay sa mga tinalakayna elemento. Kinakailangang maibahagi nila sa klase angkanilang isinagawang kritiko at pagsusuri tungkol sa aralin.Pagkatapos maipasuri ang “Manoro” (Ang Guro)bilang Dokumentaryong Pampelikula, maaari pangmagpasuri ng ibang mga pelikula o dokumentaryo ang guroupang higit pang mahasa ang kakayahan sa pagsusuringanalitikal ng mga mag-aaral.ALAM MO BA...Na upang mas mabisa ang pagsusuri ng isangpelikula o anumang genre, maaari mo itong ibatay ayon samga Dimensyong Panliteratura? Ito ay ipasuri ayon sa mgasumusunod na aspeto o dimension:Panlipunan / SosyolohikalPangkaisipan / SikolohikalKalagayang pang-ekonomiyaPansarili / PersonalisasyonPangkasaysayan / HistorikalAng gawaing ito ay ang aktuwal na pagsukat sapaunang kaalaman ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ngmga larawan ay mapanunumbalik sa kanilang memoryakung ano ang kanilang naalala kapag ipinakita ang mgalarawang ito na hango mula sa mga pelikula (documentaryfilms, independent, indie films at maging ng mga tinatawagnating commercial films).Inilaan ang 3-2-1 Chart upang makuha ang mgabagay na nagustuhan, mga pananaw at mgamahahalagang aral at kaisipan na nakuha at napulot ngmga mag-aaral.Mahalagang Paalala:Ang guro ay dapat na magpakita ng mga makukulayat magagandang larawan upang magkaroon ng natatanginginteres ang mga mag-aaral.Maaaring isagawa sa pamamagitan ng powerpointpresentation. Magpakita ng iba pang kaugnay na larawanna sa palagay mo ay uukit sa kaisipan ng mga mag-aaral.Sa bahaging ito ay ginamit ang dayagram namagsisilbing patnubay kapwa ng mga guro at mag-aaralupang ipaghambing ang “dokumentaryo” mula sa “pelikula”nang sa ganoon ay makuha ang pananaw ng mag-aaralkung paano nila binibigyang-kahulugan ang isangdokumentaryo mula sa pelikula.Mahalagang mabatid ang pagkakaiba atpagkakatulad ng mga ito. Sa pamamagitan nito aynaiuugnay ng guro ang susunod na aralin kung paano itonagging isang Dokumentaryong Pampelikula.Ang gawaing Ihasip, (Ihambing at Isaisip) aymalaking tulong sa mag-aaral na magtutugma sa masmalalim pang pag-aaral kaugnay ng paksa. Ipasagot itolahat.Ang kasunod na proseso o lebel ng pag-aaral kungsaan pinauunlad ang kabatiran at kaalaman ng isang batasa mas masusing pagkatuto.Direktang tukuyin sa mga mag-aaral na ang unanggawain ay ang pagbabasa ng akdang pampanitikan. Ngunitmahalagang bigyan muna ng kaligirang kasaysayan atkabatiran ang mga mag-aaral sa kung ano ang akdangpampanitikan na kanilang babasahin at pag-aaralan. Bigyansila ng ilang ideya at impormasyon tungkol sa akda upangmaitanim sa kanilang puso’t isipan ang mahahalagangkaisipan nito habang ito ay patuloy nilang pinag-aaralanbilang gabay sa pagtalakay sa aralin.Alam mo ba... (Talakayin matapos mabasa ang akda)Nang pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1992, maramisa mga kapwa katutubo nating Aeta ang napilitang lumikas mula sakabundukan tungo sa kapatagan sa mababang bahagi ngPampanga. Nagbigay naman ito ng pagkakataon sa mga batangAeta na sila ay makapag-aral sa mga paaralan sa bayan na malapitdito. Ang karakter na si Jonalyn sa pelikula bilang isang batang Aetana nagnanais taglay ang mabuting hangarin na maturuang bumasaat sumulat ang kanyang mga kababayan, lalo na ang mganakatatanda upang sa unang pagkakataon sa kanilang tanangbuhay ay magamit ang karapatang ipinagkaloob sa kanila angmakaboto sa nalalapit na eleksyon sa taong 2004. Maging angmismong mga sarili niyang magulang ay kinakailangang turuan niJonalyn, lalo na ang kanyang ama na kinakailangangmakapagtrabaho. Kaya naman, si Jonalyn ay nagtungo sa tahananng mga katutubo upang sila’y turuan kung paano sinusulatan angmga sample ballot bilang siyang pangunahin niyang misyon. Ngunitkasabay ng gawain niyang ito ay nalaman niyang nawawala angkanyang lolo o Apo (batay sa kanilang katutubong wika) kaya’tkinakailangan nilang hanapin pa ito sa kabundukan. Ngunit hindi itonaging hadlang kay Jonalyn.(tingnan at basahin ang kalakip: Sinopsis ng Manoro)Gaya ng nabanggit, ito ay mahalagang input nadapat mabatid ng mga mag-aaral Ang mas malawak nadepinisyon ng Dokumentaryong Pampelikula, ang mgaanyo at uri ng pelikula sa panahong kasalukuyan tulad ngmga Independent at Indie Films.Higit sa lahat, ang mga mahahalagang kaalaman sabatikang Direktor na si G. Brillante Mendoza na nakilala sakanyang mga “obra-maestra” na nagwagi ng prestihiyosongparangal mula sa iba’t ibang mga bansa sa daigdig.Paalala:Maaari pang magsagawa ng ilang mga pananaliksikang guro at ang mga mag-aaral kaugnay nito bilangkaragdagang kaalaman. Batay sa mga impormasyongnapag-alaman tungkol sa direktor, tanungin ang mga mag-aaral kung ano sa palagay nila ang naging motibasyon niMendoza sa paglikha ng mga Independent at DocumentaryFilms.Aktuwal na pagbabasa ng teksto ng mga mag-aaral.Mahalagang malaman nila kung tungkol saan ang kanilangbabasahin. Sa pamamagitan nito ay naikikintal sa isipan ngmga bata kung ano ang tunay na layunin kung bakitkailangang basahin ang isang akdang pampantikan.IPAPANOOD: You Tube (on-line) or DVD “Manoro”Mahalagang bigyang-pakahulugan ang bawat eksena ngdokumentaryong pampelikula.Pagkatapos na mabasa ang akda, idiin sa mgamag-aaral ang importansya ng pagsusuri ng akdangpampanitikan.TANDAAN:Dito na pumapasok ang tinatawag nating Six (6)Facets of Understanding, mapapansing ang bawatkatanungan ay iniugnay sa Aspekto ng Pagkaunawa angpagpapaliwanag, perspektibo, aplikasyon, interpretasyon,empatiya o pag-unawa sa damdamin ng iba, at pagkilala sasarili .Kinakailangang maipaliwanag ng mga mag-aaral angkanilang mga paninidigan at kasagutan. Maaaring gumamitng ilang kakaibang estratehiya sa pagtatanong tulad ngpalabunutan, pagpasa ng bola, o di kaya’y sa pamamagitanng tugtog ng musika o pag-awit. Maging malikhain bilangisang guro.Muli, bilang input, ang Ugnay-Panitikan ay ang mgamahahalagang impormasyon tungkol sa DokumentaryongPampelikula. Ang Kaligirang Kasaysayan nito mula noongtaong 1900 at ang mga naging katawagan nito sa lipunansa pagdaan ng panahon. Bigyang-diin kung paano itonaging instrumento para maitaguyod ang mga kamalayanat pagbabagong panlipunan.Ipabasa ito ng malakas sa mga mag-aaral.Dito ngayon unti-unting nasasagot ang mga ibinigayna mga Gabay na Tanong. Maaari ring magpakita ng ilangkaugnay na larawan ang guro tungkol sa paksang ito.Nagsisimula ang pormal na pag-aaral ng mga mag-aaral sa paksa sa yugtong ito ng pagkatuto. Ang una samga ito ay ang Alamin kung saan sinusubok ang paunangkaalaman ng mga mag-aaral sa aralin.Bilang eksplorasyon, dapat alamin ng guro kung anoang lebel ng interes ng mga mag-aaral sa paksang ito ngDokumentaryong Pampelikula na sa pamamagitan ng mgasumusunod na gawain, aakayin nito kapwa ang guro atmag-aaral sa malalimang pagtalakay.Pasagutan sa mga mag-aaral ang bahaging ito ng“Patinikan sa Panitikan”. Kinakailangang mabigyang-diin samga mag-aaral kung paano nila binibigyang-kahulugan angbawat eksena mula sa dokumentaryo at ang mga pahiwatignito.Isa pang mahalagang input may kinalaman sa estilo,mga teknik at kaalamang teknikal ng isang dokumentaryongpampelikula na may malaking epekto sa kabuuangmensahe ng isang pelikula.Ang guro ay maaaring magpakita ng mga aktuwalna larawan mula sa mga pahayagan, magasins, internet omga video clippings ng mga pelikula upang ipakita ang mgaanggulong ito batay sa pagkakalarawan nito.Iuugnay nito ang susunod na gawain.Ang gawaing ito ay pagtukoy sa mga uri ng camerashots & angles, ang mga pahiwatig nito ay mahalagangmatalakay upang mabigyang-diin maging ang mgasimbolismo na ginamit at pinalitaw sa pelikula.Talakayin ang mahahalagang eksena sa pelikula.Dapat na mga mag-aaral ang magpahayag nto.MAHALAGANG IMPORMASYON:(Ibahagi sa mga mag-aaral)Sa pamamagitan ng Cinema Verite, terminong French naang ibig sabihin ay ang aktuwal na pagtatagpo at pagkuha ngpangyayari ng isang filmmaker at ng kanyang film subject, upangmas higit itong maging makatotohanan, naisakatuparan at nagingmatagumpay ang pagsasagawa ng dokumentaryo at naipakitanito ang tunay na kalagayan ng mga Aeta. Ang pagiging simpleat totoong mga pangyayari at aktuwal na pag-arte ng mga tauhanat maging ang lokasyon o lugar ay pawang mga elemento nanagbibigay kulay at tekstura sa buong pelikula. Ang mahabangpaglalakbay at paglalakad ng mag-ama sa mga baku-bako,maalikabok at masukal na landas ay isang senaryo nanagpapakita ng mabagal na pag-unlad at modernisasyon ngilang mga lugar na napag-iiwanan at napababayaan sa bansa.Gayundin, ang tinatawag na functional literacy o pagkatuto nanagagamit at angkop sa pamumuhay ay binigyang-diin. Bagamatito ay ipinakita sa sandaling panahon lamang dahil sa eleksyon,ang pinaka-pokus pa rin ay ang pagbibigay at pagkakaloob ngkarapatan sa mga katutubo na makaboto sa unang pagkakataon.(tingnan ang kalakip: Sinopsis ng Manoro)Ang Ugnay-Wika ay pagtalakay sa bahagingGramatika ng isang aralin. Bigyang-diin ang wastongpaggamit at pag-uugnay-ugnay ng mga KomunikatibongPahayag.Gayundin, ang kahalagahan nito sa pagpapahayagng mga saloobin, pananaw at bawat damdamin mula saakda at lalo na sa tunay na buhay.Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng aplikasyonang mga mag-aaral sa kanilang pinag-aaralan. Idiin angkahalagahan ng Komunikatibong Pagpapahayag at kungpaano ito nagagamit sa tunay na buhay at sa lahat ng mgatransaksyon kaugnay nito.Sa bahaging ito, mas lalo pang palalimin ng guroang pagtalakay at pagpapa-unawa sa mga mag-aaral ngmga bisang pandamdamin, pansarili at pang-kapaligiran ngmga mag-aaral at kung bakit iniuugnay ito sa lipunangginagalawan.Sa bahaging ito, mas lalo pang palalimin ng guroang pagtalakay at pagpapa-unawa sa mga mag-aaral ngmga bisang pandamdamin, pansarili at pang-kapaligiran ngmga mag-aaral at kung bakit iniuugnay ito sa lipunangginagalawan.Sa bahaging ito, maaaring ipasok ng guro ang ibapang mga pelikula, maging ito man ay independent film,short film, video advocacy at iba pang anyo nito. Tiyakinlamang na akma at angkop sa edad ng mga mag-aaral angmga eksenang ipakikita.Bigyang-pansin kung paano nagagamit ang mgaKomunikatibong Pahayag sa mga nabanggit na genre.Pinakamahalaga na naiuugnay ang akdangpampanitikan sa panahong kasalukuyan at sa tunay nabuhay. Ang Implikasyon nito sa Sarili, Pamilya at Lipunan.Itanim sa isip ng mga bata na ang mga akdangpampanitikan tulad ng “Manoro” (Ang Guro) ay isangmidyum sa hinahangad na pagbabago.Matapos na matalakay ang akda, bigyang-diin namahalagang naikakapit ng mga mag-aaral sa kanilang sariliat buhay ang akdang pampanitikan.Nangangailangan angpagkilos matapos itong matutuhan.Dapat na mapalabas ng guro ang pagiging isanglider ng kabutihan at adbokasiya sa pamayanangginagalawan upang magamit niya ang lahat ng natutuhan.Ipaunawa sa mga mag-aaral ang paglikha ng isangSequence Script. Idiin sa kanila na lubha nila itongkinakailangan sa pagbuo ng iba pa nilang mga kaugnay naproyekto lalo na sa huling bahagi ng aralin.Magpakita ng iba pang mga halimbawa kungkinakailangan. Mahalaga rin na patiuna itong naunawaan atnapag-aralan ng guro.Maaari ring magbigay ng iba pang mga sitwasyon atpagawain ang mga mag-aaral ng kanilang sariling likhangsequence script.Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pag-aaral angpaglilipat ng kaalaman sa mga mag-aaral at ang aktuwalnitong aplikasyon sa kanilang sarili at sa kanilangpamumiuhay.Batay sa ibinigay na direksyon, bigyang-laya ang mgamag-aaral na lumikha ng kanilang sariling iskrip naitatanghal sa klase na siyang magsisilbi ring pagsasanaynila para sa lalo pang mapanghamong gawain sa hulingbahagi ng pag-aaral batay sa modyul na ito.Ipasagot ang pangwakas na pagtataya bilang pagsubok sakanilang mga natutuhan sa araling ito ng DokumentaryongPampelikula.Susi sa Pagwawasto:Establishing / Long ShotDisenyong PamproduksyonCinema TruthCinema VeriteIndependent / Indie FilmsLenggwahe/WikaMakabagongTeknolohiyaMga Suliranin atKalagayang PanlipunanPrinsipyo at mgaPaniniwalaNapag-alaman ko na bilang anyo ng panitikan ang tradisyunal ay_______________________________________. Sa paglipas ngpanahon, nagkaroon ng mga pagbabago mula sa tradisyunal na uri ngpanitikan tungo sa popular dahil sa __________________________.Nakatutulong ang panitikang popular upang ____________________.Bilang isa sa mga kabataan, sisikapin kong ______________________.Nalalapit na ang Social Awareness Campaign na tatampok ng mgalikhang-sining na tumatalakay sa mga suliraning panlipunang kinasasangkutanng kabataan. Bukas ang patimpalak sa lahat at hinihikayat ang mga barangayna lumahok dahil sa tampok na paksa. Nakita ng pamunuan ng inyongbarangay ang oportunidad ng naturang patimpalak sa pagpapaigting ngresponsibilidad at paninindigan ng kabataan sa inyong baranggay. Ikaw angpinili ng barangay na maging kinatawan sa MAF. Bumuo ka ng isangmultimedia campaign o kampanya tungo sa kamalayang panlipunan gamitang multimedia na maglalahad sa isang suliraning kinasasangkutan ngkabataan ng inyong barangay at mga paraan upang masolusyunan ang mga ito.Ang materyal na iyong bubuuin ay huhusgahan gamit ang sumusunod napamantayan: komprehensibong paglalahad, malikhaing paggamit ng wika,kahusayang teknikal at praktikal na mga rekomendasyon.Hayaan ang mga mag-aaral na ipaliwanag ang kanilangpakahulugan sa mga pahayag. Pagkatapos nito, hayaan silangipaliwanag kung bakit nila naisip ang ganitongpagpapakahulugan. Maaari itong isagawa nang papangkat.Maaari pa ring dagdagan ang mga pahayag na nakatala.MAHALAGANG KAALAMAN PARA SA GURO:Dapat nating mabatid na ang mga kapwa natinkatutubong mga Aeta ay mga Pilipino rin. Sa matagal napanahon sila ay inakalang nabibilang sa mga taong hindisibilisado. Lahat ng mga pribilehiyo at benepisyo ngpangkaraniwang mamamayan ay dapat lamang na kanila ringtinatamasa. Kaya sa halip na sila ay ipagtabuyan, dapat lamangna sila’y pahalagahan, pangalagaan at mahalin. Ito angmensaheng nais iparating ng pelikula sa mga manonood.Nang gabing yaon ay nagdiwang ang tribu at inihandaang nahuling baboy-ramo. Sumayaw at humiyaw ayon sakanilang tradisyon at kinagawian. Sa pagdiriwang na yaon,tinanong ng isang Aeta ang lolo ni Jonalyn kung bakit hindi siyabomoto. Ang kanyang matapang, may prinsipyo at maypaninindigang kasagutan ay nagpakita at nagpadama sa kanyana sa loob ng maraming dekada sila ay nakaranas ngdeskriminasyon, pagtratong minorya at pagtatangi, sa winikanitong “dahil hindi ito makapagpapabawas at makapagpapababaAng bahaging ito ang magsisilbing sintesis ngkabuuan ng modyul. Ang mga magiging kasagutan ng mgamag-aaral sa bahaging ito ang sasagot sa mgamahahalagang tanong na nakatala sa simula ng modyul.Inaasahang maipaliliwanag nila ang pagbabago ngtradisyunal na uri ng panitikan tungo sa panitikang popular.Maaari itong isagawa nang papangkat. Iatas sa bawatpangkat ang isa sa apat (4) na salik na nakatala.Maaaring isulat ng mga mag-aaral ang kanilangkasagutan sa gawain sa kanilang kwaderno. Maaari ringmagpasulat ng isang slogan kaugnay ng paksangnakasaad. Ito ang magsisilbing paglalahat o sintesis ngkanilang pag-aaral ng modyul.Bigyang-pansin sa bahaging ito ang gampanin ng internetbilang midyum kung saan maaaring naibabahagi sa marami angmga iba’t ibang uri ng panitikang popular. Maaaring ipa-post samga mag-aaral sa internet (YouTube, Facebook o Twitter) angmatatapos nilang gawain sa bahaging ito.Sa loob ng kahon ay detalyado ang presentasyon ngprodukto ayon sa GRASPS. Kinakailangang ipaunawa ito sa mgamag-aaral upang sila ay magabayan sa isasagawang pinal naprodukto.Maaaring pumili ang mga mag-aaral kung print media(KOMIKS) o video clip (Dokumentaryong Pantelebisyon oPampelikula) ang kanilang isasagawa.Hayaang sumulat muna ang mga mag-aaral ng iskrip nakanilang gagamitin upang mahasa rin ang kanilang kasanayansa pagsulat. Kung komiks ang bubuuin, hayaan muna silangmagplano sa magiging takbo ng mga pangyayari at mgausapan/dayalogo.Tandaan:Dapat na maisaalang-alang ang mga mahahalagang paalala atmga hakbang sa pagbuo at paglikha ng iskrip upang mas magingepektibo ang gawa ng mga mag-aaral at naaayon sa mgamahahalagang pamantayan.Maaari pang pagbutihin ang mga pamantayan ayon sapangangailangan ng mga mag-aaral ayon sa hinihingi ngsitwasyon kung paano pa higit na magiging mas maayos atmaganda ang isasagawang produkto ng mga mag-aaral.Susi sa Pagwawasto:BACCDADDBDACBACBADAD
  4. 4. 126____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

×