Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 1 part 1.3

3,806 views

Published on

  • Be the first to like this

Modyul 1 part 1.3

  1. 1. Bilang ng Modyul: 1.3 Pamagat ng Modyul: : Salamin ng Kahapon... Bakasin Natin Ngayon Bilang ng Sesyon:Introduksiyon:Ang Gabay ng Guro na ito ang magsisilbing tanglaw ng mga guro ng Baitang 8. Ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawainpara sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo. Ang bawat gawain sa isang aralin ay nakabatay salimang araw na pagtuturo sa loob ng 50 minuto bawat sesyon.Inaasahan ng manunulat ng gabay na ito na makatulong sa mga kapwa guro na gagamit nito. Gayundin, nais ipabatid ng manunulat na higitna pagyamanin ng mga guro ang mga mungkahing gawain na nakapaloob dito, upang higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang mga aralin.Pamantayang Pangnilalaman para sa Modyul 1:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ilang akdangpampanitikan tulad ng mga karunungang bayan, tula, dula at maiklingkuwento na lumaganap sa Panahon ng Katutubo, Espanol at Hapon upangmaunawaan ang kultura at kalagayang panlipunan ng mga Pilipino sa mgapanahong ito.Pamantayan sa Pagganap para sa Modyul 1:Ang mga mag-aaral ay makabubuo ng scrapbook ngmga orihinal na akdanmg pampanitikan na lumaganap saPanahon ng Katutubo, Espanol at HaponPokus na Tanong para sa Modyul 1:Bakit sinasabing naimpluwensiyahan ng Pananakop ng Haponang mga akdang nangibabaw sa panahong naisulat ito?Mahalagang Konsepto para sa Modyul 1:Mula noon hanggang ngayon, ang panitikan ay salaminng lahi at kultura ng mga Pilipino.191
  2. 2. Pamantayang Pangnilalaman para sa Aralin:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ilang akdangpampanitikan tulad ng Tanaga, Haiku at Maikling kuwento nalumaganap sa Panahon ng Hapon upang maipakita angimpluwensiya ng dayuhan sa panitikan sa panahong naisulat ito.Pamantayan sa Pagganap para sa Aralin:(S)Tuwing buwan ng Agosto ang National HistoricalInstitute ay nagkakaroon ng (G) eksibit kaalinsabay sapagdiriwang ng Buwan ng Wika.At bilang mga ( R ) kawani ngnasabing tanggapan ang inyong pangkat ay naatasangbumuo ng (P) PICTO-TULA/KUWENTO. Ito ay kalipunan ngmga orihinal na tulang haiku at tanaga. Sa tulong ngteknolohiya at mga larawan dapat na maging malinaw namaipapakita ang natatanging kultura at kasaysayan ng lahingPilipino. Ang eksibit ay sasaksihan ng mga (A) iba-ibangsangay ng pamahalaan. Isaalang-alang ang ss. (S)Paggamitng salitang tugmaan, Mga Larawang Biswal, Paggamit ngTeknolohiya at Kaisahan/ KaangkupanMahahalagang Tanong (EQ) para sa Aralin 1:Bakit sinasabing naimpluwensiyahan ng pananakop ng hapon ang mgaakdang nangibabaw sa panahong naisulat ito?Mahahalagang Pag-unawa (EU) para sa Aralin 1:Nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinongmanunulat na sumulat sa kanilang wika. Kahit gaano kahirapang buhay sa Panahon ng Hapon ang manunulat na Pilipinoay nkasulat pa rin ng mga akdang pamapanitikan, ingat naingat nga lamang sa paksa o tema ng kanilang sinusulat kayanaman naimpluwensiyahan ng Hapon ang mga akdangnaisulat noon sa kanilng paninirahan ditto sa Pilipinas.Konseptuwal na Balangkas ng Moydul:Narito ang grapikong presentasyon ng araling ito:192ANG PANITIKAN SA PANAHONNG HAPONPangungusap naWalang PaksaSanhi at Bunga ngmga PangyayariAng katoto kapag tunayhindi ngiti ang pang-alaykundi isang katapatanng mataus na pagdamay.Gabing tahimikSumasapi sa batoHuning-kuligligPuno ay sangaBisagra ay talahib,Kandado’y suso.Palay siyang matino,Nang humangi’y yumuko;Nguni’t muling tumayoNagkabunga ng gintoWala iyan sa pabalatat sa puso nakatatak,nadarama’t nalalasapang pag-ibig na matapat.Hila mo’t tabak…Ang bulaklak nanginigSa paglapit mo…________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________TANAGA HAIKUAng katoto kapag tunayhindi ngiti ang pang-alaykundi isang katapatanng mataos na pagdamay.Puno ay sangaBisagra ay talahib,Kandado’y suso.Wala iyan sa pabalatat sa puso nakatatak,nadarama’t nalalasapang pag-ibig na matapat.Hila mo’t tabak…Ang bulaklak nanginigSa paglapit mo…Pagkakaiba (Haiku)________________________________________________Pagkakaiba (Tanaga)________________________________________________Pagkakatulad(Tanaga at Haiku)___________________________________________Umaaraw na.Ugnay-WikaKabilang buhay,Totoo ba o sablayKabilang buhay,Totoo ba o sablayMabuting gawaMayr gantimpalaMabuting gawaMayr gantimpalaPag ang sanggolnawawala ang pighatiPag ang sanggolnawawala ang pighatiPakikisamaSa iyong mgakapwaPakikisamaSa iyong mgakapwa_1.___________________________________________________________________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________________________________________________________________3.____________________________________________________________________________________________________________________________________4.__________________________________________________________________________________________________________________________________5.______________________________________________________________________Tulungan at hikayatin mong ipahayag ang mga datinang alam na ng mag-aaral upang makatulong sapagsisimula ng aralin tungkol sa mga akdang nangibabawnoong Panahon ng Hapon.Ipaliwanag sa mag-aaral/mga mag-aaral na angkanilang mga sagot ay di naman makaaapekto sakaniya/kanilang marka sa halip ito ay makatutulong upangmalaman kung ano pa ang dapat linangin at pagyamanintungkol sa panitikan noong Panahon ng Hapon. Dagdagandin kung kulang pa ang nalalaman ng mag-aaral saIlagay sa manila paper o kartolina ang Hanap-Salitaupang mapadali ang pagsagot ng mag-aaral sa Gawain.Kailangang ang sumusunod na salita ang kanilang mabuoTanaga, Haiku, at Maikling Kuwento. Ipaalala rin naang Tanaga at Haiku ang unang aralin sa modyul na ito.May kaniya-kaniyang katangian ang Tanaga atHaiku.Karaniwang maiikli ang mga ito. Ipasuri sa mag-aaralkung Tanaga o Haiku ang mga Gawain 1.3.1.c, bilangpanimula ng pagkakakilala ng mag-aaral sa nasabingakdang pampanitikan. Kung ano rin ang lam niya tungkolSa bahaging ito hayaan ang mag-aaral na makitaang pagkakaiba ng tanga at haiku. Pagsasama-samahin satsart ang mga tanaga at haiku upang malaman din ng mg-aaral kung tama ng una niyang ginawa. Pabalikan angginawa sa Gawain 1.3.1.c at paghamabingin ang nagingIpasagot ang Mga Gabay na Tanong upangmalaman kung ano na ang dating alam ng mag-aaral saaralin at magsisilbing gabay na ng guro kung paano niyamatutulungan ang mag-aaral na ganap na maunawaan angMagbibigay ng input ang guro sa Tanaga at Haiku nanasa Ugnay-Panitikan.Pabalikan ang Gawain 1.3.1.c upang malaman kungsapat na ang nalalaman ng mag-aaral sa input na ibinigaytungkol sa Tanaga at Haiku. Mula sa mga iput na inilahad,masusuri ng mag-aaral ang katumpakan ng naging mgaIbigay sa mag-aaral ang panimulang pagtataya bago angaralin. Sabihin sa kaniyang hindi ito makaaapekto sakaniyang marka sapagkat susubukin lamang ang dati niyangalam sa magiging paksa upang mapadali ang pagtalakay samga aralin.Narito ang mga sagot sa panimulang pagtataya.1.2.3.4.5.Pagkatapos sagutin ng mga mag-aaral ang panimulangpagtataya ay iwasto agad ito upang mataya kung saangbahagi ang kalakasan at kahinaan ng mag-aaral sa magigingaralin. Gawin ito sa pamamagitan ng paggawa ng test resultSa Gawain 1.3.1.e. lilinangin ang pagkakaiba ngTanaga at Haiku. Palalawakin din ang konsepto niya sakahalagahan ng Tanaga at Haiku noong Panahon ngHapon..Simulang ipakilala ang mga pangungusap na walangpaksa na magagamit sa pagsulat ng Tanaga at Haiku satulong ng Gawain 1.3.1.f..Ipabasa ang komik istrip sa mag-aaral at ipasuri angkayarian ng pagkakabuo ng mga usapan o diyalogo.Bilang pagpapahalaga maaring ipagawa angmonologo ng nagging usapan na nasa komik istrip omaaaring mong ipabasa nang may damdamin ang mgausapan.Magbigay ng input tungkol sa mga pangungusap nawalang paksa upang magamit sa paggawa ng orihinal natanaga at haiku.Matapos na maging malinaw ang tungkol sa mgapangungusap na walang paksa ipagawa ang pagsasanayupang lubos na malaman kung ito ay naunawaan.Ibigay na kasunduan sa mag-aaral na magdala ng mgakakailanganin sa paggawa ng kard na susulatan ng orihinalna tanaga o haiku.Ipaalala ang mga pamantayan sa paggawa upang lubositong maisakatuparan.Ang hugis pusong larawan ay suhestiyon lamang. Maaaripang baguhin ng mag-aaral ayon sa kanilang gusto..Maaari ring ang mag-aaral ay pahanapin ng mga tanaga athaiku na may angkop na larawan.Sa bahaging ito itanong kung bakit nakakahiligan ng mgabata o mag-aaral ang pagbabasa ng mga kuwento kaysa ngmga sanaysay? Sabihin din na ang maikling kuwento aynagsimula na noon pa mang panahon at sa modyul na ito ayaalamin kung ano ang ikinaiiba ng nito sa bawat panahongMagpabigay pa ng mga kaugnay na salita ng UHAW atTIGANG.Magbigay ng karagdagang input kung kinakailangan paupang mas higit na maunawaan agad ang banghay ng isangkuwento.Kalagayan ngmaikling kuwentosa Panahon ng Hapon__________________________________________________________________Kahulugan________________________________________________________________________________________SinasalamingKultura____________________________________________________________________________________Nilalaman(Paksa o Tema)____________________________________________________________________________________________MAIKLINGKUWENTOSa bahaging ito kailangang maibigay ng mag-aaral angsagot mula sa kuwentong tinalakay upang maunawaan angmga panitikang naisulat noon panahon ng Hapon.Maaaring humingi pa ng mga karagdagang halimbawa ngIpagawa muna ang Gawain 1.3.2.f upang magkaroon ngideya tungkol sa sanhi at bunga. Hayaang ipaliwanag ngmag-aaral ang kanilang mga sagot.Magbigay pa ng karagdagang input kung kinakailangan.Sa gawaing ito ang mag-aaral ay dapat na makabuo ngpangungusap na nagpapahayag ng sanhi at bunga ng mgapangyayri. Maaaring hingan ng karagdagang halimbawa ngpangungusap na nagsasaad ng sanhi at bunga.Sa tulong ng story ladder tulungan ang mag-aaral namaunawaan ang kuwento.Upang subukin ang ganap na pag-unawa ng mag-aaral saTanaga at Haiku, ipagawa ang Gawain Talinghaga ngBuhay. Ipaliliwanag ang mga ito na susundan ng pagsagotsa mga Gabay na Tanong.KagabinakakatakottalagaHuwag mo ngisipiniyon.Tanghali nakailanganmatapos natinito.Tawagan mo si Ana ansa kanyaang aklat na kailangan natin.Naku,makulimlim nanaman,bilisan na natin.Ipaliwanag ng guro ang tungkol sa pamantayan okriterya. Maaari pa ring humingi sa mag aaral ngkaragdagang pamantayan kung may nais pang idagdag.Ipaunawa ng guro na sa bahaging ito lahat ng kanyangnatutuhan at mga ginawa ay pagsasamasamahin upangmakabuo ng isang scrapbook ng mga orihinal na ginawangakdmg pampanitikan na maaaring magsilbing halimbawa parasa susunod na mag-aaral.Upang maging maganda, maayos at makabuluhan anggagawing scrapbook kailangan maunawaan ng mag-aaral angHigit bang nakilala ang mgamanunulat na Pilipino sapanahon ng Hapon?Nailarawan ba samaikling kuwento angkultura at kalagayangpanlipunan ng mgaNagamit din ba angpanitikan partikular na angmaikling kuwento upangmakamit natin ang kalayaan________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pag-ibig sa bayan PagkabataBiyayaPagmamahal sa kapwaINOSENTENagtampong kalikasanSa kurakot ngbayanAng walang kasalananAng pinaghigantihan.KAIBIGANPakikisamaSa iyong mga kapwaDulot ay saya Ipaliwanag na sa Gawaing ito ang mga nakasulat nakonsepto ay posibleng totoo o di totoo. Ang mgakonseptong ito ay pagtitibayin sa mga susunod na gawain.Patnubayan ang mag-aaral sa pagbuo ng haiku at tanaga.Magbigay ng karagdagan halimbawa kung kinakailangan pa.Sa bahaging ito ipaliwanag na ibuod ang natutuhan saaraling pampanitikan at panggramatika.Sa gawaing ito linangin sa mag-aaral angpagbibigay ng kahulugan batay sa pagkakagamit nito sapangungusap. Hayaan din na gamitin sa sarilingpangungusap ang mga salitang binigyang kahulugan.Tulungan at dagdagan pa ang nalalaman ng mgamag-aaral kung kinakailangan pa.Sa bahaging ito mas mapagtitibay kung angnakaraang tinalakay ay lubos nang natutuhan kung anggawaing ito ay maisasagawa.Ipaunawa na basahin at sundin ang panuto saSa bahaging ito, gabayan ng guro ang mag-aaral sapagsasagawa ng kanilang Gawain. Magbigay ang guro nginput sa pag-aayos ng mga larawang nakalap upangmakabuo ng story map. Bilang karagdagan magbigay din nginput tungkol sa lathalain.Sa Pagnilayan at Unawain, sa tulong ng guro ang mag-aaral ay dapat naiwasto na ang mga maling konseptotungkol sa akdang pampanitikan na umiral noongPanahon ng Hapon.Sa bahaging ilipat, inaasahan na lahat ng kakailanganingkaalaman ay naproseso at napalalim na at ngayon ayhanda na ang mag-aaral na ilipat ang kanilang mganatutuhan.Bilang karagdagan kung talagang alam na ng mga mag-aaral ang mga mahahalagang impormasyon sapanitikan noong Panahon ng Hapon narito ang isangpalaisipan na susukat sa kanilang nalalaman.Ang Glosaryo ay makakatulong na higit na maunawaan angmodyul kung may mga salitang di maintindihan. Kung di pasapat ang glosaryo pakidagdagan ng karagdagangimpormasyon ang mga mag-aaral.Ang Bibiliograpiya ay makatutulong sa karagdagang impormasyon nagusto pang malaman.Ang modyul na ito na tungkol sa panitikan na binubuo ng tatlong panahon ay lubos na______________________ sa akin sapagkat______________________________________ Katulad ng Panahon ng______________ ay malalaman ko na _________________________, dir in pahuhuliang Panahon ng _________ ay ______________________________ pati na rin angPanahon ng ___________.Ang tatlong pnahon ay nagdulot/nagpaalala/nagbigay atbp.________________ upang mas lalong ______________ ito ay aking________________________________________.9.Bilang panghuling Gawain sa modyul na ito, ang guro aymagbibigay ng Pangwakas na Pagsusulit upang matiyak kungtunay na naunawaan ng mag-aaral ang mahahalagangkonsepto sa bawat aralin.SUSI SA PAGWAWASTO (Pangwakas na Pagsusulit – Modyul 1ccccbabac10. b14. b15. c16. b17. d18. b19. a20. aAng bahaging ito na PAGNILAYAN AT UNAWAIN aykinapapalooban ng Gawain na susukat sa lalim ng pag-unawa ng mag-aaral sa mga araling natutuhan niya sakabuuan ng Modyul 1.

×