Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงงานคอมเติ้ล 1

88 views

Published on

โครงงานคอม

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงงานคอมเติ้ล 1

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงานกาเนิดโลก ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นายชาญชัยบุตรดี เลขที่ 32 ชั้นม.6 ห้อง 6 2. นายภรภัทรกันทะรันต์ เลขที่ 45 ชั้นม.6 ห้อง 6 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงานภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นายชาญชัยบุตรดี เลขที่32 2. นายภรภัทรกันทะรันต์ เลขที่45 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน(ภาษาไทย) การเกิดขึ้นของโลก ชื่อโครงงาน(ภาษาอังกฤษ) The Earth ประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน นายชาญชัยบุตรดี ชั้นม.6/6 เลขที่32 นายภรภัทร กันทะรันต์ม.6/6 เลขที่45 ชื่อที่ปรึกษาครูเขื่อนทองมูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงานภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน(อธิบายถึงที่มาแนวคิดและเหตุผลของการทาโครงงาน) โลกที่พวกเราและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีหลา ยทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดของโลกไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ์ การรวมกันของกลุ่มก้อนของแก๊สในอวกาศฯลฯ โดยโลกของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตมากมายและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายนับไม่ถ้วนผู้จัด ทาจึงได้ให้ความสาคัญกับสิ่งที่เราอาศัยอยู่เป็นอย่างาและเพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ได้ศึกษา
  3. 3. 3 ค้นคว้าเพราะหตุนี้ผู้จัดทาจึงอยากใช้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลมาหาทฤษฎีที่มากมา ยเกี่ยวกับการกาเนิดโลก วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงานระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อทาความเข้าใจกับการกาเนิดของโลก 2. เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการกาเนิดโลก 3. เพื่อนเรียนรู้การกาเนิดโลก ขอบเขตโครงงาน(คุณลักษณะขอบเขตเงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกาเนิดโลกสาเหตุสาคัญที่ทาให้โลกเกิดขึ้น หลักการและทฤษฎี(ความรู้ หลักการหรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) ในส่วนของความรู้ที่นามาสนับสนุนทาให้เกิดโครงงานชิ้นนี้นั้นก็คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการกาเนิดโลก ความคิดเกี่ยวกับการกาเนิดของโลกมีมากมายแต่สามารแบ่งเป็น2ทฤษฎีหลักๆได้แก่ ทฤษฎีเนบูลา(nebular) และต่อมาได้พัฒนาเป็นทฤษฎีโปรโตแพลเนต(protoplanet) และทฤษฎีพลาเนตติซิมัล(planetesimal) 1. ทฤษฎีเนบูลา (nebularhypothesis)ทฤษฎีโปรโตแพลเนต(protoplanet) อธิบายว่าสารที่เป็นต้นกาเนิดของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์เป็นกลุ่มของเนบูลาซึ่ง ประกอบด้วยแก๊สและฝุ่นในท้องฟ้า ต่อมากลุ่มเนบูลาเหล่านี้ได้หดตัวและเกิดการหมุนขึ้นอย่างช้าๆในระยะแรก และทวีความเร็วขึ้นในระยะหลังทาให้เกิดจุดศูนย์กลางและมีวงแหวนหมุนรอบจุด ศูนย์กลางได้มวลสารรวมกันเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงจุดศูนย์กลาง การหดตัวเนื่องจากแรงดึงดูดนี้ทาให้เกิดความร้อนขึ้นกลุ่มแก๊สแต่ละกลุ่ม แต่ละวงแหวนได้ก่อกาเนิดเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ กรณีนี้โลกอายุเท่ากับดวงอาทิตย์ทฤษฎีโปรโตแพลเนต กล่าวว่าในอวกาศมีกลุ่มหมอกฝุ่นละอองและแก๊สลอยอยู่
  4. 4. 4 ซึ่งต่อมาเกิดการหดตัวด้วยแรงดึงดูดของมวลของตัวเอง เกิดการรวมตัวกันเข้าสู่ศูนย์กลางหลายจุดซึ่งเป็นอิสระต่อกัน แต่ในที่สุดจุดศูนย์กลางเหล่านั้นถูกบีบอัดเข้าด้วยกันจนกลายเป็นดวงอาทิตย์ และมีสสารแยกตัวออกเป็นแผ่นบางๆเหมือนจานลอยอยู่โดยรอบดวงอาทิตย์ แรงเสียดทานภายในจานดังกล่าวทาให้เกิดการไหลคล้ายกระแสน้าวนในจาน ทาให้ จานแตกแยกตัวออกเป็นมวลที่อัดแน่นเรียกว่าโปรโตแพลเนต(protoplanet)หลายๆ ชิ้น ซึ่งในที่สุดกลายเป็นดาวเคราะห์ต่างๆรวมทั้งโลกด้วย สาหรับส่วนที่หลุดออกไปนอกวงโคจรจะกลายเป็นดวงจันทร์และดาวเคราะห์น้อย 2. ทฤษฎีพลาเนตติซิมัล(planetesimal hypothesis)อธิบายว่าโลกแยกตัวจากดวงอาทิตย์ โดยเกิดจากการโคจรผ่านเข้ามาของดาวขนาดใหญ่มากดวงหนึ่ง แรงดึงดูดของดาวดวงนี้ได้ดึงเอาส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์แยกออกไปเกิดเป็นดาว เคราะห์ต่างๆขึ้นกรณีนี้โลกของเรามีอายุน้อยกว่าดวงอาทิตย์ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน วางหัวข้อหลักและตามด้วยหัวข้อย่อยที่สนใจหลังจากนั้นก็ทาการสืบหาข้อมูลตามลา ดับของหัวข้อที่วางไว้พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหัวข้อให้สอดคล้องกันเมื่อได้ข้ อมูลครบถ้วนแล้วก็จะนามมาจัดเรียงลาดับข้อมูล พร้อมจัดทารูปแบบการนาเสนอโครงงานต่อคุณครูและนักเรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. คอมพิวเตอร์สาหรับค้นคว้าข้อมูล 2. บริการอินเทอร์เน้ต งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
  5. 5. 5 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดั บ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดช อบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 สมาชิกภายใ นกลุ่ม 1 คิดหัวข้อโครงงาน สมาชิก 2 ศึกษาและค้นคว้าข้ อมูล สมาชิก 3 จัดทาโครงร่างงาน สมาชิก 4 ปฏิบัติการสร้างโคร งงาน สมาชิก 5 ปรับปรุงทดสอบ สมาชิก 6 การทาเอกสารรายง าน สมาชิก 7 ประเมินผลงาน สมาชิก 8 นาเสนอโครงงาน สมาชิก ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจในเรื่องทฤษฎีการกาเนิดโลก
  6. 6. 6 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยาศาสตร์ แหล่งอ้างอิง (เอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่างๆที่นามาใช้การทาโครงงาน) https://maneesudalpru.wordpress.com/category/ http://myfriendnewdress.blogspot.com/ http://www.lesa.biz/earth/earth-system/earth-origin

×