SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
1
Автори: Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ; Вікторія Дерець, експертка
Центру політико-правових реформ; Олександр Заславський, директор аналітичного відділу Лабораторії
законодавчих ініціатив
ГАЛУЗЕВИЙ БРИФ (ДРАФТ)
«РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»
ГАЛУЗЕВИЙ БРИФ «РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»
Ukraine Reform Conference / Vilnius, 2020
1. Оцінка політики реформ Парламенту й
Уряду за період вересень 2019 – січень 2020
рр. та її відповідності «Принципам Торонто»
(на основі аналізу Програми Уряду, планів
міністерств й ухвалених / відхилених норма-
тивно-правових актів)
У Програмі діяльності Кабінету Міністрів Укра-
їни (КМУ) закріплено, що він вважає своїм
основним завданням формування державної
політики. Також задекларовано, що будуть до-
кладатися всі зусилля, щоб до 2025 року Укра-
їна стала державою із сервісно-орієнтованою
державною службою.
Серед цілей КМУ – підвищення ефективності
діяльності органів виконавчої влади, дії, які
потрібно виконати, а також показники ефек-
тивності їх виконання. За досягнення цієї цілі
відповідає міністр КМУ Дмитро Дубілет і Секре-
таріат КМУ. Заплановано побудувати інтегро-
вану систему оцінки державної політики. Обі-
цяють провести функціональний аналіз усього
державного апарату й ліквідувати зайві функ-
ції та органи. Має бути реформована система
управління державними підприємствами згід-
но із сучасними міжнародними стандартами,
що дозволить міністерствам зосередитися на
формуванні політики, а не на управлінні дер-
жавною власністю. Однак необґрунтовано кон-
статується, що державних службовців повинно
стати значно менше. Вони мають отримувати
ринкову зарплату та належні умови праці. За-
плановано інвестиції в розвиток професійних
якостей державних службовців.
У вересні 2019 року нова влада внесла сут-
тєві зміни до Закону «Про державну службу».
Більшість з них підриває засади стабільності
та демократичності інституту державної служ-
би (зокрема, зміни, які стосуються конкурсної
процедури прийняття на державну службу,
звільнення державних службовців категорії
«А» тощо). Так, аж семеро державних секрета-
рів міністерств було звільнено за новою стат-
тею 871 (за ініціативою новопризначеного
Прем’єр-міністра чи міністра).
При цьому Уряд декларує намір продовжувати
реалізовувати Стратегію реформування дер-
жавного управління України, затверджену КМУ
у 2016 році на період до 2021 року, але її окремі
положення тлумачить досить суб’єктивно. Не
заперечуються і положення Концепції оптимі-
зації системи центральних органів виконавчої
влади 2018 року. Новий Уряд вніс зміни в ці
обидва документи, насамперед щодо строків
їх виконання.
Уряд декларує дотримання принципу підготов-
ки рішень за результатами інклюзивного ана-
лізу політики та стратегічного планування, а
також на відповідність державної політики фі-
нансовому стану держави. Для цього продов-
жує створювати директорати в міністерствах,
причому в усіх, а не лише пілотних. Це закрі-
плено в його грудневій постанові. Проте під-
готовлений перелік директоратів не витримує
критики: замість створення директоратів, які
охоплюватимуть усі сфери державної політики,
а потім визначення для кожного з них пріори-
тетних завдань (КРІ), планується створювати
директорати під згадані в Програмі діяльності
конкретні цілі. У результаті директоратів ви-
ходить у 1,5 раза більше за оптимальну кіль-
кість, але вони не покривають щонайменше 20
важливих напрямів державної політики. А зна-
чить, у них не прогнозуватимуться виклики, не
2
формуватиметься політика.
Навіть не обговорюється необхідність ухва-
лення комплексного Закону «Про Кабінет Мі-
ністрів України та центральні органи виконав-
чої влади», проект якого підготувала робоча
група за участі експертів Європейського Союзу
у 2018–2019 рр.
Проте змінами до чинного закону про КМУ
розширені повноваження Секретаріату КМУ,
а змінами до закону про центральні органи
виконавчої влади (ЦОВВ) доповнено види ін-
ших центральних органів виконавчої влади
комісіями. Це неоднозначне рішення, оскільки
вони є «незалежними регуляторами», що не
передбачає однаковий з іншими ЦОВВ статус.
При цьому визначення комісії в цьому законі
відсутнє, хоча інші види органів його мають.
Водночас Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, віднесена до централь-
них органів виконавчої влади зі спеціальним
статусом.
Наразі підготовлено проект нового Регламен-
ту КМУ, який проходить обговорення.
Згідно зі Звітом Уряду про хід і результати ви-
конання Програми діяльності КМУ, у 2019 році
запущено сучасну систему обліку та управлін-
ня персоналом на державній службі – HRMIS
– у трьох пілотних установах (Національному
агентстві України з питань державної служби,
Міністерстві цифрової трансформації Украї-
ни, Міністерстві фінансів України) та портал
управління знаннями, що дозволить покращи-
ти умови для професійного навчання держав-
них службовців.
Уряд задекларував впровадження системи
«чек-листів» при оцінці урядових проектів ак-
тів, що має забезпечити формування стандар-
тизованої системи аналізу із використанням
інструментів аналізу політики. Окрім того, у
звіті йдеться про впровадження Методики під-
готовки прогнозів впливу реалізації актів на
інтереси заінтересованих сторін та Методики
проведення консультацій із заінтересованими
сторонами.
Позитивно можна оцінити затвердження Уря-
дом показників результативності, ефективнос-
ті та якості діяльності державних секретарів
та керівників інших ЦОВВ на 2020 рік, а та-
кож діяльність Уряду в напрямі вдосконалення
системи навчання та підвищення кваліфікації
державних службовців.
У сфері надання адміністративних послуг клю-
чова увага зосереджена на питанні їх елек-
тронізації, що, безумовно, доцільно з огляду
на встановлені цілі Програми діяльності КМУ,
однак інші важливі питання не вирішують-
ся. Попри позитивний висновок SIGMA, Уряд
вирішив знову «доопрацьовувати» вже наяв-
ний, якісно підготовлений законопроект про
адміністративну процедуру. Останні два місяці
триває конструктивна робота над законопро-
ектом, і вже в березні цього року Уряд обіцяє
внести його до Парламенту.
Таким чином, частину кроків Уряду можна оці-
нити позитивно, а інші є досить суперечливи-
ми та сумнівними.
2. Актуальні виклики / проблеми у відповід-
ній галузі політики
Важко очікувати значних позитивних зрушень
у реформуванні державного управління, якщо
ними не буде опікуватися особисто Прем’єр-мі-
ністр України. Поки що його активної ролі не
вистачає.
Не всі принципи організації та діяльності орга-
нів публічної адміністрації, визначені у «Прин-
ципах Торонто», дотримуються. Так, більшість
змін, внесених у Закон «Про державну служ-
бу», свідчать про проблеми з дотриманням
принципу верховенства права. На підставі
внесених змін звільнено десятки державних
службовців категорії «А».
Під загрозою перебуває дотримання принципу
розмежування політичних та адміністративних
повноважень і посад. Наприклад, без запере-
чення необхідності існування інституту дер-
жавних секретарів змінами до Закону України
«Про державну служб» ліквідована гарантія
стабільності державної служби для службовців
категорії «А». Своєю чергою це негативно по-
значиться на принципі політичної нейтрально-
сті та неупередженості державної служби, яка
з часом ризикує перетворитися на «васала»
3
політичних посадовців.
Окрім того, залишається проблема належно-
го кадрового забезпечення державної служби
фахівцями необхідного рівня через невідпо-
відну потребам часу та реальним завданням
державних службовців систему підготовки
кадрів, про що свідчать відгуки призначених
протягом 2018–2019 рр. фахівців з питань ре-
форм.
Наявні проблеми із дотриманням принци-
пу прозорості органів публічної адміністрації
для громадськості, оскільки не завжди відбу-
ваються попередні громадські обговорення
проектів нормативно-правових актів, а перша
зустріч Прем’єр-міністра України з громадсь-
кістю відбулася лише напередодні 100 днів ро-
боти Уряду.
У сфері надання адміністративних послуг пи-
танням передачі повноважень з надання низ-
ки базових адміністративних послуг місцевому
самоврядуванню і законодавчому врегулюван-
ню сфери оплати за такі послуги увага майже
не приділяється. Зупинено процес децентралі-
зації послуг з реєстрації актів цивільного стану
(ДРАЦС). Натомість для їх надання продовжу-
ють відкриватися окремі відомчі офіси. Через
неухвалення закону про адміністративний збір
громадяни потерпають від незаконних плате-
жів за деякі адміністративні послуги, а бюдже-
ти громад недоотримують кошти.
Зареєстрований у 2018 році законопроект про
адміністративну процедуру не дійшов до пер-
шого читання через дострокові парламентські
вибори. «Доопрацювання» законопроекту но-
вим Урядом досі не завершене. Однак є споді-
вання, що процес пришвидшиться.
3. Рекомендації стосовно пріоритетних дій на
2020–2021 рр., зокрема для порядку денного
третьої сесії Парламенту
Рекомендуємо Уряду:
• розглянути підготовлений законопроект
«Про Кабінет Міністрів України та центральні
органи виконавчої влади» та внести його на
розгляд Парламенту;
• ухвалити новий Регламент КМУ, який перед-
бачатиме стратегічне планування діяльності
Уряду та новий порядок підготовки й узгоджен-
ня проектів його рішень;
• виправити допущені у 2019 році нормативні
«помилки» в Законі «Про державну службу»,
що підривають стабільність та демократич-
ність інституту державної служби;
• переглянути Стратегію реформування дер-
жавного управління України на період до 2021
року та втілювати її в життя разом з Концеп-
цією оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади;
• утворити директорати в усіх міністерствах
для усіх напрямків державної політики, за які
вони відповідають;
• узгодити план проведення конкурсів для
заповнення директоратів між міністерствами
для поступового наповнення кадрами в по-
рядку пріоритетів переглянутої Стратегії;
• розмежувати функції формування державної
політики (міністерства) та функції реалізації
державної політики (інші ЦОВВ); провести ау-
дит та реформувати Українську школу уряду-
вання та Національну академію державного
управління з метою покращення стандартів
навчання та переорієнтування освітніх послуг
на стандарти Європейського Союзу;
• завершити децентралізацію всіх адміні-
стративних послуг, сприяти їх впровадженню
у центрах надання адміністративних послуг,
урегулювати на рівні закону сферу оплати за
адміністративні послуги;
• ухвалити закон про загальну адміністративну
процедуру;
• усунути зазначені в «Принципах Торонто»
причини лише часткового виконання у по-
передні роки заходів з реалізації реформи та
недотримання строків її реалізації з метою не-
допущення невиконання чи порушення стро-
ків у 2020–2021 рр., у своїй діяльності чітко
дотримуватися принципів організації та діяль-
ності органів виконавчої влади, визначених у
«Принципах Торонто».

More Related Content

What's hot

Політика протидії дискримінації в рамках ПДВЛ та поза ним
Політика протидії дискримінації в рамках ПДВЛ та поза нимПолітика протидії дискримінації в рамках ПДВЛ та поза ним
Політика протидії дискримінації в рамках ПДВЛ та поза ним
Europe without barriers
 

What's hot (20)

Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для су...
Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для су...Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для су...
Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для су...
 
БЮДЖЕТPRO: ПОСІБНИК ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ З БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
БЮДЖЕТPRO: ПОСІБНИК ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ З БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИБЮДЖЕТPRO: ПОСІБНИК ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ З БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
БЮДЖЕТPRO: ПОСІБНИК ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ З БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 
Formation of the government in individual co e states
Formation of the government in individual co e statesFormation of the government in individual co e states
Formation of the government in individual co e states
 
Реформа в сфері державного управління
Реформа в сфері державного управлінняРеформа в сфері державного управління
Реформа в сфері державного управління
 
Річний звіт 2020
Річний звіт 2020Річний звіт 2020
Річний звіт 2020
 
Звіт про діяльність Центру політико-правових реформ за 2012 рік
Звіт про діяльність Центру політико-правових реформ за 2012 рікЗвіт про діяльність Центру політико-правових реформ за 2012 рік
Звіт про діяльність Центру політико-правових реформ за 2012 рік
 
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇБЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
 
Звіт Центру політико-правових реформ за 2011 рік
Звіт Центру політико-правових реформ за 2011 рікЗвіт Центру політико-правових реформ за 2011 рік
Звіт Центру політико-правових реформ за 2011 рік
 
Річний звіт 2019
Річний звіт 2019Річний звіт 2019
Річний звіт 2019
 
Звіт про діяльність Центру політико-правових реформ за 2016 рік
Звіт про діяльність Центру політико-правових реформ за 2016 рікЗвіт про діяльність Центру політико-правових реформ за 2016 рік
Звіт про діяльність Центру політико-правових реформ за 2016 рік
 
Інформаційний бюлетень #14 (грудень)
Інформаційний бюлетень #14 (грудень)Інформаційний бюлетень #14 (грудень)
Інформаційний бюлетень #14 (грудень)
 
Budget2019
Budget2019Budget2019
Budget2019
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2021 РІК
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2021 РІК ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2021 РІК
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2021 РІК
 
Підсумки регіональних публічних обговорень місцевих референдумів
Підсумки регіональних публічних обговорень місцевих референдумівПідсумки регіональних публічних обговорень місцевих референдумів
Підсумки регіональних публічних обговорень місцевих референдумів
 
Звіт Центру політико-правових реформ за 2014 рік
Звіт Центру політико-правових реформ за 2014 рікЗвіт Центру політико-правових реформ за 2014 рік
Звіт Центру політико-правових реформ за 2014 рік
 
Політика протидії дискримінації в рамках ПДВЛ та поза ним
Політика протидії дискримінації в рамках ПДВЛ та поза нимПолітика протидії дискримінації в рамках ПДВЛ та поза ним
Політика протидії дискримінації в рамках ПДВЛ та поза ним
 
Бюджетний процес і участь громадськості
Бюджетний процес і участь громадськостіБюджетний процес і участь громадськості
Бюджетний процес і участь громадськості
 
Формування та реалізація антикорупційної політики
Формування та реалізація антикорупційної політикиФормування та реалізація антикорупційної політики
Формування та реалізація антикорупційної політики
 
дса
дсадса
дса
 
Final document
Final documentFinal document
Final document
 

Similar to Галузевий бриф (проект) "Реформа публічної адміністрації"

Звіт по Реформі державного управління за 2019 рік
Звіт по Реформі державного управління за 2019 рікЗвіт по Реформі державного управління за 2019 рік
Звіт по Реформі державного управління за 2019 рік
Pravotv
 

Similar to Галузевий бриф (проект) "Реформа публічної адміністрації" (20)

Концепція реформи публічної адміністрації
Концепція реформи публічної адміністраціїКонцепція реформи публічної адміністрації
Концепція реформи публічної адміністрації
 
ТІНЬОВИЙ ЗВІТ (SHADOW REPORT) РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН...
ТІНЬОВИЙ ЗВІТ (SHADOW REPORT) РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН...ТІНЬОВИЙ ЗВІТ (SHADOW REPORT) РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН...
ТІНЬОВИЙ ЗВІТ (SHADOW REPORT) РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН...
 
Інформаційний бюлетень №12 (жовтень)
Інформаційний бюлетень №12 (жовтень)Інформаційний бюлетень №12 (жовтень)
Інформаційний бюлетень №12 (жовтень)
 
Інформаційний бюлетень ЦППР №9 (червень 2018)
Інформаційний бюлетень ЦППР №9 (червень 2018)Інформаційний бюлетень ЦППР №9 (червень 2018)
Інформаційний бюлетень ЦППР №9 (червень 2018)
 
Галузевий бриф "Реформа органів правопорядку"
Галузевий бриф "Реформа органів правопорядку"Галузевий бриф "Реформа органів правопорядку"
Галузевий бриф "Реформа органів правопорядку"
 
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
Топ-100 держкомпаній. Звіт за 9 місяців 2016
 
Оцінка ключових реформ за 100 днів
Оцінка ключових реформ за 100 днівОцінка ключових реформ за 100 днів
Оцінка ключових реформ за 100 днів
 
Проблеми внутрiшньо перемiщених осiб в об'єднаних теріторіальних громадах
Проблеми внутрiшньо перемiщених осiб в об'єднаних теріторіальних громадахПроблеми внутрiшньо перемiщених осiб в об'єднаних теріторіальних громадах
Проблеми внутрiшньо перемiщених осiб в об'єднаних теріторіальних громадах
 
Моніторинговий звіт про виконання у 2017-2018 роках стратегії реформування де...
Моніторинговий звіт про виконання у 2017-2018 роках стратегії реформування де...Моніторинговий звіт про виконання у 2017-2018 роках стратегії реформування де...
Моніторинговий звіт про виконання у 2017-2018 роках стратегії реформування де...
 
Удосконалення умов створення та діяльності громадських рад та інших КДО в Укр...
Удосконалення умов створення та діяльності громадських рад та інших КДО в Укр...Удосконалення умов створення та діяльності громадських рад та інших КДО в Укр...
Удосконалення умов створення та діяльності громадських рад та інших КДО в Укр...
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
 
пр.рішення 3630
пр.рішення 3630пр.рішення 3630
пр.рішення 3630
 
пр.рішення 3630
пр.рішення 3630пр.рішення 3630
пр.рішення 3630
 
Інформаційний бюлетень ЦППР №8 (травень 2018)
Інформаційний бюлетень ЦППР №8 (травень 2018) Інформаційний бюлетень ЦППР №8 (травень 2018)
Інформаційний бюлетень ЦППР №8 (травень 2018)
 
Реформа державного управління
Реформа державного управлінняРеформа державного управління
Реформа державного управління
 
Громадське обговорення результатів виконання державної регуляторної політик...
Громадське обговорення результатів виконання державної регуляторної політик...Громадське обговорення результатів виконання державної регуляторної політик...
Громадське обговорення результатів виконання державної регуляторної політик...
 
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року 100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
 
Звіт по Реформі державного управління за 2019 рік
Звіт по Реформі державного управління за 2019 рікЗвіт по Реформі державного управління за 2019 рік
Звіт по Реформі державного управління за 2019 рік
 
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №6
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №6Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №6
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №6
 
НАДС розроблено проєкт Концепції реформування системи оплати праці державних ...
НАДС розроблено проєкт Концепції реформування системи оплати праці державних ...НАДС розроблено проєкт Концепції реформування системи оплати праці державних ...
НАДС розроблено проєкт Концепції реформування системи оплати праці державних ...
 

More from Centre of Policy and Legal Reform

More from Centre of Policy and Legal Reform (20)

White paper on the legislative process in Ukraine
White paper on the legislative process in UkraineWhite paper on the legislative process in Ukraine
White paper on the legislative process in Ukraine
 
ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...
ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...
ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...
 
Report Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdf
Report Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdfReport Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdf
Report Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdf
 
Звіт Центру політико-правових реформ 2022.pdf
Звіт Центру політико-правових реформ 2022.pdfЗвіт Центру політико-правових реформ 2022.pdf
Звіт Центру політико-правових реформ 2022.pdf
 
How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...
How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...
How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...
 
White Paper on Preparation and Conduct of Postwar Elections
White Paper on Preparation and Conduct of Postwar ElectionsWhite Paper on Preparation and Conduct of Postwar Elections
White Paper on Preparation and Conduct of Postwar Elections
 
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...
 
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....
 
Документ_SIGMA_#67.pdf
Документ_SIGMA_#67.pdfДокумент_SIGMA_#67.pdf
Документ_SIGMA_#67.pdf
 
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdfParliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
 
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdfПарламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
 
WHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdf
WHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdfWHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdf
WHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdf
 
WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...
WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...
WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...
 
Біла_книга_органів_провопорядку.pdf
Біла_книга_органів_провопорядку.pdfБіла_книга_органів_провопорядку.pdf
Біла_книга_органів_провопорядку.pdf
 
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdfБіла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
 
The White Paper on the Legislative Process
The White Paper on the Legislative Process The White Paper on the Legislative Process
The White Paper on the Legislative Process
 
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdfUkraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
 
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdfОгляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
 
LAP Handbook_Print.pdf
LAP Handbook_Print.pdfLAP Handbook_Print.pdf
LAP Handbook_Print.pdf
 
Концепція_парламентаризму.docx
Концепція_парламентаризму.docxКонцепція_парламентаризму.docx
Концепція_парламентаризму.docx
 

Галузевий бриф (проект) "Реформа публічної адміністрації"

 • 1. 1 Автори: Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ; Вікторія Дерець, експертка Центру політико-правових реформ; Олександр Заславський, директор аналітичного відділу Лабораторії законодавчих ініціатив ГАЛУЗЕВИЙ БРИФ (ДРАФТ) «РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ» ГАЛУЗЕВИЙ БРИФ «РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ» Ukraine Reform Conference / Vilnius, 2020 1. Оцінка політики реформ Парламенту й Уряду за період вересень 2019 – січень 2020 рр. та її відповідності «Принципам Торонто» (на основі аналізу Програми Уряду, планів міністерств й ухвалених / відхилених норма- тивно-правових актів) У Програмі діяльності Кабінету Міністрів Укра- їни (КМУ) закріплено, що він вважає своїм основним завданням формування державної політики. Також задекларовано, що будуть до- кладатися всі зусилля, щоб до 2025 року Укра- їна стала державою із сервісно-орієнтованою державною службою. Серед цілей КМУ – підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, дії, які потрібно виконати, а також показники ефек- тивності їх виконання. За досягнення цієї цілі відповідає міністр КМУ Дмитро Дубілет і Секре- таріат КМУ. Заплановано побудувати інтегро- вану систему оцінки державної політики. Обі- цяють провести функціональний аналіз усього державного апарату й ліквідувати зайві функ- ції та органи. Має бути реформована система управління державними підприємствами згід- но із сучасними міжнародними стандартами, що дозволить міністерствам зосередитися на формуванні політики, а не на управлінні дер- жавною власністю. Однак необґрунтовано кон- статується, що державних службовців повинно стати значно менше. Вони мають отримувати ринкову зарплату та належні умови праці. За- плановано інвестиції в розвиток професійних якостей державних службовців. У вересні 2019 року нова влада внесла сут- тєві зміни до Закону «Про державну службу». Більшість з них підриває засади стабільності та демократичності інституту державної служ- би (зокрема, зміни, які стосуються конкурсної процедури прийняття на державну службу, звільнення державних службовців категорії «А» тощо). Так, аж семеро державних секрета- рів міністерств було звільнено за новою стат- тею 871 (за ініціативою новопризначеного Прем’єр-міністра чи міністра). При цьому Уряд декларує намір продовжувати реалізовувати Стратегію реформування дер- жавного управління України, затверджену КМУ у 2016 році на період до 2021 року, але її окремі положення тлумачить досить суб’єктивно. Не заперечуються і положення Концепції оптимі- зації системи центральних органів виконавчої влади 2018 року. Новий Уряд вніс зміни в ці обидва документи, насамперед щодо строків їх виконання. Уряд декларує дотримання принципу підготов- ки рішень за результатами інклюзивного ана- лізу політики та стратегічного планування, а також на відповідність державної політики фі- нансовому стану держави. Для цього продов- жує створювати директорати в міністерствах, причому в усіх, а не лише пілотних. Це закрі- плено в його грудневій постанові. Проте під- готовлений перелік директоратів не витримує критики: замість створення директоратів, які охоплюватимуть усі сфери державної політики, а потім визначення для кожного з них пріори- тетних завдань (КРІ), планується створювати директорати під згадані в Програмі діяльності конкретні цілі. У результаті директоратів ви- ходить у 1,5 раза більше за оптимальну кіль- кість, але вони не покривають щонайменше 20 важливих напрямів державної політики. А зна- чить, у них не прогнозуватимуться виклики, не
 • 2. 2 формуватиметься політика. Навіть не обговорюється необхідність ухва- лення комплексного Закону «Про Кабінет Мі- ністрів України та центральні органи виконав- чої влади», проект якого підготувала робоча група за участі експертів Європейського Союзу у 2018–2019 рр. Проте змінами до чинного закону про КМУ розширені повноваження Секретаріату КМУ, а змінами до закону про центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) доповнено види ін- ших центральних органів виконавчої влади комісіями. Це неоднозначне рішення, оскільки вони є «незалежними регуляторами», що не передбачає однаковий з іншими ЦОВВ статус. При цьому визначення комісії в цьому законі відсутнє, хоча інші види органів його мають. Водночас Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, віднесена до централь- них органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Наразі підготовлено проект нового Регламен- ту КМУ, який проходить обговорення. Згідно зі Звітом Уряду про хід і результати ви- конання Програми діяльності КМУ, у 2019 році запущено сучасну систему обліку та управлін- ня персоналом на державній службі – HRMIS – у трьох пілотних установах (Національному агентстві України з питань державної служби, Міністерстві цифрової трансформації Украї- ни, Міністерстві фінансів України) та портал управління знаннями, що дозволить покращи- ти умови для професійного навчання держав- них службовців. Уряд задекларував впровадження системи «чек-листів» при оцінці урядових проектів ак- тів, що має забезпечити формування стандар- тизованої системи аналізу із використанням інструментів аналізу політики. Окрім того, у звіті йдеться про впровадження Методики під- готовки прогнозів впливу реалізації актів на інтереси заінтересованих сторін та Методики проведення консультацій із заінтересованими сторонами. Позитивно можна оцінити затвердження Уря- дом показників результативності, ефективнос- ті та якості діяльності державних секретарів та керівників інших ЦОВВ на 2020 рік, а та- кож діяльність Уряду в напрямі вдосконалення системи навчання та підвищення кваліфікації державних службовців. У сфері надання адміністративних послуг клю- чова увага зосереджена на питанні їх елек- тронізації, що, безумовно, доцільно з огляду на встановлені цілі Програми діяльності КМУ, однак інші важливі питання не вирішують- ся. Попри позитивний висновок SIGMA, Уряд вирішив знову «доопрацьовувати» вже наяв- ний, якісно підготовлений законопроект про адміністративну процедуру. Останні два місяці триває конструктивна робота над законопро- ектом, і вже в березні цього року Уряд обіцяє внести його до Парламенту. Таким чином, частину кроків Уряду можна оці- нити позитивно, а інші є досить суперечливи- ми та сумнівними. 2. Актуальні виклики / проблеми у відповід- ній галузі політики Важко очікувати значних позитивних зрушень у реформуванні державного управління, якщо ними не буде опікуватися особисто Прем’єр-мі- ністр України. Поки що його активної ролі не вистачає. Не всі принципи організації та діяльності орга- нів публічної адміністрації, визначені у «Прин- ципах Торонто», дотримуються. Так, більшість змін, внесених у Закон «Про державну служ- бу», свідчать про проблеми з дотриманням принципу верховенства права. На підставі внесених змін звільнено десятки державних службовців категорії «А». Під загрозою перебуває дотримання принципу розмежування політичних та адміністративних повноважень і посад. Наприклад, без запере- чення необхідності існування інституту дер- жавних секретарів змінами до Закону України «Про державну служб» ліквідована гарантія стабільності державної служби для службовців категорії «А». Своєю чергою це негативно по- значиться на принципі політичної нейтрально- сті та неупередженості державної служби, яка з часом ризикує перетворитися на «васала»
 • 3. 3 політичних посадовців. Окрім того, залишається проблема належно- го кадрового забезпечення державної служби фахівцями необхідного рівня через невідпо- відну потребам часу та реальним завданням державних службовців систему підготовки кадрів, про що свідчать відгуки призначених протягом 2018–2019 рр. фахівців з питань ре- форм. Наявні проблеми із дотриманням принци- пу прозорості органів публічної адміністрації для громадськості, оскільки не завжди відбу- ваються попередні громадські обговорення проектів нормативно-правових актів, а перша зустріч Прем’єр-міністра України з громадсь- кістю відбулася лише напередодні 100 днів ро- боти Уряду. У сфері надання адміністративних послуг пи- танням передачі повноважень з надання низ- ки базових адміністративних послуг місцевому самоврядуванню і законодавчому врегулюван- ню сфери оплати за такі послуги увага майже не приділяється. Зупинено процес децентралі- зації послуг з реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Натомість для їх надання продовжу- ють відкриватися окремі відомчі офіси. Через неухвалення закону про адміністративний збір громадяни потерпають від незаконних плате- жів за деякі адміністративні послуги, а бюдже- ти громад недоотримують кошти. Зареєстрований у 2018 році законопроект про адміністративну процедуру не дійшов до пер- шого читання через дострокові парламентські вибори. «Доопрацювання» законопроекту но- вим Урядом досі не завершене. Однак є споді- вання, що процес пришвидшиться. 3. Рекомендації стосовно пріоритетних дій на 2020–2021 рр., зокрема для порядку денного третьої сесії Парламенту Рекомендуємо Уряду: • розглянути підготовлений законопроект «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади» та внести його на розгляд Парламенту; • ухвалити новий Регламент КМУ, який перед- бачатиме стратегічне планування діяльності Уряду та новий порядок підготовки й узгоджен- ня проектів його рішень; • виправити допущені у 2019 році нормативні «помилки» в Законі «Про державну службу», що підривають стабільність та демократич- ність інституту державної служби; • переглянути Стратегію реформування дер- жавного управління України на період до 2021 року та втілювати її в життя разом з Концеп- цією оптимізації системи центральних органів виконавчої влади; • утворити директорати в усіх міністерствах для усіх напрямків державної політики, за які вони відповідають; • узгодити план проведення конкурсів для заповнення директоратів між міністерствами для поступового наповнення кадрами в по- рядку пріоритетів переглянутої Стратегії; • розмежувати функції формування державної політики (міністерства) та функції реалізації державної політики (інші ЦОВВ); провести ау- дит та реформувати Українську школу уряду- вання та Національну академію державного управління з метою покращення стандартів навчання та переорієнтування освітніх послуг на стандарти Європейського Союзу; • завершити децентралізацію всіх адміні- стративних послуг, сприяти їх впровадженню у центрах надання адміністративних послуг, урегулювати на рівні закону сферу оплати за адміністративні послуги; • ухвалити закон про загальну адміністративну процедуру; • усунути зазначені в «Принципах Торонто» причини лише часткового виконання у по- передні роки заходів з реалізації реформи та недотримання строків її реалізації з метою не- допущення невиконання чи порушення стро- ків у 2020–2021 рр., у своїй діяльності чітко дотримуватися принципів організації та діяль- ності органів виконавчої влади, визначених у «Принципах Торонто».