Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Software Newsletter Vol.9

เทคโนโลยีดิจิทัลได้ก้าวล้ำไปมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่ผู้ประกอบการและนักพัฒนาต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น และตั้งรับปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการใช้เทคโนโลยี จดหมายข่าวเล่มนี้นำเสนอสถิติระดับการใช้ดิจัทัลและโซเชียลมีเดีย

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Software Newsletter Vol.9

  1. 1. 11 หัวเหวย-อะลีบาบา -เทนเซนต ช�งดำ ระเบิดศึก ตลาดคลาวด-เอไอ แบ็งคไทยเปด API หวังเพิ่มบร�การใหม ชนซูเปอรแอพ ไลน-แกร็บ Jerry Cuomo กูรูบล็อกเชน ช�้ไทยติดโผนำโดง ใชเทคธุรกิจ-ภาครัฐ6 18 ไทยยุคอินเทอรเน็ต โหนกระแส อีโคโนมี E-books ฉบับที่ 9/2562

    Be the first to comment

    Login to see the comments

เทคโนโลยีดิจิทัลได้ก้าวล้ำไปมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่ผู้ประกอบการและนักพัฒนาต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น และตั้งรับปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการใช้เทคโนโลยี จดหมายข่าวเล่มนี้นำเสนอสถิติระดับการใช้ดิจัทัลและโซเชียลมีเดีย

Views

Total views

536

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×