Tidningen C. - Nr4 -2011

1,607 views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - C.
Nummer 4 år 2011

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tidningen C. - Nr4 -2011

 1. 1. EN tIdNINg fråN cENtErpArtIEtNummEr 4 2011 Full fart på Framtidsresan+ stämmobesluten – från ord till handling+ anders W Jonsson – brinner för välfärden Vi blir fler! Medlemsantalet på väg upp.ANNIE: Vi ska Växa Med en långsiktig och MedVeten strategi | sIdAN 3
 2. 2. No 4/2011 4 EN tIdNINg sId fråN cENtErpArtIEt rEdAktIoNEN tf redaktör: tEmA: Johan Hård E-post: tidningenc@centerpartiet.se Tel: 08-617 38 00 frAmtIdEN Ansvarig utgivare: Jenny Persson E-post: jenny.persson@centerpartiet.se är här Tel: 08-617 38 00 ANNoNsEr Kontakta Alexander Westesson på Adviser E-post: alexander@adviser.se Tel: 070-508 77 73 postAdrEss Centerpartiets riksorganisation tidningen C. Box 2200 10 25 103 15 Stockholm sId sId tElEfoN Tel: 08-617 38 00 Fax: 08-617 38 10 prENumErAtIoN Medlemmar i Centerpartiet, Center- kvinnorna, CUF och Centerstudenter får tidningen C. gratis. Övriga betalar 80 kronor/år (4 nr/2011) Plusgiro 104 63-8. Märk kuvertet ”Prenumeration tidningen C.” och ange namn och adress. C. finns även som taltidning. Kontakta redaktionen om du vill ha en sådan! E-post: prenumerationsservice@centerpartiet.se ANdErs W JoNssoN – VIll TA PlATS I DEN AdrEssäNdrINg Kontakta ditt distrikt eller ring POlITISKA DEBATTEN hårdA och mJukA pAkEt 08-617 38 00 ts-koNtrollErAd upplAgA 2010: 51 700 Tryck: V-TAB, VästeråsINNEhåll Miljöcertifierade enligt ISO141001, certnr.1410718 sId 4 Följ Annie på Framtidsresan sId 18 Stämmobesluten blir konkreta omslAgsbIld: Anders W Jonsson Foto: Jennifer Nemie sId 8 Entreprenörernas önskelista sId 22 Sociala företag skapar jobb i Dalarna IssN 1651-4521 sId 9 Idéprogramsarbetet är igång sId 26 Kent Johansson är rEdIgErINg och produktIoN: Johan Hård och Turbin EuropaparlamentarikersId 13 Nya drivkrafter korrEktur: Ingrid Hedenvind-Brask för politiskt engagemang sId 28 Sticka Annies mössa! och Elisabeth JanssonsId 15 Decentraliserade sId 30 Maud tackar för sig för måNgA tIdNINgAr? organisationen tar form Får ni flera exemplar av tidningen C. till samma hushåll? Det kanskesId 16 Årsmöten, kretsmöten, räcker med en tidning? Bra för både distriktsstämmor… ekonomin och miljön! Kontakta redaktionen för eventuella ändringar: tidningenc@centerpartiet.se centerpartiet.se .2 tidningen c
 3. 3. annie:”Tydligare och starkare””Ingenting är omöjligt – en del saker tar bara lite längre tid”. Det ärmitt motto. Centerpartiet ska vara de obotliga optimisterna. Somsäger möjligheter när andra säger hinder. Som säger människor närandra säger myndigheter. Och som säger utmaningar när andra sägersvårigheter. Med en tydlig samhällskritik, värderingsbaserad kompassoch passionerat ledarskap runt om i landet ska vi växa. Inte på ettbräde eller över en natt utan med en långsiktig och medveten strategi.JAg hAr Nu VArIt pArtIlEdArE I tVå och EN hAlV måNAd och parti­ fylld av nyfikenhet och intresse att resa runt i landet och träffa var­ledningen har under hösten på allvar dragit igång arbetet med att dagshjältar inom både näringslivet, ideella sektorn, på arbetsplat­göra Centerpartiet starkare. ser och inom det offentliga. Om vi i Centerpartiet ska lyckas med ambitionen att bli både tydligare och spela en större roll i männis­VI ArbEtAr Nu på EN ”frAmtIdsAgENdA 2020”, en samman­ kors vardag, är jag övertygad om att vi måste lägga örat mothållen strategi för en tydligare politik, en modernare marken och lyssna, föra fler och mer samtal med männis­organisation och en proffsigare kommunikation. En ny kor för att ta reda på vad som upplevs som viktiga frågorprofileringsstrategi håller på att utarbetas, det vik­ och utmaningar.tiga idéprogramsarbetet har satt igång och vi harstartat ett omfattande arbete för att systematiskt VI sIttEr INtE på AllA täNkbArA lösNINgAr. Vi kanskegenomföra och följa upp alla hundratals beslut Åre­ rentav inte ens upplever eller uppfattar det mångastämman tog. Det är enbart genom gemensamt människor i Sverige idag upplever som samhälls­hårt och långsiktigt arbete som vi tillsammans kan problem. Därför är jag mån om att ägna tid och kraftstärka Centerpartiet runt om i landet. på framtidsresan – och jag hoppas också ni gör er framtidsresa.för Att skApA EN modErN och stArk folkrörelsei hela landet gör vi nu en historisk satsning på stEg för stEg ska vi bygga Centerpartiet tyd­den lokala nivån. Vi är nu inne i slutfasen av ligare och starkare. Inte för att just Center­första steget i att etablera Centerpartiets partiet ska bli större. Utan för attdecentraliserade riksorganisation. Det blir Sverige behöver en möjlighetspolitiksex regionala kontor med kompetens inom som skapar frihet för fler, trygghetpolitik, verksamhetsutveckling och kom­ för alla och en hållbar tillväxt i helamunikation som ska stötta och komplet­ landet. Det arbetet gör vi tillsam­tera ert arbete i distrikt och kretsar så mans – steg för steg.att vi växer runt om i landet i valet 2014. JAg VIll tIll sIst önska er en god julcENtErpArtIEt är på Väg på en resa mot och ett riktigt gott nytt centerår!framtiden. I denna gör också jag minFramtidsresa för att få energi och inspi­ration till vår fortsätta idéutveckling.En till två dagar i veckan kommer jag . tidningen c 3
 4. 4. c.tema .4 tidningen c
 5. 5. c.temaFramtidsresanbesökte NyköpingFramtiden är på väg, och det är Centerpartiet också. Det märksinte minst på den Framtidsresa partiledaren Annie lööf påbörjat,med regelbundna besök ute i landets centerkretsar. Men hurpresenterar man sin verklighet på en eftermiddag? Och hurmycket kan en partiledare ta in, mellan regeringssammanträdenoch departementsärenden? Tidningen C. följde med till Nyköpingför att ta tempen.text: annik a eriksson Foto: Jan lindbl ad JrJAg sIttEr I Ett VAckErt men ganska litet gårds­ Centerpartiet i Katrineholm, och klappar ena veckan. Han tvekar inte när han svarar att honhus i centrala Nyköping. Mitt emot mig ser fotografen på axeln. hinner. Han berättar att Annie Lööf gjort de härjag Annie Lööfs rygg och nacke, medan hon resorna under hela sin tid som riksdagsman,engagerat lyssnar på städentreprenören Eva stoltA och ENgAgErAdE det är en inarbetad rutin.Fredriksson som berättar om sitt arbete med Sedan blir det inte stelt igen på hela dagen. Det – Och det låter kanske konstigt, men det gerjourhem och familjehem. Snett bakom mig är tre stolta och engagerade centerpartister mer än det tar att göra det här. Vi får sådansitter Annie Lööfs stab. Intill mig sitter Dagens som tar emot sin nya partiledare, och det energi av alla människor vi möter, säger han.Nyheters journalist på en likadan stol, och präglar varje punkt i det välfyllda schemat.bredvid henne står två fotografer och letar Efter det inledande samtalet med Eva lotsAd mEllAN mötENvinklar. Fredriksson följer ett gruppsamtal med sex När vi kommer in igen är samtalet precis på Eva Fredriksson ser lite obekväm ut, och jag unga entreprenörer från Ung Företagsamhet, väg att avslutas, men Annie Lööf antecknar likaundrar för mig själv hur Annie Lööf ser ut. Då därefter en intervju med en ettrig lokal­ intresserat som hon gjort hela eftermiddagen.griper de lokala centerpartisterna in. reporter. När till sist Olof Jonmyren, politisk Jag undrar för mig själv hur det känns att bli – Nu får ni flytta om, säger Lisbet Jonsson, reda k tör på tidningen Söderma nla nds lotsad mellan redan uppgjorda möten påCenterpartiets kretsordförande. Nyheter, slår sig ned framför Annie Lööf ber det här sättet. När jag får en chans frågar jag – Det blir inga bra bilder här, säger Eva pressekreterare Jonas Pettersson oss journa­ Annie Lööf om det smyger sig in någon känslaAndersson, gruppledare för Centerpartiet i lister att gå ut en stund. av distans ibland. Det har hon aldrig känt. DetNyköpings kommun. Hon sitter bredvid Eva Vid det laget har rottingstolen satt sina spår, är en viktig del av Framtidsresan, att inte läggaFredriksson i soffan, och börjar genast lyfta och det är skönt att komma ut i novemberkylan. sig i vad kretsarna i landet vill ta fram. Inteundan saker så Annie Lööf ska rymmas bred­ Vi huttrar tillsammans med Jonas Pettersson, minst är det betydelsefullt att möta människorvid henne. och frågar lite skeptiskt hur Annie Lööf ska som är kritiska. – Nu blir det nog lättare för er, säger hinna vara både näringsminister, partiledare – J a g m ö te r k r i t i k m o t m i g , m o tInger Fredriksson, distriktsordförande för och dessutom resa runt i landet ett par gånger i Centerpartiet och mot Alliansen. Det hjälper tidningen c. 5
 6. 6. c.tema Eva Andersson, gruppledare Centerpartiet i Nyköping fAktA centerpartiet i Nyköping mEdlEmsANtAl: 120. rEsultAt I sENAstE VAlEt: Fyra mandat, näst största borgerliga parti i kommunen. krEtsordförANdE: lisbeth Jonsson grupplEdArE: Eva Andersson NågrA VIktIgA frågor cENtErpArtIEt I NyköpINg drIVEr: Byggplaner i stad och landsbygd, värna skolor i stad och landsbygd, användamig att vara närvarande, och jag tvingas bli Efter samtalet går vi till den avslutande lagen om offentlig upphandling så atttydligare, säger Annie Lööf. paneldebatten i stadens kulturhus. Det har även småföretag kan lämna anbud. hunnit bli mörkt på riktigt, och vi går tillsam­ EffEktIVt grEpp I sENAstEmåNgA INtErVJuEr mans i ljuskäglorna från bilen som säkerhets­ VAlkAmpANJEN: Använde socialaVi sitter i soffan hemma hos Eva Andersson, vakten krypkör bakom oss. Men det är ljust medier, både bloggar och Facebook.där vi får en bit mat i skarven mellan efter­ i rotundan där ett femtiotal nyköpingsbor Det är svårt att veta hur mycket detmiddagens möten och kvällens paneldebatt. redan satt sig till rätta. betydde, men det var en ny möjlighetAnnie Lööf har just avslutat en längre intervju Fem representanter för det lokala närings­ för att diskutera politiken.med Dagens Nyheter, men hon skrattar när jag livet tar upp problem och ställer frågorfrågar om hon orkar fler frågor. till näringsministern och partiledaren. – Jag kom hit novembertrött, men jag får Annie Lööf svarar alla och knyter ihop detsådan kraft av de här resorna. Det är likadant till en centerpartistisk samhällsresa, där fAktAvarenda gång. kreativitet, mod och envishet kan skapa detta är framtidsresan Jag frågar vad som hänt med folkrörelse­ företa g, jobb och lösninga r på hur v ipartiet när partiledaren känner att hon måste bygger ett sa mhä lle som vä rna r både Framtidsresan inleddes i och med attut och resa för att ta reda på vad som händer miljö och människor. Ingen kan vara obe­ Annie lööf tog över som partiordförande.i landet. Har gamla kanaler slammat igen? rörd när hon beskriver visionen om ett Det är en fortsättning på de resor honAnnie Lööf rätar på ryggen och svarar med samhälle som ger utrymme för människor gjort som riksdagsledamot, där honeftertryck: att använda sin skaparkraft för att åstad­ gjort ett eller två besök per vecka i olika – Absolut inte, Centerpartiet är brett och komma allt detta. lokalavdelningar.levande. Det här är inte något som kompense­ Det står varje lokalavdelning fritt attrar, det är något som kompletterar. rEsorNA bEtydEr myckEt arrangera dagen förutom ett par önske- Precis inna n v i lä mna r r ummet i Eva mål från Annie lööf själv, nämligen etttydlIgA VärdErINgAr Anderssons hus, när fotografen börjat packa möte med en vardagshjälte och ett öppetHon berättar hur hon använder erfaren­ ihop och pressekreteraren hunnit knuffa på möte där även icke centerpartister ärheterna från de möten hon har under efter­ mig några gånger, lutar sig Annie Lööf fram inbjudna.middagarna för att göra Centerpartiets och ser uppmärksamt på mig. Målet med resan är att ge partiordför-värderingar tydliga under de öppna träffar – De här resorna betyder så mycket för mig anden möjlighet att ta del av de problemsom avslutar varje Framtidsresa. Det är personligen. Det hjälper mig att hålla blicken och lösningar som finns i hela landet,ett sätt att påminna medlemmarna om vad på min politiska kompass. Mitt arbete, alla samt att förtydliga Centerpartiets värde-Centerpartiet står för och att visa utom­ beslut som ska tas, allt skulle bli mycket svå­ ringar och hur de leder vidare i framtiden.stående vilken riktning Centerpartiet har. rare utan mina möten i verkligheten. .6 tidningen c
 7. 7. c.tema Kommission siktar mot framtiden Regeringen tillsatte nyligen en fram­ tidskommission som ska jobba med olika utmaningar för samhället. De fyra partiledarna i Alliansen ingår och kom­ missionen leds av statsminister Fredrik Reinfeldt. Partiledarna kommer att ha hand om varsin utredning inom ramarna för kommissionens arbete: • Sveriges demografiska utveckling. Koordineras av statsminister Fredrik Reinfeldt. • Integration, jämställdhet, demo­ krati och delaktighet. Koordineras av utbildningsminister Jan Björklund.Annie och Eva Andersson i intensivt samtal. Till höger Jonas Pettersson, pressekreterare. • Hållbar tillväxt i globaliseringens tid. Koordineras av näringsminister Annie”Hon utstrålar sådan Lööf. • Rättvisa och sammanhållning. Koordineras av socialminister Görankraft och framtidstro” Hägglund. – Det här ger oss möjlighet att lyfta blicken när det gäller samhällsutmaning­ arna, säger Centerpartiets ordförande, Annie Lööf. En av de stora utmaning­– Vi uppskattar verkligen att Annie Lööf har tid att träffa oss, arna är hur vi ska kunna skapa jobb och företag, samtidigt som vi bidrar tillsäger eva Andersson. Som Centerpartiets gruppledare i en långsiktigt hållbar utveckling. Hur vikommunen är hon dagens arrangör, och mitt i det späckade kan använda klimatfrågorna som en häv­ stång i detta.schemat har hon bjudit in oss alla till sitt hem, en prästgård från Senast i mars 2013 ska kommissionen presentera resultatet av arbetet, det ska1800-talets slut, med generösa rum och höga fönster. sedan bli underlag för regeringens i desstext: annik a eriksson Foto: Jan lindbl ad Jr löpande arbete.JAg k AN hörA rEstEN AV gruppEN skrAttA unga företagarna, att ge dem chansen att frAmtIdskommIssIoNENi ena flygelrummet, från den andra hörs ett träffa näringsministern. bEstår, utöVEr pArtIlEdArNA, också AV:svagt mummel när Annie Lööf blir intervjuad Eva Andersson har haft fria händer, även omav Dagens Nyheter. Mittemellan sitter Eva det funnits vissa önskemål. Annie Lööf ville träf­ • Viveca Ax:son Johnson, styrelse­Andersson och jag med varsin bit smörgås­ fa en vardagshjälte, men Eva Andersson fick själv ordförande i Nordstjernantårta. Och trots det höga tempo jag sett henne avgöra vad det skulle stå för. Det fanns också en • Klas Eklund, ekonom och professor hålla hela eftermiddagen är vårt samtal lugnt önskan om ett avslutande möte öppet för alla, Lunds universitetoch koncentrerat. även icke Centerpartister. Riksorganisationen • Helena Jonsson, ordförande i LRF. Eva Andersson berättar att hon bara har skött media, och Eva Andersson berättar att • Pekka Mellergård, docent i neuro­haft två veckor på sig att sätta ihop ett pro­ det har varit lätt att nå ut lokalt. kirurgi och högskolerektorgram, men att det inte varit något problem. – Det är som med den öppna nominerings­ • Eva Nordmark, ordförande i TCOCenterpartiet i Nyköping har länge önskat ett processen, det blir tydligt att Centerpartiet • Johan Rockström, i professor natur­besök, och hon visste vilken bit av värderings­ inte är ett toppstyrt parti. Man känner sig stolt resurshushållning vid Stockholmskartan hon ville lyfta fram. Nämligen företag­ över att ha henne här. universitetsamhet, entreprenörer, och vad de kan uträtta Hon ler nöjt och rättar till den rutiga • Mernosh Saatchi, vd Humblestormi samhället. Möjligen hade de önskat mer egen kavajen. • Lars Trägårdh, professor Ersta tid med Annie Lööf, samtidigt är det en poäng – Sedan har Centerpartiet en kraft lokalt som Sköndal högskolamed att hon får träffa så många som möjligt. ibland kan saknas på riksnivå. Jag tror nog det • Stina Westerberg, generaldirektör – Det kändes särskilt viktigt att få med de här besöket kan ge skjuts åt det hållet också. Statens musikverk . tidningen c 7
 8. 8. c.tema”Coolt att vara företagare”Frågor kring företagande och entreprenörskap står högt på Centerpartiets dagordning.tidningen C. kollade med några externa företrädare om trender och tendenser.text: Johan rappVAr hIttAr mAN sVAr om Han anser att det borde medelk la ss blir ton ­ OL A Str AngewAyS SOFiA nerbr Andframtiden, om inte hos v a r a m yc ke t e n k l a re givande, globalt sett.ungdomar: Vill de driva att friställa. Nuvarande Den ka nske me stföretag? Vill de hellre vara arbetsrättssystem har omvälvande förändring­anställda? Tillväxtverket gått i baklås: trygghet ska­ en de närmaste 5­10 åren(tidigare Nutek) har ställt par otrygghet. Rörlighet sker i samband med attfrågan till ett stort antal på marknaden, däremot, den stora efterk rigs­18­30 åringar två gånger är bra både för företaga­ generationen, 40­talis­hittills de senaste tio Elisabeth Thand ren och för den anställde, Johan Norberg terna, pensionerar sig. Thomas lindhåren. Och något stort hän­ Ringqvist menar han. Det lämnar stora hål ider i Sverige: attityderna till företagande har – Trygghet är att veta att det finns andra arbetskraften och därmed möjligheter för nyakraftigt förbättrats. Andelen ungdomar som jobb, inte att sitta fast i ett jobb där man van­ företag och konstellationer.säger sig hellre vara företagare än anställda trivs, säger han. Det också blir problem. Thomas Lindh, somökade mellan 2003 och 2008 från 29 procent forskar specifikt om befolkningsstrukturenstill 38 procent. Trenden är tydlig och stark. moNtErINgsJobb flyttAr tIll kINA betydelse för ekonomin, säger att ganska få av – Att starta företag har blivit som att starta Thomas Lindh är professor i nationaleko­ de lediga jobben kan du sätta en 20­åring på.ett popband. Det är coolt och ganska lätt nomi vid Växjö Universitet och forskare vid Det kommer därför att saknas kompetensgjort, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd på Institutet för Framtidsstudier. Han säger och arbetskraft på flera håll. Men han är inteFöretagarna. att den allt äldre svenska befolkningen och bekymrad. fortsatta globaliseringen styr efterfrågan på – Åldersstrukturproblemen är väsentligtsämrE förr tjänster och utbildning de närmaste åren. svårare i länder som Japan, Tyskland ochSå var det verkligen inte förr. Johan Norberg, – Tjänstesektorn är i hög grad lämpad för Kina. Och Sverige har varit där förut. Vi varliberal debattör och författare till 15 böcker, egna företagare och en äldre befolkning kom­ världens äldsta land på 1980­talet. Det gick juväxte upp i en förort till Stockholm i slutet av mer att behöva service i stor utsträckning. ganska bra.1980­talet. Han var en revoltör på den tiden, en RUT­avdragen spär på en pågående struktur­ Regeringen försöker dämpa effekterna avsvartrockare med inslag av punk, berättar han. förändring, säger han. avgångarna genom invandring och förslag på – Jag minns i högstadiet. Jag fick frågan: Samtidigt fortsätter enklare monteringsjobb höjd pensionsålder. Svenskar jobbar redan’Vad ska du göra när du blir stor?’ och för att att flytta till Kina och andra låglöneländer. längst i Europa med en reell pensionsålderjäklas, som en protest, svarade jag: ’Jag ska bli Vad ska svenska företag satsa på? på 63 år och längre förväntad livslängd ökaregen företagare.’ – Kunskapskrävande produktion. Verk­ intresset för fortsatt arbete. Minst 10­15 pro­ Idag finns massor av småföretag. Elisabeth samhet som kräver mer utbildning kommer cent spås fortsätta jobba efter nuvarandeThand Ringqvist ser en ny generation företa­ att vara kvar i Sverige, tror Thomas Lindh. pensionsålder i synnerhet egna företagare.gare komma, med nya attityder: Elisabeth Thand Ringqvist spår en allt star­ Men fyra av fem 40­talister slutar trots allt – De är ännu mer ifrågasättande och icke­ kare trend mot specialisering och nischning. att jobba.konforma. Egensinnigheten sprider sig. – Förr ägde företag hela värdekedjan. Stora svenska framgångsföretag får utländskt Men attityd är förstås bara en av flera Idag utförs mängder av tjänster, som tidi­ ägande. Produktion flyttas till utlandet. En delfaktorer bakom ett ökat företagande. Johan gare gjordes i företaget, utanför företaget: av företag konkurreras ut och försvinner. Hur blirNorberg är tveksam till hur tillväxten blir. underleverantörer. det med återväxten? – Det är mycket enmansband, säger han. Företagen består av allt fler fristående pus­ – Vi har en kreativ generation med inter­Det är inte så många som växer och anställer selbitar som outsourcas, vilket öppnar upp för nationell blick på världen. Det inger hopp. Viutanför familjen. tillväxt av nya företag. har väldig potential i form av forskning, patent Hinder är bland annat trygghetssystem Hon ser också en fortsatt trend mot utflytt­ och nya idéer, säger Johan Norberg.och byråkrati. Ofta stannar man vid ett fåtal ning av jobb till låglöneländer, men trenden är Men för att lyckas, säger han, måsteanställda för att slippa slå i arbetsrättstaket. inte ensidig. förutsättningarna för kommersialiseringMånga företag som startas av ungdomar för­ – En hel del som outsourcats kommer att förbättras.svinner i ett tidigt skede. tas hem igen, när man förstår hur jobbigt det – Många patent ligger kvar i skrivbordslå­ – Allt är så himla anpassat för de stora före­ var att ha produktion så långt borta. Samtidigt dan. Vi måste bli bättre på att para ihop akade­tagen, som arbetsrätten. Det är lätt att komma kommer varumärkesdrivande bitar, som misk forskning med kommersiell verksamhet.överens med facken på Volvo, inte så lätt på ett design­ och marknadsavdelningar att flyt­ Att det inte sker beror på en kombination avmindre företag, säger Johan Norberg. tas till länder som Kina, i takt med att deras Jante och dåliga regelverk, anser han.8 tidningen c.
 9. 9. c.tema fAktA så ska idéprogrammet bli verklighet Gruppen som ska ta fram förslaget till nytt idéprogram består av: Per Ankersjö, ordförande Emil Källström Ulrika liljeberg Karl-Erik Olsson Karin Ernlund Maria Kristoffersson Fredrick Federley Bosse Svensson Eva Nypelius Michael Arthursson är huvudsekreterare och Johan Pettersson är programsekreterare. Arbetet inleddes med ett möte måndag den 5 december 2011, och ett förslagHär är gänget som ska fixa nya idéer! Bakre raden från vänster: Emil Källström, Karl-Erik Olsson, ska överlämnas till partistyrelsen ettBosse Svensson och Per Ankersjö. Främre raden från vänster: Eva Nypelius, Maria Kristoffersson, år senare, den 9 december 2012.Karin Ernlund och Ulrika liljeberg. Fredrick Federley saknas på bilden. Partistyrelsen går sedan vidare med förslaget som underlag och kommerStarka idéer och öppenhet att presentera ett eget underlag på Framtidsstämman i mars 2013. Därefter fattar stämman det slutgiltiga beslutet– så möter Centerpartiet framtiden om ett nytt idéprogram. Programgruppen kommer så snart som möjligt att presentera frågor förinte nog med ny partiordförande, på partistämman i Åre kommunkretsarna, bland annat för attbestämdes också att Centerpartiet ska få ett nytt idéprogram. medlemmar ska kunna diskutera dessa på kommunkretsmöten.text: annik a eriksson Foto: Johan hård– VArför fINNs cENtErpArtIEt, det är den frågan Öppenheten från partiledarvalet ska prägla – Man ska utgå från dagens problem, själv­vi ska besvara, säger Per Ankersjö, stadsmil­ arbetet. Medlemmarna får många tillfällen att klart, men inte begränsas av dagens lösningar.jöborgarråd i Stockholms stad, distriktsord­ delta, men i uppdraget ingår också att nå sam­ Inte prata till exempel om var a­kassansförande för Stockholmscentern och nu också hällsintresserade medborgare i allmänhet. ersättningsnivå ska ligga, utan fundera på omordförande i idéprogramsgruppen. Det gör man med resor och aktiviteter runt det är a­kassan som är bästa lösningen. Första mötet hölls den 5 december i år och om i landet, men också genom att utnyttja Och något liknande säger Per Ankersjö:ett förslag ska överlämnas till partistyrelsen sociala medier. – Vi ska inte fastna i detaljer om terra­den 9 december 2012. Förslaget blir underlag Och även om debatten ska föras långt wattimmar eller procentsatser i ersätt­för partistyrelsen som presenterar sitt förslag utanför interna centersammanhang kommer ningsnivåer, debatten ska handla om hurpå Framtidsstämman i mars 2013. Stämman partiets kärnvärderingar att vara tydliga. Där framtidens samhälle ska byggas och vilkenkommer sedan att fatta beslut om det färdiga hoppas Hanna Wagenius, ordförande i CUF, att plats Centerpartiet har i det arbetet.idéprogrammet. man vågar ta ut svängarna.Digital agenda gör Sverige världsbästsVErIgE skA VArA bäst I VärldEN på att använda 140 olika it­relaterade aktiviteter som ska • Tjänster som skapar nyttadigitaliseringen möjligheter. Ett tufft mål som underlätta människors liv och vardag. • Det behövs infrastrukturregeringen slagit fast. Strategin bygger på den • It:s roll för samhällsutvecklingendigitala agenda som it­ och energiminister dIgItAl AgENdA fokusErAr Läs mer om Digital agendaAnna­Karin Hatt jobbat med under sitt första fyrA strAtEgIskA områdEN: på www.centerpartiet.se och påår som minister. Resultatet är en lista på över • It ska vara lätt och säkert att använda intranätet Centralen. . tidningen c 9
 10. 10. c.profilMed hjärta för välfärdAnders w Jonssons entusiasmför politik går inte att ta mistepå. Han pratar engagerat ochmed stor värme om sin nya rollsom Centerpartiets förste viceordförande, en roll han har hunnitha i knappt tre månader.text: k arin carlesten Foto: JenniFer neMie– I dEN VAlANAlys som cENtErpArtIEt gJordE 2010kom vi fram till att det hade varit för mycket alli­ansregering och för lite centerparti. Vi hade enpartiledare som samtidigt var näringsministeroch dessutom vice statsminister. I det läget vardet väldigt svårt för henne att prata både förregeringen och Centerpartiet. Som minister måsteallting du säger vara överenskommet med övrigaallianspartier och du kan inte ta dig några friheter.Därför kom vi fram till att Centerpartiet behöveren person som är ledande i partiet men som inteinnehar en ministerpost. Det gör det möjligt atttydligare föra fram Centerpartiets politik utan attständigt behöva ta hänsyn till våra allianskollegor,förklarar Anders. Som exempel nämner han energiöverenskom­melsen. Det var enligt Anders visserligen en brakompromiss, men om Centerpartiet hade fåttbestämma självt hade förslaget sett annorlundaut. Istället för att framföra detta var Maud Olofssoni egenskap av näringsminister tvungen att försvaraöverenskommelsen. – Om jag hade varit vice ordförande då så hademin roll varit att berätta hur förslaget hade sett utom Centerpartiet hade fått bestämma. Min roll ärmed andra ord att renodlat föra partiets talan.EN sVår bAlANsgåNgAnders menar dock att det är en svår balans­gång. Det skulle inte vara särskilt trovärdigt omCenterpartiet kritiserade varenda regeringsbeslutför att inte vara tillräckligt centerpartistiskt, ochdärför måste tillfällena väljas med omsorg. Ett område där Centerpartiet skulle kunnavara tydligare med sin politik är välfärdsfrågorna,enligt Anders. Anders W Jonsson .10 tidningen c
 11. 11. c.profil – Centerpartister runt om i landet känner och har man döttrar som är 17 och 19 år såett starkt engagemang för dessa frågor. Det är de inte alltid hemma då, säger Andersmärker jag inte minst på alla som hör av sig och skrattar.till mig och vill att jag ska besöka dem i kret­sar och distrikt för att diskutera just detta. hElA lANdEt skA lEVACenterpartiet har en unik syn på välfärds­ Anders engagemang i Centerpartiet väck­frågorna och den härstammar från en av par­ tes redan på 1970­talet då han gick med itiets starkaste ideologiska trådar, nämligen Jämtlands CUF. De stora frågorna som fickrätten att bestämma själv. Det är viktigt att vi Anders att bli engagerad var kärnkraften,för in mer av detta synsätt i Alliansens politik kampen mot apartheid och partiets devisoch visar väljarna att även vi har bra politiska att hela landet ska leva. Tre år som vice kort omidéer på detta område. förbundsordförande för CUF följdes av ett Anders W Jonsson långt engagemang i Landsrådet för SverigesbArNläkArE I gäVlE ungdomsorganisationer. Han har dessutom åldEr: 50 årInspirationen hämtar han till stor del från sitt suttit i kommunfullmäktige i Gävle och varit dEt står ”W” för: Wedinarbete som barnläkare på Gävle sjukhus, där distriktsordförande i Gävleborg i många uppVuxEN I: Kälarne, Jämtlandhan arbetar en gång i månaden. Där möter år. Åren innan valet 2010 arbetade han som bor I: Vinnersjö, Gävle kommunhan många olika sorters familjer, varav vissa politiskt sakkunnig på statsrådsberedningens fAmIlJ: Hustru, två döttrar på 17 ochhar det väldigt svårt. Det ger honom idéer till samordningskansli där Anna­Karin Hatt var 19 år, tre hundar, två hästar, en kattny politik som skulle kunna förbättra männis­ statssekreterare. polItIskA uppdrAg:kors liv. – Vi jobbade väldigt • Förste vice förbundsordförande i – Min roll som läkarepräglar mig mycket i mitt ”Vi ska ta mer nära varandra i fyra år, så när vi båda blev Centerpartiets ungdomsförbund • Ordförande i Landsrådet för Sveriges politiska arbete och jaghar tagit med mig många plats i den politiska valda till partiets verk­ ställande utskott visste ungdomsorganisationer • Ledamot i Gävles kommunfullmäktigelärdomar. Läkaryrket harlärt mig att fatta snabba debatten.” ja g at t s a m a rb e te t skulle fungera. Att få • Ledamot i utlänningsnämndenbeslut och det är en nöd­ arbeta med både henne • Distriktsordförande för Centerpartiet i vändighet även i politiken. Även ledarskaps­ och Annie är ett riktigt drömläge, för de är så Gävleborgrollen har jag med mig från mitt yrke. imponerande personer. Dessutom komplet­ utbIldNINg och ArbEtE: Anders ledarskapskunnande kommer väl terar vi varandra väldigt bra. Anna­Karin är läkarprogrammet på Karolinska insti-till pass i hans andra nya roll, den som grupp­ fullständigt unik med sina erfarenheter och tutet, examensår 1994. Har sedan dessledare för Centerpartiets riksdagsgrupp. kunskaper om allianssamarbetet ända sedan arbetat som barnläkare, överläkare, – Vi är 23 oerhört engagerade ledamöter mötet i Högfors fram till idag. Annie har en verksamhetschef och klinikchef. Politisktsom arbetar stenhårt. Min roll är att försöka stark ideologisk kompass och har en för­ sakkunnig i Statsrådsberedningens samordningskansli.få oss att dra åt samma håll och inte spreta måga att sätta sig in i frågor oerhört snabbt.alltför mycket. Målet är att vi ska ta mer plats Därutöver är de väldigt varma människori den politiska debatten och få större inflyt­ båda två. Jag själv har bra koll på partiorga­ande. Det är ett fantastiskt roligt uppdrag, nisationen efter 10 år som distriktsordförande 5säger Anders. och många resor runtom i centersverige, Med två så viktiga och tidskrävande roller i säger han ödmjukt. sNAbbApartiet kan det tyckas svårt att få tid för famil­ frågor:jen och fritidsintressen. Men Anders, som bor EN stor dEl AV lIVEt 1. Kött eller fisk? Kötti Vinnersjö i Gävle kommun, åker hem varje Politiken är en stor del av Anders liv och enga­kväll och kan träffa sin familj varje dag, och de gemanget en självklarhet, och på frågan vad 2. Fjällsemester eller cityweekend? Fjällförsöker att tillbringa fritiden tillsammans. som driver honom svarar han utan att tveka. 3. Slips eller fluga? Slips – Min fru och jag tar ridlektioner tillsam­ – Att träffa människor, diskutera problem 4. Tåg eller bil? Tågmans varje fredag. Där får vi lära oss dressyr, och lösningar och sedan sammanväva dethoppning och markarbete. Som tur är händer med det politiska beslutsfattandet, det är det 5. läkare eller riksdagsledamot? Läkaredet inte så mycket i politiken på fredagskvällar, roligaste med mitt jobb, avslutar Anders. tidningen c. 11
 12. 12. c.debatt Delta i debatten! Mejla in ditt debattinlägg till: tidningenc@centerpartiet.seNästa Apple föds i Svensk sjukvård!stEVE Jobs såg för ApplE EN uNIk VIsIoN som handlar om integration, att • Ett nationellt sjukvårdssystem som uppmuntrar innovation.jämföra med Microsofts och Google Androids fragmenterade system. • Ökat fokus på förebyggande vård.Jobs tes som han drev med närmast övermänsklig frenesi var att allt • Långsiktighet i kontrakt, alternativt vårdval på fler områden, ska integreras ­ hårdvara ­ mjukvara ­ upplevelse. ”Vi ska sälja en hel­ för att en vårdgivare ska våga och orka hålla i investeringar i helahet, våra användare ska inte behöva fundera på hur det ska funka, hur vårdkedjan.man ska koppla ihop saker eller om olika delar funkar ihop ­ det ska vi • Incitament för samarbete över gränser för patienternas bästa.(Apple) göra som är experter.” • Ersättning som utgår från vårdprocess i stället för ersättning baserat på åtgärd eller organbehandling.dEttA hElhEtstäNk är öVErförbArt till sjukvården och vi menar att det • Ansvar för hela vårdkedjan för varje enskild vårdgivare.är än mer viktigt där! En av de största bristerna vi har i sjukvården idagär att patienter eller deras anhöriga själva måste ställa krav för att få brIstEN på INNoVAtIoNEr i det nationella vårdvalet i primärvården är enrätt utredning eller behandling. Eller som det ibland lite slarvigt sägs viktig kritik som bland annat Konkurrensverket fört fram. Med vård­i folkmun – ’man måste vara ganska frisk för att orka med sjukvårdens givare som tar ansvar för hela vårdkedjan ökar innovationerna runtalla delar’. patienten. På sikt får vi effektivare vårdkedjor och sänkt kostnad men framför allt får vi en helhets­VId sIdAN AV utmANINgEN att höja kvalitet och patientsäkerhet i vården, syn där vi ser varje patientär den stora frågan hur vi säkerställer integration med sammanhängan­ utifrån dess speciella behov.de vårdkedjor och helhetssyn så att de sjuka, de som är svagast, självaska behöva ligga på för att inte hamna mellan stolarna när ansvaret flyt­ VI hoppAs Att rEgErINgEN tartar från en vårdgivare till en annan. intryck av vad Steve Jobs har gjort för Apple och återkom­sAmtIdIgt skApAr INtEgrAtIoN högre kvalitet och effektivitet. Vi tror mer med skarpa förslag pånämligen inte att det är en slump att Apples koncept har varit extremt ett integrerat tänkande medframgångsrikt och att framgången beror just på helhetssyn och fokus på patienten, effektivaintegration. vårdkedjor och innovation. Då kanske nästa Apple kansVArEt på sJukVårdENs utmANINg är att gå bort från en organisation med födas i Svensk sjukvård.fokus på organ och specialistkliniker, till att stimulera vårdprocesseroch vårdkedjor som tar sin utgångspunkt i en helhetssyn med patien­ Hans DaHlgren Hans Dahlgrenten i centrum. Genom att arbeta för en integrerad vård kan vi använda affärsutvecklingschefvåra gemensamma resurser effektivare. Här listar vi några viktiga Hälso- och sjukvård och medlem i Centerpartietpunkter som sjukvården behöver. För att åstadkomma detta behövs Debatten fortsätter påpolitiskt mod. cENtrAlEN”Ta tillbaka de gamla reglerna för fjälljakten”dEt är brA Att cENtErpArtIEt vill se över reglerna för småviltjakten på JAg ANsEr också Att dEt bordE INförAs guidetvång för icke­svenskastatens mark ovan odlingsgränsen. Men jag anser att de gamla reglerna jägare. På så sätt kan de lättare lära sig hur den svenska jakten fungerar,ska tas tillbaka där svenska jägare har förtur under de två första veck­ och vi minskar risken för irritation och konflikter. Ett guidetvång skullec.debattorna från fågelpremiären den 25 augusti. även öppna för möjligheter att starta fler småskaliga företag med inrikt­ ning på jakt – ett bra sätt att få mer fart på hjulen i norr, framförallt iEtt gruNdläggANdE problEm är tillgången på jakt. Jag kan till exempel inlandet.inte åka över till Finland och jaga hursomhelst. För att få jaga där måstejag bli inbjuden av någon där som har jakträtt. JAg hoppAs Att dEN NyA centerledningen tar till sig denna fråga och lyss­ nar på oss jägare. Det här är en fråga för vårt parti att driva – för visstI sVErIgE, därEmot, kAN AllA komma och jaga genom att lösa jaktkort. är vi ett parti som ska jobba och kämpa för landsbygden? Vi har mångaDet leder ofta till att det blir för många jägare i markerna, särskilt i fjällä­ röster att vinna här i norr om vi driver frågor som berör oss som bornen. Därför bör de tidigare reglerna med förtur för svenska jägare tas och verkar här.tillbaka. Peter Forsberg Centerpartist från Kusmark, Västerbotten12 tidningen c.
 13. 13. Nya vägar förframtidens partierintresset för politik ökar medan partiernas medlemstalkrymper, det är en gåta många försökt lösa. Men för tvåsvenska forskare börjar sambanden klarna. Frågan är omnya uttryck för intresse ryms i etablerade politiska mönster.text: annik a eriksson– VI kAllAr dEt stANd-by cItIzENs I proJEktEt. förändring i tre svenska riksdagspartier”, både strategiska och inriktade på att i förstaMedborgare som känner förtroende för insti­ (Stockholms universitet, 2011). Istället för att hand maximera inflytande. Svend Dahl trortutioner och folkvalda, har ett stort samhälls­ fråga sig varför så många väljer att inte gå med att det är ett tecken på att partierna utvecklarintresse, men som agerar först när en fråga blir i politiska partier har han frågat några parti­ en specifik kultur som passar personer medtillräckligt viktig, säger Erik Amnå, professor medlemmar i Miljöpartiet, Moderaterna och en mer funktionell syn på partiarbete, ochi statsvetenskap vid Örebro universitet och Socialdemokraterna varför de är partiaktiva. som kanske är inriktade på en politisk kar­redaktör för boken ” New Forms of Citizenship Och till skillnad från den vanliga föreställ­ riär. Medan den som drivs av värderingar ochParticipation”, (Nomos 2010). Boken är resul­ ningen om att medlemmarna är styrda av visioner söker sig någon annanstans.tatet av ett EU­projekt med samma namn, där visioner och värderingar visade de sig vara När Svend Dahl inledde sitt arbete såg han44 länders forskare från många olika discipli­ det inte självklart som ett problem, men medner jämfört och analyserat sina olika studier. tiden har han blivit allt mer bekymrad. – Tidigare har vi pratat om aktiva eller passi­ – Det har alltid funnits eliter som kommuni­va medborgare, men då missar man den starka cerat med varandra, men de breda partiernaunderström av engagemang som bär så mycket gjorde att fler släpptes in i politikens finrum,av dagens demokratier, säger Erik Amnå. fler fick påverka inifrån. Den motvikten går vi miste om.Ett frIhEtsproJEktHan ser mönstret som en del av ett individuellt sE upp mEd utVEcklINgENfrihetsprojekt som pågått sedan 1800­talets Erik Amnå tycker också det finns anledningslut. att se upp med utvecklingen, även om det – Där spelade folkrörelserna och de breda finns många som ser fördelar med ett systemmedlemspartierna en viktig roll, de under­ där pålitliga eliter får verka ifred mellan valen.lättade för frihet och förverkligande. Idag – Vårt demokratiska system bygger på attverkar de snarare upplevas som trånga och människor ser en mening med att engagera sigbegränsande. även mellan valen, säger Erik Amnå. Svend Dahl, doktorand i statsvetenskap – Det utvecklar medborgarna och detvid Stockholms universitet, tittar på det hela skärper förvaltningens uppmärksamhet.från ett annat håll i sin avhandling ”Efter Erik Amnå, professor i statsvetenskap vid Örebro Men man ska komma ihåg att det utvecklarfolkrörelsepartiet: Om aktivism och politisk universitet. partierna också. . tidningen c 13
 14. 14. FOtO: SCAnpixFörbättrad plattformför lokala webbsidoroch bloggardEt skA VArA ENkElt att skapa snygga och Bättre kvalitet i välfärdenb e sök a r vä n liga hem sidor. Dä r för ha r Vårdskandaler, smutsiga sjukhus, bortglömda barn på dagis.Centerpartiets riksorganisation under 2011 Välfärden verkar osäker, och i media och i rikspolitiken roparjobbat med en förbättrad plattform för lokalawebbsidor och personliga bloggar. I början av man på åtgärder. Men Sveriges Kommuner och Landsting2012 beräknas det nya systemet vara igång.Ida g ä r det må nga som bla nda r ihop (SKL) ligger steget före.Centernätet och Centralen. Nu kommer du text: annik a erikssonsom är redaktör att gå in via Centralen iställetför att använda olika lösenord till skilda sys­ – VAd är kVAlItEt, det det ser väldigt olika ut. Vissa kommuner hartem. Redaktörskap för organisationers sidor må ste ma n göra arbetsformer som fungerar, medan andraläggs till som ett uppdrag i medlemsregistret, klart. Är det öppet­ står utan.vilket innebär att medlemsregistrets adminis­ tider, antal duschar I projektet arbetar man med att tatratörer i kretsar och distrikt kan lägga till och eller bara att någon fram två enkla verktyg. Ett som handlarta bort redaktörsrättigheter utan att behöva håller min hand när om självutvärdering av kommunens led­hjälp från riksorganisationen. ja g behöver det?, ningsfunktioner, hur väl klarar man att säger Lena Svensson göra kvalitetsgranskning, och var finns som leder SKL:s pro­ lena Svensson kunskapsluckorna? Det andra ger en enkel jekt ”Kvalitetssäkrad välfärd”. vägledning i hur man sköter kontraktsupp­ mer information finns Samarbetet med privata alternativ har följning. Dessutom har man tagit fram en på centralen under gjort det tydligt att förvaltningen behöver skrift som visar hur Skattemyndigheten kan rubriken stöd & Verktyg en systematiserad kontroll och uppföljning bidra med information. Vid frågor kontakta Jesper Overeem: av verksamheten. Som utomstående kan – Men det är viktigt att det inte blir ett jesper.overeem@centerpartiet.se man fråga sig varför den kontrollen inte polisarbete utan ett samarbete. Vi strävar finns redan, men Lena Svensson berättar att alla efter en pålitlig välfärd.LOVande projekt för landsbygdencENtErpArtIEt dr Ar Nu IgåNg ett projekttillsammans med Vårdföretagarna som ska fAktA lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt och därmedlyfta fram goda exempel på hur LOV, Lag detta är loV konkurrerar med enbart kvalitet – inte pris.Om Valfrihetssystem, kan bli en drivkraftför utvecklingen i glesbygd och mindre lagen är avsedd att fungera som ett Den enskilde kan fritt välja mellan allakommuner. verktyg för de kommuner och landsting godkända leverantörer och kommunen/ Projektet drar igång under vintern och ska som inför valfrihet och öppnar för privata landstinget har det övergripande ansvaretbland annat utmynna i en rapport om hur LOV alternativ inom bland annat vårdsektorn. för verksamheten.kan fungera som en hävstång för utvecklingen Centrala delar är att kommunen/lands- Läs mer påav landsbygden. Vid Centerpartiets kommundagar i början tinget öppet ska annonsera anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som cENtrAlENav februari kommer en första avrapportering. .14 tidningen c
 15. 15. Röster omdecentraliserad Norrlandorganisation Gävle/Dalai förra numret av tidningen C. kunde ni läsa om partistyrelsens Mälardalenstora satsning på framtiden genom den decentraliseraderiksorganisationen, drO. tidningen C. är nu nyfiken på vad Stockholm/företrädare i organisationen tycker om satsningen och bestämde Väst Gotlandsig för att höra med några företrädare i centerrörelsen.bIrgIttA ANdErssoN, åkE sANdström, Sydostdistriktsordförande före dettaVästmanland. riksdagsledamot SydVad tycker du om satsningen och krets- ordförande ipå att decentralisera Vännäs, och medriksorganisation? mArtIN cArlINg, många år inom– Jag tycker att det är en kommunalråd, centerpartiet.jättebra satsning! Framförallt dals-Ed.vi som inte har riksdagsleda­ Du välkomnar den Vad är dina förväntningarmöter kan känna oss lite utan­ nya decentraliserade på DRO?för ibland, detta är ett sätt som får oss att komma riksorganisationen. Varför är den så viktig? – Det här stödet till denärmare rikspolitiken. – Det är en principiellt viktig fråga att vi ideella krafterna behövs kan decentralisera resurserna. Jag har i verkligen, min förväntanVar tror du att de medarbetare som nu anställs, för många år drivit att de ska decentraliseras. är att det kommer tillatt finnas närmare rörelsen lokalt och regionalt, nytta.kan bidra med? Vad tror du blir de största utmaningarna– Jag tror att de har mycket kompetens att bidra för de anställda? Varför tror du att partistyrelsen valde att satsamed och kan vara ett stöd för oss i distrikten och – Det blir en stor mängd nya kontakter på den här organisationen?kommunkretsarna. Jag tror även att de kan lyfta och det gäller att vara lyhörd för olikhe­ – Jag förutsätter att de har gjort en analys öveross i kretsar och distrikt så att vi vågar satsa och terna, det är stora kontraster. Exempelvis vad som behöver göras. Den följer ju även vårgöra saker vi inte gjort förut. Tror att detta kom­ är Dorotea och Umeå väldigt olika och politik i stort med att saker ska utgå från detmer att sporra oss och ge extra bränsle och energi. behöver olika stöd, det gäller att se lokala och regionala. olikheterna.Vad tror du är den största utmaningen? Till sist, vad tror du blir den största utmaningen?– Det blir en stor utmaning i och med att vi ser olika Vad tror du att riksorganisationen i – Jag utgår ifrån mitt område Väst, det är enut, har olika bakgrunder och olika kulturer i både Stockholm kan få ut av att ha kollegor stor region och vi i regionen måste ha respektkretsar och distrikt. Det blir en utmaning att få oss på flera kontor runt om i Centersverige? för att det är så. Det blir en tuff utmaning attatt arbeta tillsammans och samtidigt stötta oss. – Riksorganisationen kan nu avläsa hela fånga upp alla behov. Inventeringen som sats­En annan utmaning är att få oss som är förtroen­ landet. De nya kollegorna blir viktiga ningen ska inledas med är väldigt viktig för attdevalda i kretsar och distrikt att förstå att det är vi känselspröt som kommer att känna hur se vilka behov som finns och vad som behövertillsammans som ska göra jobbet, inte de anställda centerrörelsen mår i olika delar av landet, göras. Jag menar också att styrningen av DROinom den decentraliserade riksorganisationen. och vilka behov som finns. Jag tror det är central, det finns risk för att det blir mångaJag hoppas också att de nyanställda kommer att blir enklare att få in goda exempel både dubbelkommandon annars. Många kommer attkänna att vi tar väl hand om dem när de kommer vad gäller politik och organisation. ha åsikter om hur resurserna ska användas.ut till oss. tidningen c. 15
 16. 16. Årsmötentill alla medlemmar i CenterpArtiet, CenterKVinnOrnA,CenterpArtietS UngdOMSFÖrbUnd OCH CenterStUdenterAlla medlemmar i Centerrörelsen kallas till och har rösträtt på Centerpartiets kretsårsmöten i denkommun man hör hemma. på distriktsstämman har endast valda ombud rösträtt, men samtligamedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. de kretsar och distrikt som valt att annonserasina årsmöten i tidningen C. hittar ni här. Utöver denna annons kommer det också att skickas enkallelse till dig. Skriv in datumet i kalendern och varmt välkommen på ett spännande årsmöte!INformAtIoN om pErsoNuppgIftEr VEm hAr åtkomst tIll pErsoNuppgIftErNA?I cENtErrörElsENs mEdlEmsrEgIstEr Personal och förtroendevald medlemsansvarig kan ges ansvar attSom medlem i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets administrera medlemsregister i avdelning, krets, distrikt och på riksor­Ungdomsförbund och Centerstudenter registreras dina personupp­ ganisation. Åtkomsten är begränsad till det geografiska/organisatoriskagifter i centerrörelsens medlemsregister. område som medlemsansvaret gäller för.VIlkA pErsoNuppgIftEr rEgIstrErAs? pErsoNuppgIftEr I ANdrA systEmNamn, adress, telefon, mobil, mejl, webbadress, personnummer, födel­ Personuppgifter från centerrörelsens medlemsregister kan för vissasedatum, kön, organisatorisk tillhörighet, betalning av medlemsavgift, medlemmar visas på Centerpartiets intranät Centralen, och i e­post­samhushåll, uppdrag, tillgång till intranät är exempel på uppgifter som systemet samt sändlistor för mejl och SMS. Detta gäller för: aktiveradär relevanta för centerrörelsens verksamhet. Personnummer är en fri­ användare på Centralen, aktiverad e­postadress hos centerpartiet.se,villig uppgift, med undantag för medlemmar som kandiderar i allmänna förtroendeuppdrag/anställning där det är rimligt att du är sökbar förval. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina andra medlemmar i systemen. Synlighet för personuppgifter kan redige­personuppgifter bort. ras av medlemmen på Centralen (under inställningar).syftE VId frågor koNtAktA mEdlEmssErVIcEPersonuppgifterna används endast inom ramen för centerrörelsens Vid frågor om medlemskap, adressändring, avslut av medlemskap,verksamhet på lokal, regional och central nivå. Exempelvis till: registerutdrag, medlemsavgifter eller inlogg ning till intranätmedlemsinformation, kallelser, medlemstidning, tillgång till intranät, ä r du va r mt vä lkom men at t konta k ta me dlemsser v ice påsändlistor för mejl och SMS, nomineringar och kandidaturer. Uppgifter Centerpartiets Riksorganisation. Medlemsservice nås via e­postlämnas ej vidare till tredje part utan samtycke (med undantag för upp­ medlemsservice@centerpartiet.se eller telefon 08­617 38 80 (tisdag tillgifter som redan är offentliga). torsdag kl 13.00 ­ 18.00).krEtsårsmötEN Folkare (Avesta) 2012-02-09, kl. 18.00 Härnösand 2012-02-26, kl. 17.00 Korskrogens bygdegård Domkyrkans församlingsgård, HärnösandAle 2012-02-21, kl. 19.00 Karin perers, 070-5680830 ola svanqvist, 0612-44060starrkärrs bygdegård, starrkärr karin@perers.se ola.svanqvist@gmail.comboel Holgersson, 0733-300223boel.holgersson@centerpartiet.se Gagnef 2012-02-09, kl. 18.00 Höör 2012-02-23, kl. 19.00 Gagns Inn, Ganefs Kyrkby tjörnarps församlingshemBollnäs 2012-02-21, kl. 19.00 anki enevoldsen 070-2460675 Lars nihlénmaud Kvarnäng anki.enevoldsen@centerpartiet.se lars.nihlen@swipnet.semaud.kvarnang@centerpartiet.se Haninge 2012-02-19 Karlskoga 2012-02-13, kl. 18.30Borås 2012-02-15, kl. 19.00 perti salonen, 070-3974142 Inga-Lill andersson, 070-4161675rångedala församlingshem perti.salonen@centerpartiet.se inga-lill.andersson@centerpartiet.sealva Hjärt, 033-291172alva.hjart@centerpartiet.se Hjo 2012-02-20, kl. 19.00 Kinda 2012-02-12, kl. 14.00 södra fågelås församlingshem tjällmo, HornFalköping 2012-03-05, kl. 19.00 Gert franzén 0708-912497 Göran olsson, 0494-52018Gästgiveriet floby gert.franzen.hjo@folkbildning.net mjolsefall@hotmail.comCarl-eric Gabrielsson, 070-5750192carl-eric.gabrielsson@r.lrf.se Håbo 2012-02-15, kl. 18.30 Klippan 2012-03-29 Kommunhuset, bålsta bowlinghallen, stakparsvägen Håkan Jonsson, 17151630 torsten Johansson, 073-9235570 hc.jonsson@telia.com torsten.hugo.johansson@compaqnet.se .16 tidningen c
 17. 17. Knivsta 2012-02-28, kl. 19.00 Tidaholm 2012-03-01, kl. 19.00 dIstrIktsstämmorservicehuset Knivsta, sal 1 stadshusets cafeteria Bohuslän 2012-03-17boo Östberg, 0708-388370 anneli sandstedt, 070-2447693 folkets hus, trollhättanboo@vreten.net a.sandstedt@tele2.se (viss del tillsammans med n älvsborgs distrikt) niklas Dahlgren, 0522-13080Kungsbacka 2012-02-22, kl. 18.30 Timrå 2012-03-01, kl. 19.00 niklas.dahlgren@centerpartiet.seevenemangshallen, ungdomshuset elektronen Lögdö bruk, Lögdöfredrik Hansson, 0708-859682 anita Hellstrand, 070-5102017 Gävleborg 2012-03-31, kl. 9.30-16.00fredrik.hansson@centerpartiet.se anita.hellstrand@centerpartiet.se Kulturens Hus, söderhamn ann-Helen persson, 070-5615975Laholm 2012-03-01, kl. 19.00 Uppsala 2012-02-28, kl. 18.00 ann-helen.persson@centerpartiet.seYsby bygdegård börje Idrottsgård, börje, UppsalaGunbritt emilsson, 070-8710352 Johan Kärnbo, 073-5206713 Göteborg 2012-03-17, kl. 9.00gunbritt.emilsson@centerpartiet.se johan.karnbo@uppsalacentern.se redbergsteatern, Göteborg Karin Greenberg, 0706-850700Linköping 2012-02-25, kl. 14.30 Vadstena 2012-02-12, kl. 16.00 karin.greenberg@centerpartiet.seCollegium, mjärdevi Linköping församlingshemmet, KällstadKim svensson, 013-312123 Jan engholm, 0143-30080 Jämtland 2012-03-17, kl. 10.00kim.svensson@centerpartiet.se jan.engholm@beta.telenordia.se monica Henriksson 063-124590 monica@centerpartiet.seLuleå 2012-02-26, kl. 15.00 Varberg 2012-02-27, kl. 18.30sessionssalen, stadshuset skällingegården, skällinge Kronoberg 2012-04-14, kl. 10.00ove bucht, 070-3285221 morgan andersson, 0730-342341 alvestaove.bucht@sabilas.se morgan.andersson@centerpartiet.se Helen spännäri, 0470-13073 Helen.spannari@centerpartiet.seLycksele 2012-02-19, kl. 12.00 Vilhelmina 2012-02-27, kl. 18.30park Hotel studieförbundet Vuxenskolan, Vilhelmina Medelpad 2012-03-31 maria Kristoffersson, 070-3714909 anita Hellstrand 070-5102017Lysekil 2012-01-30, kl. 18.30 maria.kristoffersson@centerpartiet.se anita.hellstrand@centerpartiet.sesaIs klubbhus, brastadsiw Lycke, 070-3720105 Vårgårda 2012-03-05, kl. 19.00 Norra Älvsborg 2012-03-17siw.lycke@hotmail.com Dagcentralen floragatan Vårgårda folkets hus, trollhättan stig-olov tingbratt, 0709-358455 (viss del tillsammans med bohusläns distrikt)Motala 2012-02-29, kl. 18.30 tingbratt@telia.com niklas Dahlgren, 0522-13080Högby spa och Konferens, borensberg niklas.dahlgren@centerpartiet.seJan arvidsson, 0706-349139 Vännäs 2012-02-18, kl. 12.00jan.arvidsson@e.lrf.se Hotell Vännäs Norra Älvsborg 2012-03-10, kl. 9.30 åke sandström CenterkvinnornaNordmaling 2012-02-20, kl. 19.00 ake.sandstrom@vannasmail.se folkets Hus, trollhättanGräsmyrs bygdegård (föredrag om retorik av åsa abelin)Kerstin sjöström Västerås 2012-02-21, kl. 18.00 Inga-Lill schwartz, 0302-131 23kerstin.sjostrom@centerpartiet.se IoGt-nto, slottsgatan 6, Västerås Inga-lill.schwartz@erum.se Iréne sandberg, 070-5806745Orsa 2012-02-18, kl. 16.00 irene.sandberg@centerpartiet.se Skaraborg 2012-03-31, kl. 9.30åberga-mickelvål bygdegård Wrågården, falköpingmikael thalin, 070-5853608 Ydre 2012-02-08, kl. 19.00 Ulrika Johansson, 0500-433270mikael.thalin@cleanmail.se Inga arnell Lindgren, 070-6522886 ulrika.johansson@centerpartiet.se Inga.arnell.lindgren@centerpartiet.seOrust 2012-02-18, kl. 14.00-16.30 Stockholm stad 2012-03-24Vuxenskolan, Henån Åsele 2012-02-20, kl. 18.00 stockholms innerstadHans-erik sundvakt sylvia samuelsson David berg, 070-5626001hans-erik.sundvakt@centerpartiet.se sylviasamuelsson@telia.com david.berg@centerpartiet.seRonneby 2012-02-20, kl. 18.30 Ängelholm 2012-02-14, kl. 19.00 Uppsala län 2012-04-14, kl. 9.30tim svanberg, 0733-917753 Hembygdsparken, ängelholm tierptim.svanberg@centerpartiet.se Gunilla bengtsson, 073-6746081 bertil alm, 0709-228447 gunilla.bengtsson@centerpartiet.se bertil.alm@centerpartiet.seSkövde 2012-02-20, kl. 18.30bergs bygdegård, timmersdala Örebro 2012-02-13 Värmland 2012-03-31, kl. 10.00-16.00Gun edin, 0703-668597 Helena netz, 070-4174121 Grumsg.edin@telia.com helena.netz@centerpartiet.se Linnéa Johansson, 054-212711 linnea@centerpartiet.seSollefteå 2012-02-29, kl. 19.00 Örnsköldsvik 2012-02-22, kl. 19.00ramsele Konferens & forskarcentrum, ramsele rådhuset Västmanland 2012-04-14, kl. 9.00Ingbritt Hedin, 076-7762003 barbro olsson, 072-7408210 Centerpartiet och Centerkvinnornaingbritt.hedin@centerpartiet.se barbro.olsson@centerpartiet.se Lindgården, fagersta birgitta andersson, 070-2573030Strömsund 2012-02-07, kl. 19.00 Östhammar 2012-02-15, kl. 19.00 birgitta.andersson@centerpartiet.seHembygdsgården, Kyrktåsjö JUf-lokalen, DannemoraGöran espmark, 0670-35024 bertil alm, 0709-228447 Västmanland 2012-04-14, kl. 9.00goran.espmark@norrskog.se bertil.alm@centerpartiet.se Lindgården, fagersta Iréne sandberg, 070-5806745Säter 2012-02-05, kl. 18.00 Östra Göinge 2012-02-27 irene.sandberg@centerpartiet.sefolkets hus, säter boalts bygdegård, boaltKarl-erik finnäs 0706-189599 Lena segerholm, 044-49061 Östergötland 2012-04-14, kl. 10.00-15.00finnas@telia.com lena.segerholm@tele2.se Liljeholmens folkhögskola, rimforsa rosmarie nelson ekerå, 0708-806262 rosmarie.nelson@centerpartiet.se tidningen c . 17
 18. 18. Anders W Jonsson, förste vice ordförande i Centerpartiet ser fram emot att få jobba vidare med stämmobesluten.Strukturerat arbeteska förverkligapartistämmans beslut fAktA så här kommer du till centralenpå partistämman i Åre fattade de 522 ombuden Om du ännu inte har inloggning till Centerpartiets intranät Centralen beställer du inloggningsuppgif-311 olika beslut. nu är det dags att gå från ord till ter här www.centerpartiet.se/ Om-centerpartiet/Centralenhandling och göra centerpolitik av dem. Centralen är till för alla medlemmar.text: carina lundgren Foto: JenniFer neMie– mEd oss fråN stämmAN har vi fått fantastiskt frågor har exempelvis Kommunala sektionen För att politiken som förs ut tydligt skamånga kloka och ofta spännande beslut som en tydlig uppgift. När planerna genomförts visa partiets ideologi kommer de värde­vi strukturerat ska arbeta med för att för­ och resultat uppnåtts ska det återrapporteras ringar som Annie Lööf tog upp i sitt linjetal påverkliga, säger Anders W Jonsson, förste vice till medlemmarna. stämman löpa som en röd tråd i kommunika­partiordförande. – Medlemmarna ska självklart få en tydlig tionen. Det handlar om frihet, att kunna själv, En modell för uppföljning har tagits fram återkoppling allteftersom vi uppnår resultat, trygghet, fokus på solidarisk grundtrygghetdär ansvariga riksdagsledamöter initialt säger Anders W Jonsson. samt hållbarhet och hur ett grönt samhällehar fått i uppdrag att ta fram en plan för hur Alla medlemmar kommer att kunna följa kan säkras.vi för ut och vidareutvecklar politiken uti­ utvecklingen. På intranätet Centralen kommer – Partistämmans beslut lägger grunden förfrån stämmobesluten. De ska också se vilka information om samtliga beslut som blivit allt vårt politiska arbete. Det är ett viktigt ochandra personer eller aktörer inom partiet genomförda, eller där goda resultat på annat mycket inspirerande arbete vi gemensamt harsom har ett ansvar att genomföra den. I vissa sätt uppnåtts, att publiceras. framför oss, säger Anders W Jonsson.18 tidningen c.

×