รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)สอบวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553เวลา 08.30 - 11.30 น.กรุณาอ่านคาอธิบายให้เข้าใจ ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 2วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 3วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.3. ปจจุบันคอมพิวเตอรเปนเครื...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 4วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.6. สัญลักษณที่ปรากฏบนดินสอขอ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 5วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.10. เทพองคใดที่ไมนับรวมอยูใ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 6วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.13. การวางตําแหนงแสงไฟสองหน...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 7วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.16. เทคโนโลยีดานวงจรอิเล็กทรอ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 8วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.20. ความงดงามของตัวภาพพระ นาง ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 9วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.23. เจาฟาพระองคใดที่มีความส...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 10วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.25. จากภาพ ทานจินตนาการไปถึง...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 11วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.26. ความงดงามของพระพุทธรูปสมั...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 12วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.27. จากภาพที่กําหนด การสรางส...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 13วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.29. ภาพใดแสดงรูปทรงอิสระ1. 2....
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 14วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.30. ขอใดเปนลักษณะการสรางสร...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 15วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.33. ภาพนี้สัมพันธกับขอใด1. ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 16วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.35. ประติมากรรมที่จัดแสดงในพิ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 17วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.37. ในสาระการเรียนรูเรื่องทั...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 18วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.38. จากภาพสามารถมองเห็นเลข 1 ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 19วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.40. จากภาพขอใดคือชิ้นสวนที่...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 20วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.42. สัตวใดที่เปนพาหนะของพระ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 21วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.45. ดนตรีในขอใดที่เกิดขึ้นตา...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 22วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.48. ธรรมะขอใดที่ศิลปนควรปฏิ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 23วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.51. รูปทรงของหนาบันใหความรู...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 24วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.54. บัลเลต เกิดขึ้นที่ประเทศ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 25วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.จากโจทยใชตอบคําถามขอ 56 - ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 26วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.57. จากบทพระนิพนธเพลงเขมรไทร...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 27วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.60. จากบทพระนิพนธ ในแงความง...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 28วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.63. ขอใดไมใชลักษณะของศิลปะ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 29วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.66. ขอใด ไมได เปนองคประก...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 30วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.69. ฟนเซนต ฟาน ก็อก สรางสร...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 31วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.71. ขอใดเปนโนตเดียวกันกับโ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 32วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.73. ทรัยแอด Em , G+ , G มีโน...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 33วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.75. ขอใดมีคาของโนตไมตรงกั...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 34วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.78. ขอใดเปนเพลงพระราชนิพนธ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 35วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.81. ขอใด คือ ภาพยนตรที่ Hol...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 36วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.83. นาฏศิลปภายในราชสํานักที่...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 37วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.86. วงดนตรีที่เหมาะสมกับพิธีห...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 38วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.89. จากนิทานอีสปเรื่องเตากับ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 39วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตอนที่ 2 ศักยภาพดานความคิดสร...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 40วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงร...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 41วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.รหัส ตัวเลือกหมวด B1 เนินเขาแ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 42วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.รหัส ตัวเลือกหมวด D1 การตกแต...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 43วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.รหัส ตัวเลือกหมวด F1 ชุมชน2 ก...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 44วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.92. สิ่งแวดลอมสําหรับติดตั้ง...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 45วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.95. การจัดสรางพื้นที่สีเขียว...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 46วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.สวนที่ 2 จากเรื่องยอ “เงาะป...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 47วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 48วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด G (ประเ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 49วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด I (ชุดร...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 50วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด K (การแ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 51วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด M (ชนเผ...
รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 52วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.98. ขอใดแสดงใหเห็นการเชื่อม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pat6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

816 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pat6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

 1. 1. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)สอบวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553เวลา 08.30 - 11.30 น.กรุณาอ่านคาอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบคาอธิบาย1. ข้อสอบทั้งหมดมี 2 ตอน จานวน 100 ข้อ (52 หน้า) รวม 300 คะแนนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 90 ข้อ รวม 270 คะแนนตอนที่ 2 แบบระบายคาตอบที่สัมพันธ์กัน จานวน 10 ข้อ รวม 30 คะแนน2. ให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษคาตอบว่าตรงกับตัวผู้สอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรง ให้แจ้งผู้คุมสอบเพื่อขอกระดาษคาตอบสารองกรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดาเบอร์ 2B ระบายวงกลมที่ต้องการให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง)ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยดา แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่4. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคาตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ5. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบเอกสารนี้ สงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยทาลายข้อสอบและกระดาษคาตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน
 2. 2. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 2วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวจํานวน 90 ขอ (ขอ 1 - 90) ขอละ 3 คะแนน1. ศิลปะยุคหลังสมัยใหม (POST MODERN ART) มีการพัฒนาเดนชัดทางดานใด1. การนําแกนเรื่องของวรรณคดียุคโบราณมาตีความใหม2. การหลอมรวม – เชื่อมโยงงานตางประเภทหรือสื่อหลากชนิดเขาดวยกัน3. การเนนขนาดที่ใหญโต โดยนํามาตั้งแสดงนอกหองแสดง (อาคาร)4. การมุงเชิดชูงานศิลปะชาวบานหรือกลุมพื้นที่ชายขอบ2. ขอใดไมใชบทบาทหนาที่สําคัญของนักวิจารณศิลปะ1. มุงเสนอความคิดเพื่อเปนสื่อกลางระหวาง ศิลปน ผลงานศิลปะกับคนดู2. สรางสรรคประดิษฐผลงานที่มีผลตอการวิจารณ และแสดงนวัตกรรมทางศิลปะ3. การแสดงความคิดเห็นการเสนอขอบกพรองหรือคุณคาของศิลปะ4. การวิพากษวิจารณผลงานทางศิลปะ
 3. 3. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 3วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.3. ปจจุบันคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบและสรางสรรคศิลปะมาก ซึ่งในชวงเริ่มตนการเกิดขึ้นครั้งแรกของคอมพิวเตอรถูกใชเปนเครื่องมือสําหรับทําอะไร1. ออกแบบยานยนต2. ออกแบบภาพกราฟฟก3. คิดคํานวณทางการทหาร4. ใชในวงการแพทย4. ในการสรางงานศิลปะมนุษยมักนําสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติมาจินตนาการเปรียบเปรยกับสิ่งอื่น หากมีกุหลาบสีแดงอยู1ดอกในลักษณะการตีความนาจะสัมพันธกับขอใดมากที่สุด1. ชายหนุม – ความรอนแรง2. หญิงสาว – ความรัก3. เด็กชาย – ความสุข4. เด็กหญิง – ความบริสุทธิ์5. บทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันที่ใชในพิธีสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองคเปนเพลงประเภทใด1. March 2. Jazz3. Blues 4. Symphony
 4. 4. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 4วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.6. สัญลักษณที่ปรากฏบนดินสอขอใดแสดงคาน้ําหนักดําที่สุด1. 3B 2. EE3. F4 4. HB7. ขอใดเปนบทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช1. ลมหวน แสงดาว สายชล2. ชะตาชีวิต แสงเทียน แผนดินของเรา3. ใกลรุง วิหคเหินลม สายทิพย4. แสงเทียน ยามเย็น แผนดินทอง8. “การลักพาตัว” และ “การขืนใจ” เปนการกระทําที่เปนภัยตอสังคมปจจุบัน และเปนปญหาตอสตรีในสังคม ตัวละครใดมีพฤติกรรมดังกลาว1. ขุนชาง 2. ทศกัณฐ3. ไกรทอง 4. สังขทอง9. ประเด็นในขอใดคือการนําเรื่องราวในปจจุบันมาทําการสรางสรรคการแสดงรวมสมัย(Contemporary) ไดชัดเจนที่สุด1. ความหายนะหลังพายุนารกีส2. ยอนรําลึกสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต3. ภาวะโลกรอน4. 14 ตุลา ประชาธิปไตย
 5. 5. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 5วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.10. เทพองคใดที่ไมนับรวมอยูใน “ตรีมูรติ”1. พระวิษณุ 2. พระอินทร3. พระศิวะ 4. พระพรหม11. วรรณกรรมไทยเรื่องใดที่มีแกนของเรื่อง (theme) ใหรูวา “อยามองคนที่รูปลักษณภายนอก”1. กากี 2. พระรถเสน3. ขุนชางขุนแผน 4. สังขทอง12. “เด็กชายแพทหก นั่งอานหนังสือเตรียมตัวสอบอยางตั้งใจเพื่อเขามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่เรียนมาดวยกันตางก็แซววาจะรีบอานไปทําไม ยังเหลือเวลาอีกตั้งนานสวนเพื่อนๆก็เที่ยววันแลววันเลาจนเวลาผานมาถึงวันสอบ เด็กชายแพทหก สอบติดคณะที่หวังไว สวนเพื่อนๆพลาดสิ่งที่หวัง”จากเนื้อหาดังกลาว การกระทําของ เด็กชายแพทหก ตรงกับคําพังเพยขอใด1. อดเปรี้ยวไวกินหวาน2. เข็นครกขึ้นภูเขา3. ชาๆไดพราเลมงาม4. เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
 6. 6. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 6วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.13. การวางตําแหนงแสงไฟสองหนานักแสดงในทิศทางใดใหความรูสึกหมองเศรา1. สองตรงไปยังจมูกของนักแสดง2. สองตรงจากคางนักแสดงขึ้นดานบน3. สองเฉียงทํามุมกับหนานักแสดง 45 องศา4. สองลงจากหนาผากนักแสดงลงสูพื้น14. วัฒนธรรมใดที่มีอิทธิพลตอนาฏศิลปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต1. อินเดีย2. จีน3. ขอม4. ชวา15. Conductor มีความหมายตรงกับคําตอบในขอใด1. ผูอํานวยการสรางเพลง2. ผูอํานวยการเรียบเรียงเพลง3. ผูอํานวยเพลง4. ผูอํานวยการประพันธเพลง
 7. 7. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 7วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.16. เทคโนโลยีดานวงจรอิเล็กทรอนิกส ในการสังเคราะหเสียง ระหวางเสียงของเครื่องดนตรีดั้งเดิม กับเสียงแปลกใหมตรงกับคําตอบในขอใด1. ซินธิไซเซอร (Synthesizer)2. คียบอรด (Keyboard)3. ออดิโอ (Audio)4. เวฟเทเบิล (Wavetable)17. อุปกรณแสงชนิดใดใชสองสวางชวยเนนตัวละครใหโดดเดนโดยใชไฟสองตามตัว1. Foot light 2. Follow light3. Stripe light 4. Black light18. การละเลนที่เรียกวา “ชักนาคดึกดําบรรพ” ในอดีต ปจจุบันไดพัฒนามาเปนการแสดงประเภทใด1. หนังใหญ 2. โขน3. หุนหลวง 4. ละครใน19. “เราบอกเลิกใครบางคนได แตเราไมสามารถเลิกรักใครได” คุณคิดวาเหมาะกับตัวละครในวรรณกรรมใด1. ศรีธนญชัย 2. ขุนชาง3. ขุนแผน 4. ไกรทอง
 8. 8. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 8วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.20. ความงดงามของตัวภาพพระ นาง ในจิตรกรรมไทยไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะแขนงใด1. สถาปตยกรรม2. ดนตรี3. นาฏศิลป4. ประติมากรรม21. ตัวละครคูใดตอไปนี้ มีความขัดแยงกันในเรื่อง1. พระราม – พระลักษณ2. หนุมาน – มัจฉานุ3. พระเพื่อน – พระแพง4. รจนา – มณฑา22. ภาพยนตรเรื่อง “โหมโรง” สรางขึ้นจากชีวประวัติของผูใด1. พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร)2. หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดุริยชีวิน)3. หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)4. พระยาประสานดุริยศัพท (แปลก ประสานศัพท)
 9. 9. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 9วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.23. เจาฟาพระองคใดที่มีความสามารถเปนเลิศในดานจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรีนาฏศิลป และงานชาง1. สมเด็จฯ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ2. สมเด็จฯ เจาฟาธรรมาธิเบศร3. สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ4. สมเด็จฯ เจาฟายุคลฑิฆัมพร24. ทํานองเพลง / - - - ด / - ด ด ด/ - ด - ด / ระดับเสียงของทํานองเพลงขางตนสื่อถึงลายเสนทางศิลปะในขอใด1.2.3.4.
 10. 10. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 10วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.25. จากภาพ ทานจินตนาการไปถึงอะไร1. เครื่องกรองอากาศ2. หลอดไฟ3. พัดลม4. แสง
 11. 11. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 11วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.26. ความงดงามของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยในเชิงสัญลักษณแสดงความเชื่อเรื่อง“คัมภีรมหาบุรุษลักษณะ” แนวคิดดังกลาวแสดงออกเชิงสุนทรียภาพตรงกับคําอธิบายขอใด1. มหาบุรุษดุจเทพประทานมาโปรดโลกมนุษย2. ชางปนไดพัฒนามาจากใบหนาที่สมบูรณที่สุดของมนุษย3. มีความงดงามเหนือกวาความจริง ออนชอยงดงาม เบาลอย แสดงถึงความหลุดพน4. มีความมุงมั่นศรัทธาพุทธศาสนาอยางแรงกลา
 12. 12. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 12วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.27. จากภาพที่กําหนด การสรางสรรคผลงานผานมุมมองของศิลปนดานทัศนศิลปดนตรีนาฏศิลป สามารถจินตนาการไดตามขอใด1. ภาพความเศรา ดนตรีเบาสบาย ทวงทารํายั่วยวน2. ภาพความอิสระ ดนตรีเบาสบาย ทวงทารําพลิ้วไหว3. ภาพความอิสระ ดนตรีเรงเรา ทวงทารําสงบราบเรียบ4. ภาพความสนุก ดนตรีเศรา ทวงทารําพลิ้วไหว28. จากภาพ ตรงกับขอใด1. Motion Jazz Music 2. Them Jazz Music3. Sunshine Jazz Music 4. The Jazz Music Love
 13. 13. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 13วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.29. ภาพใดแสดงรูปทรงอิสระ1. 2.3. 4.
 14. 14. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 14วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.30. ขอใดเปนลักษณะการสรางสรรครูปแบบ (Form) เพลงประเภทเพลงเถา1. 2.3. 4.31. สัญลักษณจราจรใด ที่ผูขับขี่ยวดยานหามเขาโดยเด็ดขาด1. 2.3. 4.32. หากเปรียบเทียบศิลปะแบบ Abstract กับตัวอักษรตรงกับขอใดมากที่สุด1. การเขียนหวัดแกมบรรจง2. คัดลายมือ3. ลายมือชื่อ (ลายเซ็น)4. ตัวพิมพใหญ
 15. 15. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 15วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.33. ภาพนี้สัมพันธกับขอใด1. 2.3. 4.34. ภาพใดที่แสดงความรูสึกไมมั่นคง1. 2.3. 4.
 16. 16. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 16วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.35. ประติมากรรมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ ภาพนี้เปนรูปแบบศิลปะสมัยใด1. เมโสโปเตเมีย 2. กรีก3. โรมัน 4. ไบเซนไทน36. ภาพนี้แสดงความรูสึกขอใด1. สงบ 2. เคลื่อนไหว3. ขัดแยง 4. สับสนวุนวาย
 17. 17. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 17วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.37. ในสาระการเรียนรูเรื่องทัศนธาตุศิลปะ ในภาพนี้แสดงคุณคาซึ่งเกิดจากความเดนชัดดานใด1. รูปทรง – สี 2. สัดสวน – เสน3. รูปทรง – สัดสวน 4. สัดสวน – แสง – เงา
 18. 18. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 18วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.38. จากภาพสามารถมองเห็นเลข 1 2 3 ลักษณะการวางภาพขอใดใหความรูสึกเคลื่อนไหวมากที่สุด1. 2. 3. 4.1. 1 2. 23. 3 4. 439. ภาพนี้ใหความรูสึกตามขอใด1. ความรูสึกสับสน 2. ความรูสึกขัดแยง3. ความรูสึกหมุนวน 4. ความรูสึกลึกลับ
 19. 19. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 19วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.40. จากภาพขอใดคือชิ้นสวนที่ขาดหายไป1. 2.3. 4.41. จากภาพ แสดงถึงการจัดวางองคประกอบแบบใดมากที่สุด1. สมดุล (balance) 2. พื้นที่วาง (Space)3. สมมาตร (symmetry) 4. ตัดกัน (contrast)
 20. 20. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 20วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.42. สัตวใดที่เปนพาหนะของพระนารายณ1. ครุฑ2. หงส3. กินรี4. นาค43. King of Pop ตรงกับคําตอบในขอใด1. Elvis Presley2. Michael Jackson3. Bob Marley4. John Denver44. ขอใดตอไปนี้ใหสีแดง1. ขมิ้น2. ครั่ง3. ดอกคําฝอย4. ใบแมงลัก
 21. 21. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 21วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.45. ดนตรีในขอใดที่เกิดขึ้นตามสมัยนิยม มีความสัมพันธกับธุรกิจและบันเทิง1. Popular music2. Classic Pop music3. Broadway music4. Music Business46. คําวา “อุษาคเนย” หมายถึงกลุมประเทศใด1. ไทย เขมร ลาว2. จีน ญี่ปุน เกาหลี3. อินเดีย ลังกา ปากีสถาน4. มองโกเลีย อัฟกานิสถาน รัสเซีย47. ภูมิปญญาไทยนิยมนําดอกไมเพื่อมาลอยในน้ําสะอาด ใหกลิ่นหอมและนํามาผสมทําขนม นิยมใชดอกไมกลุมใด1. ดอกมะลิ กุหลาบ2. ดอกชมนาด ดอกบานไมรูโรย3. ดอกกระดังงา ดอกผักตบชวา4. ดอกดาวเรือง ดอกกลวยไม
 22. 22. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 22วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.48. ธรรมะขอใดที่ศิลปนควรปฏิบัติเปนพื้นฐานในการดํารงตน1. ศีล 52. อริยสัจ 43. พรหมวิหาร 44. อิทธิบาท 449. เชียงใหม : ดอยสุเทพบุรีรัมย : ปราสาทหินพนมรุงนครพนม : พระธาตุพนมลําพูน : ………………….1. วัดพระธาตุดอยกองมู2. พระธาตุลําปางหลวง3. วัดพระธาตุชอแฮ4. วัดพระธาตุหริภุญชัย50. “ยอมุมไมสิบสอง” เปนชื่อเรียกตรงตามขอใด1. บันได2. หลังคา3. เจดีย4. อุโบสถ
 23. 23. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 23วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.51. รูปทรงของหนาบันใหความรูสึกใด1. เบาลอย2. สดใส3. สงบนิ่ง4. มั่นคง52. ละครทางโทรทัศนเรื่อง “เปนตอ” จัดเปนรูปแบบการแสดงประเภทใด1. Situation Comedy2. Dark Comedy3. Melodrama4. Tragicomedy53. ขอใดคือการอธิบายคําวา “การแสดงอยางเปนธรรมชาติ” ไดชัดเจนที่สุด1. สมศักดิ์สวมบทบาทเปนตนไมในละครเวทีเรื่อง ฟาจรดทราย2. ในขณะที่แสดงอยูบนเวที สมศรี “น้ําตาไหล” เมื่อผงเขาตา3. สมลักษณ โกรธ สมศักดิ์ จนรองไหเพราะผิดคิวการแสดง4. สมบัติอยูในบทบาทของตัวละครถึงแมวาจะไมมีบทพูด และมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ชัดเจน
 24. 24. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 24วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.54. บัลเลต เกิดขึ้นที่ประเทศใด1. รัสเซีย 2. ฝรั่งเศส3. อเมริกา 4. อังกฤษ55. จากแผนภาพพื้นที่เวที ตอไปนี้ในบทบาทของผูแสดงที่ตองมีการแสดงฝมือดานการรายรําหรือเปนตัวเอก ควรออกมาแสดงที่พื้นที่สวนใด1. พื้นที่สวนหนา (1)2. พื้นที่สวนหนา (2)3. พื้นที่สวนหลัง (2)4. พื้นที่สวนหนา (3)(1)(1)พื้นที่สวนหลัง(2)พื้นที่สวนหนา(2) (3)(3)
 25. 25. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 25วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.จากโจทยใชตอบคําถามขอ 56 - 60เพลงเขมรไทรโยคบรรยายความตามไทเสด็จยาตร ยังไทรโยคประพาสพนาสณฑนองเอยเจาไมเคยเห็นไมไลหลายพันธุคละขึ้นปะปน ที่ชายชลเขาชะโงกเปนโตรกธารน้ําพุพุงซา ไหลฉาฉาดฉาน เห็นตระการ มันไหลจอกโครมมันดังจอกจอก จอกจอกโครมโครมน้ําใสไหลจนดูหมูมัศยา กี่เหลาหลายวายมาก็เห็นโฉมนองเอยเจาไมเคยเห็นยินปกษาซองเสียงเพียงประโคม เมื่อยามเย็นพยับโพยมรองเรียกรังเสียงนกยูงทอง มันรองโดงดัง หูเราฟง มันรองดังกระโตงหงมันดังกอกกอก กอกกอกกระโตงหง56. เพลงเขมรไทรโยค ทรงนิพนธโดยอาศัยทัศนียภาพ เมื่อครั้งเสด็จติดตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน ณ ที่ใด1. จังหวัดราชบุรี2. จังหวัดนครปฐม3. จังหวัดกาญจนบุรี4. จังหวัดจันทบุรี
 26. 26. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 26วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.57. จากบทพระนิพนธเพลงเขมรไทรโยค ในดานวรรณศิลปสามารถสะทอนอารมณความรูสึกดานใด1. จินตนาการจากความทรงจํา2. ชื่นชมในความงามจากธรรมชาติ3. ความเศราโศก จากนางอันเปนที่รัก4. เปนกุศโลบาย เพื่อใหประชาชนอนุรักษธรรมชาติ58. จากคําวา “มัศยา ปกษา” ตรงกับขอใด1. ผีเสื้อ ผึ้ง2. ผูหญิง นางเงือก3. ปลา นก4. กวาง นกยูง59. จากบทพระนิพนธ ถาทานเปนนักวาดภาพประกอบ (Illustrator) ทานคิดวาภาพจะตองประกอบดวยอะไรบาง1. น้ําตก ไหลเย็นเปนสายน้ํา ในปาสวย มองเห็นฝูงปลาและนกยูง2. ปาใหญ มีลําธารใสฝูงสิงสาราสัตว เสียงรองอื้ออึง3. เสียงน้ําตก เสียงนกรอง ฝูงปลาตื่นวายแหวกหนี4. หมาปามองนกยูงอยางลําพอง กระโดดขามลําธารไลติดตาม
 27. 27. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 27วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.60. จากบทพระนิพนธ ในแงความงามดานนาฏศิลปสามารถจัดระบําอะไรประกอบ เพลงเขมรไทรโยคไดอยางเหมาะสม1. ระบําผีเสื้อ2. ระบําเงือก3. ระบํากวาง4. ระบํานกยูง61. เครื่องดนตรีไทย ประเภทใดที่สามารถเลียนแบบเสียงปกษาไดอยางเหมาะสม1. ดีด2. สี3. ตี4. เปา62. ภาพจิตรกรรมไทยมีการแสดงรูปดานของภาพคน สอดคลองกับศิลปะใด1. ศิลปะบาโรกและโรโกโก2. ศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยา3. ศิลปะกรีก4. ศิลปะอียิปต
 28. 28. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 28วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.63. ขอใดไมใชลักษณะของศิลปะแบบโฟวิสม (Fauvism)1. ใชสีสดใสและรุนแรง2. สรางสรรครูปทรงอยางงายๆ3. เปนจิตรกรรมแบบเหมือนจริง4. เปนจิตรกรรมที่ใชสีน้ํามันเปนสวนใหญ64. คุณสมบัติของเนื้อสีคูใดที่แตกตางกัน1. สีน้ํามัน และ สีเทียน2. สีน้ํา และ สีอะคริลิก3. สีฝุน และ สีน้ํา4. สีชอลก และ สีเทียน65. “จินตนาการ ความฝน จิตวิทยา ความทรงจําในอดีต ความฝนเฟองถึงดินแดนหรือโลกแหงความฝนที่ไมมีอยูจริง และสภาวะจิตใตสํานึก” เหลานี้จัดเปนลักษณะของศิลปะประเภทใด1. ลัทธิจินตนิยม (Romanticism)2. ลัทธิสัจนิยม (Realism)3. ลัทธิเหนือจริง (Surrealism)4. ลัทธิดาดา (Dadaism)
 29. 29. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 29วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.66. ขอใด ไมได เปนองคประกอบสําคัญของอาคารประเภทโบสถ – วิหาร1. ซุมเรือนแกว – เรือนธาตุ2. สาหราย – รวงผึ้ง3. บัวเสาหลัก – ดาวเพดาน4. ชอฟา – ใบระกา – หางหงส67. สิ่งตอไปนี้ อะไรคือวัตถุสุนทรีย (Aesthetic object)1. จิตรกรรมของปกัสโซ2. ประติมากรรมพระพุทธชินราช3. ดอกทานตะวันที่ทุงทานตะวัน4. ภาพถายขาวดําพระอาทิตยตกดิน68. ผลงาน “ลงรักปดทอง” ไมเกี่ยวของกับศัพทใดตอไปนี้1. ภาพลายรดน้ํา2. หรดาล3. ตูพระธรรม วัดเซิงหวาย4. ยางสน
 30. 30. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 30วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.69. ฟนเซนต ฟาน ก็อก สรางสรรคผลงานจิตรกรรมโดยไดรับอิทธิพลจากงานภาพพิมพแกะไมจากประเทศใด1. ญี่ปุน2. จีน3. เกาหลี4. อินเดีย70. จากภาพที่กําหนดใหไมมีความเชื่อมโยงกับขอใด1. รูปรางซอนกัน และ ทับกัน2. รูปรางซอนกัน และ กลมกลืนกัน3. รูปรางขนาดซ้ํากัน และ แตกตางกัน4. รูปรางเหมือนกัน และ กลมกลืนกัน
 31. 31. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 31วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.71. ขอใดเปนโนตเดียวกันกับโจทย72. ขอใดตรงกับบันไดเสียง C# harmonic minor
 32. 32. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 32วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.73. ทรัยแอด Em , G+ , G มีโนตตัวใดเหมือนกัน1. E และ G2. G3. G และ B4. E และ B74. จากโจทยที่กําหนดเมื่อพลิกกลับจะไดขั้นคูในขอใด1. คู 5 Perfect2. คู 6 Minor3. คู 5 Major4. คู 3 Major
 33. 33. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 33วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.75. ขอใดมีคาของโนตไมตรงกับอัตราจังหวะที่กําหนด76. เสียงสายเปลาสายเอกของซออูสําหรับบรรเลงในวงเครื่องสายเครื่องเดียวตรงกับขอใด1. เสียงต่ําสุดมือลาง ของขลุยเพียงออ2. เสียงต่ําสุดมือลาง ของขลุยหลิบ3. เสียงต่ําสุดมือบน ของขลุยอู4. เสียงต่ําสุดมือบน ของขลุยเพียงออ77. การบรรเลงเพลงชา – สองไม – เร็ว – ลา เปนลักษณะของเพลงประเภทใด1. เพลงเรื่อง2. เพลงหนาพาทย3. เพลงเถา4. เพลงตับ
 34. 34. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 34วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.78. ขอใดเปนเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย1. บุหลัน2. บุหลันลอยเลื่อน3. ราตรีประดับดาว4. โสมสองแสง79. “กรอ” เปนวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดใด1. ซออู2. ขลุยอู3. กลองทัด4. ระนาดทุม80. เพลงหนาพาทยเพลงใดใชตอนสุครีพจัดทัพ1. กลม2. กราวใน3. ปฐม4. เชิดนอก
 35. 35. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 35วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.81. ขอใด คือ ภาพยนตรที่ Hollywood สรางมาจากละครเพลงชื่อดังของบรอดเวย1. Chicago2. The Da Vinci Code3. Casino Royal4. Memories of a Geisha82. จากรูปเปนการปฏิบัติการเตนบัลเลตทาใด1. Saute 2. Plie3. Arabesques 4. Grand Plie
 36. 36. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 36วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.83. นาฏศิลปภายในราชสํานักที่เกาแกซึ่งแตเดิมครูผูฝกไมสามารถจับตองตัวศิษยไดเปนนาฏศิลปแบบใด1. นาฏศิลปบาหลี2. นาฏศิลปยอกยาการตา3. นาฏศิลปสุมาตรา4. นาฏศิลปซุนดา84. นางสมพันธ โชตนา เปนศิลปนแหงชาติที่มีความเชี่ยวชาญดานใด1. นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ2. นาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง3. นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสาน4. นาฏศิลปพื้นบานภาคใต85. นางศูรปนขา เปนตัวละครในเรื่องใด1. ไชยเชษฐ2. รามเกียรติ์3. มณีพิชัย4. รถเสน
 37. 37. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 37วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.86. วงดนตรีที่เหมาะสมกับพิธีหลั่งน้ําสังขในงานมงคลสมรส คือขอใด1. วงปพาทยเสภา2. วงมโหรี3. วงปพาทยมอญ4. วงเครื่องสายชวา87. เพลงใดใชสําหรับการฝกพื้นฐานนาฏศิลป1. เพลงตนวรเชษฐ2. เพลงอธิษฐาน3. เพลงเชิญพระขวัญ4. เพลงชา เพลงเร็ว88. ละครเพลงบรอดเวยเรื่องใดที่ไดรับโครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ที่มาจากประเทศไทย1. King and I2. Sound of Music3. Miss Saigon4. Chicago
 38. 38. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 38วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.89. จากนิทานอีสปเรื่องเตากับกระตาย สอนใหรูวา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น” ขอความที่ขีดเสนใต หมายถึง หลักใดทางการละคร1. Need2. Theme3. Objective4. Plot90. แตเดิมเสภาไมมีการบรรเลงดนตรีประกอบ ตอมาไดมีการบรรเลงประกอบในสมัยรัชกาลใด1. รัชกาลที่ 12. รัชกาลที่ 23. รัชกาลที่ 34. รัชกาลที่ 4
 39. 39. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 39วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตอนที่ 2 ศักยภาพดานความคิดสรางสรรค : แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกันจํานวน 10 ขอ (ขอ 91 - 100 ) ขอละ 3 คะแนนสวนที่ 1 ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 91 - 95จงพิจารณาเลือกคําตอบจากขอมูล 6 หมวด ที่กําหนด(หมวด A B C D E และ F) หมวดละ 1 คําตอบ 2 คําตอบหรือ 3 คําตอบ ใหครบตามความตองการของโจทย จึงจะไดคะแนนสังคมเมืองปจจุบันในหลายภูมิภาคของไทย มีการขยายตัวและเติบโตทางกายภาพของเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะบางแหงมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเขตพื้นที่ตอเนื่องมาโดยลําดับจนกอใหเกิดการคัดคานและการประทวงเพื่อเรียกรองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลจากมลภาวะ (pollution) ในหลายลักษณะ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่มีสุขลักษณะตอผูอยูอาศัย ทั้งในปจจุบันและอนาคตการจัดสรางพื้นที่สีเขียวหรือการจัดสรางสวนสาธารณะในเขตเมือง และหรือเขตอุตสาหกรรม เพื่อเปนเขตกันชน หรือเปนปอดของเมืองขนาดใหญ นับวันจึงทวีความสําคัญและถูกนํามาจัดทําเปนโครงการเพื่อใหเปนแหลงพักผอน สันทนาการ และชวยสรางออกซิเจนใหกับพื้นที่โดยรอบ พรอมไปกับการจัดใหมีการออกแบบตกแตงภายในสวนดวยพืชพันธุไมนานาชนิด และการติดตั้งผลงานศิลปะขนาดเล็กใหญตามความเหมาะสม เพื่อชวยสรางความสุขทางกาย ทางใจไปพรอมกันดวยความสําคัญขางตน ทางสวนงานที่เกี่ยวของไดพิจารณาเห็นวาในป พ.ศ. 2555จะเปนปครบรอบ80ปของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตองการใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมและทัศนศิลป จึงมี “โครงการประติมากรรมสวนสาธารณะเพื่อเฉลิม
 40. 40. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 40วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย” ขึ้น โดยจัดใหมีการประกวดแบบโครงการฯ สําหรับเยาวชน และประชาชนผูสนใจทั่วไป ซึ่งผูสงผลงานเขารวมประกวดตองกําหนดรูปแบบรูปทรง เรื่องราวใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิอากาศ สถานที่ตั้ง วัตถุดิบ ความมั่นคงแข็งแรง และการใชสอย แสดงถึงการออกแบบรูปทรงไดอยางมีนัยสัมพันธกับบริบทขางตนไดอยางเหมาะสมโดดเดนและสมบูรณลงตัวรหัส ตัวเลือกหมวด A1 Installation2 Base relief3 High relief4 Sculpture in the round5 Sculpture garden6 Land art7 Media art
 41. 41. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 41วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.รหัส ตัวเลือกหมวด B1 เนินเขาและสวนดอกไม2 ที่ราบและทุงหญา3 ปาทึบเชิงเขา4 ริมน้ําชายเขา5 สนามหญา6 ริมหนาผา7 สวนสมุนไพรรหัส ตัวเลือกหมวด C1 อิฐมอญ2 ศิลาแลง3 ศิลา4 ดินเหนียว5 ทราย6 ไม7 สังกะสี
 42. 42. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 42วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.รหัส ตัวเลือกหมวด D1 การตกแตง2 ความมั่นคง3 ปองกันลมฝน4 บอกเวลา5 ใชเปนที่นั่งพักผอน6 ใชเปนเครื่องทดสอบแรงลม7 การปนปายรหัส ตัวเลือกหมวด E1 Organic form2 Abstract form3 Semi abstract form4 Realistic form5 Nature form6 Free form7 Idealistic form
 43. 43. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 43วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.รหัส ตัวเลือกหมวด F1 ชุมชน2 กลางเมือง3 จัตุรัสเมือง4 ชานเมือง5 เขตอุตสาหกรรม6 ชนบท7 ยานการคา91. ประติมากรรมตามโครงการตองเปนภูมิลักษณะของจุดศูนยกลาง (landmark)ผูชม ผูสัญจร สามารถมองเห็นประติมากรรมไดทุกตําแหนง รูปแบบลักษณะประติมากรรมควรมีลักษณะใด จงพิจารณาตัวเลือกจากหมวด A ใหเลือกสองคําตอบ และการเลือกตําแหนงภูมิประเทศที่ตั้งที่ใดเหมาะสมที่สุดโดยเลือกจากหมวด F
 44. 44. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 44วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.92. สิ่งแวดลอมสําหรับติดตั้งประติมากรรม ถาตองการใหสื่อความหมายถึงความเจริญกาวหนา ความมั่นคงถาวรของประชาธิปไตย พรอมไปกับเอกภาพในความหลากหลายของการดํารงอยูรวมกันของผูคนตางวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนหากคํานึงถึงแนวความคิดที่กลาวมาจงพิจารณาตัวเลือกจากหมวด B           การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนองคประกอบเสริม เนนคุณคาโดยรวมควรเปนขอใดจากตัวเลือกหมวด C และการสรางแบบจําลองใหเหมาะสมตามกระบวนการสรางสรรค ควรใชวัสดุใดจาก ตัวเลือกหมวด C93. จากตัวเลือกหมวด D การออกแบบ ตองการใหรูปทรงประติมากรรมกอคุณประโยชนดานใด ใหเลือกสามคําตอบ94. โครงการประติมากรรมในวาระครบรอบ 80 ปของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตองการใหรูปทรง สื่อถึงอุดมการณ ความมุงมั่นของประชาชนในการรวมกันพิทักษรักษารัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย สําหรับเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศอยางมั่นคง ถาศิลปนจะออกแบบเปนรูปหมูประชาชนรวมกันเชิดชูรัฐธรรมนูญ ความสมจริงของผลงานตนแบบควรมีรูปทรงแบบใด โดยเลือกจากหมวด E และถาตองการสื่อถึงแนวคิดเชิงอุดมคติ อุดมการณผานรูปทรงสัญลักษณตัวเลือกควรสอดคลองกับขอใด โดยเลือกจากหมวด E และกรณีการสรางสรรคเพื่อการนําเสนอผานสื่อการจัดวางติดตั้งดวยวัสดุและเทคโนโลยีอยางครอบคลุม รูปแบบผลงาน ควรเปนอยางไร โดยเลือกจากหมวด A
 45. 45. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 45วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.95. การจัดสรางพื้นที่สีเขียว หรือการจัดสรางสวนสาธารณะในกรณีอื่น พื้นที่บริเวณใดสมควรไดรับการพัฒนามากที่สุดโดยเลือกจากหมวด F และรองลงมาโดยเลือกจากหมวด F พื้นที่ตั้งสวนสาธารณะที่จะกอใหเกิดการสันทนาการ พักผอนหยอนใจแบบครบวงจรใหเลือกจากหมวด B
 46. 46. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 46วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.สวนที่ 2 จากเรื่องยอ “เงาะปา” ใชตอบคําถามขอ 96 - 100จงพิจารณาเลือกคําตอบจากขอมูล 7 หมวด ที่กําหนด หมวดละ 1 คําตอบใหครบทั้ง 3 หมวด ตามความตองการของโจทย จึงจะไดคะแนน
 47. 47. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 47วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.
 48. 48. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 48วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด G (ประเภทของบทเพลง)1. Opera2. Sonata3. Concerto4. Program music5. Grand ballet6. Emotional music7. Symphonyตัวเลือก ตัวเลือกหมวด H (เพลงประกอบ)1. คางคาวกินกลวย2. รองเง็ง3. กราวนอก4. เพลงเร็ว5. ลาวดวงเดือน6. เขมรไทรโยค7. เพลงแขกลพบุรี 2 ชั้น
 49. 49. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 49วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด I (ชุดรํา)1. ระบํานางก็อย2. ศรีวิชัย3. ตารีกีบัส4. ฉุยฉายฮเนา5. กราวเงาะ6. ฟอนมาลัย7. รําโนราหตัวเลือก ตัวเลือกหมวด J (ดนตรีไทย)1. ขลุยเพียงออ2. กลองแขก3. ฆองคู4. ระนาดเอก5. ซอสามสาย6. พิณน้ําเตา7. ปพาทยไมนวม
 50. 50. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 50วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด K (การแสดง)1. ละครหุน2. ละครใน3. มีลักษณะนิสัยบุมบาม ไรสติ4. ละครรวมสมัย5. ละครโศกนาฏกรรม6. การอบอุนรางกาย7. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกขตัวเลือก ตัวเลือกหมวด L (การประพันธ)1. โคลงสี่สุภาพ2. กาพยยานี 113. ราย4. รอยแกว5. กลอนบทละคร6. กาพยฉบัง 167. ฉันท
 51. 51. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 51วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด M (ชนเผา)1. กะเหรี่ยงโป2. มงเดอ3. มูเซอ4. ปกา-เกอะ-ญอ5. ซาไก6. โลเมอาขา7. ลาหูฌี96. จากเรื่องยอ “เงาะปา” ผูประพันธเพลงมีความประสงคจะใหบทประพันธเปนดนตรีบรรเลงบอกเลาเรื่องราวโดยคงไวซึ่งสําเนียงเพลงทางภาคใตของประเทศไทยและใชเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณพื้นบานของภาคใตรวมกับวงออรเคสตรา โดยเลือกคําตอบที่เหมาะสมที่สุดจากหมวด G หมวด H และหมวด J97. ในฉากที่สี่ของการแสดงละคร “เรื่องเงาะปา” ชาวบานเตรียมงานวิวาห เงาะทุกคนชวยกัน เตรียมงานที่จะประกอบงานวิวาห ลําหับเรงใหไมไผไปบอกซมพลาใหรีบพาเธอหนี เพื่อใหการแสดงครั้งนี้สมบูรณแบบใหเลือกคําตอบที่เหมาะสมที่สุดในหมวด H หมวด I และหมวด J
 52. 52. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 52วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.98. ขอใดแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงเรื่องราวในฉากที่ 8 เพื่อนําไปสรางสรรคการแสดงอยางเหมาะสมที่สุดในหมวด G หมวด H และหมวด K99. หากนํา เรื่องยอและโครงเรื่อง ที่กําหนดใหนําไปสรางสรรคละครในโรงเรียนระดับประถมศึกษา คําตอบใดเหมาะสมที่สุดในหมวด H หมวด I และหมวด K100. บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)เรื่องเงาะปามีลักษณะตรงกับขอใดที่สุดจากตัวเลือกหมวด K หมวด L หมวด M

×