Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://customizedthemes.multiply.com/photos/album/14974ชื่ อ นางสาว คณิศรา   จริ ยากรกุล   เลขประจำตัว : 44212   ...
แผนที่บำนเริ่มำจำก เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เชียงใหม่    ้                ขอขอบคุณ www.google.com    โทรศ...
โปรแกรมที่ถนัด : Microsoft Word    โปรแกรมที่ อยำกให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน : 3D    มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประวัติ

248 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประวัติ

 1. 1. http://customizedthemes.multiply.com/photos/album/14974ชื่ อ นางสาว คณิศรา จริ ยากรกุล เลขประจำตัว : 44212 เลขที่ : 41ชื่ อเล่น : ฟ้ า กรุปเลือด : A ๊ที่อยู่ : ห้อง 810 ฮิลล์ไซด์คอนโด 3 ถนน นิ มมานเหมินทร์ ตาบล สุ เทพ อาเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย ์50200
 2. 2. แผนที่บำนเริ่มำจำก เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ้ ขอขอบคุณ www.google.com โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 082-6101715 ภูมิลำเนำเดิม (กรณี ไม่ได้อยู่กบ บิดำ – มำรดำ) ที่อยู่ : ห้อง 810 ฮิลล์ไซด์คอนโด 3 ถนน นิ มมานเหมิ ันทร์ ตาบล สุ เทพ อาเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย ์ 50200 ชื่ อ บิดำ : นาย กสิณ จริ ยากรกุล โทรศัพท์ 085-5633705 ชื่ อ มำรดำ : นางกมลทิพย์ จริ ยากรกุล โทรศัพท์ 086-7329161 ชื่ อ ผูปกครอง : นางสาวอาภามาศ ้ จริ ยากรกุล โทรศัพท์ 084-0432212 ควำมเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็ น : พี่สาว อำชีพ : นักศึกษา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จบชันมัธยมศึ กษำปี ที่ 3 จำก : โรงเรียนปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ้ เนื้ อหำวิชำคอมพิวเตอร์ที่เคนศึกษำมำ ได้แก่ Microsoft Word , Microsoft Excel / MicrosoftPowerpoint photoshop ,
 3. 3. โปรแกรมที่ถนัด : Microsoft Word โปรแกรมที่ อยำกให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน : 3D มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว : มี ถ้ำมีคอมพิวเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ ตด้วยหรือไม่ : ใช้อินเตอร์เน็ตได้ควำมใฝ่ ฝันในอนำคต คติประจำใจ : เก็บความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนสาหรับอนาคต สิ่ งที่ ตองกำรให้ทำงโรงเรียนจัดให้กบนักเรียน : ้ ัข้อมูลเพิ่ มเติม คะแนนเฉลี่ ยมัธยมศึ กษำตอนต้น : 3.21 จำกโรงเรียน : ปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัด : เชียงใหม่ คะแนนเฉลี่ ย ม.5 : 3.60 ทักษะ/ควำมสำมำรถพิเศษ : อยำกเรียนต่อด้ำน การบริ หารธุ กิจ

×