Barcamp คื
ออะไร?
Barcamp คื
อ Event หรื
องานที
คนในแวดวง IT / Technology มารวมตัวกัน โดยที ัตถุ
่
มี
่ ประสงค
ว
เพื งป
...
 “การรวมตัวกันของชาว Geek”
  Barcamp Bangkok 2

“พู ยแลกเปลี
ดคุ
ยนความรู
่

และแสดงความคิ น”
ดเห็
Barcamp Bangkok 4

“Ba...
เกิ
ดอะไรขึ างใน Barcamp
นบ
้
ตอนเชนงาน สิ
าวั
งแรกที
่
 Barcamper จะทํ งจาก Sign in ก็
่
าหลั
คื
อ
เขี ่ วข ่ ่ จะมาแช...
“Barcamper เดิ ารวจหัวข างๆ และลงคะแนนให
นสํ
อต
”
Barcamp Bangkok 1

ขณะที จิ
คุ
่ บกาแฟและพู ยกันอย
ณ
ดคุ
างเพลิ นนั้...
หลายครั้ ่
งที
 ไฟในการทํ
างานก็ กโชติ ใน Barcamp นี
มาลุ กัน
แหละ
่
บางที
อะไรๆ ใน Barcamp ทํ คิ งความหลัง พอหันกลับไปมอง...
“Barcampers ในช กกลางวัน”
วงพั
Barcamp Bangkok 1

สิ าคัญเกี บ Barcamp
งสํ
่
ยวกั
่
Barcamp ไม องค ่
ใช กรที
แสวงผลกํ ...
สิ ่
งที
่  Barcamp จํ นต  ไม คงไม
าเป องใช งั้
น
อาจเกิ ้
ดขึ
นได
1. Barcamper
2. สถานที งาน
จัด
่

สิ ่
งที
่  Bar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Barcamp Bangkok

397 views

Published on

What is Barcamp.
And illustrations from Barcamp Bangkok

Published in: Social Media
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Barcamp Bangkok

  1. 1. Barcamp คื ออะไร? Barcamp คื อ Event หรื องานที คนในแวดวง IT / Technology มารวมตัวกัน โดยที ัตถุ ่ มี ่ ประสงค ว เพื งป อ แบ นความรู ่  / ความคิ  ด/ ประสบการณ งถกประเด็ างๆ หรื วมกันแสดง ความคิ น  รวมถึ นต อ ร ดเห็ วัฒนธรรม Barcamp Barcamp เกิ ้ ่ ดขึ วโลก โดยปกติ น Local event ที ขึ นทั จะเป จัด นในแต องที ่ ้ ละท ่ สํ บประเทศไทย Barcamp ทีดขึ แก าหรั เกิ นได  Barcamp Bangkok, Barcamp Chiang Mai, ่ ้ Barcamp Bangkhen เป น นต Barcamp เป นงานที ขึ จัด นแบบไมนทางการ (unconference) ไมบค จ ่ ้ เป เก็ าใช ยจากผู วมงาน า มาร  เพราะจุ  ดมุ งหมายหลักคื อการมุ นใหดการพบปะ แลกเปลี งเน เกิ  ยนความรู ่  ความคิ น กันใน Community  ดเห็ ดังนั้ ธี องจึ นสิ ่ สํ ญในงานนี นพิ ี งเป ่ ไม คั รต งที า ไปโดยปริ ้ ยาย ด วยเหตุอาจกล ว นี   ้ าวได Barcamp นั้ มี  ” จะมี ต  วมงาน” า นไม“ผู   จัด ก็  “ผู แ มาร Barcamp คาดหวังว กคนใน community / คนที า ทุ มา event จะร วยช น คนละไม อ ่ วมด วยกั ละมื แบบไม งมี ี องมากนัก และทํ  event ผ ต พิ ี อ ธรต าให านไปได ยดี ด ว
  2. 2.  “การรวมตัวกันของชาว Geek”   Barcamp Bangkok 2 “พู ยแลกเปลี ดคุ ยนความรู ่  และแสดงความคิ น” ดเห็ Barcamp Bangkok 4 “Barcampers ถ ปเป ่ ก” ายรู นที ระลึ Barcamp 4
  3. 3. เกิ ดอะไรขึ างใน Barcamp นบ ้ ตอนเชนงาน สิ าวั งแรกที ่  Barcamper จะทํ งจาก Sign in ก็ ่ าหลั คื อ เขี ่ วข ่ ่ จะมาแชร อ สิ ่ สนใจลงไปบนกระดาษ เช ยนชื อสิ คุ อหั งที ณ หรื ่ คุ งที ณ น วันนี อยากจะพู งเรื คุ ้ ณ ดถึ ่ อง “How to set up Virtual Machine” หรื ณแค อ คุ อยากจะเป ดประเด็ ดคุ ่ นพู ยเรื อง “E­commerce ในประเทศไทย” แบบที คุไม วามหลังอะไรกับ E­commerce ว ่ ณ มี า ค เป เศษ แต อยากจะคุ บ Barcamper คนอื นพิ คุ ณ ยกั นๆ และใหาเล คุฟ ่ เค าให ง ณ หรื อยากจะฟา “แหม เดี ้ อแค งว ยวนี ่  E­commerce นี ได ทํ ่ ยาก หรื ายแค า อง ไหน เหรอ?” คื าหรับ”หัวข ่ อสํ อ” เนี ยจะเป นอะไรก็  Barcamp เป างให เสมอ ได ดกว คุ ณ พอคุเขี วข จแล ณอยากเขี ่ ณ ยนหั อเสร็ ว คุ ยนเพิ มไหม? อี กเรื ง? กสั ่ องนึ คุจะเขี ่่ ได ยนไปเถอะ เพราะว ๋ ณจะต ณ ยนกีองก็  เขี เรื าเดี ยวคุ องเอากระดาษหัวข ้ อนี ไปแปะไว บนกระดาน และเดี ยว Barcamper ที ๋ สนใจในหัวข ่ อของคุ ณ เค จะมาลงคะแนนให ข ้ ะ าก็ หัว อนันล                  “Barcamper แปะหัวข อบนกระดาษ”                                                                                                                             Barcamp Bangkok 4                    ช วงเวลาของการแปะหัวข อบนกระดาน และการลงคะแนนนี เวลาสักพัก ประมาณ 30­ 60 จะใช ้ นาที  คราวนี าถึ ก็ ้ งการจัดลํ บ หัวข ่ นลงคะแนนให ม าดั อที มี ค เยอะก็ กเลื จะถู อกมา จัดห ่งให องที ว า จัดตารางเวลาให  ตรงนี เวลาสักพัก จะใช ้ ช ้ ก็ นเล วงนี ไปเดิ นพบปะพู ยกับคนโน คุ ณ ดคุ นคนนีาความรู เพื  ทํ ้ จัก อนใหม  ่
  4. 4. “Barcamper เดิ ารวจหัวข างๆ และลงคะแนนให นสํ อต ” Barcamp Bangkok 1 ขณะที จิ คุ ่ บกาแฟและพู ยกันอย ณ ดคุ างเพลิ นนั้ ดเพลิ น ตารางเวลาสํ บ Session าหรั ในวันนั้ จะถู ดเตรี ้ นก็ กจั ยมขึ น และนํ ามาแปะประกาศ! “Session หลายๆ session จะถู ดในเวลาเดี น กจั ยวกั ตามแตมี งให ได  ว ห ใช กี ง ขณะนั้ า อ หอ ่ น” Barcamp Bangkok 2 ถ าหากว า Session ที สนใจและลงคะแนนให ถู ดชนกันขึ คุ ่ ณ ดัน กจั นมา คุก็ เป องเลื า ้ ณ จํ นต อกเข า session ใด session หนึ ง  ใน Barcamp นั้ ่ น session จะถู ดใส กจั  time slot ที ยาว 30 นาที ่ ซึ งบางsession ก็ ่ ควบยาวถึ ง 60 นาที ไปเลย ในแต ละ Session, Barcamper ก็ กกันเต็ ่้ งป จะสนุ มทีงแบ น ความคิ  ทั ด ความรู  แนวคิ ้  ด ทัง Know how, know what, know why อะไรต ออะไร ก็ ขึ งัด ้ นมาถกกัน คุ นตรงนีค กสนานกันไป ยกั ล ้ ะ สนุ ะ
  5. 5. หลายครั้ ่ งที  ไฟในการทํ างานก็ กโชติ ใน Barcamp นี มาลุ กัน แหละ ่ บางที อะไรๆ ใน Barcamp ทํ คิ งความหลัง พอหันกลับไปมอง คุก็ าให ถึ ด ณ อาจจะนึ ง กถึ Inspiration ที เกื มมันไปแล ้ คุ ่ อบลื ณ วขึ นมา ปลุ ก passion ของคุขึ ณ ้ นมา! “Barcampers” Barcamp Bangkok 4 จะเป น Barcamper ต ายังไง? องทํ ง ายมาก แค มา Barcamp และมี ข ดใน Barcamp หรื นการพู ยใน session าย ง คุ ณ หัว อพู อจะเป ดคุ เฉยๆ ก็  หรื างน ได ออย อยๆ ก็ แสดงความคิ นใน session ดเห็ พองาน Barcamp จบ คุกลับบ ณ าน Barcamp อยากให พู ง Barcamp  เขี ่ บ คุ ดถึ ณ ยนเกี ยวกั Barcamp Barcamp อยากได ณเท ้ จากคุ านี แหละ เพื า จะได  เกิ วงโซ งการแบ น และ Barcamp ครั้ อๆ ไปกํ ดขึ อว ่ กระตุ นใหดห แห งป งต าเนิ ้ นได
  6. 6. “Barcampers ในช กกลางวัน” วงพั Barcamp Bangkok 1 สิ าคัญเกี บ Barcamp งสํ ่ ยวกั ่ Barcamp ไม องค ่ ใช กรที แสวงผลกํ วงานเองก็นกัน ไม ารเก็ าใช ยใดๆ าไร ตั เช มี บค จ ก า Barcamp เกิ ้ จาก แรงสนับสนุ ว น อาสาสมัครและ sponsor ดขึ นได น ไมจะเป า ทั้ งในและนอกวงการ IT/ Technology ถ มี าไมขาเหล ้่ ๆ อย เ านีงดี าง Barcamp คงไมด  สิ เกิ ต องขอขอบพระคุอย งต ณ างสู อ อาสาสมัครและ sponsor ของ Barcamp Bangkok ทุ ้ ่ นมา กๆครังที ผ า คนกลุ มไหนไป Barcamp กันบ  าง คนที อยากหาเพื ่ อนในวงการ ่ คนที สนใจว ่ ่ า เพื อนๆ ในวงการเค าอะไรกัน าทํ คนที ชอบฟ ่ าประสบการณ ่ งเรื องเล คนที หางาน ่ คนที ลังมองหา staff ไปทํ กํ ่ า างาน คนที มองหา Technology ที ใช ่ น ่ า คนที ชอบแบ น ่ งป ครอบครัว หรื ่ อเพื อนของกลุ างบนที  มข  อยู ่ นองวงการ แต อยากตามมาด วย (ซึ ารักและสร สันให งน ่ างสี งานเสมอ)
  7. 7. สิ ่ งที ่  Barcamp จํ นต  ไม คงไม าเป องใช งั้ น อาจเกิ ้ ดขึ นได 1. Barcamper 2. สถานที งาน จัด ่ สิ ่ งที ่  Barcamp ต องการ ­ Projectors สํ บ presentation าหรั ­ กระดาษเขี วข ยนหั อ ­ Post­it สํ บแสดงความคิ น าหรั ดเห็ ­ ปากกา สํ บเขี วข าหรั ยนหั อ และแสดงความคิ น ดเห็ ­ กระดาษสํ บเขี าหรั ยน ตารางเวลา ­ อุ ปกรณ ประกาศ ป ด ­ อาหารว าหรับ Barcamper างสํ ขอบคุสํ บรู ณ าหรั ปภาพจาก: http://www.amphur.in.th/barcamp­bangkok­4­october­23rd­2010/ http://sikachu.com/2008/01/our­successful­barcamp­bangkok/ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=291511 http://www.poakpong.com/node/607 http://blog.winginfotech.net/2008/01/26/barcamp_bangkok_winter_2008_1/ http://www.flickr.com/photos/31o5 http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/543/

×