บทที่ 5

1,930 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,930
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,368
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 5

  1. 1. บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Social Media “Kruchaiwat toteach online.” โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง แก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเฟซบุ๊กด้วยการสอนผ่านเว็บบล็อกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,5,6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยขอสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้1. สรุปผล 1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 1.1.1 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (SocialMedia) เรื่อง แก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเฟซบุ๊กด้วยการสอนผ่านเว็บบล็อก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,5,6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1.1.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากสื่อการเรียนรู้ออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง แก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเฟซบุ๊กด้วยการสอนผ่านเว็บบล็อก ในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3,5,6โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1.1.3 เพื่อศึกษานักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง แก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเฟซบุ๊กด้วยการสอนผ่านเว็บบล็อก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,5,6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถใช้ Social Media “Facebook”เพื่อการเรียนรู้และใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ 1.1.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง แก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเฟซบุ๊กด้วยการสอนผ่านเว็บบล็อก ในระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3,5,6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1.2 วิธีดาเนินการวิจัย ในการดาเนินงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) เพื่อให้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้เข้าสมัครเข้ารับการอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ จากสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนใน Social Media สื่อสังคมออนไลน์ที่กาลังเป็นที่สนใจซึ่งการใช้Social Mediaในเชิงธุรกิจประสบความสาเร็จ ครูเราสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้Social Media เหมือนกับในเชิงธุรกิจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน การใช้สื่อร่วมกัน การแบ่งปันสื่อซึ่งกันและกัน การจัดการความรู้ ความรู้ในตัวและความรู้จากการเรียนรู้ ความสนุกสนานในการใช้ Social Media แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่อนคลายอารมณ์ เล่นเกม ลงตัวอย่างผสมผสาน ทาให้เกิด
  2. 2. 24ความมุ่งมุ่นตั้งใจในการที่จะนาความรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีสาระ จากนั้นนาความรู้มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ Social media ตามขั้นตอนวงจร PDCA ดังนี้ - ศึกษาวิธีการใช้ สื่อนวัตกรรมใหม่ๆ - ศึกษาหลักสูตร จุดเน้น นโยบาย - จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ - พัฒนาสื่อนวัตกรรม การปรับปรุ่งทบทวน พัฒนา ใช้นวัตกรรมปฏิบัติการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากเดิมใช้ CAI - เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ WBI Social media - บรูณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง - ประเมินผลความพึงพอใจ - วัดประเมินผลตามสภาพจริง ภาพที่ 7 วิธีดาเนินการวิจัย2. อภิปรายผล สรุป ผลการวิจัย พบว่า (1) สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) เรื่อง แก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเฟซบุ๊กด้วยการสอนผ่านเว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ตามที่กาหนด 70/70 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์(Online)โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง แก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเฟซบุ๊กด้วยการสอนผ่านเว็บบล็อก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ(3) การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) เรื่อง แก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเฟซบุ๊กด้วยการสอนผ่านเว็บ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับนักเรียนทุกคนมี “Facebook” ที่ใช้ในการส่งงานได้ (4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) เรื่อง แก้ปัญหาเด็กนักเรียนติดเฟซบุ๊กด้วยการสอนผ่านเว็บบล็อก มีความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
  3. 3. 253. ข้อเสนอแนะ 3.1 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการในการใช้ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) มีแพร่ ในชีวิตประจาวันมีมากมาย 3.2 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการใช้อินเตอร์เน็ตควรมีการสร้างและการวิจัยต่างๆโดยใช้ เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่านี้

×