Landstingsprogram a4

1,358 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Landstingsprogram a4

 1. 1. Landstingsprogram för Uppsala län
 2. 2. Centerns kandidater till landstinget Rolf Edlund Annika Krispinsson Aranca Botka Ncomo Oscar Sundevall Johan Örjes Ingegerd Andersson
 3. 3. Inledning Landstinget har en viktig uppgift att som Uppsalas gröna kraft ligga i framkant när det gäller miljöhänseende. Landstinget ska vara ett miljöföredöme. Människor och djur och natur påverkas av miljöförstörningar. Att landstinget är offensivt inom miljöområdet är därför en del av det förebyggande hälsoarbetet. Landstinget har också en viktig roll som köpare och upphandlare att driva på utvecklingen mot mer miljövänlig teknik, mediciner och material. Landstingets arbete med oskadliggöra den klimatfarliga lustgasen vid förlossningar på Akademiska sjukhuset är ett exempel, arbetet med miljöbränslen i busstrafiken är ett annat. Centerpartiet vill att landstinget ska fortsätta vara en offensiv kraft för miljön och Uppsala län. Vi vill att landstinget ska vara fossilbränslefritt till 2020, där alla transporter baseras på förnyelsebara bränslen. Endast grön el och fjärrvärme ska upphandlas 2020, och energiförbrukningen ska minskas kontinuerligt. Landstinget ska tillsammans med kommunerna arbeta för att läkemedelsrester ska filtreras bort i reningsanläggningar. Centerpartiet arbetar för: • att Landstinget ska fortsätta att vara ett miljöföredöme • att Landstinget ska främja småskalig, miljövänlig el genom att montera solceller på Akademiska sjukhuset • att Landstinget ska vara fossilbränslefritt till 2020 • att Landstinget ska tillsammans med kommunerna förbättra reningen så att läkemedelsrester filtreras bort
 4. 4. infrastrukturplan från 2010 och framåt. Det KOMMUNIKATIONER är viktigt för länet att den så kallade UVEN- Goda kommunikationer är avgörande för ett trafiken kan säkerställas även i framtiden väl fungerande samhälle. liksom järnvägen mellan Västerås – Enköping Kommunikationerna påverkar inte bara – Bålsta – Stockholm. arbetsmarknad och näringsliv utan även möjligheterna till ett gott socialt och kulturellt liv. De är också en förutsättning för Centerpartiet arbetar för: att kunna välja bostadsort i hela länet • att säkerställa en väl fungerande Snabba tåg och bussturer liksom vägar av kollektivtrafik hög standard, både i det större och mindre • att Upptåget ska stanna vid alla orter vägnätet, ger förutsättningar för valfrihet i efter linjen boende, arbete och företagande som stärker • att biljett- och taxesamverkan mellan hela länet. olika trafikhuvudmän inom och utom länet samordnas och utvecklas så att det Kommunikationer är också en förutsättning kostar lika mycket att resa för samma för att alla ska kunna ta del av samhällets avstånd i kilometer service. En väl utbyggd kollektivtrafik med • att servicen med sjukresebussarna god turtäthet som beaktar de resandes säkerställs behov bidrar till bekväm, billig och säker • att möjligheterna att inleda persontrafik trafik. En samordning av helt och delvis till Gimo och Hargshamn med anknytning samhällsbetalda resor är nödvändig både för till Norra stambanan prövas att få bra turtäthet och väl använda fordon. Därutöver behövs det alltid specialfordon för vissa resande – till exempel sjukresebussar, färdtjänst och rullstolstaxi. KULTURELL ALLEMANSRÄTT – FÖR HELA LÄNET Centerpartiet arbetar för att kulturen skall vara till för alla och nå alla i hela länet en kulturell allemansrätt. En bred kulturverksamhet är en framgångsfaktor för såväl innevånare som näringslivet, som därmed skapar trivsel och då ökar sysselsättningen. Kulturen är Järnväg i Hargshamn Upptåget bör få nya stationer efter Dalabanan i Vänge, Järlåsa och Vittinge. Efter samma bana bör också ett stationsläge i Uppsalas norra del (Stenhagen, Librobäck eller gamla Uppsala Norra) inrättas. I riktning mot Stockholm bör nya stationer inrättas i Bergsbrunna och Alsike. Möjligheterna att inleda persontrafik till Gimo och Hargshamn med anknytning till Norra stambanan bör prövas. Järnvägstrafik mellan Enköping och Uppsala ska utredas och finnas med i en Wiks slott
 5. 5. grunden för mänsklig utveckling, demokrati Kulturbussar för skolklasser, är ett och mänsklig värdighet. centerinitiativ som ska utvecklas. Till kulturella aktiviteter behövs mötesplatser, därför är stödet till bygdegårds Centerpartiet arbetar för: och hembygds föreningar en hjärtefråga för • att kulturell allemansrätt omfattar Centerpartiet. hela länet Folkbildningen har stor betydelse för • att stödet till folkbildningen ökas delaktighet i samhällsdebatten och • att utveckla skolklassernas demokratifrågor, här gör studieförbunden kulturbussar och de båda folkhögskolorna, Wik och • att utveckla kultur i vården Biskops-Arnö en stor insats. Wiks folkhögskola och Wiks slott borde bli VÅRDEN ett kulturellt centrum för länets innevånare. PATIENTEN I CENTRUM Några av landets mest intressanta kulturmiljöer finns inom länet. Vallonbruk, Livskvalitet, livskraft och självbestämmande hällristningar, runstenar, Gamla Uppsala är centrala begrepp för Centerpartiets politik liksom centrala Uppsala ger förutsättningar som också ska prägla arbetet för vård, för ett rikt kulturutbud liksom en utbredd omsorg och folkhälsa. Därför ska det finnas turism. Färnebofjärdens nationalpark i Heby lokala styrelser för våra vårdinrättningar. kommun, utgör gränslandet mellan nord och I ett småskaligt och decentraliserat samhälle syd Sverige. har människor större möjligheter att påverka Centerpartiet slår vakt om landstingets och ta ansvar för sina egna och närståendes kulturinstitutioner såsom länsbibliotek, liv. Många människor känner fortfarande uppgivenhet och upplever sina möjligheter Upplandsmuseet, Musik i Uppland och att påverka sin livskvalitet som begränsade. folkrörelsearkivet, som med sina Detta gäller inte minst inom vården. Det kompetenser tillvaratar och stimulerar samt fortsatta reformarbetet måste därför sätta utvecklar en kulturell allemansrätt i hela den enskilda människan i centrum. Patienten länet. som drabbas av olika åkommor måste tas på Det mångkulturella samhället liksom kultur i allvar och behandlas med respekt. vården är andra för Centerpartiet angelägna Centerpartiet vill därför utveckla patientens uppgifter att arbeta med. möjlighet att påverka vården. Olika alternativ måste erbjudas. Exempel på viktiga komplement är grön terapi, fysisk aktivitet på recept och kultur i vården. Sammanhängande vårdkedjor, som inte lämnar någon vårdsökande i sticket, måste skapas. I alla delar av länet ska det vara möjligt att få akut vård dygnet runt. Nivån på vården ska anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Eventuella organisations- och/eller huvudmannaskapsgränser måste övervinnas med den enskildes bästa för ögonen. Läkare eller sjuksköterska vid sjukhuset måste ges ett tydligt uppföljningsansvar även för patienter som just skrivits ut. Detta är
 6. 6. nödvändigt för att få en fungerande närvården utifrån ett medborgar- och vårdkedja utan avbrott och att patienten ska brukar/patientperspektiv. garanteras den eftervård och rehabilitering Uppdraget omfattar hälsofrämjande, som behövs. förebyggande, diagnostiserande, Jämställd vård, läkemedelsordination och behandlande, rehabiliterande, omvårdande behandling ska vara en självklarhet. och stödjande insatser som ska vara Mannen har varit normen i den medicinska samhällsekonomiskt rimliga att bedriva forskningen, vilket har lätt till att kunskapen lokalt. om kvinnors ohälsa och orsakerna till den, Närvården ska finnas i form av vårdcentraler, samt kvinnors åldrande, är otillräckliga. distriktssköterskemottagningar, Samma okunskap gäller sjukgymnastmottagningar och andra läkemedelsordination och behandling av verksamheter av betydelse. barn. Det ska vara enkelt att nå sin primärvård/ närvård för att få råd eller boka tid både LOV- Lagen om Valfrihetssystem genom personliga kontakter och via modern LOV- började att gälla från och med januari teknik. Öppettiderna bör anpassas efter 2009, och är avsedd att fungera som ett befolkningens behov med exempelvis kvälls- frivilligt verktyg för kommunerna och eller helgöppet. Utveckla närvården mellan landstingen. Så att man kan kommunen och landstinget. konkurrenspröva verksamhet i egen regi, för Distriktssköterskan är en viktig första länk i att kunna överlåta valet av utförare till vårdkedjan. Den verksamheten bör utvecklas brukaren. med ett större samarbete mellan kommun Detta ger utrymme för kvinnor inom och landsting inom exempelvis skolans vårdyrken med stort kunnande att etablera hälsovård och hemsjukvården. Mottagningen egna företag. ska vara lättillgänglig och finnas nära de boende i lokalsamhället såväl i tätorter som på landsbygden. Det är viktigt att tillräckliga Centerpartiet arbetar för: resurser finns för ett fungerande • att alla ska få vård på lika villkor områdesansvar – särskilt ifråga om eftervård. • att patienten sätts i centrum och får Verksamheten ska fortsatt organiseras så att möjligheter att påverka den egna både tidsbokade besök och öppen vården mottagning kan erbjudas. • att sammanhängande vårdkedjor skapas En kompetent och lättillgänglig • att sjukhusen får ett vårdrådgivning per telefon fungerar som en uppföljningsansvar även för utskrivna värdefull port till vårdsystemet. Modeller patienter som bygger på internetkommunikation bör • att utvecklingen av diagnos och utvecklas ytterligare. Försöken med behandling beaktar barns, kvinnors ”Sjuksköterska på Apotek” bör permenteras och mäns skilda förutsättningar och det behövs flera farmaceuter i vården • att satsa mer på egenvård och för regelbundna medicingenomgångar. förebyggande friskvård En av centerpartiets visioner är en vårdmobil. I de delar av länet där det inte finns permanent vårdmottagningar som PRIMÄRVÅRD / NÄRVÅRD distriktssköterska, vårdcentral etc. skulle en Närvård ska finnas nära människorna där vårdmobil kunna vara ett komplement. man bor och vistas. Kommunerna och landstinget ska tillsammans utveckla
 7. 7. Den kan komma till patienten istället för • att samverkan med Försäkringskassan tvärtom och underlätta vårdkontakten för och Arbetsförmedlingen utvecklas barnfamiljer och den äldre befolkningen. Centerpartiet anser att olika mellanvårdsformer behövs, där landstingets och kommunens vårdkedjor länkas samman. På så sätt åstadkommer man en smidig TANDVÅRD övergång för vissa patienter som upplever Tandvårdsreformen som genomförts under sjukhusvistelsen alltför kort och har mandatperioden med tandvårdspeng och svårigheter att klara sig själva hemma. tandvårdscheck har inneburit förbättringar. Avsikten är att patienterna under en kortare Tandvårdsbehandling med hjälp av modern tid får möjlighet till eftervård, rehabilitering teknik som visats sig vara bra för och mental anpassning till en som följd av tandvårdsrädda ska utvecklas i vårt län. sjukdom eventuell förändrad livssituation. Men stora satsningar behöver fortfarande Det är angeläget för de enskilda göras för personer som på grund av människorna att en nära samverkan mellan funktionshinder, tandvårdsrädsla, hög ålder sjukvården och Försäkringskassan kan eller sjukdom har svårt att påverka sin utvecklas. Sjukförsäkringssystemets insatser tandstatus och som därför har särskilt stora måste utvecklas till en integrerad del av tandvårdsbehov. vårdkedjan. Det finns också betydande Sjuhustandvården gör då en stor insats med samhällsekonomiska aspekter att beakta. sin specifika kompetens, inte minst för de Samverkan med arbetsförmedlingen måste som bor på äldreboenden i vårt län. också stärkas. Vid övergången från ungdomstandvård till vuxentandvård behöver resurser sättas in. Här är abonnemangstandvård ett bra Centerpartiet arbetar för: initiativ. • att primärvård/närvård i form av Tandvårdsbehandling med hjälp av vårdcentraler, laserteknik som bland annat visat sig vara distriktssköterskemottagningar, bra för tandvårdsrädda, skall utvecklas i vårt sjukgymnastmottagningar och län tandvårdsmottagningar finns i hela länet • att tidsbokningen förbättras • att primärvårdsbesök ska kunna genomföras även på kvällar och Centerpartiet arbetar för: helger • att utveckla sjukhustandvården för • att verka för småskalighet och närhet i äldre, sjuka och funktionshindrade primärvården • att ge unga vuxna bra övergång till • att öka tillgängligheten och vuxentandvården tillexempel kontinuiteten inom vården tandvårdsabonnemang • att försök görs med utökat samarbete • att utveckla en god tandvård med mellan distriktssköterske- och modern teknik skolsköterskeverksamhet • att läkare gör hembesök hos äldre multisjuka • att mellanvårdsformer utvecklas med alla länets kommuner
 8. 8. rehabiliteringsprocessen och att en PSYKIATRI individuell rehabiliteringsplan finns. Psykiskt sjuka har en alltför svag ställning i Rehabilitering efter svåra sjukdomstillstånd dagens samhälle. Bland de psykiskt sjuka måste betraktas som en del av finns många barn och ungdomar i stort akutsjukvården och därför finnas tillgänglig behov av hjälp. Vidare finns i vårt län årets alla dagar. För att kunna få en snabb flyktingar, såväl barn som vuxna, med direkta rehabilitering anser Centerpartiet att alla ska krigsupplevelser och starkt behov av hjälp. ha rätt till fyra remissfria besök. Patienten Behovet av rättspsykiatri har också ska själv kunna välja det som han/hon anser uppmärksammats efter brottslighet med vara bäst till exempel naprapat, kiropraktor mycket tragiska följder. Möjligheterna att få eller sjukgymnast. Dessa är legitimerade och snabb diagnos och behandling av psykisk kan avgöra om behandlingen är tillräcklig. ohälsa måste prioriteras för att undvika Efter dessa besök kan fortsatt behandling ske omfattande lidande för både den sjuke och efter återkoppling och remiss från läkare, omgivningen. Rehabilitering främjas av grön terapi och det Primärvården bör förstärkas med psykiatrisk är viktigt med nära tillgång till natur, kompetens. Många människor söker idag hos rehabiliteringsträdgårdar och även sin husläkare eller vårdcentral för åkommor växtodlingar inomhus. Detta kan påskynda som i grunden är av psykisk karaktär. Det är tillfrisknandet. Centerpartiet vill utveckla angeläget att dessa vårdsökande får ett den gröna terapin och goda exempel finns kompetent bemötande. både i Enköping och Östhammar. Staten bör ta ett huvudansvar för finansiering och organisation av rättspsykiatrin. Uppförandet av Psykiatrins Hus vid Akademiska sjukhuset innebär ett värdefullt tillskott till länets och regionens behandling och forskning inom psykiatri. Centerpartiet arbetar för: • att primärvården förstärks med psykiatrisk kompetens • att staten tar huvudansvar för finansiering och organisation av rättspsykiatrin REHABILITERING / HABILITERING Självklart ska alla människor ha rätt till god rehabilitering. Det gäller även dem som lider av sjukdomar som gör att de har liten möjlighet att komma tillbaka i arbete. Insatserna ska inte vara beroende av ålder, kön, funktionshinder eller var patienten bor. Det är viktigt att den enskilde ges ökat inflytande över den egna
 9. 9. Enköpings lasarett En väl fungerande habilitering över hela många intressenter kan vara inkopplade länet är av största vikt för personer med kring en persons träning och välbefinnande. varaktiga funktionsnedsättningar. En viktig förebyggande åtgärd för bl. a. en så bra Förändringen av öppettiderna vid utveckling och utbildning som möjligt är att akutmottagningen på Lasarettet i Enköping det lilla barnet kommer i kontakt med behöver utvärderas noggrant. Resultatet barnhabilitering så snart som möjligt vid från den utvärdering ska avgöra hur det misstanke om ev. funktionsnedsättning. Där akuta dygnet-runt-mottagandet i vården i är samverkan mellan barnmottagningar, södra länsdelen ska utformas. barnläkare och distriktssköterskor av största vikt. Det är viktigt att individen sätts i centrum och att alla omkring honom eller henne Centerpartiet arbetar för: kommer med i habiliteringsprocessen. Det • att rehabiliteringsinsatser och bör vara god tillgänglighet att få komma till habiliteringsinsatser ska finnas habiliteringen t ex hörcentral eller logoped. tillgängliga över hela länet Viktigt är också att kommunen och • att den enskilde ges inflytande över brukarorganisationerna blir delaktiga i frågor den egna rehabiliteringsprocessen kring habiliteringen och att ett gott • att rehabilitering efter svåra samarbete upprätthålls mellan de olika sjukdomstillstånd ska betraktas som huvudmännen. Ett gott samarbete mellan akutsjukvård och därför finnas landstingets olika verksamheter t ex tillgänglig året runt. Akademiska sjukhusets olika divisioner, tandvården med mera är också viktigt då
 10. 10. SJUKHUSEN forskningssjukhus internationellt ledande ställning inom vissa områden. Lasarettet i Enköping har en viktig uppgift i länets södra del, och har uppvisat en Det innebär att ett kris- och betydande utvecklingspotential. Lasarettet beredskapscenter kan placeras där. Den utvecklas som en självständig enhet med luftburna ambulanssjukvården är en ansvar för länets kortvårdskirurgi. Viss förutsättning för detta. Ärna flygplats är en kortvårdskirurgi bedrivs också vid viktig faktor för att möjliggöra detta. Akademiska sjukhuset, hos privata aktörer Landstinget har ett betydande ansvar för att och utanför länet. sjukhusets ställning i dessa avseenden kan Förändringen av öppettiderna vid behållas och helst stärkas. akutmottagningen på Lasarettet i Enköping Kapacitet av spetssjukvård som inte behöver utvärderas noggrant. Resultatet utnyttjas av regionens innevånare ska säljas från den utvärderingen ska avgöra hur det på den internationella marknaden. akuta dygnet-runt-mottagandet i vården i södra länsdelen ska utformas. Externa/privata vårdgivares resursers bör nyttjas när det är lämpligt. Sjukhuset ska ha en egen ledning och samverkar med Akademiska sjukhuset. Vårdgarantin som införts innebär att den enskilde vårdsökande sätts i centrum. Akademiska sjukhuset ska erbjuda länets innevånare vård av mycket stor bredd och Målet är att vården ska kunna erbjudas inom hög kvalitet. Sjukhuset har också stor 90 dagar i Uppsala län. Det fria vårdvalet ska betydelse som regionsjukhus för sex andra vara en självklarhet för länets innevånare. län i Mellan-Sverige. Det är angeläget att Akademiska sjukhuset når framgång i Centerpartiet arbetar för: strävandena att erbjuda rikssjukvård inom • att Lasarettet i Enköping utvecklas specialiteter som kräver hela riket som som en självständig enhet med upptagningsområde. Landstinget måste väl ansvar för länets kortvårdskirurgi. förvalta det förtroende det innebär att vara • att Akademiska sjukhuset ställning regionsjukhus som dessutom erbjuder som undervisnings- forsknings- och riksspecialiteter. Satsning på egen helikopter regionsjukhus garanteras och flygplan är ett led i denna strävan. • att samverkan med regionlandstingen och deras sjukhus fördjupas • att geriatrisk vård ska finnas i hela länet • att landstinget lever upp till vårdgarantins krav • att det fria vårdvalet ska garanteras • att sjukhusens betydelse för näringslivet beaktas • Den luftburna ambulanssjukvården på Akademiska sjukhuset utvecklas till ett nationellt kris- och beredskapscentrum. Som universitetssjukhus har Akademiska sjukhuset nationell betydelse och som
 11. 11. Östhammars akutmottagning Entreprenörskap jämställdhetsarbetet. Många av de bästa nya vårdidéerna finns hos kvinnor som arbetar i ger bättre vård vården. Vi vill skapa möjligheter att omsätta Behovet av vård ökar i takt med att allt fler nya idéer i nya vårdföretag. På så vis får vi lever längre och fler flyttar till, och föds i både en bättre vård, större valfrihet bland Uppsala län. Det är en positiv utveckling men personal att välja arbetsgivare, och bättre det kräver ett nytänkande inom vården. löner. Därför måste landstinget bli bättre på att uppmuntra entreprenörer och privata vårdföretag, på så vis skapas en sund Centerpartiet arbetar för: konkurrens som driver fram mer kvalité. • att Landstinget ska anta en Centerpartiet vill att landstinget ska anta en entreprenörsstrategi för att öka entreprenörsstrategi och ha en tydlig vårdföretagandet målsättning om att öka vårdföretagandet. Vårdpersonal och små vårdgivare ska • att Landstinget ska erbjuda erbjudas utbildningar i företagande. Det är vårdpersonal och också viktigt att små vårdföretag inte vårdgivareutbildningar i missgynnas vid upphandlingar. vårdföretagande Centerpartiets mål är att Uppsala läns landsting ska vara bäst i Sverige på att • att Landstinget inte ska missgynna små erbjuda ett bra klimat för vårdföretagande. vårdföretag vid upphandlingar Vården är ett kvinnodominerat yrke med ofta låga löner. Det vill Centerpartiet ändra på. Undersökningar visar att det bästa sättet Vi arbetar för att höja kvinnors löner och status i offentlig anställning är att skapa möjligheter att välja Dig som bor - och välja bort -jobb. Därför hänger i Uppsala Centerpartiets målsättning att öka entreprenörskapet ihop med län
 12. 12. Din miljö är vår och viktig för oss alla

×