Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หลักธรรมาภิบาล ใหม่

8,613 views

Published on

การประชุมผู้บริหาร18-20ต.ค.2554

Published in: Education
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

หลักธรรมาภิบาล ใหม่

 1. 1. หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า
 2. 2. 1. หลักนิติธรรม <ul><li> คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก </li></ul><ul><li>โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและ </li></ul><ul><li>เป็นธรรม </li></ul><ul><li>กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล </li></ul>
 3. 3. 2. หลักคุณธรรม <ul><ul><li>คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม </li></ul></ul><ul><ul><li>โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน </li></ul></ul><ul><ul><li>ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น </li></ul></ul>
 4. 4. 3. หลักความโปร่งใส <ul><li> คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร </li></ul><ul><li>อย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ </li></ul><ul><li>โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กร </li></ul><ul><li>ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือ </li></ul><ul><li>เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก </li></ul><ul><li>ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล </li></ul><ul><li>ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน </li></ul><ul><li>และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น </li></ul>
 5. 5. 4. หลักความมีส่วนร่วม <ul><li>คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและ </li></ul><ul><li>ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน </li></ul>
 6. 6. 5. หลักความรับผิดชอบ <ul><li>ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที </li></ul>
 7. 7. 6. หลักความคุ้มค่า <ul><ul><ul><li>ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมาย ไปที่ ผู้รับบริการหรือประชาชน โดยส่วนรวม </li></ul></ul></ul>
 8. 8. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 มาตรา 6 การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 9. 9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>โรงเรียนเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน พัฒนาคนไทยทุกคนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก </li></ul>
 10. 10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>ตามมาตรา 9(2) มาตรา 41 มาตรา 42 </li></ul><ul><li>ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ มุ่งให้การ จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ของประเทศ กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา </li></ul><ul><li>และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน </li></ul><ul><li>มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา </li></ul>
 11. 11. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า </li></ul><ul><li>การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า </li></ul><ul><li>--- ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ </li></ul><ul><li>และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญมากที่สุด </li></ul><ul><li>---- กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ </li></ul>
 12. 12. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>มาตรา 29 กำหนดว่า </li></ul><ul><ul><li>ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน </li></ul></ul><ul><ul><li>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ </li></ul></ul><ul><ul><li>สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น </li></ul></ul><ul><ul><li>--- ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อให้ชุมชน มีการจัดการศึกษาอบรม และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา </li></ul></ul><ul><ul><li>และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><li>และความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน </li></ul></ul><ul><ul><li>ประสบการณ์พัฒนาระหว่าง ชุมชน </li></ul></ul>
 13. 13. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><li>การบริหารจัดการการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>จะต้องเข้าใจในอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ </li></ul><ul><li>เพื่อให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>ทุกฝ่ายจะต้อง มีส่วนร่วม ในการบริหารอย่างจริงจัง </li></ul><ul><li>โดย มีองค์กรอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน </li></ul><ul><li>คอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารและครูผู้สอนนั่นเอง </li></ul>
 14. 14. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 <ul><ul><li>ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม </li></ul></ul><ul><li>จะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>บุคลากรมีความพึงพอใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ </li></ul>
 15. 15. การบริหารจัดการที่ดี <ul><li>ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ มีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>มีความ โปร่งใส มีความ รับผิดชอบ </li></ul><ul><li>พร้อม รับการตรวจสอบได้เสมอ </li></ul><ul><li>เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล </li></ul><ul><li>ทำให้ องค์กรเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพ </li></ul>
 16. 16. หลักธรรมภิบาลนี้ สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>เน้นความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล </li></ul><ul><li>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 </li></ul><ul><li>( พ . ศ . 2550 – 2554 ) </li></ul><ul><li>“ มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ” </li></ul>
 17. 17. วิสัยทัศน์ประเทศไทย <ul><ul><li>มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรม </li></ul></ul><ul><li>นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง </li></ul><ul><li>สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน </li></ul><ul><li>อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล </li></ul><ul><li>ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี </li></ul><ul><li>( สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549 : </li></ul>

×