Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

SUKDANAN SA LIG-ON NGA IGLESIA by Julie Notarte (Aug. 28, 2016) ppt2007.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

More Related Content

Advertisement

SUKDANAN SA LIG-ON NGA IGLESIA by Julie Notarte (Aug. 28, 2016) ppt2007.pptx

 1. 1. The Measure Of A Strong Church
 2. 2. DILI basehanan ang kadak-on sa SIMBAHAN. DILI basehanan ang numero sa ATTENDANCE DILI basehanan ang mga PROGRAMA nga ginahimo.
 3. 3.  Kining tanan mamahimong anaa sa iglesia apan atubangan sa Dios, PATAY nga IGLESIA. – PINADAYAG 3:1-2 (1) "Ug ngadto sa manolunda sa iglesia sa Sardis, isulat mo kini: `Mao kini ang mga pulong sa nagabaton sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka mga bitoon: NASAYUD AKO SA IMONG MGA NABUHAT; GINADAHUM IKAW NGA BUHI, APAN PATAY IKAW. (2) Pagmata, ug lig-ona ang nanghibilin nga hapit na mamatay, kay ang imong mga buhat wala ko makita nga hingpit sa atubangan sa akong Dios.
 4. 4. Ang iglesia mao ang lawas ni Cristo. – 1 CORINTO 12:27 Kamo mao ang lawas ni Cristo ug ang matag-usa kaninyo bahin niini.
 5. 5.  Ingon nga usa ka lawas, ang mga bahin niini adunay nagkalainlaing bulohaton. – ROMA 12:4-8 (4) Kay maingon nga diha sa usa ka lawas aduna kitay daghang mga bahin, ug ang tanang mga bahin dili managsamag bulohaton, (5) mao man usab kita, BISAN DAGHAN, USA RA KITA KA LAWAS DIHA KANG CRISTO, ug ang matag-usa kanato isigkabahin, ang usa sa usa.
 6. 6.  Ingon nga usa ka lawas, ang mga bahin niini adunay nagkalainlaing bulohaton. – ROMA 12:4-8 (6) Ug sanglit nabatonan ta man ang espirituhanong mga hiyas nga nagkalainlain sibo sa grasya nga gihatag kanato, kinahanglan gamiton ta kini: kon sa profesiya, kinahanglan gamiton ta kini sibo sa gidak-on sa atong pagtoo; (7) kon sa pag-alagad, sa atong pagpang-alagad; ang nagatudlo, sa iyang pagpanudlo; (8) ang nagamaymay, sa iyang pagpangmaymay; ang nagaamot, sa pagkamanggiha- tagon; ang nagahatag ug panabang, sa pagkamasibuton; ang nagahimog mga buhat sa kalooy, sa kasaya.
 7. 7.  Ang matag-usa kinahanglan magpasalamat sa hiyas ug bulohaton nga anaa kaniya. – 1 COR. 12:14-19 (14) Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang, kondili daghan. (15) Kon ang tiil magaingon, "Kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas," kana wala makapahimo niini nga dili bahin sa lawas. (16) Ug kon ang dalunggan magaingon, "Kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas," kana wala makapahimo niini nga dili bahin sa lawas.
 8. 8.  Ang matag-usa kinahanglan magpasalamat sa hiyas ug bulohaton nga anaa kaniya. – 1 COR. 12:14-19 (17) Kon ang tibuok lawas lonlon pa nga mata, asa na man ang pagdungog? Kon ang tibuok lawas lonlon pa nga dalunggan, asa na man ang pagpanimaho? (18) Apan ingon nga mao karon, ang mga bahin gipahimutang sa Dios diha sa lawas, ang matag-usa kanila sumala sa iyang gikahimut-an. (19) Kon ang tanan usa ra ka bahin lamang, asa na man ang lawas?
 9. 9.  Kitang tanan nga mga bahin sa lawas importante alang kang Cristo. – 1 CORINTO 12:20-22 (20) Ingon nga mao karon, anaa ang daghang mga bahin, ngani usa lamang ka lawas. (21) Ang mata dili makaingon sa kamot, "Wala ako magkinahanglan kanimo," maingon nga ang ulo dili usab makaingon sa tiil, "Wala ako magkinahanglan kanimo.” (22) Hinonoa, ang mga bahin sa lawas nga ginaisip nato nga MAHUYANG mao ang LABING KINAHANGLANON
 10. 10.  Aron mahimo kitang lig-on nga lawas, kinahanglan kitang magabuhat sa atong tagsatagsa ka bahin. – EFESO 4:15-16 (15) Hinonoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyogan sa gugma, MAGATUBO UNTA KITA SA TANANG PAAGI NGADTO KANG CRISTO, NGA MAO ANG ULO. (16) Gikan kaniya ang tibuok lawas, ingon nga natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan nga gikapadapat diha niana, sumala sa paglihok sa tagsa ka bahin, magadawat sa iyang tinuboan sa lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma.
 11. 11. Ang iglesia mao ang panimalay sa Dios. – 1 TIMOTEO 3:15 kon malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa PANIMALAY SA DIOS, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug panalipod sa kamatuoran.
 12. 12.  Ang matag-usa kinahanglan magtinagdanay ingon nga mga sakop sa pamilya. – 1 TIMOTEO 5:1-2 (1) Ayaw pagkasab-i ang lalaki nga gulanggulang na, kondili tambagan mo lamang siya ingon nga daw amahan; ug ang mga batan-ong lalaki ingon nga daw mga igsoon, (2) ug ang mga babayeng gulanggulang ingon nga daw mga inahan, ug ang mga batan-ong babaye ingon nga daw mga igsoon, sa bug-os nga kaputli.
 13. 13.  Ang iglesia magmalig-on kon kita magtuon sa paghigugma sa usa ug usa ingon nga pamilya. – 1 TES. 4:9-10 (9) Apan mahitungod sa GUGMA ALANG SA MGA KAIGSOONAN, kamo wala nay kinahanglan nga pagasulatan pa ni bisan kinsa, kay kamo gikatudloan na man sa Dios sa paghigugma ang usa sa usa; (10) ug sa pagkatinuod, kamo nagahigugma man sa tanang kaigsoonan sa tibuok Macedonia. Apan magatambag kami kaninyo, mga igsoon, SA PAGHIMO NIINI SA LABI PA GAYUD.
 14. 14.  Ang iglesia mao ang templo sa Dios sa atong panahon karon. – 1 CORINTO 3:16-17 (16) Wala ba kamo masayud nga KAMO TEMPLO SA DIOS ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? (17) Kon adunay molaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan, ug KANANG TEMPLOHA MAO KAMO.
 15. 15.  Kita mao ang “templo” ug “mga sacerdote” nga nagahalad ug espirituhanong mga halad ngadto sa Dios. – 1 PEDRO 2:5 ug ang inyong kaugalingon usab, ingon nga mga buhi nga bato, ipahimo ninyong espirituhanon nga balay, nga mahimong balaan nga pagkasacerdote, alang sa paghalad ug espirituhanong mga halad nga pagakahimut-an sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo.
 16. 16.  Ang pangutana: Ginasiguro ba nato ang atong kauga- lingong halad nga dawaton sa Dios? – ROMA 12:1-2 (1) Busa hangyoon ko kamo, mga igsoon, tungod sa mga kalooy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug hinangponon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. (2) Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kondili usba hinoon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kon unsa ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabobut-on sa Dios.
 17. 17.  Ang lig-on nga iglesia mailhan kon ang mga membro nagahatag sa ilang kaugalingon, una sa tanan, ngadto sa Dios. – 2 COR. 8:5 ug kini, dili ingon sa among gipaabut, hinonoa, una sa tanan sila mihatag sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug kanamo pinaagi sa kabobut-on sa Dios.
 18. 18.  Ingon nga mga Cristohanon, kita gibutang sa Dios diha sa iyang gingharian. – COL. 1:13 Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahum sa kangitngit ug naglalin kanato ngadto sa GINGHARIAN sa iyang Anak nga pinalangga
 19. 19.  Ang gingharian nagpasabut nga adunay HARI diin kinahanglan kitang magpasakop kaniya nga masinugtanon. – MATEO 28:18 Ug si JESUS miduol ug miingon kanila, "KANAKO GIKAHATAG ANG TANANG KAGAHUM SA LANGIT UG SA YUTA.”
 20. 20.  Busa, ang lig-on nga iglesia mao kadtong nagpabilin sa pagsunod sa pulong ug otoridad ni Cristo. – COLOSAS 3:17 Ug bisan unsay inyong pagabuhaton, sa pulong o sa buhat, BUHATA ANG TANAN SA NGALAN SA GINOONG JESUS, nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya.
 21. 21.  Ang iglesia mao ang pangasaw-onon ni Cristo. – 2 CORINTO 11:2 Kay ako may pagbati sa diosnong pagpangabubho alang kaninyo, sanglit kamo ugod ako na man nga gikasaad nga MAASAWA SA IYANG USA LAMANG KA BANA, NGA MAO SI CRISTO, aron ikahatag ko kamo ingon nga birhin nga ulay.
 22. 22. Ingon nga pangasaw-onon, kinahanglan natong ipabilin ang atong pagkaputli. – EFESO 5:27 aron nga sa iyang atubangan ang IGLESIA ikatanyag diha sa KATAHUM niini, nga walay buling o kunot o bisan unsang sulosama niini, aron magmabalaan siya ug dili masaway.
 23. 23. Ang iglesia magmalig-on kon sama kita sa pangasaw-onon, nga “nakaandam na sa iyang kaugalingon.” – PIN. 19:7 Managhugyaw ug managsadya kita ug ihatag ta kaniya ang himaya, kay ang kasal sa Cordero nahiabut na, ug ang iyang Pangasaw-onon nakaandam na sa iyang kaugalingon
 24. 24.  Nagalihok ingon nga usa ka “lawas”  Nagahigugma sama sa usa ka “pamilya”  Nagadayeg sama sa usa ka “templo”  Nagpasakop sama sa usa ka “gingharian”  Putli sama sa usa ka “pangasaw-onon” GINABUHAT ba nato ang TANAN aron MAGMALIG-ON ang IGLESIA? Hinumdumi, nga ang atong BINUHATAN makaapekto sa SUKOD sa IGLESIA.

×