อุปกรณตอพวง การเชื่อมตอและติดตั้งอุปกรณ
สวนประกอบของคอมพิวเตอรฮารดแวร (Hardware) หมายถึงอุปกรณตางๆทีประกอบเปนคอมพิวเตอรอที่มองเห็นและ           ...
Device และ Driverดีไวซ(Device) คืออุปกรณที่ติดตั้งหรือตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน Hard disk,Modem ,Scanner ,Printe...
Plug and Play (PnP)Plug and Play (PnP)เปนเทคโนโลยีที่ Microsoft กับ Intel พัฒนาเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณลงในเครื่องแล...
การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม  -  การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรมบน Windows ตองมีสิทธิ์เปน admin  -  การติดตั้งโปรแกรมลงเครื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2.3 การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง

769 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
769
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2.3 การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง

 1. 1. อุปกรณตอพวง การเชื่อมตอและติดตั้งอุปกรณ
 2. 2. สวนประกอบของคอมพิวเตอรฮารดแวร (Hardware) หมายถึงอุปกรณตางๆทีประกอบเปนคอมพิวเตอรอที่มองเห็นและ ่สัมผัสได เชน จอภาพ เมาสซอฟตแวร (Software) หมายถึงชุดคําสั่งที่ทาใหคอมพิวเตอรปฏิบัติงานตามที่มนุษย ํตองการระบบปฏิบัตการ (OS)จะเปนตัวกลางในการติดตอ Hardware กับ Software ิ
 3. 3. Device และ Driverดีไวซ(Device) คืออุปกรณที่ติดตั้งหรือตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน Hard disk,Modem ,Scanner ,Printerอุปกรณพวกนี้ตองการโปรแกรมที่ทาหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางอุปกรณกบ ํ ัOS เรียกวา Device DriverDriver ทําหนาที่เปนตัวกลางที่ทําให Windows XP สามารถสื่อสารกับฮารดแวรตางๆ ไดถูดตอง Devices Manager
 4. 4. Plug and Play (PnP)Plug and Play (PnP)เปนเทคโนโลยีที่ Microsoft กับ Intel พัฒนาเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณลงในเครื่องแลวสามารถใชงานไดทันทีอุปกรณที่ Windows หา driver ไมเจอเราเรียกวาnon- Plug and Playการติดตั้งอุปกรณทเปน Plug and Play ี่สามารถตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรไดเลยแลว Windows XP จะตรวจสอบและติดตั้งdriver ใหอัตโนมัติการติดตั้งอุปกรณทเปน non- Plug and Play ี่จะใช Add Hardware wizard ในการติดตั้ง USB : Universal Serial Busเปนพอรตมาตรฐานใหมทใชสงขอมูลกับอุปกรณตอพวงภายนอก ี่ - USB 1.1 อัตราการสงขอมูล 12 Mbps - USB 2.0 อัตราการสงขอมูล 480 MbpsUSB port สนับสนุน Plug and Play และ Hot Plugging DEMOการแกปญหาในกรณีที่ ติดตั้ง Driver ไมถูกตอง
 5. 5. การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม - การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรมบน Windows ตองมีสิทธิ์เปน admin - การติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องบางโปรแกรมใช CD-KEY - การถอดถอนโปรแกรมทัวไปทําที่ Add/Remove Program ใน Control Panel ่ - การถอดถอนโปรแกรมยอย Windows ทําที่ Add/Remove Windows Component การติดตั้งเครื่องพิมพ (Printer)เครื่องพิมพ (Printer) เปนอุปกรณทใชพิมพขอมูลจากคอมพิวเตอรลงบนกระดาษ ี่เปนอุปกรณประเภท Peripheral Device คือ อุปกรณืที่ไมใชสวนประกอบหลัก ของคอมพิวเตอร สามารถถอดเขาออกไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบตอระบบสวนใหญตอกับพอรตขนาน หรือ USB portการติดตั้งเครื่องพิมพ (Printer) - กรณี Plag&Play ก็เสียบสายเขาพอรตก็ใชงานไดเลย - กรณี non- Plag&Play ก็จะใช Printer and Faxes ในการติดตั้ง DEMO การติดตั้งเครื่องพิมพ (Printer)การติดตั้งเครื่องพิมพ (Printer) - Local Printer - Network Printer

×