สรุปสาระสำคัญ ว 17 copy สำคัํญมากปรับปรุงล่าสุด

6,342 views

Published on

การประชุมผู้บริหาร18-20ต.ค.2554

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปสาระสำคัญ ว 17 copy สำคัํญมากปรับปรุงล่าสุด

 1. 1. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>การบรรยายสรุปสาระสำคัญ หลักเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะตาม ว ๑๗ / ๒๕๕๒ และ ว ๕ / ๒๕๕๔ สุบรรณ ไชยศิริโชติ  
 2. 2. 1 FREE อิสระ 2 FUN สนุก 3 FRIEND เพื่อน มาก 4 FAVORITE คน นับถือ 5 FAMOUS มีชื่อเสียงชื่อ เสียงชื่อเสียง 6 FINANCE เงินดี 6 F ผู้นำ / นักปกครอง / นักบริหาร
 3. 3. ไม่ลงจากบันไดบ้านเสียบ้าง ปัญญาไม่เกิด
 4. 4. มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ๑ . ชีวิตนี้สั้นนัก เวลาผ่านไปไว อยากทำอะไร เพื่อตนเอง และ ผู้อื่น ให้รีบทำ
 5. 5. มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ๒ . คิดถึงโลกธรรม ๘ มียศ เสื่อมยศ มีลาภ เสื่อมลาภ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์
 6. 6. มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ๓ . คิดถึงสุขภาพ หมั่นตรวจร่างกาย หมั่นออกกำลังกาย หมั่นทานอาหารดี มี ๕ อ .
 7. 7. อ . อาหารดี
 8. 8. อ . อากาศดี
 9. 9. อ . อารมณ์ดี
 10. 10. อ . ออกกำลังกาย
 11. 11. อ . อุจจาระดี
 12. 12. ความสำเร็จของข้าราชการ ๑. มีความรู้ความสามารถสูง ๒. ทำบุญมามาก ๓. ฟ้าลิขิต
 13. 13. ความสำเร็จของข้าราชการ ๑. มีความรู้ความสามารถสูง ความรู้=การศึกษาอบรม+ประสบการณ์ ความสามารถ=ความรู้+ทักษะ
 14. 14. ความสำเร็จของข้าราชการ ๒. ทำบุญมามาก
 15. 15. ความสำเร็จของข้าราชการ ๓. ฟ้าลิขิต
 16. 16. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>สรุปสาระสำคัญ หลักเกณฑ์การประเมิน ให้มีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ ว ๑๗ / ๒๕๕๒  
 17. 17. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>  ๑ . การยื่นคำขอ ให้ยื่นคำขอได้ปีละ ๑ ครั้ง เมื่อพร้อมและคุณสมบัติครบถ้วน ๒ . ให้ยื่น คำขอ ( ก . ค . ศ . ๑ ) ชำนาญการ ( ก . ค . ศ . ๑ / ๑ ) ชนพ . ชช . ชชพ . พร้อมกับรายงาน ด้านที่ ๑ ( ก . ค . ศ . ๒ ) และผลงาน ด้านที่ 3 ( ก . ค . ศ . ๓ ) ชำนาญการ / ก . ค . ศ . ๓ / ๑ - ๓ / ๖ ก . ค . ศ . ๓ / ๑ )
 18. 18. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๓ . ขอข้ามวิทยฐาน ะ ได้ ๑ วิทยฐานะ คือ ชำนาญการ เ ชี่ยวชาญ ( ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม มาตรฐานวิทยฐานะ )
 19. 19. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๔ . คุณสมบัติ ของผู้ขอรับการประเมิน ๔ . ๑ ต้องดำรงตำแหน่งและมีวิทยฐานะ ตามมาตรฐานตำแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะ เช่น ครูชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เป็นต้น
 20. 20. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๔ . ๒ ต้องมีภาระงาน ดังนี้ - สายงานการสอน ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้กำหนด ภาระงานขั้นต่ำ โดยความเห็นชอบ ของ ก . ค . ศ . - สายงานอื่น กำหนด ภาระงานเต็มเวลา
 21. 21. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๔ . ๓ ต้อง ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับ ผิดชอบ และ มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ย้อนหลัง ๒ ปี ติดต่อกันนับถึง วันยื่นคำขอ ๔ . ๔ ไม่กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ เป็นคุณสมบัติ ในการขอ แต่กำหนดเงื่อนไข ในการแต่งตั้งว่าต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า ขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนนั้น ๆ เกิน ๑ ขั้น
 22. 22. เชิญพักทานกาแฟ
 23. 23. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๕ . มีการประเมิน ๓ ด้าน ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ ( ๑๐๐คะแนน ) ด้านที่๒ ด้านความรู้ ความสามารถ - ความสามารถ ในการสอน / บริหาร / นิเทศ ( ๖๐ คะแนน ) - การพัฒนาตนเอง ( ๔๐ คะแนน )
 24. 24. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>ด้านที่ ๓ ด้าน ผลการปฏิบัติงาน - ผลการพัฒนา การสอน / บริหาร / นิเทศ ( ๖๐ คะแนน ) - ผลงานทางวิชาการ ( ชนพ . ชช . ชชพ .) ( ๔๐ คะแนน )
 25. 25. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๖ . ผลงานทางวิชาการ ( ชนพ . ชช . ชชพ .) - ชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๑ รายการ - เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ รายการ ( ต้องเป็นงานวิจัย อย่างน้อย ๑รายการ ) - เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๒ รายการ ( ต้องเป็นงาน วิจัยและพัฒนา อย่างน้อย ๑ รายการ )
 26. 26. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๗ . เกณฑ์การตัดสิน วิทยฐานะ ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ ชำนาญการ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ชำนาญการ พ ิเศษ ๗๐ ๗๐ ๗๐ เชี่ยวชาญ ๗๕ ๗๕ ๗๕ เชี่ยวชาญพิเศษ ๘๐ ๘๐ ๘๐
 27. 27. สูตรชีวิต “อายุยืน” กินปลาเป็นหลัก กินผักผลไม้ เดินไกลวันละ ๕ พันก้าว จีบสาวบางโอกาส ไม่พลาดอายุยืน กินกล้วยน้ำว้า
 28. 28. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๘ . คณะกรรมการประเมิน มี ๒ ชุด - ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ - ชุด ที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ ยกเว้นวิทยฐานะชำนาญการ มีชุดเดียว ประเมินทั้ง ๓ ด้าน
 29. 29. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๙ . การประเมินด้านที่ ๑ และ ๒ สามารถให้พัฒนาได้ ไม่เกิน ๒ ครั้งๆละ ไม่เกิน ๓ เดือน ๑๐ . การประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑ ไม่สามารถ ปรับปรุงได้แต่ขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ แต่ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ สามารถปรับปรุง ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ( ครั้งที่๑ไม่เกิน ๖ เดือน ครั้งที่ ๒ ไม่เกิน ๓ เดือน )
 30. 30. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>๑๑ . ต้องดำเนินการประเมินคำขอ ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑ปี ถ้าไม่เสร็จต้องแจ้งผู้ขอทราบ และดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว ๑๒ . การอนุมัติ ไม่ก่อนวันได้รับคำขอหรือไม่ก่อน วันที่มีการพัฒนา หรือ ปรับปรุงผลงาน ทางวิชาการ
 31. 31. คุณธรรม เปรียบประดุจหางเสือเรือ อันจะนำพาคนเราไปสู่ทิศทาง คุณธรรม เป็นเครื่องกำหนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน
 32. 32. 1. มีความเป็นผู้นำทีม 4. สื่อสารพูดเขียนได้ 3. รู้คุณค่าของเวลา 2. ทำงานได้หลายหน้าที่ 5. ใช้ภาษาอังกฤษได้ 6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 7. ใช้อินเตอร์เน็ตได้ นักบริหารยุค IT ( Information Technology ) 8. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ง 9. ทันโลกบริหารยุคใหม่
 33. 33. ผู้นำ นักปกครอง นักบริหาร 5. ครบสูตรยิ้มกว้าง 4. ฝึกเพิ่มการพูด 3. เดินไวกว่าเดิม 2. สบตาเข้าไว้ 1. ฝึกนั่งแถวหน้า
 34. 34. มาดต้องตา บุคลิกภาพผู้นำ วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม
 35. 35. มาดต้องตา เมื่อใดก็ตามที่มีคนเห็นเราต้อง เท่ ! เสมอ
 36. 36. วาจาต้องใจ เมื่อใดก็ตามที่ต้องพูดกับใคร ต้องพูดแต่ สิ่งดี มี ประโยชน์ และ ผู้คนชื่นชอบ
 37. 37. ภายในยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ เหตุการณ์อย่างใด ต้อง เข้มแข็ง และ คึกคัก เสมอ
 38. 38. <ul><li>ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ </li></ul><ul><li>และทักษะในการนิเทศการศึกษา </li></ul><ul><li>พิจารณาจาก </li></ul><ul><li>2.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย </li></ul>สิ้นสุดการนำเสนอ ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ

×