The rosary introduction

1,593 views

Published on

Tagalog - Ang Rosaryo (Introduction)

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

The rosary introduction

  1. 1. The Holy Rosary Thursday, October 10, 13
  2. 2. Thursday, October 10, 13
  3. 3. Bakit natin dinadasal ang Rosary? • Ang pagdarasal ng Rosary ay nakatutulong sa atin sa pag-aalala sa buhay ni Jesus. • Ito ay tulad ng isang storybook na nagkukwento ng mahahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. • Sa ating pagdarasal ng Rosary ay inaalala rin natin ang mga katangian ni Jesus at Mary na kailangan nating tularan. • Ang rosary ay may apat na grupo ng mga “mysteries”-- ang Joyful, Luminous, Sorrowful at Glorious Mysteries. Thursday, October 10, 13
  4. 4. Paano dinadasal ang rosary? Madali lang! Thursday, October 10, 13
  5. 5. Joyful Mysteries • Ikinukwento ng mga Joyful Mysteries ang masasayang pangyayari sa buhay ni Jesus. • Ang mga Joyful Mysteries ay: • Pagpapahahag kay Birheng Maria • Pagdalaw ni Maria kay Elizabeth • Pagbaba ng Espiritu Santo • Presentasyon ni Jesus saTemplo • Pagkahanap kay Jesus saTemplo Thursday, October 10, 13
  6. 6. Luminous Mysteries • Ikinukwento ng mga Luminous Mysteries ang mga naganap sa buhay ni Jesus tatlong taon bago Siya mamatay sa krus. Sa panahong ito Niya tinawag ang mga unang apostles, nagpahayag ng tungkol sa kaharian ng Diyos, nanggamot at gumawa pa ng maraming miracles upang tulungan ang mga tao. • Ang mga Luminous Mysteries ay: • Ang Pagbibinyag kay Jesus (Baptism of Jesus) • Ang Kasal sa Cana (Wedding at Cana) • Pagpapahayag ng Kaharian (Proclamation of the Kingdom) • Pagbabagong Anyo ni Jesus (Transfiguration) • Institusyon ng Eukaristiya Thursday, October 10, 13
  7. 7. Sorrowful Mysteries • Ang mga Mysteries na ito ay tunkgol sa paghihirap ni Jesus hanggang sa Siya ay ipako sa krus at mamatay. • Sa pag-alala natin sa Sorrowful Mysteries ay makikita natin ang lubos na pagmamahal ng Diyos sa atin hinayaan niyang Siya ay pahirapan at patayin para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. • Ang mga Sorrowful Mysteries ay: • Paghihirap ni Jesus sa Hardin ng Gethsemany (Agony in the Garden) • Ang Paglalatigo kay Jesus sa Isang Poste (Scourging at the Pillar) • Ang Pagpataw ng Koronang Gawa saTinik (Crowning with Thorns) • Pagpasan ng Krus (Carrying of the Cross) • Pagpako sa Krus (Crucifixion) Thursday, October 10, 13
  8. 8. Glorious Mysteries • Ang mga Mysteries na ito ay tunkgol sa kaluwalhatian ng Diyos. • Sa pag-alala natin sa Glorious Mysteries ay lumalakas ang ating faith kay God dahil nakikita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kailanman ay hindi matatalo ng kasamaan ang kabutihan dahil mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. • Ang mga Glorious Mysteries ay: • Muling Pagkabuhay ni Jesus (Resurrection) • Pag-akyat sa Langit (Ascension) • Pagbaba ng Espiritu Santo (Descent of the Holy Spirit) • Iniakyat sa Langit si Maria (Assumption) • Koronasyon ni Maria bilang Reyna (Coronation of Mary as Queen of Heaven and Earth) Thursday, October 10, 13

×