Cap a on s’encamina Espanya?Març 2013
Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya...
En el període de 2001 a 2008, el Producte Interior Brut d’Espanya va créixer de forma sostinguda            Pr...
Aquest creixement de l’economia va incrementar la riquesa per càpita dels espanyols, apropant-la a la de països com Itàlia...
El creixement econòmic espanyol també va generar una significativa reducció del nivell d’atur               ...
Aquesta eufòria econòmica va contagiar els Presidents del   Govern Espanyol, que van pronunciar missatges triomfalistes ...
Però, en realitat, el miracle econòmic espanyol era un miratge   Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme...
Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme,activitats de baix valor afegit   Espanya es va concentrar en la...
L’any 2007, la construcció i el turisme, activitats de baix valorafegit, representaven la quarta part de l’economia espany...
No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria   Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme,...
Espanya no va apostar per la recerca: el 2007 es trobava a la cua d’Europa en inversió en recerca i desenvolupament    ...
Espanya tampoc va impulsar la innovació: el 2003 era el país  desenvolupat amb menor registre de patents respecte el PIB ...
Espanya, a diferència d’altres països, no va apostar per la indústria    Pes del sector industrial i energètic en el  ...
Tampoc es va aprofitar la conjuntura per crear un entorn favorable a les empreses   Facilitat per fer negocis    Pos...
Espanya tampoc va ajudar els autònoms a crear negocis          Paguen Seg. Social    Paguen encara que    ...
No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat   Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, 1 ...
Espanya no va aprofitar la conjuntura econòmica positiva per incrementar la productivitat                 ...
Degut a l’arribada massiva d’immigrants amb salaris baixos,Espanya no va necessitar incrementar la productivitat     ...
Durant l’època del boom econòmic, Espanya va perdrecompetitivitat de forma accelerada             Tipus de ca...
Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses iinstitucions s’endeutessin ràpidament   Espanya es va concent...
Els baixos tipus d’interès van estar durant 5 anys per sota del’IPC, i això va provocar que endeutar-se sortís a compte  ...
Com a resultat, Espanya va anar acumulant un deute monstruós,tant l’Estat, com les empreses, com els particulars     ...
Grans quantitats de diners procedents dels fons de la UnióEuropea van continuar entrant a Espanya   Espanya es va concen...
Addicionalment, Espanya va rebre ingents quantitats de dinersprovinents dels fons de la Unió Europea       Ajuts reb...
Es van llençar ingents quantitats de diners en inversionsfaraòniques no rendibles   Espanya es va concentrar en la const...
Endeutant-se i amb els fons de la UE, Espanya va construirmúltiples infraestructures faraòniques no rendibles Autopistes ...
Espanya té 48 aeroports, dels quals només 9 tenen beneficisFont: Ministeri de Foment, 2009                27
Alemanya, amb el triple del PIB d’Espanya i 40 milions mésd’habitants, només té 38 aeroports, 10 menys que Espanya    ...
Cap país europeu te més kilòmetres de tren d’alta velocitat que Espanya                  Quilòmetres de ...
Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombollaimmobiliària   Espanya es va concentrar en la construcció i el...
Espanya va incrementar les importacions de bens i serveis un 65% entre 2001 i 2008                    ...
Les llars espanyoles van incrementar un 60% el seu nivell de consum entre 2001 i 2008                   ...
El preu dels pisos es va multiplicar per tres en només 10 anys             Preu mig de les vivendes de nova co...
En conclusió, la realitat era que “España no iba bien” i que elcreixement econòmic era una il·lusió temporal   Espanya e...
Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya...
Fruit del miratge econòmic i les males polítiques econòmiquespracticades, Espanya es troba immersa en una forta crisi   ...
El Producte Interior Brut d’Espanya ha experimentat una forta caiguda a partir de l’any 2008               ...
La construcció de vivendes ha caigut en picat             Nombre de vivendes iniciades a Espanya       ...
La morositat a Espanya ha assolit nivells esfereïdors i ha superat tots els rècords dels darrers 50 anys         ...
El nivell de deute de l’Estat està arribant a nivells estratosfèrics                     Deute de l’E...
L’alt nivell de deute genera uns interessos que ja representen el 18% de les despeses de l’Estat             ...
El Banc Central Europeu ha salvat els bancs espanyols de la fallida, deixant-los ingents quantitats de diners a un baix ti...
Però els bancs espanyols han dedicat aquests diners a sanejar- se i a comprar deute de l’Estat              ...
Com a resultat, els bancs no donen crèdit a les empreses    Taxa d’evolució anual del crèdit en el període 1963 - 2012 ...
I sense crèdit, moltes d’empreses acaben tancant, generant atur i pobresa                  Nombre d’empre...
Espanya és l’únic país europeu que ha tingut un atur superior al 20% en 3 ocasions els darrers 35 anys          ...
Espanya és el país d’Europa amb major nivell d’atur, a gran distància de la majoria de països europeus    Taxa d’atur r...
Juntament amb Grècia, Espanya bat el rècord de taxa d’atur entre els joves per sota de 25 anys            Taxa ...
L’atur a Espanya és superior al de països com Montenegro, Palestina (Cisjordània), Croàcia i Geòrgia           ...
Espanya és líder en índex de misèria, que inclou dèficit públic i taxa d’atur                       ...
Com a resultat, 12 milions d’espanyols es troben en risc de pobresa o d’exclusió social, i cada cop n’hi ha més      ...
Espanya es troba entre els països europeus amb major risc de pobresa o exclusió social    % de la població en risc de p...
La manca de feina està impulsant a molts catalans i espanyols a emigrar a altres països                  ...
Fruit de l’atur i la pobresa, centenars de milers de famílies han perdut el seu pis             Execucions hi...
Però el pitjor de la crisi és que el Govern Espanyol està prenent decisions absurdes i contràries al que fan els altres pa...
En conclusió, Espanya està immersa en una profunda crisi,d’arrels estructurals i no simplement conjunturals  La situació...
Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya...
Espanya s’encamina cap al col·lapse econòmic Miratge econòmic    Crisi econòmica    Col.lapse econòmic       ...
Espanya s’encamina a una llarga etapa de baix creixement, altendeutament, elevat atur i alt índex de pobresa       ...
Durant els propers anys, Espanya continuarà augmentant el seuendeutament             Deute de l’Estat    ...
L’any 2013, Espanya ha d’emetre l’astronòmica xifra de 230.000 milions € de deute públic, més del 20% del PIB espanyol  ...
La Comissió Europea estima que el deute públic espanyol pot assolir el 114% del PIB el 2020 i el 129% el 2030       ...
Com a resultat d’aquest creixent endeutament, els interessosfinancers que ha de pagar Espanya continuaran augmentant   ...
Com a conseqüència del continu creixement del deute, les despeses financeres de l’Estat seguiran augmentant        ...
Alhora, es produirà un progressiu envelliment de la poblacióespanyola             Deute de l’Estat      ...
La societat espanyola patirà un progressiu procés d’envelliment durant els propers 20 anys                ...
La població de 65 anys en amunt passarà de 8 milions el 2012, a 9,3 milions el 2021 i a 15 milions el 2052        ...
Aquest envelliment provocarà un continu augment de lesdespeses de l’Estat en pensions             Deute de l’...
L’envelliment de la població farà que la despesa de l’Estat en pensions passi del 10% del PIB el 2012 al 20%-30% el 2050 ...
Degut a l’elevat cost de les pensions, l’atur i els interessos deldeute, l’Estat no tindrà diners per impulsar l’economia ...
Degut a l’elevat cost de les pensions, l’atur i els interessos del deute, l’Estat no tindrà diners per impulsar l’economi...
Múltiples economistes han fet pronòstics molt negatius sobre l’evolució de l’economia espanyola             40...
Els baixos nivells de creixement que tindrà l’economia espanyolaseran incapaços de reduir l’atur de forma significativa  ...
Espanya continuarà amb nivells d’atur estratosfèrics, superiors al 26% i superarà els 6.300.000 aturats   Estimació de l...
Les elevades taxes d’atur, el baix creixement econòmic i l’envellimentde la població provocaran l’empobriment dels espanyo...
Les elevades taxes d’atur, el baix creixement econòmic i l’envelliment de la població provocaran l’empobriment dels espany...
Milers d’emigrants espanyols van arribar a Catalunya els anys60. Ara, els seus néts es veuran també forçats a emigrar   ...
L’atur, l’emigració i l’envelliment faran que els assalariats haginde suportar cada cop més impostos           ...
L’atur, l’emigració i l’envelliment incrementaran la taxa de dependència i els assalariats hauran de suportar cada cop més...
Això augmentarà el desequilibri entre treballadors, funcionaris, aturats i pensionistes, fent-lo difícilment sostenible  ...
Espanya seguirà generant un alt dèficit públic, donat quel’increment dels ingressos no compensarà l’augment de despeses  ...
Espanya seguirà generant un alt dèficit públic, donat que l’increment dels ingressos no compensarà l’augment de despeses ...
En definitiva, Espanya es troba dins una espiral negativa, amb baixcreixement, alt endeutament, elevat atur i alt índex de...
FALLIDES HISTÒRIQUESEspanya s’apropa perillosament a una nova fallida, que seria la24 de la seva història. És l’Estat que ...
En conclusió, Espanya s’enfonsa, fins i tot tenint a Catalunyadins l’Estat   El model econòmic espanyol no és sostenible...
Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya...
La viabilitat econòmica de la Catalunya Estat ha estat confirmadaper economistes de renom                Ke...
La viabilitat econòmica de la Catalunya Estat ha estat confirmadaper economistes de renom               Enri...
Els països europeus petits com Catalunya són dels més competitiusdel món, creixen més i estan sortint més aviat de la cris...
L’economia catalana té un nivell d’obertura comercial a l’exteriori un saldo comercial molt superior al d’Espanya  Grau ...
Les inversions de Catalunya en recerca i desenvolupament (R+D)respecte PIB superen amb escreix les d’Espanya       ...
La Catalunya Estat seria el 4rt país amb major PIB per càpita d’Europa                     PIB per càp...
L’atur de la Catalunya Estat estaria entorn el 10-12% en lasituació de crisi actualFont: “Atur de la Catalunya Estat”, CCN...
Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya...
A mitjà-llarg termini, la independència de Catalunya és el millorque pot passar-li a Espanya   Serà el dinamitzador del...
La independència de Catalunya serà el dinamitzador del canvi demodel econòmic i polític que necessita Espanya  Per sorti...
La independència de Catalunya permetrà a Espanyadesenvolupar amb plenitud la seva estratègia econòmica  Lestratègia empr...
La independència de Catalunya focalitzarà el sistema políticespanyol en el progrés econòmic d’Espanya  Durant els últims...
La competència entre països i entre empreses és molt positivaper la prosperitat dels ciutadans  A la lliga 2011-2012 el ...
130316c-v130402-c1-c5-Cap a on s encamina Espanya
130316c-v130402-c1-c5-Cap a on s encamina Espanya
130316c-v130402-c1-c5-Cap a on s encamina Espanya
130316c-v130402-c1-c5-Cap a on s encamina Espanya
130316c-v130402-c1-c5-Cap a on s encamina Espanya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

130316c-v130402-c1-c5-Cap a on s encamina Espanya

407 views

Published on

Passat: l'enganyós miracle econòmic espanyol.
Present: la situació actual d’Espanya.
Futur: cap a on s’encamina Espanya.
La Catalunya Estat sí que és sostenible econòmicament.
La independència de Catalunya serà beneficiosa per a Espanya

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
94
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

130316c-v130402-c1-c5-Cap a on s encamina Espanya

 1. 1. Cap a on s’encamina Espanya?Març 2013
 2. 2. Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya La Catalunya Estat sí que és sostenible econòmicament La independència de Catalunya serà beneficiosa per Espanya 2
 3. 3. En el període de 2001 a 2008, el Producte Interior Brut d’Espanya va créixer de forma sostinguda Producte Interior Brut a preus de mercat d’Espanya (milers de milions d’euros) 1.053 1.088 986 841 909 729 783 680 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Font: Eurostat 3
 4. 4. Aquest creixement de l’economia va incrementar la riquesa per càpita dels espanyols, apropant-la a la de països com Itàlia PIB per càpita a preus de mercat (€) 26.200 26.300 25.300 24.000 24.500 22.800 23.500 22.000 Itàlia 23.500 23.900 22.400 21.000 19.700 Espanya 18.600 17.700 16.700 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Font: Eurostat 4
 5. 5. El creixement econòmic espanyol també va generar una significativa reducció del nivell d’atur Taxa d’atur estandaritzada per la OCDE (% sobre la població activa) 25% En 20 anys es va passar d’un atur 20% superior al 20% a un atur inferior al 10% 15% 10% 5% 0% 1998 1999 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Font: Banco de España 5
 6. 6. Aquesta eufòria econòmica va contagiar els Presidents del Govern Espanyol, que van pronunciar missatges triomfalistes “España va bien” José María Aznar, març de 1997 “Superaremos la renta per cápita de Italia, y nuestro objetivo es superar la de Francia” José Luis Rodríguez Zapatero, setembre de 2008Font: Discursos de José María Aznar i de José Luis Rodríguez Zapatero 6
 7. 7. Però, en realitat, el miracle econòmic espanyol era un miratge Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, 1 activitats de baix valor afegit 2 No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria 3 No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses i 4 institucions s’endeutessin ràpidament Van seguir entrant grans quantitats de diners procedents dels 5 fons de la Unió Europea Es van llençar ingents quantitats de diners en inversions 6 faraòniques no rendibles Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombolla 7 immobiliària 7
 8. 8. Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme,activitats de baix valor afegit Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, 1 activitats de baix valor afegit 2 No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria 3 No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses i 4 institucions s’endeutessin ràpidament Van seguir entrant grans quantitats de diners procedents dels 5 fons de la Unió Europea Es van llençar ingents quantitats de diners en inversions 6 faraòniques no rendibles Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombolla 7 immobiliària 8
 9. 9. L’any 2007, la construcció i el turisme, activitats de baix valorafegit, representaven la quarta part de l’economia espanyola PIB d’Espanya per sectors (2007) La construcció i el turisme representaven el 24% de l’economia espanyola Construcció i turisme 24% Resta de sectors 76% Espanya va arribar a tenir un 13% de la força laboral ocupada en la construccióFont: Instituto Nacional de Estadística, Fons Monetari Internacional, Miquel Puig(economista) 9
 10. 10. No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, 1 activitats de baix valor afegit 2 No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria 3 No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses i 4 institucions s’endeutessin ràpidament Van seguir entrant grans quantitats de diners procedents dels 5 fons de la Unió Europea Es van llençar ingents quantitats de diners en inversions 6 faraòniques no rendibles Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombolla 7 immobiliària 10
 11. 11. Espanya no va apostar per la recerca: el 2007 es trobava a la cua d’Europa en inversió en recerca i desenvolupament Inversió en recerca i desenvolupament per país (% del PIB) Finlàndia 4,0% Suècia 3,5% Dinamarca 3,2% Alemanya 2,9% Àustria 2,8% França 2,7% Regne Unit 1,7% Irlanda 1,7% Portugal 1,6% Espanya 1,3% Itàlia 1,2% Grècia 0,5%Font: The Economist 11
 12. 12. Espanya tampoc va impulsar la innovació: el 2003 era el país desenvolupat amb menor registre de patents respecte el PIB Patents registrades en funció del PIB (per cada milió de milions de dòlars de PIB, any 2003) Finlàndia 4,5 Japó 4,1 Suïssa 4,0 Alemanya 3,2 Suècia 3,1 Israel 2,3 Holanda 2,2 Estats Units 1,9 Bèlgica 1,6 França 1,4 Dinamarca 1,3 Regne Unit 1,3 Àustria 1,2 Corea del Sud 0,8 Singapur 0,8 Canadà 0,8 Austràlia 0,7 Noruega 0,7 Nova Zelanda 0,6 Itàlia 0,6 Irlanda 0,5 Espanya 0,1Font: OCDE 12
 13. 13. Espanya, a diferència d’altres països, no va apostar per la indústria Pes del sector industrial i energètic en el Pes del sector industrial i energètic en PIB espanyol el PIB (2010) 27,2% 23,7% Alemanya 28,6% 20,0% Estats Units 19,2% 14,2% França 19,0% Espanya 14,2% 1980 1990 2000 2010Font: Instituto Nacional de Estadística, Fons Monetari Internacional 13
 14. 14. Tampoc es va aprofitar la conjuntura per crear un entorn favorable a les empreses Facilitat per fer negocis Posició País 1 Singapur 2 Hong Kong 3 Nova Zelanda 4 Estats Units 5 Dinamarca 6 Noruega 7 Regne Unit 8 Corea del Sud 9 Geòrgia Espanya ocupa la posició 136 en quant 10 Austràlia a facilitat per muntar una empresa 11 Finlàndia 12 Malàisia 13 Suècia 14 Islàndia 15 Irlanda ... ... Espanya ocupa la posició 44 en 40 Qatar quant a la facilitat de fer negocis 41 Puerto Rico 42 Bahrain 43 Perú 44 Espanya 45 Colòmbia 46 Eslovàquia 47 Oman 48 Mèxic 49 Kazakhstan 50 TunísiaFont: “Doing Business, 2013”, The World Bank 14
 15. 15. Espanya tampoc va ajudar els autònoms a crear negocis Paguen Seg. Social Paguen encara que Import mínim mensual de des del primer any? no tinguin vendes? Seguretat Social (€) Espanya Sí Sí 256 Alemanya Sí No 140 França No No 49 Estats Units - - 37 Anglaterra - No 12 Espanya és un dels països que ha posat més barreres econòmiques als autònoms a l’inici de la seva activitatFont: Heraldo.es 15
 16. 16. No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, 1 activitats de baix valor afegit 2 No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria 3 No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses i 4 institucions s’endeutessin ràpidament Van seguir entrant grans quantitats de diners procedents dels 5 fons de la Unió Europea Es van llençar ingents quantitats de diners en inversions 6 faraòniques no rendibles Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombolla 7 immobiliària 16
 17. 17. Espanya no va aprofitar la conjuntura econòmica positiva per incrementar la productivitat Creixement anual de la productivitat per persona ocupada (1996 - 2005) Lituània 7,2% Estònia 7,0% Letònia 6,0% Polònia 4,5% Eslovàquia 3,9% Hungria 3,2% Irlanda 3,1% Eslovènia 2,7% Txèquia 2,7% Grècia 2,4% Àustria 2,2% Estats Units 2,1% Suècia 2,0% Finlàndia 1,7% Malta 1,6% Regne Unit 1,6% Dinamarca 1,5% Japó 1,4% Luxemburg 1,4% Alemanya 1,3% Espanya és l’únic país desenvolupat França 1,2% que va perdre productivitat Portugal 1,1% Bèlgica 1,1% Xipre 0,8% Holanda 0,5% Itàlia 0,1% Espanya -0,5%Font: “Productivité, temps de travail et taux d’emploi dans l’Union européenne », Jean-François Jamet, Fondation Robert Schuman 17
 18. 18. Degut a l’arribada massiva d’immigrants amb salaris baixos,Espanya no va necessitar incrementar la productivitat Residents estrangers a Espanya (milions) 5,2 4,5 3,8 4,1 2,7 3,0 2,0 1,0 1,3 0,8 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Font: Instituto Nacional de Estadística 18
 19. 19. Durant l’època del boom econòmic, Espanya va perdrecompetitivitat de forma accelerada Tipus de canvi real anual115 Espanya va perdre competitivitat respecte110 Alemanya any rera any Espanya105100 Alemanya 95 90 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Font: Eurostat 19
 20. 20. Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses iinstitucions s’endeutessin ràpidament Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, 1 activitats de baix valor afegit 2 No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria 3 No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses i 4 institucions s’endeutessin ràpidament Van seguir entrant grans quantitats de diners procedents dels 5 fons de la Unió Europea Es van llençar ingents quantitats de diners en inversions 6 faraòniques no rendibles Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombolla 7 immobiliària 20
 21. 21. Els baixos tipus d’interès van estar durant 5 anys per sota del’IPC, i això va provocar que endeutar-se sortís a compte Tipus d’interès a Europa comparat amb l’IPC d’Espanya El tipus d’interès va estar 6% 5 anys per sota de l’IPC 5% Tipus d’interès 4% 3% 2% IPC d’Espanya 1% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Font: INE, Banc Central Europeu 21
 22. 22. Com a resultat, Espanya va anar acumulant un deute monstruós,tant l’Estat, com les empreses, com els particulars Evolució del deute d’Espanya Deute total de gairebé (milers de milions d’euros) 3 bilions d’euros 3.000 2.500 Deute dels particulars 2.000 1.500 Deute de les 1.000 empreses 500 Deute de l’Estat 0Font: Banc d’Espanya 22
 23. 23. Grans quantitats de diners procedents dels fons de la UnióEuropea van continuar entrant a Espanya Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, 1 activitats de baix valor afegit 2 No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria 3 No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses i 4 institucions s’endeutessin ràpidament Van seguir entrant grans quantitats de diners procedents dels 5 fons de la Unió Europea Es van llençar ingents quantitats de diners en inversions 6 faraòniques no rendibles Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombolla 7 immobiliària 23
 24. 24. Addicionalment, Espanya va rebre ingents quantitats de dinersprovinents dels fons de la Unió Europea Ajuts rebuts per Espanya provinents de la Unió Europea (milions d’euros) 61.890 50.654 18.707 1989-1993 1994-1999 2000-2006Font: Ministerio de Economía y Hacienda. Inclou FonsEstructurals i Fons de Cohesió 24
 25. 25. Es van llençar ingents quantitats de diners en inversionsfaraòniques no rendibles Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, 1 activitats de baix valor afegit 2 No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria 3 No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses i 4 institucions s’endeutessin ràpidament Van seguir entrant grans quantitats de diners procedents dels 5 fons de la Unió Europea Es van llençar ingents quantitats de diners en inversions 6 faraòniques no rendibles Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombolla 7 immobiliària 25
 26. 26. Endeutant-se i amb els fons de la UE, Espanya va construirmúltiples infraestructures faraòniques no rendibles Autopistes Trens Aeroports Edificisinstitucionals 26
 27. 27. Espanya té 48 aeroports, dels quals només 9 tenen beneficisFont: Ministeri de Foment, 2009 27
 28. 28. Alemanya, amb el triple del PIB d’Espanya i 40 milions mésd’habitants, només té 38 aeroports, 10 menys que Espanya 28
 29. 29. Cap país europeu te més kilòmetres de tren d’alta velocitat que Espanya Quilòmetres de tren d’alta velocitat, en servei i planificats Espanya 5.525 França 4.722 Alemanya 2.333 Itàlia 1.318 Portugal 1.006 Suècia 750 Polònia 712 Regne Unit 317 Espanya 209 Suïssa 107Font: International Union of Railways 29
 30. 30. Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombollaimmobiliària Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, 1 activitats de baix valor afegit 2 No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria 3 No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses i 4 institucions s’endeutessin ràpidament Van seguir entrant grans quantitats de diners procedents dels 5 fons de la Unió Europea Es van llençar ingents quantitats de diners en inversions 6 faraòniques no rendibles Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombolla 7 immobiliària 30
 31. 31. Espanya va incrementar les importacions de bens i serveis un 65% entre 2001 i 2008 Evolució de les importacions a Espanya (milers de milions d’euros) + 65% 285 283 263 232 208 173 175 185 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Font: Agencia Tributaria. Departamento de Aduanas e ImpuestosEspeciales. 31
 32. 32. Les llars espanyoles van incrementar un 60% el seu nivell de consum entre 2001 i 2008 Despesa en consum final de les llars espanyoles (milers de milions d’euros) + 60% 556 595 480 517 419 444 371 396 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Font: Instituto Nacional de Estadística 32
 33. 33. El preu dels pisos es va multiplicar per tres en només 10 anys Preu mig de les vivendes de nova construcció (€/m2) x 2,7 2.905 2.763 2.516 2.286 1.931 1.667 1.453 1.335 1.187 1.089 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Font: Sociedad de Tasación 33
 34. 34. En conclusió, la realitat era que “España no iba bien” i que elcreixement econòmic era una il·lusió temporal  Espanya es va concentrar en la construcció i el turisme, activitats de baix valor afegit  No es va apostar per la recerca, la innovació ni la indústria  No es va incrementar la productivitat ni la competitivitat  Els baixos tipus d’interès van fer que persones, empreses i institucions s’endeutessin ràpidament  Van seguir entrant grans quantitats de diners procedents dels fons de la Unió Europea  Es van llençar ingents quantitats de diners en inversions faraòniques no rendibles  Es va consumir desenfrenadament i es va crear una bombolla immobiliària 34
 35. 35. Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya La Catalunya Estat sí que és sostenible econòmicament La independència de Catalunya serà beneficiosa per Espanya 35
 36. 36. Fruit del miratge econòmic i les males polítiques econòmiquespracticades, Espanya es troba immersa en una forta crisi Miratge econòmic Crisi econòmica 36
 37. 37. El Producte Interior Brut d’Espanya ha experimentat una forta caiguda a partir de l’any 2008 Producte Interior Brut d’Espanya (Variació interanual) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 2011 2002 2008 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2012Font: Banco de España 37
 38. 38. La construcció de vivendes ha caigut en picat Nombre de vivendes iniciades a Espanya (milers) 760 716 692 624 616 534 524 543 511 El nombre de vivendes iniciades s’ha dividit per 9 respecte el 2006 408 346 159 124 87 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Font: Banco de España 38
 39. 39. La morositat a Espanya ha assolit nivells esfereïdors i ha superat tots els rècords dels darrers 50 anys En els darrers 50 anys, Taxa de morositat a Espanya mai havia superat el 9,2% 11,2% 7,6% 5,1% 5,8% 3,4% 0,7% 0,9% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 oct-12Font: Banc d’Espanya, La Voz de Galicia 39
 40. 40. El nivell de deute de l’Estat està arribant a nivells estratosfèrics Deute de l’Estat Espanyol (milers de milions d’euros) 882 736 643 565 437 383 382 389 392 391 382 A aquest valor caldria afegir uns 60.000 milions € de deute de les empreses públiques 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 El deute sobre PIB d’Espanya és el major dels darrers 100 anysFont: Banc d’Espanya, El País 40
 41. 41. L’alt nivell de deute genera uns interessos que ja representen el 18% de les despeses de l’Estat Despeses de l’Estat pressupostades pel 2013 (milers de milions d’euros) 38% 100% Els interessos financers constitueixen el 18% de la despesa, és a dir, tant com la despesa de tots els Ministeris 80,3 8% 17% 15,6 209,5 18% 35,3 38,6 19% 39,7 Despesa dels Interessos Sistema de Aportació a la Resta de Total Ministeris finançament Seg Social despeses de lEstatFuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, El País 41
 42. 42. El Banc Central Europeu ha salvat els bancs espanyols de la fallida, deixant-los ingents quantitats de diners a un baix tipus d’interès Finançament dels bancs espanyols a través del Banc Central Europeu (milers de milions d’euros) 450 400 El Banc Central Europeu ha deixat grans quantitats de diners als bancs espanyols 350 300 250 200 150 100 50 0 mar-12 mar-09 mar-10 dic-10 dic-09 sep-09 sep-10 mar-11 jun-11 dic-11 sep-11 jun-09 jun-10 jun-12Font: Banco de España, Goldman Sachs 42
 43. 43. Però els bancs espanyols han dedicat aquests diners a sanejar- se i a comprar deute de l’Estat Deute públic espanyol en mans de bancs espanyols (milers de milions d’euros) x 2,1 197 94 2011 2012Font: Banco de España, Vozpópuli 43
 44. 44. Com a resultat, els bancs no donen crèdit a les empreses Taxa d’evolució anual del crèdit en el període 1963 - 2012 Caiguda en picat del crèdit a partir de 2008 Per primer cop en els darrers 50 anys, el crèdit està disminuint any rera anyFont: Banco de España 44
 45. 45. I sense crèdit, moltes d’empreses acaben tancant, generant atur i pobresa Nombre d’empreses que han entrat en procés concursal a Espanya +25% +17% 7.799 5.821 4.845 2010 2011 2012Font: Instituto Nacional de Estadística, PIMEC 45
 46. 46. Espanya és l’únic país europeu que ha tingut un atur superior al 20% en 3 ocasions els darrers 35 anys Taxa d’atur d’Espanya en els darrers 35 anys (%) L’atur a Espanya ha superat el 20% 30% en 3 ocasions en els darrers 35 anys 25% 20% 15% 10% El màxim atur històric s’ha assolit ara 5% 0% 2011 1980 1987 1994 2001 2008 1976 1977 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2012Font: Encuesta de Población Activa 46
 47. 47. Espanya és el país d’Europa amb major nivell d’atur, a gran distància de la majoria de països europeus Taxa d’atur regional a Europa Taxa d’atur nacional (2010) (Setembre de 2012) Espanya 26,6% Grècia 26,0% Portugal 16,3% Irlanda 14,6% Eslovàquia 14,5% Letònia 14,1% Xipre 14,0% Lituània 12,5% Bulgària 12,4% Itàlia 11,1% Hungria 10,9% Polònia 10,6% França 10,5% Suïssa 9,6% Suècia 8,1% Dinamarca 7,9% Finlàndia 7,9% Gran Bretanya 7,8% Bèlgica 7,4% Txèquia 7,4% Malta 6,9% Rumania 6,7% Holanda 5,6% Alemanya 5,4% Luxemburg 5,1% Àustria 4,5%Font: Eurostat (European Commission) 47
 48. 48. Juntament amb Grècia, Espanya bat el rècord de taxa d’atur entre els joves per sota de 25 anys Taxa d’atur entre els joves de menys de 25 anys (Març 2012) Grècia 51,2% Espanya 51,1% Portugal 36,1% Itàlia 35,9% Eslovàquia 33,9% Irlanda 30,3% Hungria 28,4% Estem condemnant els nostres fills Polònia 26,7% a un futur duríssim i immerescut Estònia 24,9% Suècia 22,8% Gran Bretanya 21,9% França 21,8% Finlàndia 19,4% Txèquia 19,0% Luxemburg 17,4% Bèlgica 17,1% Eslovènia 16,5% Dinamarca 15,1% Holanda 9,3% Àustria 8,6% Alemanya 7,9% Noruega 7,6% Suïssa 7,5%Font: OCDE, Eurostat (European Commission), Instituto Nacional deEstadística 48
 49. 49. L’atur a Espanya és superior al de països com Montenegro, Palestina (Cisjordània), Croàcia i Geòrgia Taxa d’atur de països amb nivells d’atur semblants al d’Espanya (setembre 2011) South Africa 23,9% Serbia 23,7% (novembre 2011) Espanya 23,3% (gener 2012) Belize 23,2% (desembre 2010) Grècia 19,9% (gener 2012) Montenegro 18,1% (desembre 2011) Palestina (Cisjordània) 17,2% (desembre 2010) Croàcia 16,4% (abril 2012) Geòrgia 16,3% (desembre 2010)Font: Idescat, Eurostat, OCDE 49
 50. 50. Espanya és líder en índex de misèria, que inclou dèficit públic i taxa d’atur Índex de misèria (2010) Dèficit públic Taxa d’atur Espanya 10,0% 20,0% Letònia 8,0% 20,0% Lituània 8,5% 18,5% Irlanda 12,5% 14,5% Grècia 12,4% 10,1% Regne Unit 13,0% 9,0% Islàndia 11,0% 10,5% Estats Units 10,2% 10,8% França 8,0% 10,5% Estònia 3,0% 15,0% Portugal 7,8% 9,5% Hungria 4,0% 12,0% Alemanya 5,0% 9,3% Itàlia 5,2% 8,8% Txèquia 5,5% 8,0%Font: Moody’s Investor Services, Expansión 50
 51. 51. Com a resultat, 12 milions d’espanyols es troben en risc de pobresa o d’exclusió social, i cada cop n’hi ha més % de la població espanyola que es troba en risc de pobresa o d’exclusió social 12,4 milions d’espanyols 25,5% 27,0% 22,9% 23,4% 2008 2009 2010 2011Font: Eurostat, Informe INSOCAT (gener de 2013) 51
 52. 52. Espanya es troba entre els països europeus amb major risc de pobresa o exclusió social % de la població en risc de pobresa o d’exclusió social (2011) Bulgària 49% Rumania 40% Letònia 40% Lituània 33% Croàcia 33% Grècia 31% Hungria 31% Irlanda 30% Polònia 27% Espanya 27% Itàlia 25% Portugal 24% Xipre 24% Estònia 23% Regne Unit 23% Malta 21% Bèlgica 21% Eslovàquia 21% Alemanya 20% Eslovènia 19% França 19% Dinamarca 19% Finlàndia 18% Suïssa 17% Àustria 17% Luxemburg 17% Suècia 16% Holanda 16% Txèquia 15% Noruega 15% Islàndia 14%Font: Eurostat, El País, Expansión, La Gaceta, eldiario 52
 53. 53. La manca de feina està impulsant a molts catalans i espanyols a emigrar a altres països Espanyols que han emigrat a altres països 62.611 35.302 36.967 2009 2010 2011 El 68% dels joves espanyols vol emigrarFont: Instituto Nacional de Estadística, UGT 53
 54. 54. Fruit de l’atur i la pobresa, centenars de milers de famílies han perdut el seu pis Execucions hipotecàries a Espanya En els darrers 5 anys s’han (milers) iniciat 415.000 execucions hipotecàries 93 94 91 78 59 26 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (estimat)Font: Consejo General del Poder Judicial 54
 55. 55. Però el pitjor de la crisi és que el Govern Espanyol està prenent decisions absurdes i contràries al que fan els altres països Espanya ha reduït fortament la inversió en R+D Europa ha incrementat fortament la durant la crisi inversió en R+D durant la crisi (milions d’euros)  La Comissió Europea ha incrementat la - 32% inversió en R+D en 25.000 milions d’euros  Alemanya l’ha incrementat un 5%  França l’ha incrementat en 33.000 milions d’euros 4.175 3.572 3.390 2.860 2009 2010 2011 2012 (estimat) Altres mesures absurdes són, per exemple, la continuïtat de les inversions en tren d’alta velocitat i la continuïtat de la candidatura de Madrid als Jocs OlímpicsFont: Carta Abierta por la Ciencia en España 55
 56. 56. En conclusió, Espanya està immersa en una profunda crisi,d’arrels estructurals i no simplement conjunturals La situació econòmica d’Espanya és dantesca  Forta caiguda del PIB  Morositat esfereïdora  Deute estratosfèric de l’Estat  Interessos financers que ja representen el 18% de les despeses de l’Estat Els bancs espanyols han dedicat els diners del Banc Central Europeu a sanejar-se i a comprar deute de l’Estat, enlloc de donar crèdit a les empreses Com a resultat:  L’atur és el major de la Unió Europea  Espanya és líder en índex de misèria, que inclou dèficit públic i taxa d’atur  12 milions d’espanyols es troben en risc de pobresa o d’exclusió social  La manca de feina està impulsant a molts catalans i espanyols a emigrar a altres països  Centenars de milers de famílies han perdut el seu pis El Govern Espanyol està prenent decisions absurdes i contràries al que fan els altres països europeus 56
 57. 57. Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya La Catalunya Estat sí que és sostenible econòmicament La independència de Catalunya serà beneficiosa per Espanya 57
 58. 58. Espanya s’encamina cap al col·lapse econòmic Miratge econòmic Crisi econòmica Col.lapse econòmic 58
 59. 59. Espanya s’encamina a una llarga etapa de baix creixement, altendeutament, elevat atur i alt índex de pobresa Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 59
 60. 60. Durant els propers anys, Espanya continuarà augmentant el seuendeutament Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 60
 61. 61. L’any 2013, Espanya ha d’emetre l’astronòmica xifra de 230.000 milions € de deute públic, més del 20% del PIB espanyol Emissió de deute públic espanyol (milers de milions d’euros) Diferents organitzacions econòmiques, com UBS i FEDEA, reconeixen la dificultat de col·locar aquesta enorme xifra de deute 230 205 2012 Estimació 2013Font: Ministeri d’Economia, Fons Monetari Internacional 61
 62. 62. La Comissió Europea estima que el deute públic espanyol pot assolir el 114% del PIB el 2020 i el 129% el 2030 Estimació del deute públic d’Espanya si no hi ha un canvi brusc de tendència (deute sobre PIB) El deute superarà el 100% del PIB el 2014 129% 114% 96% 101% 88% 2012 2013 2014 2020 2030Font: “European Economic Forecast, Winter 2013”, Comissió Europea, “FiscalSustainability Report”, Comissió Europea, 2012, El País, febrer de 2013 62
 63. 63. Com a resultat d’aquest creixent endeutament, els interessosfinancers que ha de pagar Espanya continuaran augmentant Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 63
 64. 64. Com a conseqüència del continu creixement del deute, les despeses financeres de l’Estat seguiran augmentant Interessos del deute públic espanyol (milers de milions d’euros) Les grans despeses financeres impedeixen dedicar diners al creixement de l’economia 38,6 27,4 28,8 23,2 16,6 17,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013Font: Ministerio de Hacienda 64
 65. 65. Alhora, es produirà un progressiu envelliment de la poblacióespanyola Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 65
 66. 66. La societat espanyola patirà un progressiu procés d’envelliment durant els propers 20 anys Piràmides de població d’EspanyaFont: Instituto Nacional de Estadística 66
 67. 67. La població de 65 anys en amunt passarà de 8 milions el 2012, a 9,3 milions el 2021 i a 15 milions el 2052 Població de 65 anys en amunt a Espanya (milions) 15,2 9,3 8,0 2012 2021 2052Font: Instituto Nacional de Estadística 67
 68. 68. Aquest envelliment provocarà un continu augment de lesdespeses de l’Estat en pensions Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 68
 69. 69. L’envelliment de la població farà que la despesa de l’Estat en pensions passi del 10% del PIB el 2012 al 20%-30% el 2050 Evolució estimada de la despesa en Despesa anual en pensions (milers de milions) pensions (% del PIB) 116 109 112 103 98 92 85 80 74 69 65 58 61 20% - 30% 10% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2012 2050Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Instituto Nacionalde Estadística, Universidad de Cantabria, Sintetia 69
 70. 70. Degut a l’elevat cost de les pensions, l’atur i els interessos deldeute, l’Estat no tindrà diners per impulsar l’economia espanyola Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 70
 71. 71. Degut a l’elevat cost de les pensions, l’atur i els interessos del deute, l’Estat no tindrà diners per impulsar l’economia espanyola Variació estimada del producteDiners de interior brut d’Espanya l’Estat -0,2% Interessos del deute -1,4% Impuls de Durant anys, Espanya tindrà l’economia creixements negatius o baixos, Subsidis Pensions -1,9% incapaços de reduir l’atur d’atur L’estat podrà dedicar pocs diners a impulsar l’economia 2012 2013 2014 Font: HSBC, Expansión 71
 72. 72. Múltiples economistes han fet pronòstics molt negatius sobre l’evolució de l’economia espanyola 400 experts i  Sense noves reformes, l’economia espanyola creixerà per sota del 1,5% durant empresaris (1) 10 anys seguits Nouriel Roubini(2)  La recessió d’Espanya es perllongarà fins el 2015 (Economista)  Quan acabi, les expectatives de creixement són molt febles Joseph Stieglitz  Per a Espanya, no hi ha llum al final del túnel (premi Nobel)  El futur d’Espanya és molt preocupant Charles  El creixement màxim que Espanya pot esperar el 2017 és només del 1,7% Robertson  Aquest creixement és massa baix per crear ocupació. (Renaissance capital)  L’atur estarà al voltant del 30% en 4 anys  La situació econòmica a Espanya no remuntarà fins als anys 2016 o 2017 Josep Piqué  Després, el creixement serà baix, lluny dels que es van viure abans de la crisi (Pres. de Vueling)  Els bons temps mai seran com abans(1) “Consenso Económico”, elaborat per PWC a partir de 400 experts i empresaris(2) Economista i professor de la Universitat de New York(3) Fonts: Expansión, Cinco Días, El Confidencial 72
 73. 73. Els baixos nivells de creixement que tindrà l’economia espanyolaseran incapaços de reduir l’atur de forma significativa Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 73
 74. 74. Espanya continuarà amb nivells d’atur estratosfèrics, superiors al 26% i superarà els 6.300.000 aturats Estimació de la Unió Europea sobre Estimació de la OCDE sobre l’evolució de la taxa d’atur a Espanya l’evolució de la taxa d’atur a Espanya 26,9% 26,6% 26,9% 26,8% 25,0% 25,0% 2012 2013 2014 2012 2013 2014Font: “European Economic Forecast, Winter 2013”, Comissió Europea,“OCDE Economic Outlook”, OCDE 74
 75. 75. Les elevades taxes d’atur, el baix creixement econòmic i l’envellimentde la població provocaran l’empobriment dels espanyols Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 75
 76. 76. Les elevades taxes d’atur, el baix creixement econòmic i l’envelliment de la població provocaran l’empobriment dels espanyols Evolució del PIB per càpita d’Espanya (PIB per càpita del 2005 = 100) 100 95 84 Baix creixement 77 econòmic Elevada taxa d’atur Envelliment de la població 2005 2020 2040 2050 Per molts espanyols, l’única solució serà emigrarFont: “Demographics: the challenges facing the world economy”,Société Générale 76
 77. 77. Milers d’emigrants espanyols van arribar a Catalunya els anys60. Ara, els seus néts es veuran també forçats a emigrar Dècada dels 60 Dècada del 2010 al 2020 Dues emigracions en només tres generacions trenca les famílies 77
 78. 78. L’atur, l’emigració i l’envelliment faran que els assalariats haginde suportar cada cop més impostos Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 78
 79. 79. L’atur, l’emigració i l’envelliment incrementaran la taxa de dependència i els assalariats hauran de suportar cada cop més impostos Taxa de dependència a Espanya (població major de 65 anys sobre població en edat de treballar de 16 a 64 anys) 58,7 Any 2010 Any 2050 46,4 4 treballadors per 2 treballadors per cada pensionista cada pensionista 34,3 27,4 24,4 2010 2020 2030 2040 2050 La pressió fiscal recaurà sobre una proporció de persones cada cop menorFont: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Instituto Nacionalde Estadística, Edward Hugh 79
 80. 80. Això augmentarà el desequilibri entre treballadors, funcionaris, aturats i pensionistes, fent-lo difícilment sostenible Distribució d’assalariats, funcionaris, aturats i pensionistes (milions de persones) (2012)Un Estat amb aquest 18desequilibri no és sostenible Assalariats 3 funcionaris 13 6 Aturats 13 9 Pensionistes Assalariats no Funcionaris, aturats i funcionaris pensionistesFont: Instituto Nacional de Estadística 80
 81. 81. Espanya seguirà generant un alt dèficit públic, donat quel’increment dels ingressos no compensarà l’augment de despeses Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 81
 82. 82. Espanya seguirà generant un alt dèficit públic, donat que l’increment dels ingressos no compensarà l’augment de despeses Els ingressos de l’Estat no podran compensar les enormes despeses d’atur, Estimació del dèficit públic d‘Espanya pensions i interessos del deute 2012 2013 2014 Impostos -6,7% -7,2% -10,2% Atur Pensions Interessos del deute El continuat dèficit públic provocarà encara més augment del deute de l’EstatFont: “European Economic Forecast, Winter 2013”, Comissió Europea 82
 83. 83. En definitiva, Espanya es troba dins una espiral negativa, amb baixcreixement, alt endeutament, elevat atur i alt índex de pobresa Deute de l’Estat Envelliment de la elevat i creixent població Alt cost dels Major cost de les Dèficit públic interessos del deute pensions Major taxa de Baix creixement dependència econòmic Pobresa i emigració Elevada taxa d’atur 83
 84. 84. FALLIDES HISTÒRIQUESEspanya s’apropa perillosament a una nova fallida, que seria la24 de la seva història. És l’Estat que ha acumulat més fallides Monarca Any Solució Només paga els interessos del deute. No es torna el Carles I 1519 crèdit a la banca Fugger 1557 Primer Estat modern en fer fallida Felipe II 1596 Invenció dels bons deute sobirà Felipe III 1607 L’Estat fa fallida, confisca els bens dels moriscos Felipe IV 1627-1662 4 suspensions dels “asientos” Carlos II 1666 Quitança del 70% del deute Carlos IV 1799 -1809 2 suspensions de pagament dels interessos Fernando VII 1814-1820 Dèficit Isabel II 1866 Crisi dels ferrocarrils – suspensió pagaments Amadeo I 1872 L’Estat fa fallida. Ven Rio Tinto a Anglaterra L’Estat fa fallida. EEUU es queda amb Cuba i Puerto Alfonso XII 1882 Rico F. Franco 1939 Impagament del deute del Govern republicà 84
 85. 85. En conclusió, Espanya s’enfonsa, fins i tot tenint a Catalunyadins l’Estat  El model econòmic espanyol no és sostenible  Les altes despeses de subsidis d’atur, pensions i interessos del deute impediran dedicar diners a reactivar l’economia  L’economia espanyola creixerà durant molts anys de forma insuficient com per crear ocupació  L’atur generarà pobresa i emigració  Avui hi ha més funcionaris+aturats+pensionistes que assalariats no funcionaris, i aquest desequilibri empitjorarà  L’Estat continuarà tenint dèficit, el qual augmentarà l’endeutament de l’Estat i els interessos del deute  L’Estat Espanyol no podrà pagar l’ingent deute que acumula i que seguirà acumulant  Els fons que l’Estat Espanyol obté de Catalunya i de la Unió Europea són insuficients per evitar el col·lapse econòmic d’Espanya  Tots els intents que ha fet Catalunya per intentar que Espanya prengui decisions en base a criteris econòmics han estat infructuosos  Espanya s’enfonsa, fins i tot tenint a Catalunya dins l’Estat 85
 86. 86. Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya La Catalunya Estat sí que és sostenible econòmicament La independència de Catalunya serà beneficiosa per Espanya 86
 87. 87. La viabilitat econòmica de la Catalunya Estat ha estat confirmadaper economistes de renom Kenneth Rogoff Ex Cap del Fons Monetari Internacional, Professor d’Economia a Harvard “Catalunya, independent, seria un dels països més rics del món" James Mackintosh Editor d’Inversions del Financial Times “Una Catalunya independent tindria el producte interior brut (PIB) per càpita més alt dels països mediterranis” Santiago Niño-Becerra Catedràtic d’Economia de la Universitat Ramon Llull "Una Catalunya independiente es viable económicamente" "Europa le dirá a España que no moleste a Catalunya" Oriol Amat Catedràtic dEconomia Financera i Comptabilitat de la Univ. Pompeu Fabra "Catalunya és viable com país independent i el que no és viable és lactual model de relació amb Espanya"Font: El Periódico, Expansión, Ara, La Vanguardia 87
 88. 88. La viabilitat econòmica de la Catalunya Estat ha estat confirmadaper economistes de renom Enrico Spolaore Catedràtic dEconomia de la Universitat de Tufts (Massachusetts, Estats Units). Co-autor amb Alberto Alesina de The Size of Nations (2003) «Una Catalunya independent podria ser tan viable econòmicament com qualsevol altre país» Gary Stanley Becker Premi Nobel de Economia el 1992. Membre de la Oficina Nacional dInvestigació Econòmica i professor a les universitats de Columbia i Chicago “La independència de Catalunya de la resta dEspanya no suposaria un desastre econòmic per a la regió catalana” Erling Kydland Premi Nobel de Economia el 2004. Professor a la Universitat de California “Si Catalunya fos independent podria crear el mateix nivell de confiança que ha permès a Irlanda créixer tan espectacularment en els últims 20 anys”Font: uoc.edu, economista.es, CNA.com 88
 89. 89. Els països europeus petits com Catalunya són dels més competitiusdel món, creixen més i estan sortint més aviat de la crisiFont: “Els Països Petits són Viables Econòmicament”, CCN 89
 90. 90. L’economia catalana té un nivell d’obertura comercial a l’exteriori un saldo comercial molt superior al d’Espanya Grau d’obertura de l’economia el 2011 Saldo de la balança de pagaments (exportacions+importacions sobre PIB) respecte el PIB, any 2011 Catalunya 94,0% Catalunya 3,9%Espanya sense 43,0% Espanya -4,2% CatalunyaFont: Eurostat, Idescat 90
 91. 91. Les inversions de Catalunya en recerca i desenvolupament (R+D)respecte PIB superen amb escreix les d’Espanya Inversió en R+D sobre PIB Patents per milió d’habitants (2011) (2011) Catalunya 1,6% Catalunya 47,0% Espanya 1,3% Espanya 34,0%Font: Idescat, Eurostats 91
 92. 92. La Catalunya Estat seria el 4rt país amb major PIB per càpita d’Europa PIB per càpita de països europeus el 2011 (100 = mitjana europea) Noruega 189 Suïssa 151 Holanda 131 Catalunya Estat 129 Àustria 129 Suècia 126 Dinamarca 125 Bèlgica 118 Finlàndia 116Fonts: Eurostat GDP per capita in PPS, Anàlisi CCN 92
 93. 93. L’atur de la Catalunya Estat estaria entorn el 10-12% en lasituació de crisi actualFont: “Atur de la Catalunya Estat”, CCN 93
 94. 94. Índex Passat: lenganyós miracle econòmic espanyol Present: la situació actual d’Espanya Futur: cap a on s’encamina Espanya La Catalunya Estat sí que és sostenible econòmicament La independència de Catalunya serà beneficiosa per Espanya 94
 95. 95. A mitjà-llarg termini, la independència de Catalunya és el millorque pot passar-li a Espanya Serà el dinamitzador del canvi de model econòmic i polític que 1 necessita Espanya Permetrà a Espanya desenvolupar amb plenitud la seva 2 estratègia econòmica Focalitzarà el sistema polític espanyol en el progrés econòmic 3 d’Espanya 4 La competència amb Catalunya impulsarà l’economia espanyola Espanya aprofitarà les infraestructures que construeixi 5 Catalunya per augmentar les seves exportacions La fortalesa econòmica de Catalunya ajudarà a l’economia 6 espanyola 95
 96. 96. La independència de Catalunya serà el dinamitzador del canvi demodel econòmic i polític que necessita Espanya Per sortir de la crisi, Espanya necessita imperiosament: 1. Remodelar per complet el seu model productiu 2. Aprimar seu model administratiu 3. Reemplaçar les seves elits polítiques i empresarials Però no ho està fent:  Les polítiques actuals del Govern Espanyol no van dirigides a canviar de model, ...  ... sinó simplement a augmentar impostos i imposar mesures dausteritat amb lesperança que la tempesta passi i vinguin temps millors, ...  ... provocant mentrestant lempobriment dempreses i ciutadans La independència de Catalunya serà el catalitzador, el detonant, la guspira que obligarà a Espanya a canviar per fi de model La independència de Catalunya serà el dinamitzador de la reconversió dEspanya en un estat productiu, eficient i ben gestionat 96
 97. 97. La independència de Catalunya permetrà a Espanyadesenvolupar amb plenitud la seva estratègia econòmica Lestratègia empresarial i econòmica de Catalunya i la dEspanya són diferents:  Lestratègia de Catalunya pivota en petites i mitjanes empreses innovadores, àgils i flexibles, enfocades a nínxols de mercat, amb una gran orientació a lexportació i amb un fort component tecnològic i industrial  Lestratègia dEspanya està enfocada a grans empreses, operant en sectors regulats (banca, elèctriques, hidrocarburs, telecomunicacions, grans infraestructures, etc) i amb una presència internacional molt important sobretot a Llatinoamèrica Aquestes dues estratègies, per tenir èxit, requereixen legislacions i polítiques diferents.  Lestratègia econòmica dEspanya requereix una legislació mercantil, laboral, financera i una política dinfraestructures diferent de la que necessita Catalunya La independència de Catalunya, per tant, permetrà a Espanya dictar lleis i establir polítiques per desenvolupar el seu propi model de creació de riquesa, … … la qual cosa reforçarà la posició competitiva de les seves empreses, creant llocs de treball i augmentant la prosperitat dels espanyols 97
 98. 98. La independència de Catalunya focalitzarà el sistema políticespanyol en el progrés econòmic d’Espanya Durant els últims 30 anys, les constants diferències, desavinences i discussions polítiques entre Catalunya i Espanya han consumit ingents recursos polítics dambdues:  Recursos dinconstitucionalitat  Traspassos de competències  Comissions bilaterals  Campanyes electorals  ... A partir de la independència de Catalunya, Espanya ja no haurà de dedicar esforços polítics a entendre’s ni discutir amb Catalunya Espanya podrà, per tant, concentrar tot el seu sistema polític en legislar per ajudar a les seves empreses i per vetllar pel benestar dels seus ciutadans En definitiva, Espanya concentrarà els seus esforços polítics en leconomia, generant així prosperitat i progrés pels ciutadans espanyols 98
 99. 99. La competència entre països i entre empreses és molt positivaper la prosperitat dels ciutadans A la lliga 2011-2012 el Madrid va arribar als 100 punts, el millor resultat de la seva història Per què? Perquè va competir contra el millor Barça de la història “Només competint en igualtat de condicions és possible obtenir els millors resultats”, Warren Buffet La competència és la millor garantia de prosperitat 99

×