Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

1,187 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
143
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

 1. 1. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)สอบวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553เวลา 13.00 - 16.00 น.กรุณาอ่านคาอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบคาอธิบาย1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ 11 ตัวเลือก จานวน 150 ข้อ (62 หน้า)รวม 300 คะแนน2. ให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษคาตอบว่าตรงกับตัวผู้สอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรง ให้แจ้งผู้คุมสอบเพื่อขอกระดาษคาตอบสารองกรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดาเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือกที่ต้องการในกระดาษคาตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคาตอบเดียว ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยดาแล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่4. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคาตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ5. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบเอกสารนี้ สงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยทาลายข้อสอบและกระดาษคาตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน
 2. 2. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 2วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.แบบปรนัย 4 และ 11 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว1. ขอใดที่เกี่ยวของกับปญหาเศรษฐกิจโลกในชวง 10 ปที่ผานมา1. สมตํา พิซซา 2. แซนวิช ซีซาสลัด3. ซูชิ มักกะโรนี 4. ตมยํากุง แฮมเบอรเกอร2. ขอใดมีลําดับความตองการซื้อสินคาไดถูกตองตามหลักการทางเศรษฐศาสตร1. NEEDS WANTS DEMANDS2. WANTS NEEDS DEMANDS3. NEEDS DEMANDS WANTS4. DEMANDS WANTS NEEDS3. ขาวเศรษฐกิจนิยมใชราคาสินคาเปนดัชนีคาครองชีพ ขอใดที่เปนดัชนีชี้วัดคาครองชีพของคนไทย1. ผักบุง ขาว 2. นม เนื้อหมู3. กระเทียม น้ํามันพืช 4. ไข บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป4. ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มกอตัวจากปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพ(Sub–Prime Mortgage) ในชวงเดือนสิงหาคม 2550 และขยายวงกวางสูยุโรปและเอเชีย ประเทศใดในเอเชียที่ไดรับผลกระทบเปนประเทศแรก1. จีน 2. ไทย3. ญี่ปุน 4. เกาหลี
 3. 3. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 3วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.5. ผลกระทบในขอ 4 ที่เกิดขึ้นเปนกระบวนการตอเนื่องจนเปนปรากฏการณวิกฤตเศรษฐกิจโลก เรียกวาอะไร1. โดมิโน2. อีโคโนมิค3. ทักษิโนมิค4. ฟาสทแทรค6. ขอใดเปนปจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน1. ทุนทางสังคม2. ทุนทางมนุษย3. ทุนทางเทคโนโลยี4. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ7. เศรษฐศาสตรสีเขียว (Green Economics) มีจุดมุงหมายใหเกิดผลลัพธในขอใดมากที่สุด1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ2. การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ3. การมีความสุขสมบูรณของสังคม4. การมีสวัสดิการความมั่นคงของมนุษย
 4. 4. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 4วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.8. บุคคลใดตอไปนี้ไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพประจําป 25521. นางฮิลลารี คลินตัน2. นายบารัค โอบามา3. นายนิโกลาส ซารโกซี4. นางแองเกลา แมรเคล9. “อันดนตรีมีคุณทุกอยางไป ยอมใชไดดังจินดาคาบุรินทร” จากขอความดังกลาวสะทอนวาดนตรีมีผลตอมนุษยในดานใดมากที่สุด1. รางกาย 2. สังคม3. อารมณ 4. สติปญญา10. ขอใดแสดงถึงสังคมที่ไดรับการพัฒนาที่ยั่งยืน1. มีสันติสุขในสังคม2. มีเทคโนโลยีทันสมัย3. มีความอุดมสมบูรณในสังคม4. ประชาชนในสังคมใฝรูใฝเรียน11. ขอใดเปนผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากประเทศเพื่อนบานมากที่สุด1. การคา 2. ศาสนา3. แรงงาน 4. วัฒนธรรม
 5. 5. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 5วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.12. ปจจัยใดที่ทําใหประเทศไทยมีความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรม1. เศรษฐกิจและการเมือง2. ความเชื่อและศาสนา3. สังคมเกษตรกรรม4. สภาพภูมิศาสตร13. สาเหตุใดสําคัญที่สุดที่ทําใหภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยการตอยอดทางภูมิปญญา1. ขาดการยกยองจากสังคม2. ขาดแคลนบุคลากรสืบตอ3. มีการพึ่งพิงจากภายนอกสูง4. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม14. ดัชนีชี้วัดความสุข (GNH) มีจุดเนนขอใด1. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง2. เนนความรับผิดชอบ3. ลดการใชเทคโนโลยี4. ลดคานิยมทางวัตถุ
 6. 6. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 6วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.15. โครงการใดของรัฐบาลที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม1. ตนกลาอาชีพ2. ชุมชนเขมแข็ง3. ชุมชนพอเพียง4. คายเยาวชนอาเซียน16. การพัฒนาเรื่องใดถือวาเปนพื้นฐานของสังคมที่ยั่งยืน1. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม2. การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม3. เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม4. การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ17. ขอใดคือแนวคิดสําคัญที่ทําใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวของอาเซียน1. การรักษาความมั่นคงของประเทศตางๆในอาเซียน2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศตางๆในอาเซียน3. ความเขาใจและความรวมมือของประเทศตางๆในอาเซียน4. การธํารงรักษไวซึ่งสิทธิมนุษยชนของประชากรในอาเซียน
 7. 7. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 7วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.18. การนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มีเปาหมายสูงสุดในขอใด1. การพัฒนาตน2. การอยูรวมกันอยางสันติสุข3. การมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม4. การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม19. ขอใดเปนลักษณะของสังคมมนุษยที่พึ่งตนเอง1. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ2. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับกฎเกณฑของสังคม3. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับการปกครอง4. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ20. การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมในขอใดที่เกิดขึ้นเฉพาะบางภูมิภาค1. น้ําแข็งละลาย 2. ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น3. ขาดแคลนน้ําสะอาด 4. ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง21. ปญหาสําคัญขอใดที่ทําใหนกเงือกลดจํานวนลงจนใกลสูญพันธุ1. ปาไมลดลง 2. การลาเพื่อการคา3. การจับนกมาเลี้ยง 4. การถูกลาจากสัตวอื่น
 8. 8. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 8วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.22. การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมประเภทใด เปนการเปลี่ยนแปลงระดับลึก1. น้ําแข็งละลาย2. ทะเลสาบน้ําเค็มตื้นเขิน3. ชั้นบรรยากาศถูกทําลาย4. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง23. ปญหาสิ่งแวดลอมในขอใดเปนตนเหตุสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมอื่นๆ1. โลกรอน2. ปาไมลดลง3. ประชากรลนโลก4. การเสียสมดุลทางธรรมชาติ24. จากกระแสความวิตกของมนุษยทั้งโลกที่เชื่อวา ป ค.ศ. 2012 จะเปนวันสิ้นโลกทานคิดวามีความเปนไปไดหรือไม เพราะเหตุใด1. เปนไปได เพราะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันรุนแรงเพิ่มขึ้น2. เปนไปไมได เพราะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันคอยๆเปนคอยๆไป3. เปนไปไมได เพราะขณะนี้มนุษยกําลังรวมมือกันในการแกปญหาอยางจริงจัง4. เปนไปได เพราะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง
 9. 9. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 9วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.25. ขอใดเปนแนวทางการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบันมากที่สุด1. ปรับแกกฎหมาย2. พัฒนาเทคโนโลยี3. ใหการศึกษาประชาชน4. ใชแนวทางวิทยาศาสตร26. กิจกรรมใดมีผลกระทบตอระบบนิเวศนอยที่สุด1. สองสัตว 2. พายเรือชมหิ่งหอย3. ใหอาหารลิงขางทาง 4. ทองเที่ยวไนทซาฟารี27. ขอใดมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด1. ตูเย็น 2. พัดลม3. เตาแกส 4. โทรทัศน28. กิจกรรมในขอใดที่นักเรียนสามารถชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมไดมากที่สุด1. ลดการบริโภค2. ใหความรูแกผูอื่น3. รวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม4. ใชเครื่องไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน
 10. 10. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 10วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.29. นักเรียนคิดวาจะสามารถชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางไร1. เก็บกลวยไมในปาไปขาย2. ปลูกผักสวนครัวกินเอง3. ใชน้ําประปารดตนไม4. ใชน้ําอยางประหยัด30. วัยรุนที่ติดยาเสพติดสวนใหญ มีสาเหตุมาจากขอใด1. อยากทดลอง 2. มีปญหาครอบครัว3. ผิดหวังกับความรัก 4. ลมเหลวในการเรียน31. ขอใดเปนองคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทในการตอตานความรุนแรงตอสตรี1. UNEP 2. UNICEF3. UNESCO 4. UNIFEM32. เหตุใดศาลปกครองจึงระงับโครงการสวนใหญ ใน 76 โครงการของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด1. ไมไดมีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม2. ไมไดใหคาชดเชยที่เปนธรรมแกประชาชน3. ไมไดใหประชาชนมีสวนรวม4. ไมไดทําประชาพิจารณ
 11. 11. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 11วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.33. ขอใดที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมมากที่สุด1. กินอุงตีนหมี2. เผาปาหาเห็ด3. บูชาศาลปูตา4. ดองหัวใจลิง34. ขอใดเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน1. แผนดินทรุด2. อุณหภูมิสูงขึ้น3. ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น4. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง35. ในกรณีที่จําเปนตองรับ stem cell จากบุคคลอื่น โอกาสที่รางกายจะสามารถรับstem cell ไดสูงที่สุดจากบุคคลในขอใด1. ลูก 2. พี่-นอง3. สามี - ภรรยา 4. ลูกพี่ – ลูกนอง36. ขอใดที่ไมใชแหลงของ Adult Stem Cell1. เลือดจากสายสะดือ 2. ฟนน้ํานม3. ตัวออน 4. ผิวหนัง
 12. 12. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 12วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.37. สารเคมีชนิดใดที่ทําใหตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ถูกประกาศใหเปนเขตพื้นที่ภัยพิบัติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 25521. โซเดียมไฮดอกไซด2. โซเดียมเปอรซัลเฟต3. แอมโมเนียมเปอรซัลเฟต4. แอมโมเนียมเปอรออกซีไดซัลเฟต38. สารที่รั่วไหลที่แหลมฉบังทําใหเกิดกาซที่มีกลิ่นเหม็นอยางรุนแรง ซึ่งสงผลทําใหเกิดอาการแพ มีผื่นขึ้นตามใบหนา ลําตัว และบางคนหายใจไมออก เนื่องจากมีกาซชนิดใดเกิดขึ้น1. ซัลเฟอรไดออกไซด2. โซเดียมไดออกไซด3. ซัลเฟอรออกไซด4. โซเดียมออกไซด39. การที่เรามองเห็นทองฟาเปนสีฟาในเวลากลางวันนั้นเนื่องจากปรากฏการณใด1. การหักเหของแสง2. การกระเจิงของแสง3. การสะทอนของแสง4. การเลี้ยวเบนของแสง
 13. 13. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 13วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.40. www.url.co.th นาจะเปนเว็บไซตของหนวยงานประเภทใดนอยที่สุด1. รัฐวิสาหกิจ2. บริษัทเอกชน3. องคการมหาชน4. สถาบันการศึกษา41. สถานที่ใดตอไปนี้มีความเหมาะสม สําหรับการตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร1. ทะเลทราย เพื่อปองกันมลพิษทางน้ํา2. ที่ปาเขา เพื่อดูดซับมลพิษทางอากาศ3. ที่หางไกลชุมชน เพื่อปองกันอุบัติภัย4. ใกลแหลงน้ํา เพื่อระบายความรอน42. การกระทําในขอใดไมจัดวาเปน e-commerce1. การสงโทรสาร2. การใชบัตรเครดิต3. การสงหนังสือพิมพ4. การสั่งซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต
 14. 14. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 14วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.43. ปจจัยใดที่มีความสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร1. ลมฟาอากาศ 2. ที่ดินและทุน3. ทุนและแรงงาน 4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีคําชี้แจง พิจารณาขอความจากขอ 44 - 45 แลวเลือกตอบจากตัวเลือก 1- 4 ดังนี้1. ขอความเปนจริง และเหตุผลที่นํามาสนับสนุนเปนจริง2. ขอความเปนจริง และเหตุผลที่นํามาสนับสนุนเปนเท็จ3. ขอความเปนเท็จ และเหตุผลที่นํามาสนับสนุนเปนจริง4. ขอความเปนเท็จ และเหตุผลที่นํามาสนับสนุนเปนเท็จ44. ผักและผลไมอยูในตูเย็นยอมสดกวาเมื่ออยูนอกตูเย็น เพราะความเย็นชวยยับยั้งเชื้อจุลินทรียที่ผักและผลไม45. ดอกไมสดที่ซื้อมาจากตลาดเปนเซลลที่ตายแลว เพราะถูกตัดจากตน46. ผลการวิจัยพบวา สาเหตุที่ครูเปนหนี้เนื่องจากเงินสวนใหญของครูหมดไปกับการรักษาภาพลักษณของตนเอง ขอใดเปนการใชจายเพื่อรักษาภาพลักษณที่สมเหตุสมผลที่สุด1. ซื้อเครื่องประดับ 2. ซื้อโทรศัพท3. ซื้อรถยนต 4. ซื้อบาน
 15. 15. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 15วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.47. นักเรียนจะดําเนินชีวิตอยางไรเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนหนี้1. รูกินรูใช 2. เลี้ยงดูปูเสื่อ3. กัดกอนเกลือกิน 4. ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน48. ผลการสํารวจพบวา ครูตองจายเงินเดือนสวนใหญใหกับสหกรณออมทรัพยจึงทําใหเงินเดือนไมพอใช และทําใหครูตองหาอาชีพเสริม อาชีพเสริมใดที่เหมาะสมกับครูมากที่สุด1. ทําขนมสงขาย2. รับติวขอสอบ3. ขายหวยออนไลน4. ขายสินคาเงินผอน49. หลักการดําเนินชีวิตที่พอแมควรสอนลูก ที่กําลังศึกษาอยูใหปฏิบัติ ยกเวน ขอใด1. ทําบัญชีรายรับรายจาย2. ออมเงินจากเงินคาขนมไปโรงเรียน3. ใหเงินลูกตอเมื่อลูกชวยทํางานบาน4. เปรียบเทียบราคาสินคากอนตัดสินใจซื้อ
 16. 16. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 16วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.50. หลักการสําคัญของสหกรณโรงเรียนคือขอใด1. ผูเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติตามประกาศของโรงเรียน2. จัดตั้งโดยความสมัครใจตามหลักการพึ่งตนเอง3. จํากัดความรับผิดชอบทางการเงินของผูถือหุน4. สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงตามจํานวนหุน51. โรงเรียนสองภาษา จะกอใหเกิดลักษณะวัฒนธรรมแบบใดมากที่สุด1. เอกวัฒนธรรมนิยม 2. วัฒนธรรมแกนกลาง3. อเนกวัฒนธรรมนิยม 4. วัฒนธรรมแบบหมอหลอมละลาย52. การพัฒนาวัฒนธรรมเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเรื่องใด1. การเมือง 2. เศรษฐกิจ3. เทคโนโลยี 4. ทรัพยากรมนุษย53. ขอใดเปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.25421. พอ แม ผูปกครองสอนลูกหลานที่บานโดยใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ2. พอ แม ผูปกครองสอนลูกหลานที่บานโดยใชหลักสูตรของตนเอง3. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น4. ผูเรียนเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองตองการ ซึ่งอาจจัดโดยพอ แม ผูปกครอง หรือหนวยงานอื่น ๆ
 17. 17. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 17วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.54. ขอใดคือเปาหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง1. การใช E-learning2. การสรางโอกาสทางการศึกษา3. การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน55. นโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการเนนการจัดกิจกรรมดานใด1. ปลอดโรค ปลอดภัย ประชาธิปไตย2. ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด3. คุณธรรมจริยธรรม ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด4. ปลอดยาเสพติด ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม56. ขอใดไมใชเปาหมายของนโยบาย คืนครูสูหองเรียน1. ทําใหผูจบปริญญาตรีมีงานทํามากขึ้น2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน3. นักเรียนไดรับการพัฒนามากขึ้น4. ลดภาระงานของครูผูสอน
 18. 18. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 18วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.57. จากคํากลาวที่วา “ครูควรสอนวิธีการหาปลาใหแกนักเรียน” เปนการเนนใหครูสอนนักเรียนใหเกิดการเรียนรูในเรื่องใด1. ทักษะกระบวนการ 2. การเห็นคุณคา3. การนําไปใช 4. ความรู58. การสอนที่เนนจําเนื้อหาไมเหมาะกับกลุมสาระการเรียนรูใดมากที่สุด1. คณิตศาสตร 2. วิทยาศาสตร3. สังคมศึกษาฯ 4. ภาษาไทย/ตางประเทศ59. ขอใดเปนสื่อที่สามารถตอบสนองแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)ไดอยางมีประสิทธิผลมากที่สุด1. หนังสือพิมพ 2. อินเตอรเน็ต3. วิดีทัศน 4. วิทยุ60. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญใชแนวคิดในเรื่องใดมากที่สุด1. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง2. การเรียนรูจากวิธีการที่หลากหลาย3. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพที่แตกตางกัน4. ผูเรียนทุกคนมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน
 19. 19. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 19วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.61. ขอใดคือเปาหมายของโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ1. สรางโอกาสทางการศึกษา2. เนนการมีสวนรวมของประชาชน3. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน62. หนวยงานใดทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของชาติ1. สกศ. 2. สกอ.3. สมศ. 4. สทศ.63. หนวยงานใดที่ทําหนาที่ควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพครู1. สถาบันคุรุศึกษา 2. สภาวิชาชีพครู3. สภาการศึกษา 4. คุรุสภา64. ขอใดเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการลดความไมเสมอภาคทางการศึกษา1. การใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น2. การพัฒนาทักษะวิชาการของครู3. การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม4. การกระจายครูที่มีคุณภาพ
 20. 20. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 20วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.65. ชุมชนใดที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติไดประกาศใหประเทศไทยไดรางวัลอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมประจําป 25521. ชุมชนวัดนครเนื่องเขต2. ชุมชนสามชุก3. ชุมชนอัมพวา4. ชุมชนกุฎีจีน66. จากการประเมินคุณลักษณะผูเรียนทุกระดับในรอบสอง พบวาคุณลักษณะดานใดของผูเรียนตองไดรับการพัฒนามากที่สุด1. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ2. ทักษะกระบวนการทํางาน3. ความรอบรูทางวิชาการ4. เจตคติและคานิยม67. ขอใดเปนจุดเดนที่สําคัญที่สุดของการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning1. การเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนปกติ2. การใหโอกาสเด็กดอยโอกาสที่ไมไดเรียนหนังสือ3. การเรียนรูแบบทุกที่ทุกเวลา4. การเรียนทางไกล
 21. 21. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 21วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.68. ขอใดไมเปน ตัวแบบของครูที่ดี1. แตงกายสุภาพ เรียบรอย2. เปนกันเองกับนักเรียน3. พูดถูกอักขระวิธี4. ประหยัด69. ผูที่จะไดรับใบประกอบวิชาชีพครู จะตองมีประสบการณดานการสอนเฉพาะสาขานั้นเปนระยะเวลาเทาใด1. ไมนอยกวา 6 เดือน2. ไมนอยกวา 7 เดือน3. ไมนอยกวา 1 ป4. ไมนอยกวา 2 ป70. ขอใดกลาวถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพครูไมถูกตอง1. สมศักดิ์ ขยัน อดทนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ2. สมพร มีน้ําใจใหเพื่อนครูยืมอุปกรณการสอน3. สมควร ยินดีตอเพื่อนครูที่ไดรับรางวัล4. สมศรี มุงมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ
 22. 22. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 22วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.71. ขอใดเปนวิชาชีพชั้นสูง1. นักธุรกิจ วิศวกร2. แพทย สถาปนิก3. นักการตลาด ทนายความ4. ครู นักวิชาการศึกษา72. ขอใดเปนลักษณะของครูที่ดี1. รับฟงเหตุผลและใฝรู2. ประหยัด และเอาใจใสนักเรียน3. ซื่อสัตย และรักนักเรียนเหมือนลูก4. เชื่อมั่นในตนเอง และสงเสริมนักเรียน73. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญที่ตองมีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร1. เพื่อใหเห็นความยากลําบากของการสรางชาติ2. เพื่อสรางความรู และความเขาใจที่ถูกตอง3. เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและรักชาติ4. เพื่อใหรูจักที่มาของวัฒนธรรม
 23. 23. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 23วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.74. ขอใดเปนบทบาทที่ครูไมควรปฏิบัติ1. ครูจอมขวัญเอาใจใสชวยเหลือศิษยอยางเสมอภาค2. ครูจินตนาอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมใหแกศิษย3. ครูสุเทพใหคะแนนเพิ่ม เนื่องจากเด็กชายดํามีมารยาทดี4. ครูสมศักดิ์รายงานขอมูลของศิษยใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง75. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเกือบทุกวิชา1. การขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ2. การขาดความรวมมือจากทุกภาคสวน3. การขาดผูบริหารที่มีภาวะผูนํา4. การขาดแคลนงบประมาณ76. เด็กชายชัยชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร และมักจะตอบคําถามที่ครูถามอยางรวดเร็วเสมอ จนเพื่อนๆ ในหองไมมีโอกาสไดคิดและตอบคําถามเลย ครูผูสอนควรจะพูดอยางไร1. นอกจากคําตอบนี้แลว เธอมีคําตอบอื่นเพิ่มอีกไหม2. เธอตอบถูกแลว คนอื่นยังมีวิธีคิดอื่นอีกไหม3. ครูรูวาเธอเกง ใหเพื่อนๆ ไดตอบบางนะ4. เธอตอบไมถูกนะ ตอบใหมอีกครั้งสิจะ
 24. 24. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 24วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.77. กิจกรรมในขอใดสงเสริมการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูของผูเรียนมากที่สุด1. การทําการบาน2. การทําใบงาน3. การทําโครงงาน4. การทําการทดลอง78. กิจกรรมใดที่ครูแนะแนวไมจําเปนตองจัดใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 61. จัดทําแผนพับการสอบเขามหาวิทยาลัย2. เชิญรุนพี่มาเลาประสบการณ3. แนะนําเว็บไซตของ สทศ.4. จัดคลินิกแนะแนว79. ครูลักษณะใดที่สงเสริมการคิด1. อบอุน และอิสระ2. ควบคุม และอบอุน3. อิสระ และจริงจัง4. เขมงวด และจริงจัง
 25. 25. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 25วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.80. ขอใดเปนวัตถุประสงคหลักของการทดสอบ O- NET1. เพื่อความยุติธรรมในการประเมินผลนักเรียน2. เพื่อเปนขอมูลประกอบการสอบเขามหาวิทยาลัย3. เพื่อเปนมาตรฐานในการประเมินผูเรียนตามหลักสูตร4. เพื่อใหมีมาตรฐานกลางของการสอบเขามหาวิทยาลัย81. ผลวิจัยตอเนื่องตลอด 30 ป ทําใหทราบวาหนูในหองปฏิบัติการทดลองจะเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมที่ปราศจากความเครียด ถาทานเปนครูควรทําสิ่งใด1. จัดกิจกรรมที่ทาทายและสนุกสนาน2. จัดหองเรียนใหสะอาด สวยงาม3. กอนเรียนใหนักเรียนนั่งสมาธิ4. จัดสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย82. เรื่องเลาของใครนาเชื่อถือที่สุด1. สุนัยเลาเรื่องมนุษยตางดาวจากการไปชมภาพยนตร2. วิภาเลาเรื่องตํานานนางอุทัยเทวีจากการอานเมื่อวานนี้3. นิสาเลาเรื่องสุนัข 5 ขา จากการรับฟงการบอกเลาของคุณแม4. อุทัยเลาเรื่องตํารวจจับขโมยที่หางสรรพสินคาจากการพบเห็น
 26. 26. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 26วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.83. ขอใดเปนคําถามที่ผูตอบตองใชความสามารถในการจําแนกแยกแยะ1. สวนประกอบของกวยเตี๋ยวผัดไทยมีอะไรบาง2. เครื่องปรุงรสกวยเตี๋ยวผัดไทยมีอะไรบาง3. กวยเตี๋ยวผัดไทยเกิดขึ้นไดอยางไร4. จะทํากวยเตี๋ยวผัดไทยไดอยางไร84. บริเวณรอบๆ ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาที่ยากจนแหงหนึ่งเต็มไปดวยกอนหินเล็กใหญจํานวนมาก สิ่งใดที่สะทอนถึงความคิดสรางสรรคมากที่สุด1. การใชกอนหินนับจํานวน2. การใชกอนหินเปนโตะเรียน3. การใชกอนหินแทนกระดาษ4. การใชกอนหินสลักชื่อโรงเรียน85. จากบริบทในศูนยการเรียนขอ 84 พบวามีปญหาในเรื่องการเลี้ยงปลาเพื่อประกอบอาหารกลางวัน เนื่องจากพื้นหินไมสามารถเก็บกักน้ําได ขอใดมีความเปนไปไดมากที่สุดในการเลี้ยงปลา1. หาดินมาอุดรองหินบริเวณที่ทําบอปลา2. ใชพลาสติกปูบริเวณที่ทําบอปลา3. เลี้ยงปลาในภาชนะเทาที่หาได4. หาปูนขาวมาโรยกนบอปลา
 27. 27. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 27วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.86. เมื่อนําลูกบาศกที่เทากันมาซอนกัน 36 ลูก แลวทาสีทั้ง 6 ดาน สรุปไดดังนี้ก. ลูกบาศกทาสี 1 ดาน มี 8 ลูกข. ลูกบาศกทาสี 2 ดาน มี 16 ลูกค. ลูกบาศกทาสี 3 ดาน มี 16 ลูกง. ลูกบาศกไมถูกทาสีเลย มี 2 ลูกขอใดสรุปไดถูกตอง1. ก และ ข 2. ก และ ค3. ข และ ง 4. ค และ ง87. สระวายน้ําเปดบริการสําหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ถาสมัครเปนสมาชิกตองเสียคาบํารุงปละ 200 บาท และเสียคาใชสระน้ําครั้งละ 20 บาท สําหรับบุคคลทั่วไปเสียเฉพาะคาใชสระน้ําครั้งละ 30 บาท ถาตองการใชบริการของสระน้ําใน 1 ปขอใดถูกก. ถาลงสระน้ํา 20 ครั้ง เสียคาใชจายทั้ง 2 ประเภทเทากันข. ถาลงสระน้ํานอยกวา 20 ครั้งสมัครเปนประเภทสมาชิกดีกวาค. ถาลงสระน้ํามากกวา 20 ครั้ง สมัครประเภทบุคคลทั่วไปดีกวาเพราะเสียคาใชจายนอยกวา1. ก ข ค 2. ข ค3. ค 4. ก
 28. 28. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 28วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.88. พิจารณาขอความที่กําหนดใหตอไปนี้ก. E20 เปนน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วผสมกับเอทานอลในอัตราสวนเบนซิน 80 : เอทานอล 20ข. การเผาไหมของ E20 มีความสมบูรณกวาน้ํามันเบนซินปกติค. การใช E20 ไมทําใหเกิดความสึกกรอนของทอสงน้ํามันและถังน้ํามันง. การใช E20 ชวยลดปริมาณคารบอนไดออกไซด และสารไฮโดรคารบอนไดขอใดกลาวไดถูกตองทั้งหมด1. ขอ ก , ข และ ค 2. ขอ ก , ข และ ง3. ขอ ข , ค และ ง 4. ขอ ก , ค และ ง89. ครูที่มีคุณภาพตองมีองคประกอบดานใดก. แนนในเนื้อหาวิชาข. เชี่ยวชาญการสอนค. ใจดีง. ประสบการณการสอนมาก1. ก และ ข2. ก และ ค3. ก และ ง4. ข และ ค
 29. 29. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 29วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.90. สุนิสาและเพื่อนไดรับมอบหมายจากครูใหจัดทํารายงานพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวันพอแหงชาติ สุนิสาในฐานะหัวหนากลุมจะตั้งคําถามอยางไรเพื่อใหเพื่อนๆ ชวยคิดวางแผน ขอใดจัดเรียงลําดับคําถามจากขอ ก-ง ไดเหมาะสมที่สุดก. เราจะทราบไดอยางไรวาขอมูลที่ไดนาเชื่อถือข. เราควรนําเสนอขอมูลในรูปแบบใดค. เราจะหาขอมูลไดจากแหลงใดบางง. ขอมูลใดสําคัญ และครอบคลุม1. ก ค ง ข2. ข ก ค ง3. ค ก ง ข4. ง ก ข ค
 30. 30. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 30วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.คําชี้แจง จากสถานการณ ใหตอบคําถามขอที่ 91 - 93“ครูลัดดาไดรับการบอกกลาวจากเพื่อนครูวา หองเรียนชั้น ม.2/1 ที่ครูลัดดาเปนครูประจําชั้นมีขยะหลังหอง สงกลิ่นเหม็นมาก”91. ครูลัดดาควรทําอยางไร เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว1. นําปญหานี้ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายในชั่วโมงโฮมรูม2. ขอความรวมมือจากผูปกครองและคณะกรรมการหอง3. ขอความชวยเหลือจากเพื่อนครูที่สอนนักเรียนหองนี้4. เรียกหัวหนาหองมาซักถามและใหจัดทีมงานใหม92. ครูลัดดาควรใชวิธีใดเพื่อหาทางแกปญหา1. ใหนักเรียนนําเสนอแนวทางแกไขเปนรายบุคคล2. ใหนักเรียนที่เปนตัวแทนกลุมรวมกันแกปญหา3. ใหนักเรียนเกงรวมกันแสดงความคิดเห็น4. ใหนักเรียนระดมสมองเปนกลุมยอย
 31. 31. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 31วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.93. ครูลัดดาควรติดตามประเมินผลการแกปญหาเรื่องดังกลาวอยางไร โดยใชวิธีการจากขอ ก - งก. ดูการเปลี่ยนแปลงของหองข. พูดคุยสนทนากับนักเรียนค. สัมภาษณเพื่อนครูง. สอบถามความคิดเห็นของผูปกครอง1. ข ค ง2. ก ข ค3. ก ค ง4. ก ข ง
 32. 32. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 32วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.94. ในระหวางปดภาคการศึกษา นักเรียนตองการที่จะสมัครเปนผูสงหนังสือพิมพโดยตองกรอกคุณสมบัติที่สําคัญเพียง 3 อยาง ขอใดเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดก. เปนคนถนัดซายข. เรียนวิทยาศาสตรไดดีค. มีสุขภาพดีง. อายุ 18 ปจ. เปนนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนฉ. เปนคนในทองถิ่นช. ขับขี่รถจักรยานยนตได1. ค ฉ ช 2. ก ค จ3. ค ง ช 4. ข ค ง95. ขอมูลจากขอ ก-จ ขอใดเปนเหตุและผลกันก. เขาไปพรอม ๆ กับเพื่อนข. เขาไมเขาเรียนค. เขาไปเดินเที่ยวหางง. เขากลับบานชาจ. เขาถูกอาจารยเรียกพบ1. ค ง 2. ข จ3. จ ก 4. ง ข
 33. 33. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 33วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาขอความในขอ ก-ง แลวตอบคําถามขอ 96 - 98ก. อิทธิพลครอบงํานี้ก็คือความเปนตัวตนที่พวกเราไดใหความสําคัญแกมันอยางมากมายมหาศาลและนากลัว แตความรูสึกตัวคือจุดเริ่มตนแหงอิสรภาพจากอิทธิพลครอบงําข. แนนอนวาโรงเรียนจะเปนสถานที่ที่บุคคลเรียนรูถึงความเปนทั้งหมดหรือความเปนเอกภาพแหงชีวิต ถึงแมวาความเปนเลิศทางวิชาการก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง แตโรงเรียนตองมีอะไรมากกวานั้นค. จากจุดนี้พวกเขาจะเริ่มคนพบอิทธิพลหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ครอบงําหรือกําหนดชีวิตของพวกเขา และจะเห็นวาอิทธิพลเหลานี้บิดเบือนการคิดของเขาอยางไรบางง. โรงเรียนจะตองเปนสถานที่ที่ทั้งผูสอนและผูเรียนรวมกันสํารวจสืบคน ไมเพียงแตเรื่องของโลกภายนอกหรือโลกของความรูเทานั้น แตสํารวจสืบคนเขาไปในโลกของจิตใจทั้งความคิดและพฤติกรรมของตนเองดวย96. ขอใดที่เรียงลําดับสาระไดสมบูรณที่สุด1. ก – ค – ง – ข2. ข – ก – ค – ง3. ข – ง – ค – ก4. ง – ค – ก – ข
 34. 34. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 34วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.97. โรงเรียนตองเปนอะไรมากกวานั้น มากกวานั้นหมายถึงขอใด1. โรงเรียนเปนแหลงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม2. ผูสอนและผูเรียนรวมสืบคนความรูรวมกัน3. โรงเรียนเปนแหลงสะทอนโลกภายนอก4. ผูสอนไมครอบงําผูเรียน98. ขอใดเปนอิทธิพลที่ครอบงําและบิดเบือนความคิดของครูและนักเรียนมากที่สุด1. ความไมยึดติดตํารา2. ความไมหลุดพนจากอัตตา3. ความไมบิดเบือนความเปนจริง4. ความไมสืบคนในโลกของจิตใจ
 35. 35. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 35วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.99. มานะควรใชขอมูลใดในขอ ก - ช ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาและ/หรือคณะในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยเพื่อใหมีโอกาสไดรับการคัดเลือกมากที่สุดก. GPAข. สถิติในการสมัครของปที่ผานมาค. ความมีชื่อเสียงของสาขาและ/หรือคณะที่เลือกง. ความถนัดจ. ความชอบฉ. จํานวนที่ประกาศรับช. โอกาสในการประกอบอาชีพ1. ก ข ค จ ฉ2. ก ข ง จ ฉ3. ก ค ง จ ช4. ข ง จ ฉ ช
 36. 36. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 36วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.100. ในชั่วโมงวิทยาศาสตร ครูฝกใหนักเรียนแบงกลุมไปศึกษาคนควาหาความจริงแตละกลุมรายงานผลดังนี้กลุม 1 กลองกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมี 3 แบบ คือ แบบลูกบาศก แบบหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และดานขาง 4 ดาน เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาและดานตรงขามเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 3 คูกลุม 2 พีระมิด ที่มีฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดานขางเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมยอดกาง มุมละ 90 องศากลุม 3 ถานําเชือก 1 เสน มาขดเปนรูปตางๆ เชือกรูปวงกลมจะมีพื้นที่มากที่สุด แตถาขดเปนรูปสี่เหลี่ยม รูปที่มีพื้นที่มากที่สุดคือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลุม 4 ถารูปสามเหลี่ยม 2 รูปที่ดานเทากัน 2 คู และมีมุมเทากัน 1 มุม (ด.ด.ม.)สามเหลี่ยม 2 รูปจะเทากันทุกประการนักเรียนคิดวา รายงานผลในกลุมใดถูกตอง1. กลุม 1, 2, 3, 42. กลุม 2, 3, 43. กลุม 1, 34. กลุม 1, 4
 37. 37. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 37วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.คําชี้แจง จากขอความตอไปนี้จงตอบคําถามขอ 101 - 103ครูผูสอนระดับประถมศึกษาตอนตนจํานวน 5 คน ของโรงเรียนแหงหนึ่ง ทางโรงเรียนกําหนดวาจะตองสอนคนละ 2 วิชา จาก 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตรวิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวาครูคนที่ 1 สอนวิชาวิทยาศาสตร และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมครูคนที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแตไมใชวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมครูคนที่ 3 สอนวิชาคณิตศาสตรและวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแตไมใชวิชาวิทยาศาสตรครูคนที่ 4 สอนวิชาเหมือนกับครูคนที่ 2ครูคนที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร101. วิชาใดที่มีจํานวนครูสอนมากที่สุดและนอยที่สุดตามลําดับ1. คณิตศาสตร และ ภาษาไทย2. วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ3. ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร4. ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 38. 38. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 38วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.102. ขอใดกลาวไดถูกตอง1. วิชาที่มีจํานวนครูสอนเทากันมี 4 วิชา2. วิชาภาษาไทยมีครูสอนนอยกวาวิชาคณิตศาสตร3. วิชาภาษาอังกฤษมีครูสอนมากกวาวิชาสังคมศึกษาฯ4. วิชาที่มีจํานวนครูสอนเทากันคือ วิชาคณิตศาสตร และวิชาสังคมศึกษาฯ103. ครูคนใดบางที่ไมไดสอนวิชาวิทยาศาสตร1. ครูคนที่ 1 และ 32. ครูคนที่ 2 และ 33. ครูคนที่ 3 และ 44. ครูคนที่ 3 และ 5104. ในหองเรียนคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูนิภาเปนผูสอนที่มีความตั้งใจสอนและเปนมิตรกับนักเรียน นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี สงการบานเปนประจําแตในสัปดาหนี้โรงเรียนมีงานกีฬาสี ครูนิภาพบวามีนักเรียนสงการบานเพียงรอยละ 40 อะไรนาจะเปนสาเหตุสําคัญของปญหา1. เนื้อหายาก2. การบานมากเกินไป3. นักเรียนทํากิจกรรมอื่น4. นักเรียนอานหนังสือเตรียมตัวสอบ
 39. 39. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 39วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.105. จากขอ 104 ถาทานเปนครูนิภา ควรเรียงลําดับวิธีดําเนินการแกปญหาจากขอ ก-ง อยางไรก. สะทอนผลข. วิเคราะหหาสาเหตุค. หาแนวทางแกไขง. ดําเนินการแกไข1. ก ข ค ง2. ข ค ง ก3. ค ก ข ง4. ง ก ข ค106. การอบรมบมนิสัยใหศิษยนั้น เพียงแควันละนาทีก็ดีถมศิษยจะดีมีชื่อหรือลมจม อาจเปนเพราะอบรมหนึ่งนาที(มล. ปน มาลากุล)ขอใดเปนสาระสําคัญของบทกลอนดังกลาวขางตน1. การอบรมทุกวันจะทําใหนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได2. เวลาทุกนาทีเปนสิ่งมีคาที่ครูจะใชใหเปนประโยชน3. ครูตองอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเกงและดีดวย4. การอบรมเปนหนาที่ของครูทุกคน
 40. 40. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 40วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.107. “นักเรียนสวนใหญเขาใจผิดวาดานขางของปริซึม เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแตในความเปนจริงตองเปนรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน”ขอใดเปนวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด1. คิดสรางแบบจําลอง2. ใหนักเรียนเกงอธิบายใหเพื่อนฟง3. ถามเพื่อนครูที่เกงในการสรุปเรื่องนี้4. คนหารูปในหนังสือเรียนที่มาจากสํานักพิมพตางๆ108. “คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหนึ่งมีนโยบายที่จะจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น”ทานคิดวาคณะกรรมการควรจัดลําดับความสําคัญของเกณฑการพิจารณาอยางไรจึงจะสอดคลองกับปรัชญาของโรงเรียนที่วา “คุณธรรมนําความรู ”1. มีภาวะผูนํา เรียนดี ซื่อสัตย2. ซื่อสัตย มีจิตอาสา เรียนดี3. เรียนดี ซื่อสัตย มีความสามารถ4. มีจิตอาสา มีภาวะผูนํา มีความสามารถพิเศษ
 41. 41. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 41วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.109. เด็กหญิงอรพรรณไดรับคําชื่นชมจากเพื่อนและครูวาเปนคนที่มีความคิดไมเหมือนคนอื่น วันหนึ่งเธอเห็นชายกลางคนถือหนังสือพิมพบังหนาโดยตัวอักษรกลับหัวขอความใดควรเปนความคิดของอรพรรณ1. ชายคนนั้นเปนคนตาบอด2. ชายคนนั้นใชหนังสือพิมพเพื่อบังแดด3. ชายคนนั้นใชหนังสือพิมพหลบบางคน4. หนังสือพิมพอาจกลับหัวเฉพาะหนาแรก110. ในชั่วโมงดนตรีครูเดชาสังเกตเห็นวาเด็กหญิงกนกพรไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนในกลุมเพราะเปาขลุยผิดจังหวะอยูเสมอ ครูเดชาควรใชวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดเพื่อใหเด็กหญิงกนกพรมีพัฒนาการในการเปาขลุย1. สอนเด็กหญิงกนกพรนอกเวลา2. ใหเด็กหญิงกนกพรไปฝกซอมที่บาน3. หาเพื่อนมาชวยสอนเด็กหญิงกนกพร4. ใหคําปรึกษาเพื่อใหเด็กหญิงกนกพรหาทางแกปญหาดวยตนเอง
 42. 42. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 42วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.111. ครูชูชาติไดบรรจุไปเปนครูที่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีครูประจําการเพียง2 คน ครูชูชาติซึ่งตองรับผิดชอบสอนทั้งนักเรียนชั้นป.1 และ ป.2 ควรทําอยางไรจึงจะสรางโอกาสในการเรียนรูไดมากที่สุด1. สอนรวมชั้น2. สลับหองสอน3. ใชสื่อ CD ชวยสอน4. ใหเด็กโตชวยเด็กเล็ก112. อาจารยบุปผาเปนอาจารยอาวุโส มีประสบการณการสอนสังคมศึกษามายาวนาน มีความรู ความถนัดในเรื่องที่สอนเปนอยางดี มีลูกศิษยที่จบการศึกษาไปแลวประสบความสําเร็จเปนจํานวนมาก อาจารยบุปผาเปนอาจารยที่มีการติดตอกับลูกศิษยโดยการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และยังใชคอมพิวเตอรชวยสอน และคนควาทางอินเตอรเน็ตทานคิดวาอาจารยบุปผาเปนตัวอยางใหกับลูกศิษยในขอใด1. มีความรักและเมตตาตอศิษย2. เขาใจและยอมรับนับถือผูอื่น3. รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง4. รักและซื่อสัตยตอวิชาชีพ
 43. 43. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 43วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.คําชี้แจง จากขอความตอไปนี้ จงตอบคําถามขอ 113 - 114ครูสมศรีแตงงานหลังจากเขารับราชการครูมาแลว 5 ป ครูสมศรีมีลูกคนแรกหลังแตงงานได 2 ป ครูสมศรีมีลูก 3 คน แตละคนอายุหางกัน 2 ป ขณะนี้ลูกทั้ง 3 คนมีอายุรวมกันเทากับ 24 ป และอีก 21 ป ครูสมศรีจะมีอายุครบ 60 ป113. ปจจุบันลูกคนโตอายุกี่ป1. 82. 103. 124. 14114. ครูสมศรีเริ่มรับราชการครูเมื่อมีอายุกี่ป1. 222. 243. 274. 29
 44. 44. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 44วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.115. “ อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนาถาบุคคลไดรับการอบรมบมนิสัย ใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลธรรม เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว เมื่อเติบใหญขึ้น พลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได ก็โดยตองมีพลเมืองดีดั่งวานี้”(พระราชดํารัส ในพิธีเปดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลางวันที่ 28 มกราคม 2495 )คุณธรรมขอใดที่สะทอนถึงความเปนพลเมืองดี ที่สอดคลองกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว1. วินัย2. อดทน3. กตัญู4. สุภาพ116. “กีฬาไทยที่บรรพชนไทยคนคิดและถายทอดมาสูลูกหลาน บางชนิดกลายเปนตํานานและความทรงจํา ...” ปญหาจากขอความดังกลาวเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด1. ขาดผูทรงภูมิปญญาในการถายทอด2. ขาดการถายทอดผานสื่อประเภทตางๆ3. ขาดความรูดานภาษาที่ใชสื่อสารและทําความเขาใจ4. เอกสารตําราที่บันทึกขอมูลไวชํารุดและสูญหายไป
 45. 45. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 45วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.117. “ป พ.ศ. 2463-2465 ภาษาจีนกลางเปนที่แพรหลายทางโรงเรียนจึงไดเปลี่ยนระบบการสอนจากภาษาแตจิ๋วเปนภาษาจีนกลาง ป พ.ศ.2470 เปนยุคที่การศึกษาของโรงเรียนจีนเฟองฟูเปนอยางยิ่ง โดยมีการสอนภาษาจีนกลางอยางแพรหลายและกวางขวาง”จากขอความดังกลาวเนนดานใด1. วิธีสอนภาษาจีน2. การศึกษาภาษาจีน3. ระบบการสอนภาษาจีน4. การจัดการศึกษาของโรงเรียนจีน118. กุลจิราเปนนักศึกษาปที่ 5 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ตองออกฝกสอนในโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ในสัปดาหแรกของการฝกสอนกุลจิราพบวานักเรียนชั้น ป.3 ไมสนใจเรียนและไมกลาแสดงออก กุลจิราไมควรทําสิ่งใด1. ใชเกมหรือเพลง2. ใหนักเรียนไดปฏิบัติ3. ใชบัตรคําและบัตรภาพ4. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
 46. 46. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 46วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.119. แกวกับกรเปนเพื่อนสนิทกัน แกวเกงวิทยาศาสตร กรเกงทางดานศิลปะ ถาในเทอมนี้มีชิ้นงานที่ตองทํา ไดแกโครงงานวิทยาศาสตรและโครงงานทางศิลปะ ทั้ง 2 คนตกลงทํารายงานรวมกันทั้ง 2 วิชา ทานคิดวาทั้งสองคนควรวางแผนการทํางานอยางไร จึงจะเกิดการเรียนรูมากที่สุด1. กรชวยจัดทํารูปเลมรายงานโครงงานวิทยาศาสตร2. แกวทําโครงงานวิทยาศาสตร กรทําโครงงานศิลปะ3. แกวและกรชวยกันทําโครงงานทั้ง 2 ชิ้นทุกขั้นตอน4. แกวทําโครงงานศิลปะ กรทําโครงงานวิทยาศาสตรคําชี้แจง ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 120 - 121กบ ไก กอยและกลอย ไดไปซื้ออุปกรณเครื่องเขียนในรานแหงหนึ่ง พบวา กบใชเงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกวากอย ไกใชเงินซื้อเครื่องเขียนไปมากกวากลอยและกอย แตนอยกวากบ กอยไมใชเปนผูที่ใชเงินซื้อเครื่องเขียนนอยที่สุด120. ใครที่ใชเงินมากที่สุดเพื่อซื้อเครื่องเขียน1. กลอย2. กอย3. กบ4. ไก
 47. 47. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 47วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.121. ขอใดเรียงลําดับผูที่ใชจายเงินซื้อเครื่องเขียนจากมากไปนอยไดถูกตอง1. ไก กบ กอย กลอย2. กบ ไก กอย กลอย3. กบ ไก กลอย กอย4. ไก กบ กลอย กอย122. นายมั่งมีกับนางศรีสุขเปนพอแมที่ตองการวางอนาคตที่ดีแกลูกๆ เพื่อใหลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง สามารถรักษาที่นา บานและทรัพยสินของครอบครัวไวไดอยางยั่งยืน นักเรียนจะแนะนํานายมั่งมีกับนางศรีสุขใหตัดสินใจอยางไรจึงจะบรรลุตามแผนอนาคตที่ตั้งไว1. ฝากเงินออมทรัพยใหลูกในระยะยาว2. ใหลูกไดรับการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพ3. ซื้ออสังหาริมทรัพยจากโครงการที่นาเชื่อถือ4. ตั้งบริษัทเพื่อรองรับการประกอบอาชีพอิสระสําหรับลูก
 48. 48. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 48วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.123. ปจจุบันมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมของตุนปากเปด ซึ่งออกลูกเปนไข มีพิษ มีหางเหมือนตัวบีเวอรและมีปากเหมือนเปด ผลการวิจัยพบวาตุนปากเปดมียีนที่สรางโปรตีนเพื่อผลิตไข ยีนมีพิษซึ่งลักษณะคลายพิษของงู และมียีนพิเศษเฉพาะตุนปากเปดที่ไดกลิ่นของเหยื่อจากใตน้ํา (ที่มา: นิตยสารอัพเดท ปที่24 กันยายน 2552)จากขอความขางตน ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับยีนของตุนปากเปด1. มียีนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม2. มียีนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และสัตวเลื้อยคลาน3. มียีนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา4. มียีนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา และสัตวเลื้อยคลาน124. จากขอ 123 ขอใดเปนประโยชนจากการศึกษาเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมของตุนปากเปด1. เพื่อผลิตยาตานไวรัส2. เพื่อผลิตยาตานแบคทีเรีย3. เพื่อผลิตยาระงับปวดและยาปฏิชีวนะ4. เพื่อผลิตยาระงับปวดและปลายประสาท
 49. 49. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 49วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.125. จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรสวีเดน พบวา ผูที่ใชโทรศัพทมือถือกอนอายุ 20 ปมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเปน 5 เทาที่จะเปนเนื้องอกในสมองชนิดรายแรง ขณะที่ความเสี่ยงของโรคนี้ตอเด็กที่ใชโทรศัพทไรสายในบานสูงถึง 4 เทา ในทางกลับกันคนที่ใชโทรศัพทมือถือหลังอายุ 20 ป มีโอกาสเปนโรคนี้เพียง 50% ที่เปนเชนนี้เพราะสมองและระบบประสาทของเด็กยังพัฒนาไมเต็มที่ ประกอบกับกะโหลกศีรษะมีขนาดเล็กและบางกวา จึงทําใหคลื่นพลังงานทะลุเขาสูสมองไดมาก(ที่มา http://blog.eduzone.com/snowytest/10057 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 )จากขอความขางตน ขอใดกลาวถูกตองที่สุด1. เด็กเปนมะเร็งเพราะโทรศัพทมือถือ2. เด็กมีโอกาสเปนมะเร็งมากกวาผูใหญ3. แมวาใชโทรศัพทบานแบบไรสาย เด็กก็มีสิทธิเปนมะเร็ง4. เด็กที่ใชโทรศัพทมือถือมีโอกาสเปนมะเร็งนอยกวาเด็กที่ใชโทรศัพทบานแบบไรสาย
 50. 50. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 50วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.คําชี้แจง จากขอมูลตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 126 - 127เมื่อเร็วๆนี้ นักดาราศาสตรพบวา มีน้ําและไฮดรอกซิลอยูบนดวงจันทร โดยที่นักวิทยาศาสตรจากโครงการสํารวจธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ในเดนเวอรกลาววา ยังไมทราบแนชัดเกี่ยวกับปริมาณน้ําและไฮดรอกซิล แตคาดคะเนวาอาจจะมีปริมาณน้ํา1,000 สวนตอดินลานสวน หรือถาขูดหนาดินของดวงจันทรมาหนึ่งตัน จะสกัดน้ําได900 กรัม126. โมเลกุลไฮดรอกซิลดังกลาว ประกอบดวยธาตุอะไรบางและอยางละกี่อะตอม1. ไฮโดรเจน 2 อะตอม ออกซิเจน 1 อะตอม2. ไฮโดรเจน 2 อะตอม ออกซิเจน 2 อะตอม3. ไฮโดรเจน 1 อะตอม ออกซิเจน 1 อะตอม4. ไฮโดรเจน 1 อะตอม ออกซิเจน 2 อะตอม127. ขอใดเปนวิธีการที่ถูกตองที่นักดาราศาสตรใชในการตรวจสอบวาดวงจันทรมีน้ํา1. การวัดความชื้นของดินบนดวงจันทร2. การวัดอุณหภูมิของดินบนดวงจันทร3. การวัดความหนาแนนของดินบนดวงจันทร4. การวัดสเปกตรัมของแสงสะทอนจากดินบนดวงจันทร
 51. 51. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู หนา 51วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น.128. วาณิชธนกิจของประเทศใหญๆของโลก เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมันสวิสเซอรแลนดในชวง 5 ปที่ผานมา ตางมีปญหาการเงินรุนแรงถึงขั้นลมละลายและมีหนี้เสียจํานวนมหาศาล ธนาคารและวาณิชธนกิจบางสถาบันอยูในสภาพลมละลายบางสถาบันก็เขาโปรแกรมการชวยเหลือจากรัฐบาลวาณิชธนกิจของไทยก็ไดรับผลกระทบดังกลาวดวยเชนกัน รัฐบาลไทยไดใชวิธีใดแกปญหา1. ใหบริษัทขามชาติเขามาซื้อกิจการ2. รัฐใหความชวยเหลือทางการเงิน3. รัà

×