SlideShare a Scribd company logo

พุทธศาสนานิกายมหายาน

พุทธศาสนานิกายมหายาน

พุทธศาสนานิกายมหายาน

1 of 37
Download to read offline
พุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายาน 
“ มหายาน ” แปลว่า “ ยานอันยิ่งใหญ่ ” หมายถึง หนทางที่จะนำพา 
สรรพสัตว์จำนวนมหาศาลไปสู่การบรรลุหลุดพ้นไปด้วยกัน ซึ่งมีชื่อเรียกหลาย 
ชื่อ เช่น นิกายฝ่ายเหนือ มหาสังฆิกะ เอกยาน พุทธยาน อุตรนิกาย เป็นต้น 
ชาวมหายาน เชื่อว่า หนทางของการบรรลุธรรมตามแบบนิกายของตนนั้นเป็น 
หนทาง อันประเสริฐกว่านิกายอื่นๆ เพราะสามารถช่วยผู้อื่นได้เป็นจำนวน 
มากกว่าและสามารถดับทุกข์อันไพศาลของหมู่สัตว์
กำเนิดของนิยายมหายาน 
เริ่มก่อเค้าตั้งแต่พระพุทธองค์ปรินิพพานได้100 ปี อันเป็นช่วงเวลา 
ที่มีการสังคายนาครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพราะภิกษุกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “ มหาสังฆิกะ ” 
ได้แยกตนออกไปต่างหากจากกลุ่มที่พยายามอนุรักษ์ของเดิม ซึ่งเรียกว่า 
“ เถรวาท ” การแยกตัวของมหาสังฆิกะนี้ได้ทำให้เกิดความแตกแยกใน 
เรื่องหลักปฏิบัติของนักบวช หลังจากนั้นมหาสังฆิกะได้แยกกลุ่มนิกายย่อย 
ออกไปอีก 18 นิกาย เพราะมีทัศนะ อุดมคติ หลักธรรม และกิจวัตรปฏิบัติ 
ที่แตกต่างกัน ความแตกแยกนี้ไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ หลังจากนั้นได้มีภิกษุ 
บางรูปในนิกายทั้ง 18 นี้ ได้แยกตนออกมาตั้งคณะใหม่
ทำให้เกิดเป็นนิกายมหายาน พุทธศาสนานิกายมหายานจึงมี 
ประวัติศาสตร์ของการวิวัฒนาการอันยาวนาน ประกอบกับได้มีการเผยแพร่ 
ออกไปอย่างกว้างขวางในดินแดนที่ห่างไกลจากชมพูทวีป ทำให้เกิดการ 
ปรับเปลี่ยนวัตรปฏิบัติ ตลอดจนคำสอนให้เหมาะสมกับบุคคลและ 
สภาพแวดล้อม มีผู้นับถืออย่างแพร่หลาย ได้แก่ ประเทศจีน ญวน เกาหลี 
ญี่ปุ่น ทิเบต และภูฏาน เป็นต้น 
การแผ่ขยายของมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายานเผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนฝ่ายเหนือ 
ที่ประเทศจีนเป็นแห่งแรก โดยเส้นทางเดินเรือที่เรียกว่า “เส้นทางสายไหม” 
เพราะเป็นเส้นทางที่จีนส่งสินค้าที่เป็นไหมออกไปขาย ซึ่งในสมัยโบราณ 
ชาวจีนเลี้ยงไหมเก่งและยึดเป็นอาชีพ และพระสงฆ์จีนก็ใช้เส้นทางนี้ในการ 
เดินทางไปสู่อินเดีย เพื่อศึกษาธรรมะ และแสวงหาพระสูตรหรือคัมภีร์ 
ศักด์ิสิทธ์ิของพุทธศาสนา 
เส้นทางสายไหม
เหตุการณ์แสวงหาพระสูตรของพระชาวจีนที่มีชื่อเสียง คือ 
เรื่อง พระฟาเซียนหรือพระถังซำจั๋ง 
พระฟาเซียนหรือพระถังซาจงั๋

Recommended

ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานPadvee Academy
 
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานแนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานPadvee Academy
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาPadvee Academy
 
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาPadvee Academy
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana BuddhismPadvee Academy
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์Padvee Academy
 

More Related Content

What's hot

ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์Padvee Academy
 
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาPadvee Academy
 
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะบทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะอุษณีษ์ ศรีสม
 
อัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายาน
อัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายานอัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายาน
อัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายานPadvee Academy
 
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๔ ญาณวิทยา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๔ ญาณวิทยาปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๔ ญาณวิทยา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๔ ญาณวิทยาPadvee Academy
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูPadvee Academy
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามพัน พัน
 
พุทธศาสนากับการบริหาร
พุทธศาสนากับการบริหารพุทธศาสนากับการบริหาร
พุทธศาสนากับการบริหารAnchalee BuddhaBucha
 
ศึกษาพระสูตรสำคัญของมหายาน
ศึกษาพระสูตรสำคัญของมหายานศึกษาพระสูตรสำคัญของมหายาน
ศึกษาพระสูตรสำคัญของมหายานAnchalee BuddhaBucha
 
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาPadvee Academy
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับniralai
 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาพระอภิชัช ธมฺมโชโต
 
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
ศาสนาเชน
ศาสนาเชนศาสนาเชน
ศาสนาเชนPadvee Academy
 
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานpop Jaturong
 
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒Evesu Goodevening
 
พุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทยพุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทยPadvee Academy
 
หนังสือเรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี แผนใหม่
หนังสือเรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี แผนใหม่หนังสือเรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี แผนใหม่
หนังสือเรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี แผนใหม่Theeraphisith Candasaro
 

What's hot (20)

ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
 
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
 
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะบทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
 
กรรมฐาน (เอกสาร ๑)
กรรมฐาน (เอกสาร ๑)กรรมฐาน (เอกสาร ๑)
กรรมฐาน (เอกสาร ๑)
 
อัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายาน
อัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายานอัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายาน
อัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายาน
 
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๔ ญาณวิทยา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๔ ญาณวิทยาปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๔ ญาณวิทยา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๔ ญาณวิทยา
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
พุทธศาสนากับการบริหาร
พุทธศาสนากับการบริหารพุทธศาสนากับการบริหาร
พุทธศาสนากับการบริหาร
 
ศึกษาพระสูตรสำคัญของมหายาน
ศึกษาพระสูตรสำคัญของมหายานศึกษาพระสูตรสำคัญของมหายาน
ศึกษาพระสูตรสำคัญของมหายาน
 
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
 
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
ศาสนาเชน
ศาสนาเชนศาสนาเชน
ศาสนาเชน
 
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
 
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
 
พุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทยพุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทย
 
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
 
หนังสือเรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี แผนใหม่
หนังสือเรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี แผนใหม่หนังสือเรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี แผนใหม่
หนังสือเรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี แผนใหม่
 

Viewers also liked

ศิลปะแห่งความสุขขององค์ดาไล ลามะ
ศิลปะแห่งความสุขขององค์ดาไล ลามะศิลปะแห่งความสุขขององค์ดาไล ลามะ
ศิลปะแห่งความสุขขององค์ดาไล ลามะPadvee Academy
 
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะPadvee Academy
 
แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของหมู่บ้านพลัม
แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของหมู่บ้านพลัม แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของหมู่บ้านพลัม
แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของหมู่บ้านพลัม Padvee Academy
 
วิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจาร
วิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจารวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจาร
วิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจารPadvee Academy
 
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)Padvee Academy
 
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land BuddhismPadvee Academy
 
พระพุทธศาสนานิกายเซน
พระพุทธศาสนานิกายเซนพระพุทธศาสนานิกายเซน
พระพุทธศาสนานิกายเซนPadvee Academy
 

Viewers also liked (7)

ศิลปะแห่งความสุขขององค์ดาไล ลามะ
ศิลปะแห่งความสุขขององค์ดาไล ลามะศิลปะแห่งความสุขขององค์ดาไล ลามะ
ศิลปะแห่งความสุขขององค์ดาไล ลามะ
 
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
 
แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของหมู่บ้านพลัม
แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของหมู่บ้านพลัม แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของหมู่บ้านพลัม
แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของหมู่บ้านพลัม
 
วิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจาร
วิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจารวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจาร
วิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจาร
 
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
 
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
 
พระพุทธศาสนานิกายเซน
พระพุทธศาสนานิกายเซนพระพุทธศาสนานิกายเซน
พระพุทธศาสนานิกายเซน
 

Similar to พุทธศาสนานิกายมหายาน

ภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสารภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสารJack Like
 
พุทธศาสนากับโหราศาสตร์
พุทธศาสนากับโหราศาสตร์พุทธศาสนากับโหราศาสตร์
พุทธศาสนากับโหราศาสตร์PhusitSudhammo
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007Dream'Es W.c.
 
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์pentanino
 
Wansamkarn tippaya
Wansamkarn tippayaWansamkarn tippaya
Wansamkarn tippayatippaya6563
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาutumporn charoensuk
 
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชนแนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชนTongsamut vorasan
 
อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์sangworn
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่งพัน พัน
 
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยbabyoam
 
U3 sovereignty
U3 sovereigntyU3 sovereignty
U3 sovereigntyKatawutPK
 
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรPadvee Academy
 
คู่มือ นวัตกรสังคม เนื้อหาหลักสูตร
คู่มือ นวัตกรสังคม เนื้อหาหลักสูตรคู่มือ นวัตกรสังคม เนื้อหาหลักสูตร
คู่มือ นวัตกรสังคม เนื้อหาหลักสูตรDental Faculty,Phayao University.
 

Similar to พุทธศาสนานิกายมหายาน (20)

6.3
6.36.3
6.3
 
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสารภาษากับการสื่อสาร
ภาษากับการสื่อสาร
 
พุทธศาสนากับโหราศาสตร์
พุทธศาสนากับโหราศาสตร์พุทธศาสนากับโหราศาสตร์
พุทธศาสนากับโหราศาสตร์
 
590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว
590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว
590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
 
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
 
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
 
Wansamkarn tippaya
Wansamkarn tippayaWansamkarn tippaya
Wansamkarn tippaya
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชนแนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
 
ฮินดู
ฮินดูฮินดู
ฮินดู
 
อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
 
เนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด a
เนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด aเนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด a
เนื้อหาสรุป Comprehensive หมวด a
 
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
 
U3 sovereignty
U3 sovereigntyU3 sovereignty
U3 sovereignty
 
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
 
ลัทธิเชน
ลัทธิเชนลัทธิเชน
ลัทธิเชน
 
ลัทธิเชน
ลัทธิเชนลัทธิเชน
ลัทธิเชน
 
คู่มือ นวัตกรสังคม เนื้อหาหลักสูตร
คู่มือ นวัตกรสังคม เนื้อหาหลักสูตรคู่มือ นวัตกรสังคม เนื้อหาหลักสูตร
คู่มือ นวัตกรสังคม เนื้อหาหลักสูตร
 

More from Chainarong Maharak

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Schoology
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Schoologyการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Schoology
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ SchoologyChainarong Maharak
 
โปรแกรม Edraw Mind map
โปรแกรม Edraw Mind mapโปรแกรม Edraw Mind map
โปรแกรม Edraw Mind mapChainarong Maharak
 
การติดต่อสื่อสารในองค์กร
การติดต่อสื่อสารในองค์กรการติดต่อสื่อสารในองค์กร
การติดต่อสื่อสารในองค์กรChainarong Maharak
 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฟ้องแย้ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฟ้องแย้งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฟ้องแย้ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฟ้องแย้งChainarong Maharak
 
ผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการมรดกChainarong Maharak
 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปมไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปมChainarong Maharak
 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปมไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปมChainarong Maharak
 
การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Word
การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Wordการสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Word
การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft WordChainarong Maharak
 
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้Chainarong Maharak
 
โปรแกรม Sketch up
โปรแกรม Sketch upโปรแกรม Sketch up
โปรแกรม Sketch upChainarong Maharak
 
การสื่อสารแบบ Analog
การสื่อสารแบบ Analogการสื่อสารแบบ Analog
การสื่อสารแบบ AnalogChainarong Maharak
 
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมคำนวณสถิติขั้นพื้นฐาน
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมคำนวณสถิติขั้นพื้นฐานคู่มือการใช้งาน โปรแกรมคำนวณสถิติขั้นพื้นฐาน
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมคำนวณสถิติขั้นพื้นฐานChainarong Maharak
 
บริการจัดวางตัวบุคคล
บริการจัดวางตัวบุคคลบริการจัดวางตัวบุคคล
บริการจัดวางตัวบุคคลChainarong Maharak
 
คู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน
คู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน
คู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนChainarong Maharak
 
ระบบฐานข้อมูลการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์
ระบบฐานข้อมูลการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์ระบบฐานข้อมูลการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์
ระบบฐานข้อมูลการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์Chainarong Maharak
 
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์Chainarong Maharak
 
การเยี่ยมบ้าน
การเยี่ยมบ้านการเยี่ยมบ้าน
การเยี่ยมบ้านChainarong Maharak
 
หลักสูตรท้องถิ่นนี้ เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่นนี้ เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าวหลักสูตรท้องถิ่นนี้ เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่นนี้ เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าวChainarong Maharak
 
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าวหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าวChainarong Maharak
 

More from Chainarong Maharak (20)

ขนมไทย
ขนมไทยขนมไทย
ขนมไทย
 
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Schoology
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Schoologyการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Schoology
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Schoology
 
โปรแกรม Edraw Mind map
โปรแกรม Edraw Mind mapโปรแกรม Edraw Mind map
โปรแกรม Edraw Mind map
 
การติดต่อสื่อสารในองค์กร
การติดต่อสื่อสารในองค์กรการติดต่อสื่อสารในองค์กร
การติดต่อสื่อสารในองค์กร
 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฟ้องแย้ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฟ้องแย้งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฟ้องแย้ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฟ้องแย้ง
 
ผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการมรดก
 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปมไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปมไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน สแปม
 
การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Word
การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Wordการสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Word
การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Word
 
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
 
โปรแกรม Sketch up
โปรแกรม Sketch upโปรแกรม Sketch up
โปรแกรม Sketch up
 
การสื่อสารแบบ Analog
การสื่อสารแบบ Analogการสื่อสารแบบ Analog
การสื่อสารแบบ Analog
 
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมคำนวณสถิติขั้นพื้นฐาน
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมคำนวณสถิติขั้นพื้นฐานคู่มือการใช้งาน โปรแกรมคำนวณสถิติขั้นพื้นฐาน
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมคำนวณสถิติขั้นพื้นฐาน
 
บริการจัดวางตัวบุคคล
บริการจัดวางตัวบุคคลบริการจัดวางตัวบุคคล
บริการจัดวางตัวบุคคล
 
คู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน
คู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน
คู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน
 
ระบบฐานข้อมูลการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์
ระบบฐานข้อมูลการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์ระบบฐานข้อมูลการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์
ระบบฐานข้อมูลการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์
 
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
 
การเยี่ยมบ้าน
การเยี่ยมบ้านการเยี่ยมบ้าน
การเยี่ยมบ้าน
 
หลักสูตรท้องถิ่นนี้ เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่นนี้ เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าวหลักสูตรท้องถิ่นนี้ เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่นนี้ เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าวหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 

พุทธศาสนานิกายมหายาน

 • 2. พุทธศาสนานิกายมหายาน “ มหายาน ” แปลว่า “ ยานอันยิ่งใหญ่ ” หมายถึง หนทางที่จะนำพา สรรพสัตว์จำนวนมหาศาลไปสู่การบรรลุหลุดพ้นไปด้วยกัน ซึ่งมีชื่อเรียกหลาย ชื่อ เช่น นิกายฝ่ายเหนือ มหาสังฆิกะ เอกยาน พุทธยาน อุตรนิกาย เป็นต้น ชาวมหายาน เชื่อว่า หนทางของการบรรลุธรรมตามแบบนิกายของตนนั้นเป็น หนทาง อันประเสริฐกว่านิกายอื่นๆ เพราะสามารถช่วยผู้อื่นได้เป็นจำนวน มากกว่าและสามารถดับทุกข์อันไพศาลของหมู่สัตว์
 • 3. กำเนิดของนิยายมหายาน เริ่มก่อเค้าตั้งแต่พระพุทธองค์ปรินิพพานได้100 ปี อันเป็นช่วงเวลา ที่มีการสังคายนาครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพราะภิกษุกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “ มหาสังฆิกะ ” ได้แยกตนออกไปต่างหากจากกลุ่มที่พยายามอนุรักษ์ของเดิม ซึ่งเรียกว่า “ เถรวาท ” การแยกตัวของมหาสังฆิกะนี้ได้ทำให้เกิดความแตกแยกใน เรื่องหลักปฏิบัติของนักบวช หลังจากนั้นมหาสังฆิกะได้แยกกลุ่มนิกายย่อย ออกไปอีก 18 นิกาย เพราะมีทัศนะ อุดมคติ หลักธรรม และกิจวัตรปฏิบัติ ที่แตกต่างกัน ความแตกแยกนี้ไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ หลังจากนั้นได้มีภิกษุ บางรูปในนิกายทั้ง 18 นี้ ได้แยกตนออกมาตั้งคณะใหม่
 • 4. ทำให้เกิดเป็นนิกายมหายาน พุทธศาสนานิกายมหายานจึงมี ประวัติศาสตร์ของการวิวัฒนาการอันยาวนาน ประกอบกับได้มีการเผยแพร่ ออกไปอย่างกว้างขวางในดินแดนที่ห่างไกลจากชมพูทวีป ทำให้เกิดการ ปรับเปลี่ยนวัตรปฏิบัติ ตลอดจนคำสอนให้เหมาะสมกับบุคคลและ สภาพแวดล้อม มีผู้นับถืออย่างแพร่หลาย ได้แก่ ประเทศจีน ญวน เกาหลี ญี่ปุ่น ทิเบต และภูฏาน เป็นต้น การแผ่ขยายของมหายาน
 • 5. พุทธศาสนานิกายมหายานเผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนฝ่ายเหนือ ที่ประเทศจีนเป็นแห่งแรก โดยเส้นทางเดินเรือที่เรียกว่า “เส้นทางสายไหม” เพราะเป็นเส้นทางที่จีนส่งสินค้าที่เป็นไหมออกไปขาย ซึ่งในสมัยโบราณ ชาวจีนเลี้ยงไหมเก่งและยึดเป็นอาชีพ และพระสงฆ์จีนก็ใช้เส้นทางนี้ในการ เดินทางไปสู่อินเดีย เพื่อศึกษาธรรมะ และแสวงหาพระสูตรหรือคัมภีร์ ศักด์ิสิทธ์ิของพุทธศาสนา เส้นทางสายไหม
 • 6. เหตุการณ์แสวงหาพระสูตรของพระชาวจีนที่มีชื่อเสียง คือ เรื่อง พระฟาเซียนหรือพระถังซำจั๋ง พระฟาเซียนหรือพระถังซาจงั๋
 • 7. นิกายมหายานในจีนนับถือศรัทธาพระโพธิสัตว์เด่นกว่าพระพุทธเจ้า โดยเรียกชื่อพระโพธิสัตว์ว่า พระอวโลกิเตศวร โดยมหาโพธิสัตว์ “อวโลกิเตศวร” หมายถึง พระผู้เป็นใหญ่ที่เราเห็น พระเจ้าที่เราเห็นและปรากฏ ให้เห็นได้ทุกหนแห่ง พระอวโลกิเตศวรทรงมีปาง 6 ปาง ปางที่สำคัญที่ชาวพุทธ มหายานนับถือมากที่สุดคือปางที่เป็นพระกวนอิม ซึ่ง “กวนอิม” แปลว่า “ผู้ได้ยินเสียง” หมายถึง ผู้ได้ยินเสียงสวดอ้อนวอนจากสัตว์โลก พระกวนอิม เป็นพระแห่งความเมตตา พระอวโลกิเตศวร กวนอิม
 • 8. พุทธศาสนามหายานในธิเบตมีองค์ดาไล ลามะ เป็นประมุข ของศาสนจักรและอาณาจักร ชาวพุทธมหายานในธิเบตเชื่อมั่นว่าองค์ ดาไล ลามะ เป็นพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดในร่างมนุษย์เพื่อโปรดสรรพ สัตว์ องค์ดาไล ลามะ
 • 9. ในศตวรรษที่6 พระอินเดียรูปหนึ่งชื่อ โพธิธรรมา ได้เดินทางตาม เส้นทางสายไหม มาเผยแพร่ศาสนาในจีน และได้เข้ามาสู่ในวัดเส้าหลิน ท่านได้ ใช้เวลาถึง 9 ปี ในการนั่งวิปัสสนาทำสมาธิจนได้บรรลุธรรมชั้นสูง และได้เข้าใจ ลึกซึ้งถึงเรื่องสูญญัตตา ความว่าง ความสงบแห่งสมาธิจิต ทำให้เกิดปัญญาว่าง เห็นธรรม หลังจากนั้นท่านก็ได้ประกาศนิกายใหม่ เรียกว่า นิกายเซน นิกายนี้เชื่อ ว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็น”พุทธ” อยู่แล้วทุกคนแต่ยังเข้าไม่ถึง ค้นไม่พบ พระ โพธิธรรมายังได้นำวิธีการฝึกจิตทำสมาธินี้ไปดัดแปลงเป็นการฝึกวิทยายุทธ กำลังภายในของจีน ซึ่งเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่า เรียกว่า “กังฟู”
 • 10. พุทธศาสนามหายานนิกายเซนได้แพร่เข้าไปสู่ดินแดนญี่ปุ่น และ ชาวญี่ปุ่นก็ได้เรียกนิกายนี้ใหม่ว่า นิกาย “เซ็น” โดยนิกายเซ็นเชื่อเรื่อง ความว่างเปล่า จิตว่าง ว่างจากทุกสิ่ง นิพพานคือภาวะแห่งการไม่ติดในดี และชั่ว ปัญญาชั้นโลกุตระอยู่เหนือสิ่งที่เป็นคู่ อยู่เหนือสิ่งดีและชั่ว ต้อง ปล่อยวางหมด นิพพานเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดติด การเข้าถึงนิพพานทำได้โดย การบำเพ็ญเพียรทางจิต ฝึกจิตควบคู่กับปัญญาก็อาจสามารถเข้าถึงนิพพาน ได้โดยฉับพลัน ซึ่งเรียกว่า “รู้ฉับพลันเป็นพุทธะ”
 • 11. ความแตกต่างระหว่างนิกายมหายานและนิกายเถรวาท 1. นิกายมหายานเป็นนิกายที่มีหลักปฏิบัติเพื่อช่วยมหาชนให้มาก ที่สุดโดยไม่คำนึงถึงตนเอง ในบางครั้งชาวมหายานอาจจะต้องยอมตก นรก ถ้าหากว่าการกระทำนั้นๆจะเป็นการช่วยชีวิตของสรรพสัตว์ไว้ได้ 2. การหลุดพ้นของนิกายเถรวาทเป็นไปในลักษณะที่รีบด่วน ส่วน มหายานจะไม่รีบด่วนไปสู่ความดับทุกข์จนกว่าจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้น ทุกข์ดังนั้นชาวมหายานจึงมีปณิธานที่ว่า “ หากยังมีสัตว์ที่ต้องตกทุกข์ได้ ยากอยู่ก็จักไม่ขอปรารถนาบรรลุพุทธภูมิ ” 3. นิกายเถรวาทปฏิเสธเรื่องราวของพระพุทธองค์หลังปรินิพพาน แต่ นิกายมหายานเชื่อว่า หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว พระองค์ ยังคงมีอยู่และรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ และจะเสด็จกลับมาสู่โลกนี้อีก เพื่อโปรดสรรพสัตว์
 • 12. 4. นิกายมหายานเชื่อว่า สัตว์ทั้งหลายมีจิตเป็นสากล หรือพุทธภาวะ ที่แจ่มจรัสปราศจากกิเลส ส่วนนิกายเถรวาทไม่ยอมรับในเรื่องนี้ แม้ว่าทั้งสองนิกายจะมีรายละเอียดของความเชื่อและการปฏิบัติที่ แตกต่างกัน แต่ทั้งสองนิกายต่างมีจุดยืนที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ พระนิพพาน อันเป็นสภาวะที่สุดของความทุกข์ทั้งปวง มุมมองที่แตกต่าง กันเช่นนี้ทำให้เห็นว่า พุทธศาสนามีทุกสิ่งที่ถูกต้องกับจริตนิสัยของมนุษย์ พุทธศาสนามหายานได้อนุโลมแก้ไขการปฏิบัติให้กลมกลืนกันได้กับลัทธิ ธรรมเนียม อุปนิสัย ตลอดจนความต้องการของประชาชน จึงมีผลในทาง จูงใจประชาชนให้มาเลื่อมใสได้มาก
 • 13. นิกายมหายานต้องการเผยแพร่พุทธศาสนาให้ได้ปริมาณของ พุทธศาสนิกชนให้มากที่สุด ส่วนเถรวาทหรือสาวกยานนั้น มิได้เป็นยาน แคบเพื่อหลุดพ้นเฉพาะตัว เพราะฝ่ายเถรวาทเชื่อว่าทุกคนสามารถเลือกวิถี ชีวิตของตนและไม่ได้หวงห้ามไม่ให้ปรารถนาพุทธภูมิ ทุกคนมีเสรีภาพที่ จะเลือกปฏิบัติตามศักยภาพของตน นิกายเถรวาทจึงไม่มีการบีบบังคับหรือ หากลยุทธ์ที่จะผลักดันบุคคลให้เข้าถึงธรรมโดยถือเอาปริมาณเป็นสำคัญ แต่ฝ่ายเถรวาทเชื่อกันว่า บุคคลใดก็ตามที่จะบรรลุธรรมได้ก็ต่อเมื่อเขาถึง จุดที่พร้อมแล้วแห่งการบรรลุธรรม หรือมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามา สนใจในธรรม คำสอนของพระพุทธองค์มีหลายระดับหลายรูปแบบทุกคน สามารถที่จะนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมและตามจริตนิสัย เถรวาทจึง เป็นนิกายที่มี ลักษณะแห่งการเผยแพร่ธรรมแบบเสรีประชาธิปไตย
 • 14. ความเชื่อในเรอื่งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ มหายานในระยะแรกมีความเชื่อในเรื่องพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับฝ่ายเถร วาท คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีเพียง 2 กาย คือ 1. ธรรมกาย ซึ่งหมายถึงพระคุณของพระพุทธองค์ ได้แก่ พระเมตตาคุณ พระ ปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ 2. นิรมาณกาย หมายถึง กายเนื้อใน ขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ มหายานได้แต่งเติมเพิ่มอีกกายหนึ่งเข้า ไปคือ สัมโภคกาย ซึ่งเป็นกายของพระพุทธองค์ที่สำแดงให้ปรากฏเฉพาะพระ โพธิสัตว์ พระกายนี้เป็นสภาวะทิพย์มีรัศมีรุ่งเรืองแผ่ซ่านทั่วไป พระองค์ยังทรง สดับคำสวดมนต์ของเรา แม้จะดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ชาวมหายานเชื่อว่า พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ มีเป็นจำนวนมากมายในจักรวาลนี้ พระองค์ เสด็จมาอุบัติเพื่อสั่งสอนธรรมอยู่ทั่วไปนับ จำนวนไม่ถ้วน
 • 15. แม้ในโลกธาตุของเราจะว่างเว้นจากพระพุทธเจ้า แต่ โลกธาตุอื่นๆก็มี พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ กำลังสั่งสอนสัตว์โลก โลกธาตุที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติ เรียกว่า “ พุทธเกษตร ” ซึ่งมีหลายแห่งเช่น พุทธเกษตรของพระพุทธไภสัชชคุรุ ไวฑูรย์ประภาราชาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของโลกธาตุ พุทธเกษตรของพระพุทธ อักโฆภยะ มณฑลเกษตรของพระเมตไตรยพธิสัตว์ในดุสิตสวรรค์ และสุขาวดี พุทธเกษตรของพระอมิตาภะซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโลกธาตุ เป็นพุทธเกษตรที่ มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของชาวมหายานเป็นส่วนมาก สุขาวดีพุทธเกษตรห่าง จากโลกธาตุนี้แสนโกฏิ ผู้ไปอุบัติในพุทธเกษตรนั้นล้วนเป็นอุปปาติกะเกิดขึ้น ในดอกบัว ไม่มีทุกข์โศกโรคภัย มีอายุอันนับประมาณมิได้ เป็นแดนเสมือนที่ พักระหว่าง สังสารวัฏฏ์กับพระนิรวาณ
 • 16. ผู้ไปอุบัติในที่แห่งนี้ล้วนเป็นผู้เที่ยงต่อพระนิพพาน แต่ถ้ายังมีกิเลส ติดจากโลกอื่นไปก็จะได้รับการอบรมตัดกิเลสกัน ณ ที่แห่งนี้ การที่ชาวมหายาน สร้างความเชื่อในเรื่องพุทธเกษตร อาจเป็นเพราะต้องการปลอบใจมหาชนที่ยัง อยากมีชีวิตสุขสบาย ไม่ต้องการบรรลุนิพพานคนส่วนมากคิดว่า การบรรลุนิพพาน เป็นการยากยิ่งจึงต้องสร้างความเชื่อในเรื่องพุทธเกษตรขึ้นมา เพื่อสนองความ ต้องการของคนบางกลุ่มที่ยังรักความสะดวกสบาย ทำให้เกิดการตั้งปณิธานไปเกิด ในพุทธเกษตรเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ และแล้วก็จะบรรลุนิพพานได้โดยสะดวก ซึ่งต่างจากพวกเถรวาท แม้จะเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามากมายหลายองค์ มีโลกธาตุอื่น ที่นอกเหนือจากโลกธาตุเรานี้ แต่ไม่ได้สอนให้มีการตั้งปณิธานไปเกิดในพุทธ เกษตร การบรรลุหลุดพ้นของเถรวาทจึงเป็นไปอย่างรีบเร่งโดยไม่จำเป็นต้องรอไป ถึงพุทธภูมิ เพราะต้องใช้เวลาอีกยาวนานแสนไกลกว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้
 • 17. ชาวเถรวาทส่วนมากจึงมุ่งเพียงอรหันต์ภูมิยานหรือหนทางที่จะนำ มนุษย์ไปสู่การบรรลุหลุดพ้นในพุทธศาสนามี 3 ทาง คือ 1. สาวกยาน (เซียบุ่งเส็ง) คือยานของพระสาวกที่มุ่งเพียงอรหัตภูมิ ซึ่งรู้แจ้งในอริยสัจ 4 ด้วยการสดับจากพระพุทธเจ้า 2. ปัจเจกยาน (ตกกักเส็ง) คือยานของพระปัจเจกพุทธเจ้า ได้แก่ผู้รู้ แจ้งในปฏิจจสมุปบาทด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์ให้ บรรลุมรรคผลได้ 3. โพธิสัตวยาน (พู่สักเส็ง) คือยานของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้แก่ผู้มีใจ คอกว้างขวางประกอบด้วยมหากรุณาในสรรพสัตว์ ไม่ต้องการอรหัตภูมิ ปัจเจกภูมิ แต่ปรารถนาพุทธภูมิเพื่อโปรดสัตว์ได้กว้างขวางกว่า 2 ยานแรก และเป็นผู้รู้แจ้งในศูนย์ตาธรรม
 • 18. คัมภีร์และหลักคำสอนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นิกายมหายานเคารพในพระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และ เคารพในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกับเถรวาท จึงมิได้ปฏิเสธพระไตรปิฎก หากแต่ ถือว่ายังไม่พอ เนื่องจากเกิดสำนึกร่วมขึ้นมาว่า นามและรูป ของพระพุทธองค์ เป็นโลกุตตระไม่อาจดับสูญ สิ่งที่ดับสูญไปนั้นเป็นเพียงภาพมายาพระธรรมกาย ซึ่งเป็นธาตุอันบริสุทธ์ิยังคงมีอยู่ต่อไป มนุษย์ทุกคนมีธาตุพุทธะร่วมกับ พระพุทธเจ้า ถ้ามีกิเลสมาปิดบังธาตุพุทธะก็ไม่ปรากฏมนุษย์ทุกคนจึงมีศักยภาพ ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ถ้าได้รับการฝึกฝนชำระ จิตใจจนบริสุทธ์ิ พระโพธิสัตว์จึงมีจำนวนมหาศาลและมีหน้าที่ส่งเสริมงาน ของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระโพธิสัตว์จึงมีน้ำหนักเท่ากับพระไตรปิฎก ฝ่ายมหายานจึงมีคัมภีร์เกิดขึ้นมากมายและให้ความเคารพเทียบเท่าพระไตรปิฎก
 • 19. มหายานมีทั้งพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม แต่พระวินัยของ มหายานนั้น นอกจากจะมี 250 ข้อแล้วยังไม่ได้เป็นหมวดหมู่แบบเถรวาท สังฆกรรมต่างๆ ของฝ่ายมหายานต้องใช้คัมภีร์วินัยของสรวาสติวาท ธรรมคุปตะ มหาสังฆิกะ และมหิศาสกะ สิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ของฝ่ายมหายาน มีดังนี้ คือ 1. ปาราชิก 4 2. สังฆาทิเสส 13 3. อนิยต 2 4. นิสสัคคียปาจิตตีย์ 30 5. ปาจิตตีย์ 90 6. ปาฏิเทสนีย์ 4 7. เสขิยะ 100 8. อธิกรณสมถะ 7 ** รวมเป็น 250
 • 20. นอกจากนี้ สิกขาบทของมหายานได้เพิ่มวินัยของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ง ที่กล่าวไว้ในพรหมชาลสูตรเรียก “ พรหมชาลโพธิสัตวศีล ” และ “ ยคโพธิสัตวศีล ” ซึ่งอยู่ในคัมภีร์โยคาจารภูมิศาสตร์ปกรณ์พิเศษของ นิกายวิชญาณวาทิน และมีข้อที่น่า สังเกตอีกอย่างคือ วินัยของโพธิสัตว์ นั้นแม้จะต้องครุกาบัติ เป็นปาราชิกในโพธิสัตว์ สิกขาบทก็สามารถสมาทานใหม่ได้ ไม่เหมือนกับภิกขุปาฏิโมกข์ ซึ่งทำคืนอีกไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะถือว่าสิกขาบทของภิกขุอยู่ในขอบเขตจำกัดของปัจจุบันชาติ ส่วน สิกขาบท ของโพธิสัตว์นั้นไม่จำกัดชาติ ดังนั้นกุลบุตรฝ่ายมหายานเมื่อ อุปสัมปทากรรมแล้วก็ จะต้องรับศีลโพธิสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมพรหมชาลโพธิสัตว์ศีลมากกว่าโยคโพธิสัตวศีล และศีลพระโพธิสัตว์นี้ได้ห้ามภิกษุ ฉันเนื้อสัตว์ ของสดคาว และหัวหอม หัวกระเทียม เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วย ส่งเสริมให้เกิดกำเนิดราคะกั้นจิตมิให้บรรลุสมาธิ และการกิน เนื้อสัตว์นี้อาจกินถูกเนื้อบิดามารดาในชาติก่อน ๆ ของตน ผู้รับศีลโพธิสัตว์จึงต้องถือ มังสะวิรัติอย่างเคร่งครัด
 • 21. พระสงฆ์มหายานของจีนได้รับการยอมรับกันว่าปฏิบัติในข้อนี้ได้ เคร่งครัดกว่าพวกมหายานในประเทศอื่นๆ สำหรับพระสูตรของมหายานนั้นมี มากมาย แต่ละสูตรจะยาวมาก บางสูตรอ่านหลายๆสัปดาห์จึงหมด เช่น มหาปรัชญาปารมิตา มีถึง600 ผูกในสูตรเดียว อวตังสกมหาไพบูลยสูตรมี80 ผูก ปรัชญาปารมิตาสูตรจัดว่าเป็นสูตรดั้งเดิมที่สุด เป็นมูลฐานทฤษฎี ที่ว่าด้วยเรื่องศูนย์ตา นอกจากนี้ก็มีอวตังสกสูตร เป็นสูตรสำคัญที่สุดของนิกาย มหายาน เพราะเป็นพระสูตรที่เชื่อกันว่า พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ในขณะที่พระองค์เข้าสมาธิ
 • 22. วิมลเกียรตินิทเทสสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่มีปรัชญาเป็นมูลฐาน นิกายเซ็น ( Zen ) จึงชอบและนิยมมากที่สุดและพระสูตรที่สำคัญที่สุดซึ่ง นิกาย มหายานในจีนและญี่ปุ่นนับถือกันมากคือ “ สัทธรรมปุณฑริกสูตร ” คำสั่ง สอนในนิกายเท็นได นิจิเร็น ล้วนอาศัยพระสูตรนี้เป็นรากฐานทั้งสิ้น และ วัดในนิกายเซ็นก็ต้องสวดพระสูตรนี้เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้เพราะเชื่อกัน ว่า พระสูตรนี้เป็นพระสูตรสุดท้ายของพระพุทธองค์จึงมีผู้แปลมากโดยเฉพาะ ในภาษาจีนมี 3 ฉบับ แต่ที่ถือกันว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุด คือของท่านกุมารชีพ
 • 23. หนทางแห่งการบรรลุธรรมของนิกายมหายาน ปณิธานของฝ่ายมหายานที่พุทธมามกะ ซึ่งเป็นนักปฏิบัติจะต้อง ยึดถือเป็นอุดมคติประจำใจมี 4 ข้อ คือ 1. เราจะละกิเลสทั้งหลายให้หมดไป 2. เราจะศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ 3. เราจะโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น 4. เราจะต้องบรรลุพุทธภูมิ
 • 24. ดังนั้น สรุปได้ว่า พุทธมามกะนักปฏิบัติธรรมของมหายานต้องมุ่ง ปรารถนาพุทธภูมิเป็นสำคัญ แต่การที่จะไปพุทธภูมิได้นั้นจะต้องสร้าง บารมี ธรรม (ปารมิตา) ให้มากพอที่จะสำเร็จพระโพธิญาณได้บารมีธรรมนี้ ก็คือ คุณชาติที่ทำให้ข้ามถึงฝั่งพระนิพพาน ทานบารมีในมหายานหมายถึง ทาน 3 ชนิด คือ วัตถุทาน อภัยทาน และธรรมทาน ซึ่งเป็นเลิศกว่าทานทั้งปวง เพราะเป็นการให้ปัญญา ศีล บารมี ในมหายานนั้นมีสิกขาบท 250 ข้อ ศีลพระโพธิสัตว์ 58 ข้อ ซึ่ง แบ่งเป็นครุกาบัติ 10 ข้อ และลหุกาบัติ 48 ข้อ
 • 25. ครุกาบัติ 10 1. ผู้ฆ่าชีวิตมนุษย์ ให้ตายด้วยมือตนเองใช้ผู้อื่นกระทำหรือเป็นใจสมรู้ ตลอดจนฆ่าชีวิตสัตว์เล็กใหญ่ให้ตาย ต้องสถานโทษหนัก 2. ผู้ถือเอาของผู้อื่น ลักเอาของไม่มีค่าที่เจ้าของไม่อนุญาตด้วยตนเองหรือ ใช้ผู้อื่นกระทำ ต้องสถานโทษหนัก 3. ผู้เสพเมถุน นำนิมิตล่วงเข้าไปในทวารหนัก ทวารเบา หรือทางปาก ของผู้ชายหรือผู้หญิง ตลอดจนสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย ต้องสถานโทษหนัก 4. ผู้อุตตริมนุษยธรรม อวดรู้ฌานรู้มรรคผลที่ไม่มีในตน ตลอดจนพูด มุสาวาทที่ไม่ใช่ความจริง กระทำด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นกระทำ ต้องสถาน โทษหนัก 5. ผู้ผลิตสุราเมรัยน้าเมา ตลอดจนยาดองสุราที่ไม่ใช่รักษาโรคโดยตรง กระทำหรือผลิตเองหรือใช้คนอื่นกระทำหรือผลิต ต้องสถานโทษหนัก
 • 26. 6. ผู้กล่าวร้ายบริษัท4 ใส่ไคล้อาบัติชั่ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนศึกษามานะ(สิกขมานา) สามเณร และสามเณรี โดยไม่มีมูลด้วย ตนเองหรือใช้ผู้อื่นกระทำ ต้องสถานโทษหนัก 7. ผู้ยกตนข่มท่าน ติเตียนนินทาภิกษุอื่น ยกย่องตนเองเพื่อลาภด้วยตนเอง หรือใช้ผู้อื่นกระทำ ต้องสถานโทษหนัก 8. ผู้ตระหนี่เหนียวแน่น ไม่มีมุทิตาจิตตลอดจนไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้ยากจน ขอทาน กลับขับไล่ไสส่ง กระทำด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นกระทาํ ต้องสถานโทษหนัก 9. ผู้มุทะลุฉุนเฉียว ตลอดจนก่อการวิวาท ใช้มีด ใช้ไม้ ใช้มือทุบตีภิกษุ กระทำด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นกระทำ ต้องสถานโทษหนัก 10. ผู้ประทุษร้ายต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กระทำด้วยตนเองหรือ ใช้ผู้อื่นกระทำ ต้องสถานโทษหนัก ***ครุกาบัติ 10 ข้อนี้ ผู้ใดล่วงละเมิดมิได้ถือว่าเป็นปาราชิ
 • 27. ลหุกาบัติ 48 1. ผู้ไม่เคารพ ผู้มีอาวุโส ชั้นอาจารย์ของตน 2. ผู้ดื่มสุราเมรัย 3. ผู้บริโภค โภชนาหารปลาและเนื้อ 4. ผู้บริโภค ผักมีกลิ่นฉุนแรง ให้โทษ เกิดราคะ 5 ชนิด ( หอม, กระเทียม, กุไฉ, หลักเกี๋ย, เฮงกื๋อ ) 5. ผู้ไม่ตักเตือน ผู้ต้องอาบัติให้แสดงอาบัติ 6. ผู้ไม่บริจาค สังฆทานแก่ธรรมกถึก 7. ผู้ไม่ไปฟังการสอนธรรม 8. ผู้คัดค้าน - พระพุทธศาสนาในมหายานนิกาย 9. ผู้ไม่ช่วยเหลือ - คนป่วย 10. ผู้เก็บอาวุธ - สำหรับฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ไว้ในครอบครอง
 • 28. 11. ผู้เป็นทูตสื่อสารในทางการเมือง 12. ผู้ค้า - มนุษย์ไปเป็นทาส ขายสัตว์ไปให้เขาฆ่าหรือใช้งาน 13. ผู้พูดนินทาใส่ร้ายผู้อื่น 14. ผู้วางเพลิงเผาป่า 15. ผู้พูดบิดเบือนข้อความพระธรรมให้เสื่อมเสีย 16. ผู้พูดอุบายเพื่อประโยชน์ตน 17. ผู้ประพฤติข่มขี่บังคับเขาให้ทานวัตถุ 18. ผู้อวดอ้างตนเป็นอาจารย์เมื่อตนยังเขลาอยู่ 19. ผู้พูดกลับกลอกสองลิ้น 20. ผู้ไม่ช่วยสัตว์ เมื่อเห็นสัตว์นั้นตกอยู่ในภยันตราย
 • 29. 21. ผู้ผูกพยาบาท คาดแค้น 22. ผู้ทะนงตน ไม่ขวนขวายศึกษาธรรม 23. ผู้เย่อหยิ่ง กระด้างก้าวร้าว 24. ผู้ไม่ศึกษาพระธรรม 25. ผู้ไม่ระงับการวิวาทเมื่อสามารถสงบได้ 26. ผู้ละโมภเห็นแก่ตัว 27.ผู้น้อมลาภที่เขาถวายสงฆ์อื่นมาเพื่อตน 28. ผู้น้อมลาภ ที่เขาจะถวายสงฆ์ไปตามชอบใจ 29. ผู้ทำเสน่ห์ยาแฝดฤทธ์ิเวท ให้คนคลั่งไคล้ 30. ผู้ชักสื่อ ให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน
 • 30. 31. ผู้ไม่ช่วยเหลือ ไถ่ค่าตัวคนให้พ้นจากเป็นทาสเมื่อสามารถ 32. ผู้ซื้อขาย อาวุธสำหรับฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ 33. ผู้ไปดู กระบวนทัพมหรสพ และฟังขับร้อง 34. ผู้ไม่มีขันติ อดทนสมาทานต่อศีล 35. ผู้ปราศจากกตัญญู ต่อบิดา มารดา อุปัชฌายาจารย์ 36. ผู้ปราศจากสัจจะ ต่อคำปฏิญาณ จะตั้งอยู่ในพรหมจรรย์ 37. ผู้ปฏิบัติ ธุดงควัตรในถิ่นที่มีภยันตราย 38. ผู้ไม่มีคารวะ ไม่รู้จักต่ำสูง 39. ผู้ไม่มีกุศลจิต ไม่สร้างบุญ สร้างกุศล ทำทาน 40. ผู้มีฉันทาคติ ลำเอียงการให้บรรพชาและอุปสมบท
 • 31. 41. ผู้เป็นอาจารย์ สอนด้วยการเห็นแก่ลาภ 42. ผู้กระทำสังฆกรรมแก่ผู้มีมิจฉามรรยา 43. ผู้เจตนา ฝ่าฝืนวินัย 44. ผู้ไม่เคารพ สมุดพระธรรมคัมภีร์ 45. ผู้ไม่สงเคราะห์ โปรดเวไนยสัตว์ 46. ผู้ยืนหรือนั่งที่ต่ำ แสดงธรรม 47. ผู้ยอมจำนน ต่ออำนาจธรรมโรธี (อำนาจที่ผิดธรรม) 48. ผู้ล่วงละเมิด ธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
 • 32. จะเห็นได้ว่าบารมีทั้ง 2 คือ ทานบารมี และศีลบารมี เป็นคู่ปรับ ของโลภะ ใครก็ตามที่มีโลภะจะต้องปฏิบัติบารมีทั้งสองนี้ให้มากจะช่วย ให้จิตอ่อนโยน ประณีตมากขึ้น และกลายเป็นคนมีเมตตา วิริยะบารมีและ ขันติบารมีเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์จะต้องปฏิบัติ เพราะถ้าขาดบารมีนี้แล้ว พระโพธิสัตว์ก็ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่คุณธรรมชั้นสูงได้ พระโพธิสัตว์จะ ต้องอดทนและมีความเพียรที่จะต่อสู้อุปสรรคซึ่งกีดขวางหนทางแห่งการ บรรลุธรรม เพื่อก้าวไปสู่ภูมิธรรมชั้นสูงสุดในที่สุดบรรลุภูมิธรรมชั้น สูงสุด ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ และไม่ตาย บารมีทั้งสองนี้เป็นคู่ปรับของ โทสะ
 • 33. สมาธิบารมีกับปัญญาบารมี เป็นสิ่งที่ช่วยให้พระโพธิสัตว์มีจิต ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม มีปัญญาเห็นแจ้งในความเป็นจริงของ ชีวิต จึงเอาชนะกิเลสตัณหาได้บารมีทั้งสองนี้เป็นคู่ปรับของโมหะ คือ ความหลง ที่ทำให้มนุษย์วนเวียนในวัฏฏสงสารสมาธิบารมีจะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติธรรม หันเหไปในทิศทางที่ถูกต้องและปัญญาบารมีเป็นเหมือน มีดที่ตัดกำลังของกิเลสให้หมดไป จะเห็นได้ว่า บารมี 6 หรือ ปารมิตา 6 ของนิกายมหายาน ก็คือ หลักการปฏิบัติเพื่อไปสู่การบรรลุพระนิพพานซึ่ง เหมือนกับการปฏิบัติ ไตรสิกขาในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท แต่หลักใหญ่ใจความสำคัญของ การปฏิบัติทั้งสองนิกายนี้ก็คือการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น หนทางที่จะนำไปสู่การบรรลุหลุดพ้น
 • 34. นอกจากบารมี 6 นี้ ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมต้องการปฏิบัติให้ละเอียดมาก ขึ้น อาจเพิ่มบารมีธรรม อีก 4 ข้อ คือ 1. อุปายะ คือ การรู้จักอุบายอันแยบคายที่จะช่วยสัตว์โลก 2. ประณิธาน คือ ความตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยวในพุทธภูมิ 3. พละ คือ กำลังแห่งความเข้าใจที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ได้แก่ กำลัง แห่งความเข้าใจในธรรมตามเหตุผล และกำลังแห่งความเข้าใจ ตามที่บำเพ็ญอบรมมา 4. ญาณ คือ ความรู้ที่ทำให้เกิดโลกุตตรปัญญา
 • 35. นอกจากบารมี 6 ประการแล้ว ผู้ประพฤติธรรมของฝ่ายมหายาน จะต้องมีอัปปมัญญา 4อัปปมาณหฤทัย ได้แก่ เมตตา คือ การให้ความรักและความสุขแก่สรรพสัตว์ กรุณา คือ การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ปลดเปลื้องทุกข์ของสรรพสตัว์ มุทิตา คือ ความยินดีอนุโมทนาเมื่อสัตว์พ้นทุกข์ได้สุข อุเบกขา คือ การไม่ยินดี ไม่ยึดถือในความดีที่กระทำ เพราะถ้ามีความรู้สึกใน ตัวตนว่ามีผู้ทำความดี มีวัตถุที่จะให้และมีผู้รับความดี ก็ไม่ถือว่าเป็นการ ปฏิบัติคุณธรรมชั้นสูงและเป็นการทำทานที่ยังเป็นลักษณะของโลกิยะ
 • 36. แหล่งอ้างอิง ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์. วัฒนธรรมและศาสนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550. ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี. พุทธศาสนานิกายมหายาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549. นิดา ขำเขียว. ศาสนาเปรียบเทยีบ. กรุงเทพฯ : พรานนกการพิมพ์, 2543. พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 จาก : http://www.pumenbaoensi.com/main/pad3.html.