Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูไชยวัฒน์ ม.ปลาย

652 views

Published on

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูไชยวัฒน์ ม.ปลาย

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูไชยวัฒน์ ม.ปลาย

  1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ (ง33201)กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ปีการศึกษา 2556----------------------------------------------------1. ชื่อโครงงาน การพัฒนา หนังสั้น...................................... ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3เรื่อง ………(ใส่ชื่อหนังสั้น ที่นักเรียนได้ศึกษาหรือค้นคว้า)2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน)โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาเครื่องมือโครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีโครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งานโครงงานพัฒนาเกม3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงานนางสาว / นาย ชั้น เลขที่4. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานนายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย5. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ(อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทาโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสาคัญอย่างไร เรื่องที่ทาเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามาก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อื่นศึกษามาก่อนแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไร)โดยให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเหล่านี้ มาเขียนเป็นแนวคิดและที่มา1. ความสาคัญและความหมายของหนังสั้น
  2. 2. 2. การนาโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 มาใช้ในการสร้างเนื้อหาความรู้ที่สนใจ3. สรุปว่า ต้องการสร้างหนังสั้น เรื่อง.... เพื่ออะไร ทาไมข้อความด้านล่างนี้ คือตัวอย่างการเขียน แนวคิด ที่มา และความสาคัญ ครับ นักเรียนศึกษาและเอาไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเรื่องหรือหัวข้อที่นักเรียนได้ศึกษาปัจจุบันนี้สังคมเราได้มีการประยุกต์ นาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวันเกือบจะทุกเรื่องตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การงาน การรับข่าวสาร ซึ่งถือว่าเป็นการวิวัฒนาการในด้านบวกของเทคโนโลยีที่มนุษย์เราสามารถคิดค้นและพัฒนาจนสามารถนามาใช้อานวยความสะดวกให้กับมนุษย์เราได้ทั่วทุกมุมโลก และเทคโนโลยีปัจจุบันที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือการใช้โปรแกรมตัดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพ วิดีโอ เพลง หนังสั้น ภาพยนตร์ โดยเฉพาะการตัดต่อหนังสั้นซึ่งเราสามารถเห็นได้ในหลายรูปแบบและยังมีความสาคัญในการดาเนินชีวิตอย่างมากและเป็นสื่อที่ครอบคลุมและมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งในด้านดีและไม่ดีอีกด้วย ดังนั้น กลุ่มของพวกเราจึงไดจัดทาโครงงานเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์สั้นขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นการพัฒนาศักยภาพในการตัดต่อ จัดทาผลงานที่มีคุณภาพขึ้นมาประดับโลกไอทีขึ้นอีกหนึ่งชิ้น และมีความชานาญในการใช้เทคนิคการตัดต่อวดีีโอไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ทั้งใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย การทางาน หรือบางคนก็นาความสามารถตรงนี้ไปประกอบเป็นอาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นเป็นอย่างมากในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ......(เรื่องที่นักเรียนนามาทาหนังสั้น) นั้นเป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ............ ซึ่งมีเนื้อหา......... (ก็เขียนไปว่านักเรียนนาเรื่องอะไรมาศึกษา เขียนเป็นเนื้อหาย่อๆๆ เกี่ยวกับเรื่องที่นามาทาเป็นหนังสั้น)ดังนั้น ผู้จัดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารูปแบบ การสร้างหนังสั้น ด้วยโปรแกรม AdobePremiere Pro CS3 มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง......................เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป6. วัตถุประสงค์ (ต้องเขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากชื่อเรื่องของโครงงาน)6.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาหนังสั้น ด้วย โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 เรื่อง………6.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ .....(เรื่องที่ทา)...
  3. 3. 6.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของหนังสั้น และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มให้มีความชานาญ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้6.4 เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในด้านโปรแกรมให้แก่สังคมไทย7. หลักการและทฤษฎี(ให้อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานพัฒนาหนังสั้น แยกเป็นเนื้อหาย่อๆเช่น1. ความหมายของหนังสั้น2. ประเภทของหนั้งสั้น3. ความหมายของโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3(เนื้อหาสั้นๆ ตรงนี้ให้ไปค้นคว้าในเว็บไซต์ครับ อย่าลืมบอกแหล่งที่มาในส่วนอ้างอิงของแบบเสนอโครงร่างด้วยนะครับ)8. ขอบเขตของโครงงาน(ให้ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่าง ๆ - กาหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา - แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนาเสนอผลงาน – งบประมาณที่ใช้)1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาหนังสั้น ด้วย โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3เรื่อง ………(ใส่ชื่อบทเรียนที่นักเรียนได้ศึกษาหรือค้นคว้า)2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์2.2 โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS32.3 ไมโครโพน2.4 กล้องถ่ายภาพ
  4. 4. ฯลฯ อั้นนี้เป็นตัวอย่างจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับ9. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน หมายเครื่องถูกในตารางนี้ครูเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้นักเรียนเลือกให้ตรงกับระยะเวลาที่ทานะครับผมที่ ขั้นตอนการดาเนินงานระยะเวลาดาเนินงานเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคมสัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่1 2 3 4 1 2 3 4 51 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างเพื่อนาเสนอ 4 ปฏิบัติการจัดทาโครงงาน 5นาเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 16นาเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 27 ปรับปรุง ทดสอบ 6 จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน 8 ประเมินผลงาน 9 นาเสนอโครงงานผ่าน Youtube 10. สถานที่ดาเนินงานห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้เขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้)11.1 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ หนั้งสั้น เรื่อง………11.2 สามารถสร้างวิดีโอที่เป็นหนังสั้น มิวสิคเพลงและสารคดีต่างๆ ที่เป็นผลงานของเราเองได้คือเรื่อง…….(เรื่องที่ทา)...
  5. 5. 11.3 มีความชานาญในการตัดต่อวิดีโอ มีการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมตัดต่อได้ดีขึ้น11.4 มีบุคลากรหรือบุคคลที่มีความสามารถในการทางานด้านโปรแกรมตัดต่อเพิ่มขึ้น12. เอกสารอ้างอิงให้นักเรียนเอาเนื้อหาคู่มือการใช้โปแกรม Adobe Premiere Pro CS3 และเนื้อหาจากเอกสารต่างๆ จากเว็บไซต์ (ให้นักเรียนสืบค้นเนื้อหาของ...โปแกรม Adobe Premiere Pro CS3 จากเว็บแล้วอาเนื้อหานั้นมาใส่ตั้งนี้และให้อ้างที่มาด้วย)ตัวอย่างเช่นความหมายของการตัดต่อวิดีโอการตัดต่อ หมายถึง การเปลี่ยนภาพและเสียงจากหนึ่งช็อต (Shot) ไปยังช็อตต่อไปโดยให้มีความต่อเนื่องและเรียงล้าดับเรื่องราว ไม่มีการกระโดดหรืออิริยาบถซ้าซ้อนกัน โดยรักษาคุณภาพของภาพและเสียงให้กลมกลืนกันโดยตลอด ความสาคัญของการตัดต่อวิดีโอ1. ช่วยเชื่อมต่อภาพ ในการถ่ายวิดีโอนั้นไม่นิยมแช่กล้องจับภาพหรือฉากใดนิ่งนานๆ เพราะจะท้าให้ผู้ชมเบื่อหน่าย ดังนั้นจึงมีการถ่ายเป็นช็อตสั้นๆ จับภาพในมุมต่างๆ กัน ถ้าเป็นการถ่ายท้าด้วยกล้องเดียวก็จะต้องน้าภาพทั้งหมดเหล่านั้นมาเรียงล้าดับเข้าด้วยกันให้ถูกต้องตามเรื่องราวหรือตามบทวีดิโอ2. ช่วยแก้ไขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายวิดีโอบางครั้งมีการระมัดระวังและพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม ยังมักจะพบข้อบกพร่องอยู่เสมอ การตัดต่อสามารถช่วยได้โดยการตัดภาพที่ไม่ต้องการออกไปหรือแทรกภาพที่ดีเข้าไปแทนที่ หรือต้องการแต่ภาพที่ไม่ต้องการเสียงที่มากับภาพนั้นก็สามารถเอาออกไปได้3. ช่วยกาจัดเวลา ในการถ่ายวิดีโอรายการต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นรายการสาหรับออกอากาศนั้น เวลาเป็นเรื่องสาคัญมากจ้าเป็นที่จะต้องถ่ายให้ได้เวลาตามที่กาหนด แม้ว่าจะถ่ายภาพที่ดีๆ สวยๆ และมีประโยชน์กับเรื่องที่จะเสนอมากเพียงไร ก็จ้าเป็นจะต้องเลือกภาพนั้นมาตัดต่อให้ได้ความยาวพอเหมาะกับเวลาที่กาหนดเท่านั้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตัดต่อล้าดับภาพก็จะต้องใช้กระบวนการตัดต่อนี้ปรับแต่งตัดภาพส่วนเกินออกไป หรือแทรกบางภาพเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ได้เวลาที่พอดี
  6. 6. 4. ช่วยสร้างเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง การล้าดับภาพเป็นการน้าภาพแต่ละฉากแต่ละตอนมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ถ้าเป็นการต่อเชื่อมภาพอย่างมีศิลปะด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผู้ชมจะรู้สึกต่อเนื่องในเรื่องราวที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นล้าดับนั้น ให้รายละเอียดมากพอเท่าที่ผู้ชมอยากจะรู้ ให้ความรู้สึกและอารมณ์ตามที่ควรจะเป็น ทั้งนี้หมายถึงว่าในขั้นตอนการถ่ายท้านั้นต้องได้ภาพที่ดี มีรายละเอียดเพียงพอ มีทั้งภาพขนาดไกล ขนาดกลาง ภาพถ่ายใกล้และภาพหลายๆ มุมของแต่ละฉากแต่ละตอน เจ้าหน้าที่ตัดต่อจึงจะสามารถเลือกภาพมาตัดต่อได้ตามต้องการวัตถุประสงค์ของการตัดต่อวิดีโอในการตัดต่อมีวัตถุประสงค์อยู่ 5 ประการ ดังนี้ (สุชาติ พรหมปัญญา, 2544 : 26)1. เพื่อคัดเลือก การถ่ายวิดีโอแม้มืออาชีพก็ยังต้องถ่ายท้ากันหลายๆ รอบ ไม่ต้องพูดถึงวิดีโอที่เราถ่ายกันเองประเภทม้วนเดียวจบ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกเอาเฉพาะช่วงที่ดีที่สุด ส่วนที่เหลือตัดทิ้งไป2. เพื่อลาดับภาพ เมื่อคัดเลือกตอนต่างๆ มาแล้วก็ต้องน้ามาเรียงล้าดับให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องหรือสคริปต์ที่วางไว้3. เพื่อปรับความยาว หลังจากที่น้าตอนต่างๆ มาเรียงกันแล้ว ความยาวทั้งหมดอาจจะสั้นหรือยาวเกินไปจึงต้องมีการตัดออกหรือหามาเพิ่ม และปรับตาแหน่งเข้าออกและความยาวของแต่ละท่อนให้เหมาะสมที่มา : คู่มือประกอบการฝึกอบรม เทคนิคการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดย อภิภู สิทธิภูมิมงคลงานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลลงชื่อ.............................................(ชื่อเต็มนักเรียน )ผู้เสนอโครงงาน
  7. 7. ลงชื่อ.............................................(นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย)ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×