Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point

75 views

Published on

mi vida y mi futuro.

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Power point

  1. 1. CCaarrllooss SSáánncchheezz VViivvoo eenn llaa EEssttaacciióónn ddeell EEssppiinnaarr
  2. 2. AAFFIICCIIOONNEESS  UUnnaa ddee llaass aaffiicciioonneess qquuee mmaass mmee aappaassiioonnaa eess jjuuggaarr aall ffúúttbbooll ,, mmee eennccaannttaa pprraaccttiiccaarr ttooddoo lloo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn eell ddeeppoorrttee..
  3. 3. MMII FFUUTTUURROO  YYaa qquuee mmii aaffiicciióónn pprriinncciippaall eess eell ddeeppoorrttee mmee gguussttaarrííaa eessttuuddiiaarr yy eenn uunn ffuuttuurroo ttrraabbaajjaarr ddee eelllloo
  4. 4. IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  MMee gguussttaarrííaa ssaabbeerr lloo bbáássiiccoo ,, ppaarraa ppooddeerr uussaarrlloo eenn uunn ffuuttuurroo

×