Advertisement

More Related Content

Advertisement

CEREN GENC PRESENTATION-PORTFOLYO

 1. Eğitim & ÇalıĢma hayatım boyunca; Firma ve Üniversitelerle; -Proje,Teknik destek, Eğitim, Kıyaslama (benchmark) alanında çalıĢtım. -Birçok yüksek lisans ve doktora tezinin yapımına katkıda bulundum. -ÇalıĢtığım firmaların aldıkları ihalelerde Ģantiye Ģefi olarak görev aldım. Adres: Turgut Mah. Yuvam Turgut Konutları İsmail Gaspıralı Cad. Blok A2-5 Kat:3 Daire No:5 KOCAELİ/İzmit Cep: 0 (531) 811 80 44 E-Posta:cerengenc1@gmail.com ÖZ GEÇMİŞ İsim : Ceren Genç Doğum Tarihi : 17.06.1987 Doğum Yeri : Kocaeli Uyruğu : T.C. Medeni Hali : Bekar Eğitim Durumu : 2005 – 2010 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) Makine Mühendisliği (Isı-Enerji Bölümü) Lisans Eğitimi 2001 – 2005 Namık Kemal Süper Lisesi (Kocaeli) Ortaöğrenim Yabancı Diller : İngilizce (ileri seviye) Almanca (düşük seviye) Ehliyet Bilgileri : B ve A2 sınıfı İş Deneyimi : 2012 EKON A.Ş / SELFED Ltd. Şantiye Şefi Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nde ihalesini aldığımız yangın söndürme ve su tankı kurulumu projesinde; - API 650 Standardına göre tankların kalite kontrolü ve kalite güvencesinin yapılması. - Çalışma sahasının iş sürekliliği yönünden uygunluğunun ve üretimin incelenmesi - Montajın detaylandırılması ve istenilen parçaların teknik resimlerinin çizimi 2010-2012 A-Ztech LTD. ŞTİ. HAD Analiz Mühendisi Türkiye distribütörü olduğumuz CD-ADAPCO nun ürünleri olan STAR-CD & STAR- CCM+ ve SIMULIA nın ürünü olan ABAQUS programlarının; Kullanıcılara teknik desteğini, Firma ve üniversitelere eğitimini verdim. Gerçekleştirilen projelerde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği(HAD) ile ilgili kısımlarda görev aldım. İçinde bulunduğum çalışmalardan bazıları: - Gemi pervanesi etrafındaki akımın aeroakustik analizi – İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği Fakültesi - Denizaltı direnç hesapları ve manevra analizleri – İTÜ Güneş Teknesi Takımı Denizaltı Projesi - Dört zamanlı dizel motorun ısı transferi ve akışkanlar dinamiği analizi – YTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi - Oda içerisindeki ısı dağılımının radyatör tasarımına bağlı olarak değişimi ve ısıl veriminin incelenmesi – Tubitak MAM Enerji Enstitusu - Arçelik A.Ş ile hazırlanan kıyaslama (banchmark) doğrultusunda Fan had analizi, kompresör pistonunun içersindekii valfin, akışkan hacmi ile birlikte fluid- structure coupling analizi ve diğerleri…
 2. YERALDIĞIM PROJELERDEN BAZILAR... -Radyatör peteklerinin tasarımı ve optimizasyonu -Tek silindirli dizel motor tasarımı -ĠTÜ GüneĢ Teknesi Takımı Denizaltı projesi -Pervane sürükleme kuvveti ve akustik hesapları -Kömür gazlaĢtırılmasında kullanılan akıĢkan yatakların tasarımı (devam) -Sulama sistemleri için alternatif damlalık tasarımı (devam) -Gemi sürükleme direnci ve iz deneyi hesapları (devam) - ve diğerleri…
 3. EĞĠTĠM VERDĠĞĠM YERLERDEN BAZILARI… -TÜBĠTAK (Enerji Enstitüsü) -Ford OTOSAN -TÜRK TRAKTÖR -ODTÜ (Havacılık Fakultesi) -YTÜ (Makine Fakultesi) -ĠTÜ (OTAM,Uzay Ucak, Gemi ĠnĢaati ve Makine Fakültesi) - ve birçok Ģirket içi ile özel eğitimler…
 4. Radyatör peteklerinin optimizasyonu ve tasarımı -TÜBĠTAK ile yapılan bu çalıĢmada farklı kanat boyu ve tasarıma sahip radyatörlerin oda içerisinde sıcaklık dağılımları ve verimlerine göre incelenmiĢlerdir. TÜBĠTAK ile yapılan bu çalıĢmada farklı kanat boyu ve tasarıma sahip radyatörlerin oda içerisinde sıcaklık dağılımları ve verimlerine göre incelenmiĢlerdir. ÇalıĢmanın analiz kısmını önemli kılan yönler ise ; Deney Ģartları ile bire bir, gerçekçi olarak modellenmesi Modelleme kısmında dıĢ ortamdaki hava, radyatörün kendisi ve içerisinde dolaĢan sıcak su beraber modellenmiĢtir. Analizde ısı transferine ıĢınımın katkısıda eklenmiĢtir. ÇalıĢmalarda elde edilen deney sonuçlarıile yaptığımız analiz kıyaslandığında sadece%5 lik bir fark saptanmıĢtır.
 5. Yıldız Teknik Üniversitesi & Şahin Metal A.Ş. YTÜ ile yapmıĢ olduğumuz bu çalıĢmada hazırladıkları motor geometrisini farklı tasarımlarda farklı devirlerdeki soğuk ve sıcak akıĢ analizlerini STAR- CCM+ ve ES-ICE programlarını kullanarak gerçekleĢtirdik. . ‘Tek Silindirli Bir Dizel Motoru’nun Performans ve Emisyon optimizasyonu’ Projesi
 6. Yıldız Teknik Üniversitesi & Şahin Metal A.Ş. Yandaki grafiklerde bir tam çevrimde valflerin ve pistonun krank açılarına göre yer değiĢtirmelerini görülmektedir. . 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 PISTON… 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 deplasman(milimetre) krank açısı (derece) Emme - eksoz subap konumları `emmeZ_Emme subap sensörü`(Milimetre)
 7. Yıldız Teknik Üniversitesi & Şahin Metal A.Ş. AĢağıdaki resimlerde STAR-CCM+ programında elde ettiğimiz piston ve valflerin emme ve sıkıĢtırma zamanı için yerdeğiĢimi gösterilektedir. Piston için; Emme valf için;
 8. Yıldız Teknik Üniversitesi & Şahin Metal A.Ş. AĢağıda gösterilen bu video da yanma odası içerisindeki hız dağılımı farklı kesitlerden skalar ve vektörel olarak gösterilmiĢtir. Ayrıca analizin çözüm ağının çözüm sırasındaki davranıĢıda eklenmiĢtir. Analizin çözümü için yazdığım makro text dosyasındaki gibidir.
 9. ĠTÜ güneĢ teknesi takımı Denizaltı projesi ĠTÜ güneĢ teknesi takımı ile yapılan bu çalıĢmada kendilerine denizaltının hidrodinamik analizleri ve manevra analizleri konusunda yardım edilmiĢtir. ÇalıĢmanın geliĢim süreci; yapılabilecek en basit analizden baĢlayarak, adım adım giderek bugün ki son halini almıĢtır.
 10. ĠTÜ güneĢ teknesi takımı Denizaltı projesi Ġlk olarak sabit olarak alınan gövdenin analizi ile baĢlandı.
 11. ĠTÜ güneĢ teknesi takımı Denizaltı projesi Ardından denizaltı gövdesine pervane eklendi ve sabit bir eksen doğrultusunda döndürüldü.
 12. ĠTÜ güneĢ teknesi takımı Denizaltı projesi Sonrasında pervane dönmeye devam ederken denizaltı küre içerisine alınarak bir yörünge doğrultusunda yatay ve dikey eksende dönmesi sağlandı.
 13. ĠTÜ güneĢ teknesi takımı Denizaltı projesi OluĢturulan çözüm ağına ait görüntüler gösterilmektedir.
 14. ĠTÜ güneĢ teknesi takımı Denizaltı projesi Denizaltı belirli bir hızda giderken, pervane belirli bir devirde döndürülerek; denizaltı ilk olarak sağa sonrasında aĢağıya doğru yönlendirilerek etrafında oluĢan akıĢ dağılımı incelenmiĢtir.
 15. ĠTÜ Gemi ĠnĢaatı Mühendisliği Pervane Projesi ĠTÜ Gemi ĠnĢaatı Müh. ile yapılan bu çalıĢmada üzerinde çalıĢtıkları bir pervane geometrisinin STAR-CCM+ ile analizini yapılmıĢ, ellerindeki deneysel ve bir analiz programı ile elde ettikleri sonuçları STAR-CCM+ ile kıyaslamıĢtır. Yaptığımız analizde 5 farklı hız değer için sürükleme kuvveti ile moment değeri bulunarak, bu değerlerle KQ,KT ve verim hesaplanmıĢtır.
 16. ĠTÜ Gemi ĠnĢaatı Mühendisliği Pervane Projesi Analizde 2450000 çözüm ağı kullanılıp eleman tipi olarak hexahedral seçilmiĢtir. Resimlerde genelden özele doğru çözüm domainin tamamından pervanenin ön akım bölgesine doğru yakınlaĢan bölge görülmektedir.
 17. ĠTÜ Gemi ĠnĢaatı Mühendisliği Pervane Projesi AĢağıda gösterilen bu tabloda deneysel,farklı bir paket programın ve yaptığımız analizlerdeki elde ettiğimiz sonuçları listelenmiĢtir. (eta) :deneysel sonuçları (ccm):yaptığımız analizlerin sonuçları (xxx): farklı bir paket program ile bulunan sonuçları Ġfade etmektedir. T(ms) KT(eta) KT(ccm) KT(xxx) 10KQ(eta) 10KQ(ccm) 10KQ(xxx) η0(eta) η0(ccm) η0(xxx) 1,524 0,2874 0,286 0,295 0,4753 0,4854 0,5071 0,475 0,469 0,462 2,1336 0,2 0,199 0,203 0,3607 0,3664 0,38 0,618 0,606 0,595 2,5389 0,1451 0,141 0,1431 0,2824 0,2847 0,2945 0,692 0,657 0,644 2,7432 0,1183 0,112 0,1133 0,2395 0,2413 0,2503 0,721 0,663 0,648 3,3528 0,0325 0,023 0,0228 0,1073 0,0999 0,1078 0,561 0,411 0,371
 18. ĠTÜ Gemi ĠnĢaatı Mühendisliği Pervane Projesi
 19. ĠTÜ Gemi ĠnĢaatı Mühendisliği Pervane Projesi
 20. ĠTÜ Gemi ĠnĢaatı Mühendisliği Pervane Projesi
 21. HAZIRLANAN BENCHMARKLAR ARÇELĠK için; -Fan analizi -Susturucu -Kompressör valfi Rüzgar türbin firması için; -6 serbestli plaka kontrolu -Rüzgar Türbini analizi ODTÜ Havacılık Müh. için; -Çırpan kanat MKE için ; -Roket -Mermi -mühimmat
 22. HAZIRLANAN BENCHMARKLAR ODTÜ Havacılık Müh. Ġçin hazırlanan çırpan kanat; Bu çalıĢmada ABAQUS ve STAR-CCM+ programları eĢ zamanlı olarak (two-way coupling) çözüm yapmaktadır. Resimde görüldüğü gibi plakaların iç yüzeylerine sinüzoidal bir fonksiyon tanımlanarak hareketi sağlanmıĢtır. Bu hareketten dolayı oluĢan gerilmeler ABAQUS de çözülürken, harekete bağlı olarak oluĢan akıĢ dağılımı ise STAR-CCM+ de çözdürülmüĢtür.
 23. HAZIRLANAN BENCHMARKLAR MKE için ; -Seçilen roket, mermi ve mühimmat geometrilerinin farklı sınır şartlarında aerodinamik analizlerini hazırlandı. Yukarı akımdan 1.5 Mach giriş hızı iken gelen akışın hucum açısı 20derece olan bir roket etrafındaki hız dağılımı görülmektedir.
 24. HAZIRLANAN BENCHMARKLAR
 25. Model tek bölgeden oluĢmaktadır: Bölge genel olarak mühimmat ve ortam Ģeklinde ikiye ayrılabilir. Öncelikle geometride olan fazlalık kısımlar tamir ve temizlendikten sonra genel model elde edilmiĢ ve çözüm ağı oluĢturularak, çözüme devam edilmiĢtir. HAZIRLANAN BENCHMARKLAR 2.303.910 sayıda hacim elemanı olup, 1.5 Mach sayısı için çözüm yapılmıĢtır. Mermi 1670 rad/s açısal hız ile dönmektedir.
 26. HAZIRLANAN BENCHMARKLAR
 27. HAZIRLANAN BENCHMARKLAR
 28. HAZIRLANAN BENCHMARKLAR
 29. HAZIRLANAN BENCHMARKLAR -Plaka makro Bu çalıĢmada iç içe dönme (multirotation) ve tasarlanan özel bir rüzgar türbini için analizler yapıldı. Plaka türbine benzetilirse plakaya gelen kuvvetler (rüzgar direnci, viskoz kuvvetler, vites kutusu, yerçekimi) düĢünülerek zamana bağlı bir makro hazırlanarak bu makroda; plaka rüzgar kuvveti ile dönerken, nonlineer bir tepki kuvveti girilerek istenilen zamanlarda hareketin sönümlenebildiği hatta istenilen bir konumda sabit kalabileceği gösterilmiĢtir.
 30. ARÇELĠK için hazırlanan valf analizi; Hazırlanan valf analizindeki amaç STAR- CCM+ in içerisinde katı bölgedeki gerilmeler ve ısı transferi ile akıĢkan bölgedeki akıĢ ve ısı transferinin tek bir matris içerisinde eĢ zamanlı olarak çözülebildiği ve remesh ile çözüm ağının yenilenerek sürekliliğin korunabildiğini gösterebilmektir.
 31. ARÇELĠK için hazırlanan valf analizi; OluĢturulan model de katı ve akıĢkan olmak üzere 2 adet domain bulunmaktadır. AkıĢkan domain çözüm kolaylığı için 2 bölgeye ayrılmıĢtır. Bu domailnlerde trimmer ve polyhedral çözüm ağı kullanılmıĢtır. Katı kısımda ve akıĢkan kısmın bazı yerlerinde p. Layer kullanılmıĢtır.
 32. HAZIRLANAN UYGULAMA ÖRNEKLERĠNDEN BAZILARI… -Botun suya düĢmesi -Mixed pipe -Motor yatch -YarıĢ arabası -Overset kanat -Overset roket -Buji ateĢlemeli motor -JENGA
 33. DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMDAN BAZILARI…
 34. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM KOÜ Makine Mühendisliği- Damlalık tasarımı Günümüz dünyasında bilindiği üzere enerji tasarrufu ve doğal kaynakların verimli kullanımı büyük önem kazanmaktadır. Bu konuyla alakalı bir çok alanda tedbirler alınmakta ve tasarruf için sistemler geliştirilmektedir. Bu gelişmeler tarım sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Yeni sulama sistemleri geliştirilmiştir.
 35. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM Damlalık endüstriyel tarımda sulama sistemleri içinde kullanılan bir üründür. Tarlalarda, seralarda ekinleri sulamak için kullanılan hortumların içersine yerleĢtirilir. Hortumların içersinden geçen su dıĢarıya çıkmak için buradan yol bulur. Damlalığın bu sistemdeki fonksiyonu borudan akan suyun basınç değiĢimlerine karĢı akıĢı kontrol ederek dıĢ atmosfere sabit bir debide çıkmasını sağlamaktır. Bu sayede hem akıĢın kontrolu sağlanmakta ve ürün stabil Ģekilde sulanmakta hem de su israfı önlenmiĢ olmaktadır. KOÜ Makine Mühendisliği- Damlalık tasarımı
 36. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM Yapıyor olduğumuz bu çalıĢmalarda mevcut tasarımlar incelenmekte ve analizleri yapılarak metodolojinin oturtulmaya çalıĢmaktadır. KOÜ Makine Mühendisliği- Damlalık tasarımı ġu anda göstermekte olduğumuz resimlerde piyasada mevcut olan bir ürünün analizleri yapılarak Ardından oturtulmuş bu modellerle mevcut tasarımlarımızın analizleri yapılarak verimleri incelenmektedir. sayısal ortamdaki davranıĢları incelenmiĢ ve gerçek ortamdaki davranıĢları ile karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır.
 37. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM KOÜ Makine Mühendisliği- Damlalık tasarımı Analizin detayları şu şekildedir; - Sistemi oluĢturan akıĢkan ve katı domaini birlikte modellenmiĢ olup her iki bölge içinde Finite Volume tabanlı coupling çözümü uygulanmıĢtır. - AkıĢkanın giriĢ sınırından belirli zaman aralıklarında basınç yükseltilerek debideki değiĢimler incelenmiĢtir. -Katı bölgesindeki hareketler/konum değiĢikliği yalnızca hidrodinamik basınca bağlı olarak herhangi bir dıĢ müdahele olmadan gerçekleĢmiĢtir.
 38. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM -FSI KOÜ Makine Mühendisliği- Damlalık tasarımı
 39. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM w wwwww KOÜ Makine Mühendisliği- Damlalık tasarımı
 40. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM Hidrodinamik burgu, bu eski teknolojinin ters yönde çalıştırarak yenilenebilir hidroelektrik enerjisi üretmek için kullanılması esasına dayanmaktadır. KOÜ- Hidrodinamik burgu TASARIMI&ÜRETİMİ
 41. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM KOÜ- Hidrodinamik burgu TASARIMI&ÜRETİMİ
 42. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM Yapmaya devam ettiğimiz bu çalışmada türbin rotorunun etrafını bir domain ile çevreleyerek sadece hidrostatik basıncın kuvveti ile serbest olarak dönmektedir. KOÜ- Hidrodinamik burgu TASARIMI&ÜRETİMİ
 43. DEVAM EDEN ÇALIġMALARIM Analizin başlangıç noktası suyun ilk bırakılma anı olarak kabul edilmiştir. Rotora herhangibir dönme hızı verilmemiş olup tamamiyle suyun hidrodinamik kuvvetiyle dönmektedir. KOÜ- Hidrodinamik burgu TASARIMI&ÜRETİMİ
 44. THE END İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM… ĠLETĠġĠM +90 531 8118044 (Tango, Viber, WhatsApp) cerengenc1@gmail.com www.cerengenc.com
Advertisement