Centerpartiet SLL - Lyssna på patienten (sjukvårdsplattform 2010-2014

1,060 views

Published on

Centerpartiet i Stockholms läns sjukvårdsplattform 2010-2014. För mer patientmakt, vårdföretagande, human missbruksvård, lokalt producerad mat, och ett bättre vårdval stockholm.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Centerpartiet SLL - Lyssna på patienten (sjukvårdsplattform 2010-2014

  1. 1. LYSSNA PÅ PATIENTEN – TILLGÄNGLIG OCH TRYGG VÅRD I HELA LÄNET Centerpartiet anser att: • Det ska finnas en god tillgång till närsjukvård och akutsjukvård i hela länet - sjukvård och tandvård ska finnas tillgänglig dygnet runt. • Alla patienter som remitteras vidare till specialistvården ska erbjudas personliga vårdombud på vårdcentralen. • Vårdvalsmodellen bör utvecklas och större fokus måste läggas på diagnostyngd och kvalitetsarbete. • Vårdgarantin ska skärpas så att alla patienter får rätt vård i rätt tid. Det ska inte ta mer än två månader mellan diagnos och behandling. • Stockholms läns landsting ska erbjuda landets bästa företagsklimat för små vårdentreprenörer. Landstinget ska anta en särskild strategi för att nå detta mål. • Missbruksvård ska kunna utformas som en paketlösning med behandling, boende och arbete. Samarbetet mellan kommun, landsting och frivilligorganisationer ska förbättras. • Tiohundraprojektet - det unika samarbetet mellan landstingets vård och kommunens omsorg i Norrtälje kommun – ska bevaras och utvecklas. • Fler samordningsförbund ska bildas där landstinget samarbetar med olika aktörer för att korta sjukskrivningstider och minska arbetslösheten. • Vården till papperslösa flyktingar ska erbjudas på samma villkor som för övriga befolkningen. • Om fem år ska hälften av maten som serveras i landstinget vara närtillagad, fri från onödiga tillsatser och baseras på ekologiska råvaror fria från bekämpningsmedel. Landstinget ska också undersöka möjligheterna att avveckla systemet med ett centralkök. Centerpartiet vill skapa en hälso- och sjukvård som är bekväm, tillgänglig och effektiv. Patienten ska få rätt vård vid rätt tidpunkt – när han eller hon så önskar. Både närsjukvård och akutvård ska finnas tillgängliga inom rimliga avstånd oavsett om du bor i Rinkeby, på Runmarö eller i Roslagen. I Stockholm ska det finnas tillgång till närsjukvård och tandvård dygnet runt. Förebyggande hälso- och sjukvård hälso- En viktig uppgift för hälso- och sjukvården är att se till att människor i största möjliga mån kan undvika att drabbas av sjukdomar och åkommor. Det förebyggande arbetet inom vården – där distriktssköterskorna har en betydelsefull roll – är därför viktigt. Centerpartiet vill att alla patienter ska kunna välja sin distriktssköterska. Vi vill också att sjukvården i större utsträckning ska ha som inriktning att ordinera exempelvis motion, friskvård, goda kostvanor och rökstopp ”på recept”. Vårdval Stockholm 2.0 Vårdval Stockholm har gjort vården mer tillgänglig för länsinvånarna och väntetiderna har kortats dramatiskt. Reformen har lett till att 37 nya vårdcentraler har etablerats – inte minst i utsatta områden där tillgången till närsjukvård tidigare varit dålig. Vårdval Stockholm har på så sätt kommit långt i arbetet för en köfri sjukvård. Centerpartiet anser att det är dags att ta nästa steg i reformen. Centerpartiets förslag Vårdval 2.0 består av fem punkter som vi anser ska utgöra grunden för utvecklingen av vårdvalsmodellen:
  2. 2. • Ersättningsmodellen måste ta ännu bättre hänsyn till patientens diagnos och vårdbehov. Genom ökade ersättningar för kroniker och multisjuka, blir patienter med störst vårdbehov de mest attraktiva för vårdgivarna. • Varje patient som remitteras vidare till specialistvården ska få en egen kontakt på mottagningen i form ett vårdombud. Ombudet ska vara en sjuksköterska som ansvarar för att leda patienten genom vårdkedjan. På så sätt undviks att remisser tappas bort och patienter ramlar mellan stolarna, vilket ofta händer idag. • Vårdvalsmodellen behöver ökat fokus på kvalitet, genom tydligare kvalitetsmått för primärvården. • Centerpartiet vill stärka sjuksköterskans roll genom att göra det möjligt för patienter att välja sin sjuksköterska eller distriktssköterska. Ersättningarna för sjuksköterskebesök bör även höjas. • Vi vill ge varje patient rätt till ett 15 minuter långt besök. Det ger patienten en garanti att ta upp mer än ett hälsoproblem vid besök hos husläkare, istället för att bli avfärdad med att ett nytt besök måste bokas. ”Rätten till en kvart” ska vara en patienträttighet och brott mot denna ska medföra att patienten inte är skyldig att betala sin patientavgift. Förbättrad vårdgaranti Centerpartiet vill ha en fungerande vårdgaranti. I dag omfattar garantin besök i specialistsjukvården inom 30 dagar och behandling inom 90 dagar, men fortfarande uppnås inte garantin i alla delar av vården. Vårdgarantin måste bli mer automatisk för att fungera. Tidbokning för undersökningar och behandling måste utvecklas och patienter som inte kan erbjudas behandling inom garantitiderna bör på en gång inrapporteras till vårdgarantikansliet – inte som i dag först när garantitiderna överskrids. Vårdgarantikansliet ska ha ett tydligt uppdrag att lotsa patienterna till vårdgivare som kan ta emot dem i Stockholms län, annat landsting eller i utlandet inom garantitiden. Patienter som riskerar att få vänta på vård ska alltid rapporteras till vårdgarantikansliet. Det ska inte – som idag – vara avhängigt patientens eget initiativ och vårdgivarens godtycke. Centerpartiet vill under nästa mandatperiod slå samman garantitiden för undersökning och för behandling till en ramgaranti. Den sammanlagda tiden från diagnos till behandling ska vara maximalt två månader. Fler entreprenörer ger bättre vård Erfarenheten visar att driftiga vårdföretagare spelar en enorm roll för att utveckla vården i Stockholms läns landsting, göra den mer patientanpassad och samtidigt mer effektiv. För att kunna möta det växande vårdbehovet måste landstinget bli ännu bättre på att utnyttja vårdföretagandets utvecklingskraft. Centerpartiet vill därför att Stockholms läns landsting ska anta en särskild entreprenörsstrategi för att bättre ta tillvara vårdentreprenörernas erfarenheter, skapa enklare regler för små vårdföretagare samt bidra till fler vårdföretag. Vårdpersonalen och små vårdgivare ska erbjudas utbildning i företagande. Stockholms läns landsting ska erbjuda det bästa klimatet för
  3. 3. småföretagare. Det är också viktigt att upphandlingar och villkor för etablering utformas så att små företag inte missgynnas utan kan delta på lika villkor. Med fler vårdgivare i privat och kooperativ regi är det möjligt att öka personalens inflytande över sina arbeten. Det skapar också möjligheter att öka kvinnors företagande, vilket är allt för lågt i Sverige. Med fler företag inom vården finns det fler arbetsgivare för personalen att välja mellan. Det förbättrar också löneutvecklingen, inte minst för yrkesgrupper där det finns många kvinnor. Mer ekologisk och närproducerad klimatsmart mat i sjukvården God och näringsrik mat är särskilt viktig inom vården eftersom det bidrar till att patienter blir friska snabbare. Det är viktigt att måltiden prioriteras både som stärkande samvaro och som en välsmakande och hälsosam upplevelse. Centerpartiet vill höja landstingets ambitioner på matområdet. Om fem år ska därför hälften av maten som serveras i landstinget vara närtillagad, fri från onödiga tillsatser och baseras på ekologiska råvaror fria från bekämpningsmedel. Att korta transporterna är bra ur klimatsynpunkt samtidigt som krav också ska ställas på användning av förnybara energikällor i alla produktionsled. I dag tillverkas mat till flera akutsjukhus i ett centralkök, körs ut och serveras i plastlådor Bakgrunden är vällovlig – att minska smittrisk, förbättra valfriheten och underlätta att patienter får en diet som är väl avpassad för deras hälsotillstånd. Centerpartiet anser dock att resultatet inte motsvarar förhoppningarna. Matkostnaderna är en liten del av vårdens kostnader och därför bör det finnas utrymme för en mer offensiv kost- och måltidsstrategi Vi vill därför att den nuvarande kostförsörjningsstrategin omprövas. Alla sjukhus bör ha egna kök med kockar som tillagar näringsrik och nylagad mat av färska råvaror. Vi vill därför undersöka möjligheterna för landstinget att avveckla systemet med ett centralkök när landstingets avtal löper ut. Ett sådant arbete behöver inledas snarast. Specialiserad sjukvård - galleriasjukhus Centerpartiet vill utveckla den specialiserade sjukvården med utförare som inriktar sig på enskilda vårdtjänster. I Stockholms län finns utrymme för olika driftsformer. Ett av länets sjukhus bör därför utvecklas till ett så kallat galleriasjukhus där flera privata aktörer kan driva olika avdelningar inom en gemensam ram. Ett alternativ är att ytterligare ett av akutsjukhusen upphandlas under nästa mandatperiod. Bättre patientsäkerhet Hela 20 procent av sjukvårdskostnaderna orsakas i dag av kvalitetsbrister inom vården. Det kan handla om exempelvis felmedicinering, vårdrelaterade infektioner eller trycksår. Patientsäkerhet handlar om att värna om patienternas liv och hälsa, men också om skattebetalarnas pengar. Patientsäkerhetsarbetet i landstinget ska därför bli ett ännu högre prioriterat område. Centerpartiet vill att landstinget ska stärka arbetet med uppföljning av rutiner och misstag inom vården. På så sätt kan både säkerheten för patienterna öka och sjukvårdskostnaderna minska. Jämställd vård Det finns fortfarande flera exempel på att kvinnor får sämre vård än män. Det är bland annat svårare för kvinnor att få behandling för vissa sjukdomar eller att få tid för läkarbesök. Det finns också otillräcklig kunskap om kvinnors sjukdomstillstånd och biverkningar av mediciner, mycket på grund av att forskning bedrivits på män och därför inte alltid tar hänsyn till biologiska skillnader mellan könen. Dessa orättvisor måste bekämpas. Det kräver dels mer omfattande
  4. 4. forskning om kvinnor och kvinnors sjukdomar, dels öppna redovisningar av könsuppdelad statistik. Hälso- och sjukvården ska på ett tydligt sätt redovisa väntetider och vårdtider ur ett genusperspektiv för att belysa de skillnader som finns. På så sätt kan kunskapen om kvinnor och kvinnosjukdomar öka i vården och forskningen. Personlig integritet och IT-användning i vården IT- Det finns behov av att samordna IT-systemen inom vården. Ett mer enhetligt system underlättar det administrativa arbetet, kortar väntetider och minskar risken för felbehandlingar. Centerpartiet vill införa en gemensam databas för patientjournaler för såväl offentligt som privat drivna vårdenheter. Samtidigt är det viktigt att patientjournaler och uppgifter hanteras med stor sekretess. Inga IT-system eller databaser skall kunna läcka information. De enda personliga uppgifter som sjukvården ska få tillgång till är de som är medicinskt motiverade och det ska alltid ske på patientens villkor. En bättre och mer tillgänglig psykiatri för barn och ungdomar Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem bland barn och unga. 10-15 procent av alla barn söker någon gång hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det kan handla om ångest, oro och stress som tar sig uttryck i exempelvis depression, missbruk eller ätstörningar. Satsningarna på barn och ungdomar som mår dåligt måste därför öka. Barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa under uppväxtåren nås inte alltid av den kvalificerade hjälp de behöver. Exempelvis får bara 15 procent av ungdomar som lider av ätstörningar vård. Här har skolan ett ansvar att uppmärksamma de barn som far illa. Centerpartiet vill ha ett bättre samordnat arbete mellan skolhälsovård, primärvård och socialtjänst. Elevvården och skolhälsovården ska ges ett eget ansvar för individens psykiska och fysiska hälsa och det ska finnas tillgång till psykiatrisk kompetens på skolorna. Ätstörningsvården byggs ut stadigt i Stockholms läns landsting i form av fler vårdplatser och behandlingar, men även tillgängligheten måste öka. På sommaren stänger många ätstörningskliniker och ungdomarna skickas i stället till psykiatrin och får inte tillgång till den specialiserade vård de behöver. Centerpartiet vill därför att minst en ätstörningsklinik ska vara öppen dygnet runt under sommaren. Det viktiga frivilligarbetet med ungdomsjourer och liknande är värdefullt och bör också utvecklas som ett viktigt komplement. Samverkan för individens bästa Centerpartiet vill skapa en mer patientstyrd och sammanhängande rehabilitering, exempelvis för strokepatienter eller reumatiker. Centerpartiet vill att landstinget ger högre prioritet åt insatser som kan rehabilitera personer som står utanför arbetsmarknaden eller riskerar att slås ut på grund av ohälsa. Samarbetet med företagshälsovården och Försäkringskassan måste därför utvecklas. Långtidssjukskrivna personer med stora vårdbehov är ofta beroende av insatser från både landsting och kommun och ibland även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Att samla dessa resurser, för att skapa bättre vårdkedjor och bättre rehabilitering, är en av tankarna bakom de så kallade samordningsförbunden och TioHundra-projektet i Norrtälje. Med samordnade resurser kan fler människor komma tillbaka i arbete eller utbildning, i stället för att tvingas gå sjukskrivna eller arbetslösa. Centerpartiet vill ha fler samordningsförbund i länet. För att säkerställa kontinuitet och en hög kvalitet i verksamheten är det viktigt att förbunden garanteras tillräckliga resurser.
  5. 5. Centerpartiet har i stor utsträckning varit initiativtagare till Tiohundraprojektet – där landstingets vård och kommunens välfärdsinsatser lagts samman i en sammanhängande verksamhet - och vi har bidragit till att projektets har förlängts. En röst på Centerpartiet är en röst på att Tiohundraprojektet får fortsätta att utvecklas. Missbruksvård Alltför ofta kullkastas vårdens och omsorgens insatser för missbrukare och personer med tung psykisk sjukdom på grund av dålig samordning mellan till exempel socialtjänst, missbruksvård, psykiatri, boende och arbetsmarknad. Centerpartiet arbetar för att missbruksvården ska kunna erbjuda ”helhetslösningar” där behandling, bostad och sysselsättning samordnas i en rehabiliteringskedja. Kommunernas, landstingens och frivilligsektorns insatser ska samordnas. Volontärarbete bör uppmuntras. Det ska finnas sammanhängande rehabiliteringsprogram i flera steg som omfattar behandling, uppföljning, boende, arbetsträning och även tandvård. Detta är viktigt för att få personer att avsluta sitt missbruk, men också för att erbjuda en väg tillbaka till samhället. Centerpartiet vill också dela upp de befintliga metodonklinikerna i mindre och specialiserade kliniker – exempelvis i kvinnokliniker, ungdomskliniker eller kliniker för äldre. Det möjliggör en mer individanpassad vård. Om narkomanerna inte samlas vid en och samma klinik kan också langning undvikas. Sprutbytesprogram 2009 kom slutrapporten för den utredning om sprutbyten och smittskyddsåtgärder som Alliansmajoriteten i Stockholms läns landsting beställt. Slutsatserna som presenterades i rapporten visade vad vi i Centerpartiet länge hävdat – att rena sprutor minskar blodsmittorisken i samhället. Landstinget har nu fattat beslut om att införa sprutbytesverksamhet på försök. Centerpartiet anser att verksamheten ska bli permanent. Sprutbytesverksamheten i Stockholms län är tänkt att utgöra en del i ett brett projekt där hälsosamtal, HIV- och Hepatit C-testning samt rådgivning ingår. Centerpartiet anser att detta är viktigt för att erbjuda en väg in i missbruksvården. Genom en bred verksamhet får sjukvården och de sociala myndigheterna en mer regelbunden kontakt med missbrukare, vilket underlättar rehabilitering och möjligheten att hitta tillbaka till ett normalt liv. Brukare och patientföreningar Centerpartiet vill ge brukare och patientföreningar möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör dem. Det är viktigt att ha en god dialog med dem som är berörda av frågorna. Centerpartiet vill därför göra brukare och patientföreningarna för till exempel patienter med funktionshinder, fysisk och psykisk ohälsa eller missbruk mer delaktiga i landstingets beslutsprocesser. Vård till papperslösa Centerpartiet anser att rätten till vård är en mänsklig rättighet. Därför ska vård till papperslösa ges på samma villkor som för övriga befolkningen. Genom att erbjuda vård i tid behöver färre patienter människor lida i onödan och kostnaderna för dyr akutvård minskar. Smittspridning och komplikationer som uppstår av obehandlade kroniska sjukdomar kan då också förhindras. Personalen viktigaste resursen Personalen är den viktigaste resursen inom vården. Deras kunskap, intresse och engagemang är avgörande för att patienterna ska få en god vård. Personalens kompetensutveckling är därför
  6. 6. viktig i utformningen av all verksamhet. Många privata vårdgivare är föregångare i arbetet med att ge personalen ökat inflytande över sin arbetssituation. Personalen måste kunna känna sig trygg på arbetsplatsen så att de kan framföra kritik och ge förslag på hur verksamheten kan förbättras. Vår grundlagsfästa meddelarfrihet måste värnas. Det är inte acceptabelt att en person straffas för att ha rapporterat oegentligheter till media. Inga arbetsplatser som finansieras av landstinget ska tystas av rädsla för repressalier. TANDVÅRD – ÖKAD MÅNGFALD OCH MER MAKT TILL PATIENTEN Centerpartiet anser att: • Den förebyggande tandvården för barn och äldre ska förbättras. • Den uppsökande verksamheten måste utvecklas för att ge äldre och funktionshindrade bättre tandvård. • En ”abonnemangstandvård”, där patienten betalar ett fast månadsbelopp, ska införas för att göra det billigare att gå till tandläkaren. Centerpartiet i Stockholms läns landsting vill fortsätta att förbättra konkurrensen och därigenom hålla nere priserna på tandvård. Genom ett utökat vårdval inom tandvården och genom att skapa ett system för öppna jämförelser av pris och kvalitet kan patientens makt i tandläkarstolen stärkas och tandvårdens kvalitet öka. Barn- ungdomstandvården Barn- och ungdomstandvården Trots de förbättringar i tandhälsa som skett de senaste åren är skillnaderna i barns tandhälsa stor mellan länets olika områden. Utbyggnaden av de förebyggande insatserna för barn och ungdomar ska fortsätta med inriktningen att de sociala och regionala skillnaderna i munhälsa ska fortsätta att minska. Väntetiderna till specialisttandvården för barn- och ungdomar har minskat med 25 procent, men köerna är fortfarande långa. Arbetet för att korta köerna ska fortsätta bland annat genom det nyligen införda vårdvalet för specialisttandvården. Äldretandvården I takt med stigande ålder drabbas många av försämrad munhälsa. Tandlossning och inflammationer kan medföra svår smärta, försämrad hälsa och försämrad förmåga att äta. För Centerpartiet är arbetet med att förbättra tandvården för äldre den viktigaste uppgiften för landstingets tandvård under kommande mandatperiod. Stockholms läns landsting var under förra mandatperioden sämst i landet på det lagstadgade uppdraget att erbjuda äldre med stort omsorgsbehov munhälsobedömning och så kallad nödvändig tandvård. Tack vare de insatser Centerpartiet har gjort för äldretandvården med uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård ligger nu vårt landsting i mittenskiktet på skalan. Men fortfarande är det alltför många äldre, framför allt i eget boende, som inte nås av landstingets insatser. Vår målsättning är att Stockholms län ska bli bäst i landet. För att nå detta mål behöver samarbetet mellan tandhygienisterna och den kommunalt finansierade äldreomsorgen förbättras.

×