ส่วนนำรายงาน

377 views

Published on

ส่วนนำรายงาน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
85
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส่วนนำรายงาน

  1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาหนังสั้น........ด้วย โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3เรื่อง......จัดทาโดยนางสาว ...ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/ เลขที่นาเสนอครูไชยวัฒน์ วิเชียรไชยรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ (ง33201)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตาบลดงบัง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  2. 2. หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาหนังสั้น........ด้วย โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3เรื่อง....ประเภทของโครงงาน : โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งานผู้เสนอโครงงาน : นาย นางสาว..... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขที่ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยปีการศึกษา : 2556บทคัดย่อโครงงาน การพัฒนาหนังสั้น............ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 เรื่อง………นี้ ผู้จัดทาได้เริ่มดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว จากนั้นได้ส่งหนังสั้นที่ทาเสร็จให้คุณครูที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย ตรงตามจรรยบรรณของ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จากนั้นคุณครูที่ปรึกษาก็จะนาผลงานหนังสั้นนาเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นาเผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://www.youtube.com ของคุณครูที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์และได้ทาการลิงค์มาเผยแพร่ผลงานหนังสั้นผ่านเว็บบล็อก http:// chaiwat31.wordpress.com (ชื่อ webblogของคุณครูที่ปรึกษา) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมในรูปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ Facebook ของผู้จัดทาที่ชื่อ (http://...........เว็บ facebook ของนักเรียน) ทั้งนี้เว็บhttp://www.youtube.comและ เว็บบล็อก http:// chaiwat31.wordpress.com ดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว
  3. 3. กิตติกรรมประกาศรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ครูผู้สอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง33201)ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดทาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา หนังสั้น.................. ด้วยโปรแกรมAdobe Premiere Pro CS3 เรื่อง ………อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสาเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก.......(เอ่ยชื่อแฟนหรือคนสาคัญที่เป็นกาลังใจ ก็ได้นะครับ แหะๆ)ความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้จัดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกาลังใจ ซึ่งผู้จัดทาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ชื่อนักเรียน
  4. 4. สารบัญหน้าบทคัดย่อ กกิตติกรรมประกาศ ขสารบัญ คสารบัญภาพ จบทที่ 1 บทนา 11.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 11.2 วัตถุประสงค์1.3 ขอบเขตของโครงงาน1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง2.1 ความสาคัญและความหมายของหนังสั้น2.2 ประเภทของหนังสั้น2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา3.2 ขั้นตอนการดาเนินงานบทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน4.1 ผลการพัฒนาหนังสั้น4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหนังสั้นผ่านเว็บไซต์ YouTube และเว็บบล็อก
  5. 5. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน5.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน5.3 ข้อเสนอแนะบรรณานุกรมภาคผนวก

×