Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Software Newsletter Vol.9

Software Newsletter Vol.9

Download to read offline

เทคโนโลยีดิจิทัลได้ก้าวล้ำไปมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่ผู้ประกอบการและนักพัฒนาต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น และตั้งรับปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการใช้เทคโนโลยี จดหมายข่าวเล่มนี้นำเสนอสถิติระดับการใช้ดิจัทัลและโซเชียลมีเดีย

เทคโนโลยีดิจิทัลได้ก้าวล้ำไปมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่ผู้ประกอบการและนักพัฒนาต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น และตั้งรับปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการใช้เทคโนโลยี จดหมายข่าวเล่มนี้นำเสนอสถิติระดับการใช้ดิจัทัลและโซเชียลมีเดีย

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Software Newsletter Vol.9

  1. 1. 11 หัวเหวย-อะลีบาบา -เทนเซนต ช�งดำ ระเบิดศึก ตลาดคลาวด-เอไอ แบ็งคไทยเปด API หวังเพิ่มบร�การใหม ชนซูเปอรแอพ ไลน-แกร็บ Jerry Cuomo กูรูบล็อกเชน ช�้ไทยติดโผนำโดง ใชเทคธุรกิจ-ภาครัฐ6 18 ไทยยุคอินเทอรเน็ต โหนกระแส อีโคโนมี E-books ฉบับที่ 9/2562

×