SlideShare a Scribd company logo

Резюме звіту за результатами моніторингу здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

Centre of Policy and Legal Reform
Centre of Policy and Legal Reform
Centre of Policy and Legal ReformCentre of Policy and Legal Reform

Резюме звіту з результатами моніторингу здійснення правосуддя ВАКС протягом вересня 2019 – лютого 2020 року. Публікацію підготовлено за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні та посольства Королівства Нідерландів в Україні за участі Ради громадського контролю при НАБУ.

Резюме звіту за результатами моніторингу здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

1 of 2
Download to read offline
Моніторинг здійснювався протягом вересня 2019
– лютого 2020 рр. Центром політико-правових ре-
форм у партнерстві із Секретаріатом Ради громад-
ського контролю при Національному антикорупцій-
ному бюро України з метою: 1) визначити проблеми
і типові недоліки в діяльності Суду щодо здійснення
правосуддя; 2) виявити причини незначної кілько-
сті вироків, інших кінцевих рішень у справах щодо
злочинів, підсудних Суду; 3) визначити причини та
передумови затягування судового розгляду у відпо-
відних кримінальних провадженнях; 4) інформувати
експертне середовище та громадськість про здійснен-
ня правосуддя Вищим антикорупційним судом (далі
– ВАКС). Моніторинг здійснювали досвідчені моні-
тори в 45 кримінальних провадженнях зі 173 тих, які
перебувають у суді станом на 28 лютого 2020 року
(26%), що дозволяє вважати результати моніторингу
репрезентативними.
Звіт складається з таких розділів: І. Статистич-
ні відомості про справи, які перебували на розгляді
ВАКС. ІІ. Публічність і повнота інформації про об-
рані для моніторингу справи та доступ до судових
засідань. ІІІ. Кількість і часові характеристики судо-
вих засідань та періодичність розгляду справ. IV. Рух
справ. V. Висновки й рекомендації.
Основний висновок: кардинальних змін при
розв’язанні проблеми затягування розгляду справ про
корупційні злочини, підслідні НАБУ, ще не відбулося,
хоча початок діяльності ВАКС вселяє певні надії на
те, що такі зміни невдовзі можуть настати.
Ці надії можна пояснити, зокрема: утричі стис-
лішим строком проведення у ВАКС підготовчого
засідання, ніж воно проводилося судами раніше; за-
вершенням переважної частини всіх підготовчих
засідань, тоді як раніше в судах такі засідання іноді
тривали роками; активним проведенням судових за-
сідань після завершення підготовчого провадження
у ВАКС; тим, що з початком роботи ВАКС втратили
своє значення більшість причин затягування розгляду
справ (тривале формування колегій суддів, проблеми
із визначенням підсудності справ тощо); масштабом
діяльності ВАКС (станом на 3 березня 2020 року суд
розглядав 173 кримінальні справи по суті пред’явле-
ного обвинувачення щодо 441 особи за участю 812
захисників); попередніми результатами (судом, уже
на етапі його організаційного та інституційного ста-
новлення, закінчено розгляд 97% заяв, 95% клопо-
тань, 81% скарг і 27% кримінальних справ, зокрема
ухвалено вироки у трьох справах, тоді як до початку
діяльності ВАКС кінцеві судові рішення за результа-
тами багатомісячних чи кількарічних розглядів були
ухвалені судами лише у 20% від усіх скерованих до
судів кримінальних проваджень).
Нагальні проблеми здійснення правосуддя
ВАКС:
1)	 висока завантаженість суддів ВАКС через їхню
участь у розгляді багатьох справ і матеріалів;
2)	 неможливість продовження річного строку по-
вноважень слідчих суддів;
3)	 проблеми авторозподілу справ, що виникали
через неузгодженість автоматизованої системи
документообігу суду з положеннями Кримі-
нального процесуального кодексу України (далі
– КПК), які містять вимоги до складу суду;
4)	 відсутність незалежної Антикорупційної палати
у складі Верховного Суду, сформованої за пра-
вилами відбору суддів ВАКС, яка була б судом
касаційної інстанції для ВАКС;
5)	 відсутність законодавчо встановлених правил
визначення пріоритетності розгляду криміналь-
них проваджень;
6)	 можливість багаторазового відкладання підго-
товчого судового засідання;
7)	 можливість неналежного документування і три-
валого непередавання справи чи матеріалів для
пересилання за підсудністю;
8)	 законодавча невизначеність порядку направлен-
ня кримінального провадження до ВАКС;
9)	 значна кількість випадків неприбуття адвоката
чи обвинуваченого, а також необґрунтованих
клопотань адвокатів;
10)	відсутність у КПК положень, спрямованих на
запобігання зловживанням процесуальними
правами;
11)	технічні складнощі при проведенні засідань у
режимі відеоконференцій.
КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Верховній Раді Україні:
1)	 внести зміни до КПК, якими встановити коле-
гіальний розгляд кримінальних проваджень у
ВАКС лише щодо злочинів, за вчинення яких
передбачено покарання у виді позбавлення волі
на строк більше десяти років, а також щодо зло-
чинів, за вчинення яких передбачено покарання
у виді позбавлення волі на строк більше п’яти
років, якщо в їх вчиненні обвинувачуються дві
або більше особи;
2)	 внести зміни до КПК, якими передбачити се-
ред засад кримінального процесу неприпусти-
РЕЗЮМЕ
Звіту за результатами моніторингу здійснення
правосуддя Вищим антикорупційним судом
(Київ, 2020, автори: Валько В. І., Хавронюк М. І.)
мість зловживання процесуальними правами,
а також визначити види та зміст зловживання
процесуальними правами, підстави та порядок
накладення грошового стягнення на учасників
кримінального провадження за нез’явлення без
поважних причин або неповідомлення про при-
чини неприбуття на виклик слідчого судді або
суду;
3)	 внести зміни до КПК, якими передбачити кон-
кретні строки, протягом яких має бути закін-
чено підготовче провадження у справі, а також
визначити порядок направлення кримінального
провадження до ВАКС;
4)	 внести зміни до Закону України «Про Вищий
антикорупційний суд», якими передбачити мож-
ливість повторного переобрання слідчих суддів;
5)	 внести зміни до Закону України «Про судоустрій
і статус суддів», якими передбачити можливість
притягнення судді до дисциплінарної відпові-
дальності в порядку дисциплінарного прова-
дження за безпідставне затягування розгляду
справи шляхом порушення встановленого зако-
ном строку проведення підготовчого засідання
або судового розгляду, або шляхом тривалого не
передавання справи чи матеріалів для переси-
лання за підсудністю.
Вищому антикорупційному суду:
1)	 з урахуванням положень КПК визначити пріо-
ритетність розгляду кримінальних проваджень,
особливу увагу звернувши на ті, у яких набли-
жається момент спливу строків давності;
2)	 провести аналіз усіх випадків перенесення засі-
дань, проаналізувати причини цього і, за необ-
хідності, вжити передбачених законом заходів
реагування до учасників судового провадження;
3)	 здійснювати щомісячне аналітичне висвітлення
роботи ВАКС та Апеляційної палати ВАКС;
4)	 забезпечити ведення хронології розгляду справ
на офіційному веб-сайті ВАКС для відображен-
ня всіх обставин судового розгляду;
5)	 проводити періодичні навчання відповідальних
працівників апарату та працівників Служби су-
дової охорони щодо порядку пропуску відвіду-
вачів до залів суду, щоб уникнути необґрунтова-
них затримок.
Раді суддів України:
1)	 внести зміни до Положення про автоматизовану
систему документообігу суду, які б унеможли-
вили випадки формування у ВАКС складу суду,
що не відповідає вимогам КПК, та направлення
у зв’язку з цим кримінальних проваджень на по-
вторний авторозподіл, що спричиняє додаткову
затримку у судовому розгляді.
Державній судовій адміністрації України:
1)	 провести перевірку технічних засобів, необхід-
них для забезпечення проведення засідань у ре-
жимі відеоконференції, у разі необхідності оно-
вити їх та відповідні програми тощо для того,
щоб зазначені засідання проходили максималь-
но легко;
2)	 визначити порядок документування пересилан-
ня справ і матеріалів судами за підсудністю,
відповідальних за це осіб в судах, а також проа-
налізувати причини тривалого пересилання ок-
ремих справ до ВАКС.
Громадським організаціям, представникам проек-
тів міжнародної технічної допомоги:
1)	 продовжувати здійснювати та/або підтримува-
ти проведення моніторингу судового розгляду
кримінальних проваджень щодо корупційних та
пов’язаних з корупцією кримінальних правопо-
рушень у ВАКС.
Національній раді з питань антикорупційної по-
літики, Національному агентству з питань запобі-
гання корупції, Комітету Верховної Ради України з
питань антикорупційної політики:
1)	 враховувати результати моніторингу судового
розгляду кримінальних проваджень щодо ко-
рупційних та пов’язаних з корупцією правопо-
рушень під час аналізу стану реалізації анти-
корупційної політики та її подальшого форму­
вання.
Публікацію підготовлено Центром політико-правових реформ та Секретаріатом Ради громадського контролю при НАБУ за
підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI, Програма фінансується Європейським Союзом
і співфінансується та впроваджується Міністерством закордонних справ Данії) та посольства Королівства Нідерландів в
Україні (в рамках програми МАТРА) у межах проектів «Громадський моніторинг та сприяння розбудові і діяльності Вищого
антикорупційного суду» та «Підвищення ефективності діяльності Ради громадського контролю при НАБУ».
Погляди, висновки і рекомендації належать авторам цієї публікації і не обов’язково відображають думку EUACI, ЄС, МЗС Данії
та посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Ad

Recommended

Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdfParliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdfCentre of Policy and Legal Reform
 
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdfПарламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdfCentre of Policy and Legal Reform
 
Біла_книга_органів_провопорядку.pdf
Біла_книга_органів_провопорядку.pdfБіла_книга_органів_провопорядку.pdf
Біла_книга_органів_провопорядку.pdfCentre of Policy and Legal Reform
 
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdfБіла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdfCentre of Policy and Legal Reform
 

More Related Content

More from Centre of Policy and Legal Reform

Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdfUkraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdfCentre of Policy and Legal Reform
 
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdfОгляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdfCentre of Policy and Legal Reform
 
Порядок_розгляду_та_ухвалення_євроінтеграційних_законопроєктів_у_ВРУ.pdf
Порядок_розгляду_та_ухвалення_євроінтеграційних_законопроєктів_у_ВРУ.pdfПорядок_розгляду_та_ухвалення_євроінтеграційних_законопроєктів_у_ВРУ.pdf
Порядок_розгляду_та_ухвалення_євроінтеграційних_законопроєктів_у_ВРУ.pdfCentre of Policy and Legal Reform
 
Звіт роботи ЦНАПу Солом`янської РДА у Києві.docx
Звіт роботи ЦНАПу Солом`янської РДА у Києві.docxЗвіт роботи ЦНАПу Солом`янської РДА у Києві.docx
Звіт роботи ЦНАПу Солом`янської РДА у Києві.docxCentre of Policy and Legal Reform
 
Звіт роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docx
Звіт роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docxЗвіт роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docx
Звіт роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docxCentre of Policy and Legal Reform
 
Моніторингова таблиця роботи Регіонального центру у Харкові.doc
Моніторингова таблиця роботи Регіонального центру у Харкові.docМоніторингова таблиця роботи Регіонального центру у Харкові.doc
Моніторингова таблиця роботи Регіонального центру у Харкові.docCentre of Policy and Legal Reform
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Деснянської РДА у Києві.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Деснянської РДА у Києві.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу Деснянської РДА у Києві.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Деснянської РДА у Києві.docCentre of Policy and Legal Reform
 
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу Немишлянського району у Харк...
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу Немишлянського району у Харк...Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу Немишлянського району у Харк...
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу Немишлянського району у Харк...Centre of Policy and Legal Reform
 
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу по вул. К.Левицького 67 у Ль...
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу по вул. К.Левицького 67 у Ль...Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу по вул. К.Левицького 67 у Ль...
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу по вул. К.Левицького 67 у Ль...Centre of Policy and Legal Reform
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Солом'янської РДА у Києві.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Солом'янської РДА у Києві.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу Солом'янської РДА у Києві.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Солом'янської РДА у Києві.docCentre of Policy and Legal Reform
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docCentre of Policy and Legal Reform
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docCentre of Policy and Legal Reform
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу у Львові.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу у Львові.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу у Львові.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу у Львові.docCentre of Policy and Legal Reform
 
Звіт роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docx
Звіт роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docxЗвіт роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docx
Звіт роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docxCentre of Policy and Legal Reform
 
Звіт роботи Регіонального центру Харкова.doc
Звіт роботи Регіонального центру Харкова.docЗвіт роботи Регіонального центру Харкова.doc
Звіт роботи Регіонального центру Харкова.docCentre of Policy and Legal Reform
 

More from Centre of Policy and Legal Reform (20)

Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdfUkraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
 
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdfОгляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
 
LAP Handbook_Print.pdf
LAP Handbook_Print.pdfLAP Handbook_Print.pdf
LAP Handbook_Print.pdf
 
Концепція_парламентаризму.docx
Концепція_парламентаризму.docxКонцепція_парламентаризму.docx
Концепція_парламентаризму.docx
 
Порадник для ВПО_ЦППР.pdf
Порадник для ВПО_ЦППР.pdfПорадник для ВПО_ЦППР.pdf
Порадник для ВПО_ЦППР.pdf
 
Порядок_розгляду_та_ухвалення_євроінтеграційних_законопроєктів_у_ВРУ.pdf
Порядок_розгляду_та_ухвалення_євроінтеграційних_законопроєктів_у_ВРУ.pdfПорядок_розгляду_та_ухвалення_євроінтеграційних_законопроєктів_у_ВРУ.pdf
Порядок_розгляду_та_ухвалення_євроінтеграційних_законопроєктів_у_ВРУ.pdf
 
Activity_Report_CPLR_2021.pdf
Activity_Report_CPLR_2021.pdfActivity_Report_CPLR_2021.pdf
Activity_Report_CPLR_2021.pdf
 
Звіт роботи ЦНАПу Солом`янської РДА у Києві.docx
Звіт роботи ЦНАПу Солом`янської РДА у Києві.docxЗвіт роботи ЦНАПу Солом`янської РДА у Києві.docx
Звіт роботи ЦНАПу Солом`янської РДА у Києві.docx
 
Звіт роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docx
Звіт роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docxЗвіт роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docx
Звіт роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docx
 
Моніторингова таблиця роботи Регіонального центру у Харкові.doc
Моніторингова таблиця роботи Регіонального центру у Харкові.docМоніторингова таблиця роботи Регіонального центру у Харкові.doc
Моніторингова таблиця роботи Регіонального центру у Харкові.doc
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Деснянської РДА у Києві.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Деснянської РДА у Києві.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу Деснянської РДА у Києві.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Деснянської РДА у Києві.doc
 
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу Немишлянського району у Харк...
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу Немишлянського району у Харк...Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу Немишлянського району у Харк...
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу Немишлянського району у Харк...
 
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу по вул. К.Левицького 67 у Ль...
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу по вул. К.Левицького 67 у Ль...Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу по вул. К.Левицького 67 у Ль...
Моніторингова таблиця роботи терпідрозділу ЦНАПу по вул. К.Левицького 67 у Ль...
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Солом'янської РДА у Києві.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Солом'янської РДА у Києві.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу Солом'янської РДА у Києві.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Солом'янської РДА у Києві.doc
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.doc
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу Правобережний у Дніпрі.doc
 
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу у Львові.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу у Львові.docМоніторингова таблиця роботи ЦНАПу у Львові.doc
Моніторингова таблиця роботи ЦНАПу у Львові.doc
 
Звіт роботи ЦНАПу у Львові.docx
Звіт роботи ЦНАПу у Львові.docxЗвіт роботи ЦНАПу у Львові.docx
Звіт роботи ЦНАПу у Львові.docx
 
Звіт роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docx
Звіт роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docxЗвіт роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docx
Звіт роботи ЦНАПу Лівобережний у Дніпрі.docx
 
Звіт роботи Регіонального центру Харкова.doc
Звіт роботи Регіонального центру Харкова.docЗвіт роботи Регіонального центру Харкова.doc
Звіт роботи Регіонального центру Харкова.doc
 

Резюме звіту за результатами моніторингу здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

  • 1. Моніторинг здійснювався протягом вересня 2019 – лютого 2020 рр. Центром політико-правових ре- форм у партнерстві із Секретаріатом Ради громад- ського контролю при Національному антикорупцій- ному бюро України з метою: 1) визначити проблеми і типові недоліки в діяльності Суду щодо здійснення правосуддя; 2) виявити причини незначної кілько- сті вироків, інших кінцевих рішень у справах щодо злочинів, підсудних Суду; 3) визначити причини та передумови затягування судового розгляду у відпо- відних кримінальних провадженнях; 4) інформувати експертне середовище та громадськість про здійснен- ня правосуддя Вищим антикорупційним судом (далі – ВАКС). Моніторинг здійснювали досвідчені моні- тори в 45 кримінальних провадженнях зі 173 тих, які перебувають у суді станом на 28 лютого 2020 року (26%), що дозволяє вважати результати моніторингу репрезентативними. Звіт складається з таких розділів: І. Статистич- ні відомості про справи, які перебували на розгляді ВАКС. ІІ. Публічність і повнота інформації про об- рані для моніторингу справи та доступ до судових засідань. ІІІ. Кількість і часові характеристики судо- вих засідань та періодичність розгляду справ. IV. Рух справ. V. Висновки й рекомендації. Основний висновок: кардинальних змін при розв’язанні проблеми затягування розгляду справ про корупційні злочини, підслідні НАБУ, ще не відбулося, хоча початок діяльності ВАКС вселяє певні надії на те, що такі зміни невдовзі можуть настати. Ці надії можна пояснити, зокрема: утричі стис- лішим строком проведення у ВАКС підготовчого засідання, ніж воно проводилося судами раніше; за- вершенням переважної частини всіх підготовчих засідань, тоді як раніше в судах такі засідання іноді тривали роками; активним проведенням судових за- сідань після завершення підготовчого провадження у ВАКС; тим, що з початком роботи ВАКС втратили своє значення більшість причин затягування розгляду справ (тривале формування колегій суддів, проблеми із визначенням підсудності справ тощо); масштабом діяльності ВАКС (станом на 3 березня 2020 року суд розглядав 173 кримінальні справи по суті пред’явле- ного обвинувачення щодо 441 особи за участю 812 захисників); попередніми результатами (судом, уже на етапі його організаційного та інституційного ста- новлення, закінчено розгляд 97% заяв, 95% клопо- тань, 81% скарг і 27% кримінальних справ, зокрема ухвалено вироки у трьох справах, тоді як до початку діяльності ВАКС кінцеві судові рішення за результа- тами багатомісячних чи кількарічних розглядів були ухвалені судами лише у 20% від усіх скерованих до судів кримінальних проваджень). Нагальні проблеми здійснення правосуддя ВАКС: 1) висока завантаженість суддів ВАКС через їхню участь у розгляді багатьох справ і матеріалів; 2) неможливість продовження річного строку по- вноважень слідчих суддів; 3) проблеми авторозподілу справ, що виникали через неузгодженість автоматизованої системи документообігу суду з положеннями Кримі- нального процесуального кодексу України (далі – КПК), які містять вимоги до складу суду; 4) відсутність незалежної Антикорупційної палати у складі Верховного Суду, сформованої за пра- вилами відбору суддів ВАКС, яка була б судом касаційної інстанції для ВАКС; 5) відсутність законодавчо встановлених правил визначення пріоритетності розгляду криміналь- них проваджень; 6) можливість багаторазового відкладання підго- товчого судового засідання; 7) можливість неналежного документування і три- валого непередавання справи чи матеріалів для пересилання за підсудністю; 8) законодавча невизначеність порядку направлен- ня кримінального провадження до ВАКС; 9) значна кількість випадків неприбуття адвоката чи обвинуваченого, а також необґрунтованих клопотань адвокатів; 10) відсутність у КПК положень, спрямованих на запобігання зловживанням процесуальними правами; 11) технічні складнощі при проведенні засідань у режимі відеоконференцій. КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Верховній Раді Україні: 1) внести зміни до КПК, якими встановити коле- гіальний розгляд кримінальних проваджень у ВАКС лише щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, а також щодо зло- чинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше п’яти років, якщо в їх вчиненні обвинувачуються дві або більше особи; 2) внести зміни до КПК, якими передбачити се- ред засад кримінального процесу неприпусти- РЕЗЮМЕ Звіту за результатами моніторингу здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом (Київ, 2020, автори: Валько В. І., Хавронюк М. І.)
  • 2. мість зловживання процесуальними правами, а також визначити види та зміст зловживання процесуальними правами, підстави та порядок накладення грошового стягнення на учасників кримінального провадження за нез’явлення без поважних причин або неповідомлення про при- чини неприбуття на виклик слідчого судді або суду; 3) внести зміни до КПК, якими передбачити кон- кретні строки, протягом яких має бути закін- чено підготовче провадження у справі, а також визначити порядок направлення кримінального провадження до ВАКС; 4) внести зміни до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», якими передбачити мож- ливість повторного переобрання слідчих суддів; 5) внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якими передбачити можливість притягнення судді до дисциплінарної відпові- дальності в порядку дисциплінарного прова- дження за безпідставне затягування розгляду справи шляхом порушення встановленого зако- ном строку проведення підготовчого засідання або судового розгляду, або шляхом тривалого не передавання справи чи матеріалів для переси- лання за підсудністю. Вищому антикорупційному суду: 1) з урахуванням положень КПК визначити пріо- ритетність розгляду кримінальних проваджень, особливу увагу звернувши на ті, у яких набли- жається момент спливу строків давності; 2) провести аналіз усіх випадків перенесення засі- дань, проаналізувати причини цього і, за необ- хідності, вжити передбачених законом заходів реагування до учасників судового провадження; 3) здійснювати щомісячне аналітичне висвітлення роботи ВАКС та Апеляційної палати ВАКС; 4) забезпечити ведення хронології розгляду справ на офіційному веб-сайті ВАКС для відображен- ня всіх обставин судового розгляду; 5) проводити періодичні навчання відповідальних працівників апарату та працівників Служби су- дової охорони щодо порядку пропуску відвіду- вачів до залів суду, щоб уникнути необґрунтова- них затримок. Раді суддів України: 1) внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, які б унеможли- вили випадки формування у ВАКС складу суду, що не відповідає вимогам КПК, та направлення у зв’язку з цим кримінальних проваджень на по- вторний авторозподіл, що спричиняє додаткову затримку у судовому розгляді. Державній судовій адміністрації України: 1) провести перевірку технічних засобів, необхід- них для забезпечення проведення засідань у ре- жимі відеоконференції, у разі необхідності оно- вити їх та відповідні програми тощо для того, щоб зазначені засідання проходили максималь- но легко; 2) визначити порядок документування пересилан- ня справ і матеріалів судами за підсудністю, відповідальних за це осіб в судах, а також проа- налізувати причини тривалого пересилання ок- ремих справ до ВАКС. Громадським організаціям, представникам проек- тів міжнародної технічної допомоги: 1) продовжувати здійснювати та/або підтримува- ти проведення моніторингу судового розгляду кримінальних проваджень щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопо- рушень у ВАКС. Національній раді з питань антикорупційної по- літики, Національному агентству з питань запобі- гання корупції, Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики: 1) враховувати результати моніторингу судового розгляду кримінальних проваджень щодо ко- рупційних та пов’язаних з корупцією правопо- рушень під час аналізу стану реалізації анти- корупційної політики та її подальшого форму­ вання. Публікацію підготовлено Центром політико-правових реформ та Секретаріатом Ради громадського контролю при НАБУ за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI, Програма фінансується Європейським Союзом і співфінансується та впроваджується Міністерством закордонних справ Данії) та посольства Королівства Нідерландів в Україні (в рамках програми МАТРА) у межах проектів «Громадський моніторинг та сприяння розбудові і діяльності Вищого антикорупційного суду» та «Підвищення ефективності діяльності Ради громадського контролю при НАБУ». Погляди, висновки і рекомендації належать авторам цієї публікації і не обов’язково відображають думку EUACI, ЄС, МЗС Данії та посольства Королівства Нідерландів в Україні.