Manual ubuntu desktop2

1,141 views

Published on

Manual ubuntu desktop for starter write by Master Ung

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual ubuntu desktop2

 1. 1. Tutorial Installอ ย า ก เ ก ่ง อ ย า ก เ ร ีย น อ ูบ ุน ต ู ต ้อ ง เ ข ้า อ บ ร ม อ ูบ ุน ต ู กั บ
 2. 2. editor s Talk จ ะเกิด อะไรขึ้น ถ้า คนในชาติ ขาด จิด ตนาการ อัล เบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่า วไว้ ใน เรื่อ งจินตนาการสำคัญ เหนือ ความรู้ว ่า คนเราทุก คน สามารถ เป็น และ ทำได้อ ย่า งที่เ ราคิด พลัง แห่ง ความคิด และ จินตนาการ จะเป็นแรงผลัก ดัน ให้เ ราเป็น หรือ ทำ ตามสิ่ง ที่เ ราคิด หรือ จินตนาการ ว่า จะเป็น ไว้เ สมอ ลองจิต นาการกันเล่นๆ ถ้า ชนในชาติ ไร้จ ินตนาการ อนาคตของประเทศไทย ไม่ต ้อ งคิด เลย การลัก ลอบใช้ Software ที่ล ะเมิด ลิข สิท ธิ์โดยส่ว นตัว ผมขอประนาม การกระทำดัง กล่า ว ผลกระทบจะเป็นการ ลดจินตนาการ ของผู้ก ระทำ โดยไม่รู้ต ัว จากเหตูผ ลที่ว ่า Software ลิข สิท ธิ์แ พง ไม่ม ีก ำลัง เพีย งพอ ที่จ ะจัด หามาใช้ แต่ก ็ไ ม่ม ีเ หตุผ ลมากเพีย งพอ ที่จ ะละเมิด ลิข สิท ธิ์ข องเขา ยิ่ง ในปัจ ุบ ัน โลกของ Open Source เบ่ง บาน การหา Software Open Source ที่ถ ูก ต้อ ง ลิข สิท ธิ์ มาใช้ น่า จะเป็น Solution ที่ด ีท ี่สุด ในสถาณะการณ์ป ัจ จุบ ันแบบนี้ ubuntu เป็น ระบบปฎิบ ัต ิก าร Open Source ที่ม ีท ุก อยาง เหมือ นที่ ระบบปฎิบ ัต ิก ารที่เ สีย เงินมี การเริ่ม ต้นอาจจะ ใช้ไ ม่สะดวก ในช่ว งแรก แต่ไ ม่ไ ด้ห มายความว่า จะไม่ สะดวก ในเวลาถัด มา ลองดุนะครับ เปิด ใจ รับ ubuntu ลองใช้ด ู คุณจะรัก เขา เหมือ นผม มาสเตอร์ อึ่งอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 3. 3. content note การอบรม ubuntu desktop 1 หัว ข้อ การอบรม วันแรก 3 หัว ข้อ การอบรม วันต่อ มา 4 address and map EWTC 5 ubuntu คือ อะไร ? 7 Download และ สร้า งแผ่นติด ตั่ง ubuntu 11 การติด ตั่ง ubuntu 12 การสำรวจ อูบ ุนตู 14 โปรแกรมหมวด Accessories 15 โปรแกรมหมวด Game 16 โปรแกรมหมวด Graphic 17 โปรแกรมหมวด Internet 18 โปรแกรมหมวด Office 19 โปรแกรมหมวด Sound & Video 20 My Computer บน อูบ ุนตู อยู่ท ี่ไหน ? 21 หา Control Panel บน อูบ ุนตู ไม่เ จอ ! 22
 4. 4. ubuntu Desktop Training ก า ร อบ ร ม อ ูบ ุน ต ู สำหรั บ ผ ู้เ ร ิ่ม ต ้น ไ ม่ต ้อ งมีพ ื้นฐาน คอมพิว เตอร์ม ากมาย ขอให้ คลิก เมาล์เ ป็น พิม พ์ keyboard ได้ และ เปิด ใจรับ อูบ ุนตู แค่นี้ก ็เ พีย งพอ สำหรับ การเข้า ร่ว ม อบรม อูบ ุนตู แล้ว ครับ เพีย งแค่ม าเข้า ร่ว ม การอบรม อูบ ุนตู สำหรับ ผู้เ ริ่ม ต้น เป็นเวลา 2 วัน กับ ewtc (easy4com workshop & Training center) คุณจะสามารถ Format เครื่อ งคอมพิว เตอร์ , ติด ตั่ง อูบ ุนตู , ติด ตั่ง Driver ของ Printer , Scaner , VGA card ,Air Card , Bluetooth การใช้โปรแกรมพื้นฐาน office . Graphic หรือ โปรแกรมจัด การ ไฟร์ ดูห นัง ฟัง เพลง เล่นเกมล์ บน อูบ ุนตูไ ด้ 1 และที่สำคัญ ewtc จะจำกัด จำนวนผู้เ ข้า อบรม ใน 1 คอรส์ จะมีผ ู้เ ข้า อบรมเพีย ง 4 ท่า นเท่า นั้น รูป แบบการอบรม จะเป็นการทำ Workshop เราจึง กล้า รับ ประกัน ถ้า เข้า อบรมแล้ว ไม่รู้เ รื่อ ง ทำไม่ไ ด้ page กลับ มาอบรมฟรี กี่ค รั้ง ก็ไ ด้ จะเป็น ก ต ้อ ง เ ต ร ีย ม ต ั อ ะ ไร บ ้า ง ? ว ารเตรีย มตัว เข้า มาอบรม อูบ ุนตู สำหรับ ผู้เ ริ่ม ต้น ไม่ต ้อ งเตรีย มอะไรมา เรา ewtc มีพ ร้อ มไว้ท ั้ง หมด เรามี คอมพิว เตอร์ Desktop ไว้ให้ท ่า น Format ทดลองทำ Workshop ได้อ ย่า งหนำใจ เรามีอ าหารกลางวัน และ กาแฟ ไว้บ ริก ารตลอด 2 วัน ที่ม าอบรม เรามีค ู่ม ือ และ แผ่นติด ตั่ง อูบ ุนตู เอาไว้ให้ท ่า นเรีย บร้อ ย เรามีใบประศนีย บัต ร รับ รอง ผลการอบรมให้ท ่า น อยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 5. 5. Only 1,500 Bht/ เพีย ง 1 ,500 บาท/ท่า น เท่า นั้น ท่า นก็สามารถเข้า สุ่โลก Open Source ได้แ ล้ว ข ั ต อ น ก า ร จ อ ง ท ี่น ั อ บ ร ม ่น ่ง1 . เข้า ไปที่ http://ubuntutraining.in.thวันอบรมที่ท ่า นสะดวก หรือ โทรมาถามมาสเตอร์ อึ่ง ที่ 081 -859-5309 หรือ 02-393-097022. โอนเงิน 1 ,500 บาท/ท่า น มาที่ page ธนาคารกสิก รไทย หมายเลขบัญ ชี 056-2-32767-5 ชื่อ บัญ ชี นายชัย วุฒ ิ พรหมบุต ร สาขาสี่แ ยกบางนาหรือ ธนาคารกรุง เทพ หมายเลยบัญ ชี 91 3-0-041 49-5 ชื่อ บัญ ชี นายชัย วุฒ ิ พรหมบุต ร สาขา บิ๋ค ชี บางนา3. โทรแจ้ง การโอนเงินให้ มาสเตอร์ อึ่งหน่อ ยนะครับ ที่ 081 -859-5309 หรือ 02-393-0970แล้ว พบกันที่ ewtc ครับอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 6. 6. first day Training เ ร ิ่ม 1 0. 00 น 1 . การ Format เครื่อ งคอมพิว เตอร์ 2. การ ติด ตั่ง ubuntu แบบต่า งๆ เช่น ติด ตั่ง ทั้ง ลูก หรือ แบ่ง Partition 3. การจัด การเรื่อ งการอัพ เดตต่า งๆ 4. การปรับ แต่ง Keyboard ภาษาไทย 5. การปรับ แต่ง Panal 6. การปรับ แต่ง Background , Theme , Fonts พ ั ร ั ป ร ะท า น ก บ อา ห า ร ก ล า ง วั น ต ่อ ท ี่ 1 3 . 00 น 7. ติด ตั่ง Driver Printer และ ทดสอบพิม พ์ 8. ติด ตั่ง Driver Scaner และ ทดสอบการสเกน 9. ติด ตั่ง Driver AirCard WiFi 3 page ทดสอบการเชื่อ มต่อ Internet โดยใช้ AirCard WiFi 1 0. เรีย นรู้ก ารอัพ เดต VGA Card 1 1 . เรีย นรู้ก ารใช้ Effect จาก Compiz และเรีย นรู้ก ารใช้ ลูก เล่น effect ต่า งๆใน Compiz 1 2. เรีย นรู้ก ารตรวจสอบ harddisk โดยใช้ Disk Usage Analyzer 1 3. เรีย นรู้ก ารใช้ XSane Image Scanner เพื่อ ฝึก สเกนเอกสาร 1 4. เรีย นรู้ก ารใช้ FireFox และการ ปรับ แต่ง การติด ตั่ง Plug in และ Extention ต่า งๆ 1 5. เรีย นรู้ก ารใช้ Dictionary และการปรับ แต่งอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 7. 7. second day Training เ ร ิ่ม 1 0. 00 น1 . เรีย นรู้ก าร Write แผ่นด้ว ย Brasero Disc Burner2. การทำเอกสารด้ว ย Open Office เช่น Word Processor , Spreed Sheet หรือ ทำ Present เทพๆด้ว ย Presentation3. การจัด การด้า น e-Mail ด้ว ย Evolution Mail and Calendar4. เรีย นรู้ก ารติด ตั่ง Software เพิ่ม เติม ด้ว ย วิธ ี ubuntu software center5. เรีย นรู้ก ารติด ตั่ง Package เพิ่ม ด้ว ย Synaptic Packag Manager6. เรีย นรู้ก ารติด ตั่ง Software ด้ว ยวิธ ี Terminal โดยใช้ค ำสั่ง apt-get install4พ ั ร ั ป ร ะท า น ก บ อา ห า ร ก ล า ง วั นต ่อ ท ี่ 1 3 . 00 น page Software Center7. เรีย นรู้ก ารติด ตั่ง และ ใช้ง าน Shutter ScreenShot ด้ว ยวีธ ี ubuntu8. เรีย นรู้ก ารติด ตั่ง และ ใช้ง าน Picasa โดยการ Download File ติด ตั่ง แบบ deb9. เรีย นรู้ก ารติด ตั่ง และ ใช้ง าน SweetHome3D โดยการ Download File ติด ตั่ง แบบ .tgz1 0. เรีย นรู้ก ารติด ตั่ง และ ใช้ง าน SongBird โดยการ Download File ติด ตั่ง แบบ .tar.gz1 1 . เรีย นรู้ก าร Download Font และติด ตั่ง font โดยเฉพาะ font Angsima1 2. เรีย นรู้ก าร Retouch ภาพโดยใช้ GIMP ลืม Photoshop ไปเลย1 3. เรีย นรู้ก าร Design Logo (ออกแบบ Vactor Graphic ) โดยใช้ GIMP หรือ InksCape1 4. เรีย นรู้ก าร ออกแบบ ใบปริว แผ่นพับ นามบัต ร แมคกาซีน ด้ว ย Scrubus ลืม pagemaker หรือ InDesign ไปเลย1 5. เรีย นรู้ก ารควบคุม โครงการด้ว ย OpenProJ ลืม Microsoft Project ไปได้เ ลยอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 8. 8. adddress and 53 ซอย บางนา - ตราด 14 ถนน บางนา - ตราด อำเภอ บางนา ตำบล บางนา กรุงเทพ 10260 office phone: 02 -393 - 0970 Fax: 02-399 - 2542 mobile: 081 - 859 - 8309 email: phrombutr@gmail.com 5page twitter: http://twitter.com/easy4com website: http://ubuntutraining.in.thอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 9. 9. map EWTC6pageอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 10. 10. คืออะไร ? เ อ ูบ ุน ต ู ร ะ บ บ ป ฎ ิบ ั ิก า ร ต เ พ ื่อ ม ว ล ม น ุษ ย ช า ต ิ ป็นคำกล่า วที่ไ ม่ผ ิด นัก แล้ว อะไรคือ ระบบปฎิบ ัต ิก ารอูบ ุนตู และ เพื่อ มวลมนุษ ยชาติ อย่า งไร น่า สนใจเรา มาค้นหาคำตอบกัน ระบบปฎิบ ัต ิก ารคือ อะไร ระบบปฎิบ ัต ิก าร หรือ Operating System (OS) คือ โปรแกรม ที่ใช้ ควบคุม คอมพิว เตอร์ ทำหน้า ที่ เป็นตัว กลาง สือ สาร 7 ระหว่า งคอมพิว เตอร์ และ ผู้ใช้ และ ทำหน้า ที่ค อย จัด สรรทรัพ ยากรต่า งๆ ให้ก ับ page Application หรือ ที่เ ราเรีย กว่า โปรแกรมย่อ ย ก่อ นที่เ ราจะไปไกล มากกว่า นี้ เรากลับ มาที่ ระบบปฎิบ ัต ิก าร อีก ที ถึง แม้นเราจะไม่รุ้จ ัก ระบบปฎิบ ัต ิก าร แต่เ ราก็ใช้ ระบบปฎิบ ัต ิก าร กันเป็นประจำ กันอยู่แ ล้ว เช่น ระบบปฎิบ ัต ิก าร Windows , ระบบปฎิบ ัต ิก าร mac os x และ ระบบปฎิบ ัต ิก าร Linux หลายท่า นคงเคยมี ประสพประการณ์ก ับ ระบบปฎิบ ัต ิก าร Windows แต่ ทราบไหมครับ นอกจาก ระบบปฎิบ ัต ิก าร Windows แล้ว ในโลกเรา ยัง มี ระบบปฎิบ ัต ิก ารอื่นๆ อีก มากครับอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 11. 11. ระบบปฎิบัติการ อูบุนตูร ะบบปฎิบ ัต ิก าร อูบ ุนตู คือ ระบบ ปฎิบ ัต ิก าร ที่เ กิด ขึ้นมา ในโลกนี้ม าเป็นเวลา 5 ปีแ ล้ว เปิด ตัว ครัง แรก 5 ตุล าคมค.ศ. 2004 โดย บริษ ัท Cononical ของคุณมาร์ก ซัท เทิล เวิร์ธ Mark Shuttlewort เขาเป็นคนที่ เกิด และ โตใน แอฟริก าใต้ เข้า ร่ว มโครงการพัฒ นาเดเบีย น และแยกตัว ออกมา พัต นาอูบ ุนตูอย่า งเต็ม ที่ และ เปิด ตัว อูบ ุนตูค รั้ง แรกเมื่อ วันที่20 ตุล าคม ค.ศ. 2004 อูบ ุนตู เป็น ดิสทริบ ิว หนึ่ง ของ Linuxโดยใช้ เดเบีย น เป็นแกน เคอร์เ นิล Konal8โดย ความแตกต่า งจาก ดิสทริบ ิว อื่นๆของLinux คือpageบ ุนตู จะเปลี่ย น เวอร์ชั่นใหม่ท ุก 6 อูเดื่อ น และ สนับ สนุนการ อัพ เดทผ่า น Internetให้ 1 8 เดือ น นอกจากนี้ อูบ ุนตูยัง มีเ วอร์ช ั่นพิเ ศษ LTS long term Supportที่อ อกทุก 2 ปี และ สนับ สนุด การอัพ เดท 60 เดือ น หรือ 5ปีอ ีก ด้ว ย และ ที่สำคัญ อูบ ุนตู เป็น ดิสทริบ ิวที่ม ีค วามฟรี มากที่สุด ในดิสทรีบ ิว ต่า งๆของLinux ด้ว ยกันอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 12. 12. ระบบปฎิบัติการ เพื่อมวลมนุษยชาติ ก ่อ นอื่น เรามาทำความ เข้า ใจเกี่ย วกับ ดิสทริบ ิว ชั่น Distribution ของ Linux ถ้า ผมเอา เดเบีย น ของ Linux มาเขีย น โปรแกรม อินเตอร์เ ฟส เพื่อ ให้ผ ู้ใช้ สะดวกใน การติด ต่อ กับ เดเบีย น แล้ว ตั่ง ชื่อ ใหม่ว ่า abcLinux เราเรีย กส่ว นที่ผ มทำว่า การต่อ ยอดพัฒ นา จาก เดเบีย น ตัว abcLinux จะถูก เรีย กว่า เป็น ดิสทริบ ิว หนึ่ง ของ เดเบีย น โดยผมต้อ ง 9 ปฎิบ ัต ิต ามสัญ ญา GNU/GPL คือ ห้า มขาย abcLinux ต้อ งแจกจ่า ย และ เปิด เผย Source Code ที่ใช้เpage ขีย น การเชื่อ มต่อ อินเตอร์เ ฟสของผมกับ แกน Kornal Dabian ชึ่ง เราได้นำมาพัฒ นาต่อ นัก พัฒ นาโปรแกรม ทัว โลก สามารถศึก ษา เปลี่ย นแปลง หรือ พัฒ นาต่อ ยอด ให้ม ีค วามสามารถ สูง ๆยิ่ง ๆขึ้นไป และก็ต ้อ งทำ เหมื่อ นผมคือ แจกจ่า ย ห้า มจำหน่า ยอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 13. 13. ใครเหมาะสมกับ อูบุนตูบ้างท ุก คนทัว ไปที่ม ีใจเปิด กว่า ที่จ ะรับ อะไร ที่ใหม่ๆ เหมื่อ นเราขับ รถวันนี้เ ราขับ พวงมาลัย ขวาแต่ม ีเ หตุให้เ ราต้อ งขับ รถพวงมาลัย ซ้า ย เคงยากในการที่จ ะเริ่ม ต้นแต่ไ ม่ไ ด้ห มายความว่า คุณจะขับ ไม่ไ ด้ ป็นคนที่เ คารพในสิท ธิ์ และฉนั้นอันดับ แรก เปิด ใจรับ อูบ ันตู ก่อ น มีจ ิต เผิ่อ เพร่ด ้ว ย อูบ ุนตู ใช้ล ิข สิท ธิ์แ บบ GNU/GPL ซึ่ง เราสามารถ ใช้ , ดัด แปลง , ทำซ้ำ หรือ เผิย แพร่ต ่อ ทั้ง ตัว ระบบปฏิบ ัต ิก ารเอง และ โปรแกรมย่อ ย Application ที่อ ยู่ด ้า นในได้ส ำหรับ คนที่ต ้อ งการระบบปฎิบ ัต ิก ารที่ต ้10 องการความเสถีย ร Stableในระดับ ที่พ อรับ ได้ pageผมไม่ไ ด้บ อกว่า ระบบปฎิบ ัต ิก ารอูบ ันตูเสถีย ร ที่สุด ค่า ความเสถีย รจะผกผันกับ ความยืด หยุ่นในการปล่อ ยให้Application หรือ โปรแกรมย่อ ยทำงานได้อูบ ันตู มี ความเสถีย รสูง ใน ขณะที่ มอูบ ุนตู ยืด หยุ่นให้ Applicationต่า งๆทำงานได้เ ต็ม ที่ ี Application ใหม่ๆ ไว้ค อยสนับ สนุนมากมาย ทำไม่ถ ึง เป็นเช่นนั้นเพราะ อูบ ุนตู คือ ดิสทรีบ ิว ของ ลินุค ที่ม ีค นโหลดไปใช้ม ากที่สุด และ ครองอันดับ นี้ม าเป็นเวลาหลายปีแ ล้ว ถ้า ผมเป็นนัก พัฒ นาโปรแกรม ผมก็อ ยากให้ค นใช้ Application ที่ผ มพัฒ นามากๆ ถ้า ผมต้อ งเลือ ก แพตฟอร์ม ที่ใช้รันโปรแกรมของผม ก็ น่า จะเป็น เขีย นบน แพตฟอร์ม อูบ ุนตู น่า จะเป็นทางเลือ กที่ด ีท ี่สุด ผมคิด ได้ นัก พัฒ นาอื่นๆก็ค ิด ได้ ทำให้ Application บนอูบ ุนตู มีแ ยะมากอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 14. 14. Download ubuntu การ Download และสร้างแผ่นติดตั่ง อูบุนตู ต ้อ งเริ่ม ต้นจาก การ Download ubuntu เพื่อ นำมาทำแผ่นติด ตั่ง ubuntu 1 เข้า ไปที่ http://ubuntu.com คลิก ที่ Download ubuntu 2 เลือ ก Server ที่จ ะใช้ Download ubuntu ปกติผ มเลือ ก Thailand จะได้โหลดได้เ ร็ว ๆ หน่อ ย จะได้ไ ฟร์ ที่เ ป็น 11 ดอท iso 3 เมื่อ ได้ ไฟร์ ที่เ ป็น iso มาแล้ว ให้นำไป Burn ด้ว ยโปรแกรมที่ คุณถนัด เช่น nero , iso burning page อะไรประเภทนี้ 4 ใส่แ ผ่นเปล่า CD 750 MB ธรรมดาๆ ทั่ว ๆไปนี่แ หละครับ เห็นไหมครับ ง่ายมากอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 15. 15. Install ubuntuม าถึง ตอน สำคัญ หลัง จากได้ท ำแผ่นติด ตั่ง ubuntuมาเป็นที่เ รีย บร้อ ยแล้ว ทีนี้เ ราจะนำแผ่นติด ต้่งubuntu มาติด ตั่ง ubuntu บนเครื่อ งเรา1 . เหมือ นการติด ตั่ง ระบบปฎิบ ัต ิก าร ท้่ว ๆไป คือ ต้อ งให้เ ครื่อ งคอมพิว เตอร์First Boot ที่ CD Rom ที่ม ีแ ผ่นติด ตั่งubuntu อยู่ โดยแต่ล ะเครื่อ งมีว ิธ ีก ารเข้า สู่ห น้า เลือ กการ bootที่แ ตกต่า งกัน บางเครื่อ งใช้ F1 2บางเครื่อ งใช้ Esc ต้อ งสัง เกตุต อนเปิด เครื่อ ง212 .เลือ ก First Boot ให้เ ป็นที่ CD Rom เลยครับ แล้ว ปล่อ ยให้ ubuntu Bootจนได้ห น้า แบบนี้ เลือ กภาษาที่ใช้ในการติด ตั่งyourpageเลือ ก Try Ubuntu without any change to computer3 . เมื่อ เข้า สู่ อูบ ุนตู จะเห็น ไอคอน Install Ubuntu ดับ เปิ่ล คลิก เลยครับ4 . เลือ กภาษาที่ใช้ในการติด ตั่ง ปกติด ผมเลือ กภาษาอัง กฤษ ง่า ยสุด5 . จะเข้า มาพบหน้า Where are you ไปคลิก ที่ อ่า วไทยจะได้ Thailandตามรุปอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 16. 16. Install ubuntu 6 . ต่อ มาเข้า มาที่ห น้า Keyboard Layout ให้เ ลือ ก Thailand ทางขวาไม่ต ้อ งสนใจ คลิก forword ไปเลยครับ 7 . เข้า มาถึง หน้า สำคัญ เลือ กที่ Erase and use to entire disk มีค วามหมายว่า จะติด ตั่ง อูบ ุนตู แบบเต็ม ลูก ของ harddisk เลือ กที่นี่เ ลยครับ 8 . มาที่ห น้า Who are you หน้า นี้ก ็ม ีอ ะไรไม่ม าก แค่ก รอกชื่อ ของท่า น ตรง What is you name ? ส่ว นตรง What name do you want to use to login ปกติ อูบ ุนตู จะจำลองชื่อ จาก What is you name ? 13 มาทำเป็นชื่อ login แต่ถ ้า ต้อ งการใข้ page ชื่อ อื่นก็สามารถเปลี่ย นได้ จากตรงนี้ค รับ 9 . ต่อ มาจะเป็นหน้า สรุป ถ้า มีอ ะไรผิด สามารถ back กลับ ไปแก้ไ ขได้ ถ้า ทุก อย่า งเรีย บร้อ ย ก็ค ลิก install ขั้นตอนต่อ มา ก็รออย่า งเดีย ว ครับอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 17. 17. Install ubuntuร อจนติด ตั่ง เสร็จ อูบ ุนตู จะขอ Restart ครับ คลิก ที่ Restart เลยครับใ นขณะที่เ ครื่อ งคอมพิว เตอร์ กำลัง จะ boot CD Rom ของเครื่อ งจะเปิด ออก และมีข ้อ ความให้เ รา เอาแผ่นติด ตั่ง อูบ ุนตู ออกและกดปุ่ม Enter เมื่อ พร้อ มครับ ง่า ยไหมครับ การติด ตั่ง อูบ ุนตูเรามาลอง เข้า ไปสำรวจ ว่า เราติด ตั่ง อูบ ุนตูที่เ ราติด ตั่ง ว่า เราได้อ ะไรบ้า ง141 . ลอง login เข้า ไปในระบบ อูบ ุนตู โดยใช้ pageuser name และ Passwordที่เ ราได้ต ั่ง ไว้ต อนติด ตั่ง2. เมื่อ login เข้า มา จะพบหน้า ตาแบบนี้อยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 18. 18. accessories Application ในส่วน Accessories 1 . Calculator โปรแกรมเครื่อ งคิด เลข 15 page 2. CD/DVD Creator โปรแกรม ไรด์แ ผ่น CD และ DVD 3. Character Map โปรแกรมดู Font 4. Disk Usage Analyzer โปรแกรมวิเ คราห์ Harddisk 5. gedit Text Editor เหมือ น Note pad ใน Windows 6. Manage Print jobs โปรแกรมจัด การงานพิม พ์ 7. Password and Encryption Keys 8. Search for Files โปรแกรมค้นหาไฟร์ 9. Shutter-Screenshot Tool และ Take Screensshot โปรแกรมจับ หน้า จอ 1 0. Terminal เหมือ น cmd ใน windows ใช้ต ิด ต่อ กับ Kernal ubuntuอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC 1 1 . Tomboy Notes โปรแกรมที่ช ่ว ยคุณบันทึก ความจำ
 19. 19. Games Games 1 . Logic 2. AisleRiot Solitaire 3. Blackjack 4. Chess 5. Gnometris 6. Lagno16 7. Mahjongg 8. Nibbles 9.page Robots 1 0. Taliอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 20. 20. Graphics โปรแกรมที่เกี่ยวกับ งาน Graphics 17page 1 . F-Spot Photo Manager โปรแกรมจัด การรูป ภาพ 2. GIMP Image Editor เหมือ น Photoshop เลย 3. OpenOffice.org Drawing นี่แ หละครับ VISIO บน อูบ ุนตู 4. XSane Image Scanning program โปรแกรมที่ช ่ว ยคุณสแกนภาพ และ ปรับ ปรุง คุณภาพของภาพได้ด ้ว ยอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 21. 21. Internetโปรแกรมที่เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อInternet1 . Empethy IM Client2. Evolution Mail ใช้จ ัด การ eMail ที่เ ป็นพวก pop3 ต่า งๆ เหมือ น Out LookMicrosoft3. Firefox web Browser4. Remote Desktop Viewer5. Terminal Server Client186. Transmission BitTorrent Client อันนี้ผ มใช้ โหลด Terrent File pageไม่ต ้อ งกลัว ไวรัสเลยครับ7. Ubuntu One สำหรับ เวอร์ช ั่น 9.1 0 เราสามารถฝากไฟร์ บน Server ubuntu ได้อยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 22. 22. Office โปรแกรม ตระกูล Office 19 page 1 . Dictionary อันนี้ผ มชอบมาก เป็น Dictionary Online ที่ใช้ไ ด้ห ลายภาษาดี 2. Evolution Mail and Calendar ใครเคยใช้ OutLook จะชอบ 3. OpenOffice.org Presentation เหมือ น Power Point เลย 4. OpenOffice.org Speadsheet เป็นแบบเดีย วกับ Excell 5. OpenOffice.org Word Processor เหมือ น Word ใน Microsoft เลยครับอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 23. 23. Sound and Videoโปรแกรมสำหรับ ดูหนัง ฟังเพลง1 . Brasero Disc Burner โปรแกรม Burn แผ่น CD/DVD เหมือ น nero เลย2. Movie Player โปรแกรม ดูห นัง ผมชอบตรงที่ว ่า สามารถดูห นัง ได้ห ลาย นามสกุล ดี3. Rhythmbox Music Player โปรแกรมที่ใช้ ฟัง เพลง4. Sound Recorder โปรแกรมที่ใช้บ ันทึก เสีย ง20 pageอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 24. 24. Places Places บน อูบุนตู คืออะไร ? ห ลายคนถาม หา my computer ว่า บน อูบ ุนตู อยู่ท ี่ไ หน บน อูบ ุนตู จะใช้ค ำว่า Places แทนความหมายของ my computer 21 pageอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 25. 25. SystemSystem บน อูบุนตู คืออะไร ?เ หมือ นคำถามที่แ ล้ว เลย แล้ว control panel บนอูบ ุนตู อยู่ท ี่ไ หน อยู่ท ี่นี่ค รับ System22 pageอยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ EWTC
 26. 26. http://ubuntutraining.in.th มาสเตอร์ อึ่ง phrombutr@gmail.com twitter.com/easy4com mobile phone: 081-859-5309 office: 02-393-0970 Fax: 02-399-2540อยากเก่ง อยากเรียน อูบุนตู ต้องเข้าอบรม อูบุนตู กับ

×