ใบงานที่ 7 โครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งาน”

225 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 7 โครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งาน”

  1. 1. ให้นักเรียนเปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วค้นหาความหมาย และตัวอย่างหัวข้อโครงงานประเภทการประยุกต์ใช้ งาน จากแหล่งข้อมูล (ห้องสมุด / อินเทอร์เน็ต) อย่างน้อย 5 โครงงาน แล้วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรียมมา พร้อมเขียน แหล่งที่มา หรือ ADDRESS ของ WEBSITE ที่นักเรียนค้นหาข้อมูลเหล่านั้นด้วย ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งาน”
  2. 2. โครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งาน”  โครงงานการประยุกต์การใช้งานเป็นโครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง ผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน เช่น ซอฟแวร์สาหรับการ ออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟแวร์สาหรับการผสมสี เป็นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ อุปกรณ์ใช้สอย ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานก่อน
  3. 3. ตัวอย่างโครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งาน”  1.โครงงานซอฟแวร์สาหรับการผสมสี  2.โครงงานสาหรับการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร  3.โครงงานระบบสุริยจักรวาล  4.โครงงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี  5.โปรแกรมออกแบบรถยนต์  ที่มาhttp://www.slideshare.net/ThanatSuriyaw ong/ss-14079598

×