Tidningen C. nr1 -2012

1,812 views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - Tidningen C.
Nummer 1 år 2012

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tidningen C. nr1 -2012

 1. 1. en tidning från centerpartiet nummer 1 2012 Valfrihet en självklarhet för Kerstin Björck Jansson Framtidsbygget – efterlyser goda idéer Vargen engagerarANNIE: Den svenska välfärden ska hålla absolut högsta klass | sidan 3
 2. 2. No 1/2012 4 en tidning sid från centerpartiet redaktionen Redaktionsledare Pernilla Melander TEMA: Redaktör Johan Hård Valfrihet Ansvarig utgivare Jenny Persson och välfärd E-post: jenny.persson@centerpartiet.se Tel: 08-617 38 00 Annonser Kontakta Alexander Westesson på Adviser E-post: alexander@adviser.se Tel: 070-508 77 73 Postadress Centerpartiets riksorganisation tidningen C. Box 2200 sid 18 sid 25 103 15 Stockholm telefon Tel: 08-617 38 00 Fax: 08-617 38 10 Prenumeration Medlemmar i Centerpartiet, Center­ kvinnorna, CUF och Centerstudenter får tidningen C. gratis. Övriga betalar 80 kronor/år (1 nr/2012) Plusgiro 104 63-8. Märk kuvertet ”Prenumeration tidningen C.” och ange namn och adress. C. finns även som taltidning. Kontakta redaktionen om du vill ha en sådan! E-post: prenumerationsservice@centerpartiet.se Kerstin Björck Jansson Adressändring Kontakta ditt distrikt eller ring – tar parti för de äldre Att leva med vargen inpå knuten 08-617 38 00 TS-KONTROLLERAD upplaga 2010 51 700 Tryck: V-TAB, VästeråsInnehåll Miljöcertifierade enligt ISO141001, certnr.1410718 Sid 4 Tema: LOV och välfärden sid 26 Flera DRO-kontor igång omslagsbild Kerstin Björck Jansson Foto: Jennifer NemieSid 11 Fortsatt nej till uranbrytning sid 29 Eksjö förnyade C-gruppen ISSN 1651-4521Sid 12 Stort intresse att bidra till sid 31 Centerpartiet greppar Redigering och produktion Johan Hård och Turbin Framtidsbygget EU:s forskningsprogram KorrekturSid 14 Debatt – medlemmarna tycker Ingrid Hedenvind Brask, sid 33 CUF-kampanj för rent vatten Elisabeth JanssonSid 16 Blogga för ökat politiskt genomslag För många tidningar? Får ni flera exemplar av tidningen C.Sid 20 Miljöminister Lena Ek och Hillary till samma hushåll? Det kanske Clinton mot luftföroreningar räcker med en tidning? Bra för både ekonomin­och miljön! Kontakta redaktionen för eventuella ändringar: tidningenc@centerpartiet.se centerpartiet.se .2 tidningen c
 3. 3. annie:”En välfärd av högsta klass”Den svenska välfärden är vida känd runt om i världen. Vi har längehaft tillgång till god utbildning, vård och omsorg. De första offentligasjukhusen och folkskolorna byggdes redan för hundratals år sedan.Men det var under förra seklet som den offentliga välfärden byggdesut i stor skala av exempelvis socialdemokrater och centerpartister.I dag har alla tillgång till bra välfärd. Samtidigt måste vi fundera dem som inte väljer. Det är enda sättet att flytta makten från politi-över hur vi förvaltar och utvecklar en av våra viktigaste och mest ker och personal till äldre och anhöriga. På sikt hoppas jag därför attuppskattade tillgångar. 2000-talets skola, vård och omsorg ställer det, genom införande av LOV, utvecklas en äldrepeng i hela landetnya och annorlunda krav än 1900-talets. Den sociala och liberala så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inomlösningen för att utveckla välfärden efter människors behov och exempelvis barnomsorgen.önskemål är att kombinera solidarisk finansiering med individu- Samtidigt behöver vi skärpa tillsynen, förbättraell valfrihet i form av exempelvis skolpeng och barnomsorgs- servicen vid val av omsorg och stärka de äldrespeng. rättigheter så att mångfalden och valfrihetenDe senaste decennierna har valfriheten stärkts och mång- verkligen leder till större trygghet och bättrefalden ökat inom skolan, sjukvården och barnomsorgen. Det kvalitet.har lett till större nöjdhet både bland de som har behov, är Det handlar om rätten att reklamera omsorganhöriga och jobbar inom välfärden. Men tyvärr har vi ännu som inte håller måttet på samma sätt som viinte upplevt samma utveckling inom alla välfärdsområden. idag kan få tillbaka pengarna för varor och tjäns-När det gäller äldreomsorgen råder fortfarande ofta brist på ter som inte håller vad de lovar. Vi behöver för-valfrihet och mångfald samtidigt som äldre och anhöriga är bättra Socialstyrelsens tillsyn. De bör tabetydligt mindre nöjda. Hittills har exempelvis endast en privata anmälningar om missförhållandenhandfull kommuner infört valfrihetssystem för äldre- på större allvar och återkoppla till dem somboenden. vänder sig till myndigheten i sådana ären-För oss i Centerpartiet är det självklart att väl- den. Dessutom bör vi se över möjlighetenfärden ska hålla lika hög kvalitet oavsett var i att inrätta speciella guider som hjälperlivet vi befinner oss. Därför måste vi verka äldre och anhöriga att hitta rätt boendeför att också äldre får samma utbud efter önskemål och behov. Det kan handlaoch möjligheter som yngre. om information om kötider, rättigheter och profilsatsningar.Somliga hävdar at t äldre var-ken kan eller vill välja i samma Vi centerpartister ska utveckla den svenskautsträckning som yngre. Men välfärden så att den håller högsta klass också istörre mångfald och ökade möjlig- framtiden. Då gäller det att blicka framåt – inte attheter att välja bort påverkar kva- snegla bakåt.liteten och standarden också för . tidningen c 3
 4. 4. c.temaValfrihet+kvalitet=välfärdValfrihet. Ett ord med många innebörder. Idag finns valfrihetinom ett antal områden i samhället – allt från pensionssparande,val av elbolag och teleoperatör, till barnens skola, vilka husläkareman ska ha, hemtjänst och så småningom äldreboende.Text: Pernill a Mel anderMen vänta nu, när det gäller äldreomsorgen Så får det naturligtvis inte vara, men detär det bara fyra, fem kommuner som låter de finns ingen koppling mellan vanvård ochäldre välja helt fritt! Vad är det för valfrihet? vinst. Vanvård är precis lika vanligt inom Centerpartiet vill:Att själv få bestämma över sitt boende, när den kommunala äldreomsorgen. En bärande • Att människors möjlighet till själv-man ska gå och lägga sig eller när man ska ta tanke med att kunna erbjuda fler alternativ är bestämmande ökas genom att LOV,en promenad borde vara en självklarhet, men ju just att mångfald ska leda till bättre service lagen om valfrihetssystem, införs i allaså är det tyvärr inte. och högre kvalitet när det går att jämföra och kommuner. Centerpartiets och regeringens insatser välja mellan olika leverantörer.inom äldreområdet syftar till att öka de äldres • Införa en äldrepeng som följer indi-självbestämmande inom en lång rad områden. äldrepeng viden i valet av utförare, precis som En väg kan vara att införa en äldrepeng som dagens skolpeng.Och ett av de viktigaste redskapen för ökatsjälvbestämmande stavas LOV. följer den äldre till det boende han eller hon • Inrätta äldreguider som hjälper äldre Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfri- väljer. Med en äldrepeng slipper kommunerna och anhöriga att göra rätt val.hetssystem, LOV, i kraft. Den innebär att de risktagandet och de stora investeringarnakommuner och landsting som vill kan utveck- – samtidigt som det skapar möjligheter för • Införa meddelarskydd för anställda i allla system där medborgarna får välja mellan ett fler välfärdsutvecklare och mer självbestäm- äldreomsorg.antal olika leverantörer av vård- och omsorgs- mande för de äldre.tjänster, exempelvis inom äldrevården. • Stimulera fler att starta företag inom vård och omsorg. Läs mer i temat på deVanvård och vinst följande sidorna om • Att hemkommunen är kostnadsan­Men fungerar det i praktiken? Den senaste svarig när en person tillfälligt vistastiden har kantats av larmrapporter där hur LOV kan fungera i en annan kommun och har storaolika företag som driver äldreboenden varit i praktiken! behov av service där.inblandade i missförhållanden och inslag avvanvård. .4 tidningen c
 5. 5. c.temaÄldreboendet Båthöjden– valfrihet i praktikenDet nybyggda äldreboendet Båthöjden i Nacka drivs avvårdföretaget Aleris. Verksamheten är ett tydligt exempelpå hur valfrihet inom vården kan fungera. Tidningen C.har besökt Båthöjden för att se mer av den verkligheten.Text: Annik a Eriksson Foto: Johanna Henriksson . tidningen c 5
 6. 6. c.tema– Så jag ska vara i tidningen? Det var på tiden, Målsättningen är att innehålla, säger Annika Lindstrand, utveck-säger Ebba Ström. Hon är 82 år och bor sedan vara helt öppen med lare inom Socialtjänsten.ett år tillbaka på Båthöjden. allt som händer, doku- Det handlar om att veta vad man vill, men Hon visar oss sitt rum, och det är litet men mentera och följa upp, också om att ställa relevanta krav med utrym-precis så trivsamt som man hoppas att det samt att alltid finnas me för egna lösningar. Och det är viktigt att haska vara i ett rum på ett äldreboende. En soff- till hands. en tydlig plan för hur uppföljningen ska gå till,grupp, en säng, några bord. Bland tavlorna på – Det är en ny fas i samt att bägge parter känner till den.väggen finns ett svart-vitt foto på föräldrarna, livet som börjar här, – Det gäller alla områden men självklart äroch i fönstret står en isbjörn i keramik. det är mycket alla ska det särskilt viktigt här, där det kan vara svårt – Den fick jag när jag var ung, den har följt ta in. Men genom att Annika Lindstrand, utveck- för boende att klaga.mig överallt. vinna förtroende vin- lare inom Socialtjänsten Och nu har den följt med till Båthöjden, ner man mark, och kan oanmälda besöksom drivs av Aleris. Lise-Lotte Schill Brown, börja arbeta tillsam- Kommunen har två personer som ansvarar förverksamhetschef, berättar att det är Aleris mans för att göra det till en bra tid. utvärdering av verksamheten. En medicinsktförsta äldreboende från start. Det är däremot ansvarig sjuksköterska och en person sominte första gången hon arbetar i en kommun professionellt följer upp rehabilitering och social omsorg.som tillämpar valfrihet, men hon tycker inte Boendet har visserligen bara varit igång Båda kan göra oanmälda besök. Dessutomdet har någon större betydelse för det dagliga under ett år, men redan nu uppskattar hon görs regelbundna undersökningar, både blandarbetet. bemötandet i Nacka kommun. Allting sköts boende och anhöriga. – Vårt uppdrag är alltid att möta varje professionellt, hon upplever att de privata – Vi strävar efter att vara lyhörda för allt,boendes behov på ett inkännande och profes- utförarna behandlas helt likvärdigt med den framförallt följer vi upp alla klagomål.sionellt sätt. kommunala verksamheten. Uppföljningen är Valfrihetssystemet har flutit friktionsfritt, Båthöjden har två somatiska enheter kompetent och grundlig, det märks att man de allra flesta får sina förstahandsval. Kravet(kroppslig vård) och fyra demensenheter, och vet vad man vill ha. är att alla boenden ska kunna ta emot alladet betyder speciellt i det senare fallet att det – Kundvalssystemen har hjälpt oss bli till livets slut. Det har man löst genom etthandlar lika mycket om att möta anhöriga. mer medvetna om vad verksamheten ska ersättningssystem med fem nivåer. Det görs .6 tidningen c
 7. 7. c.temaregelbundna behovsprövningar, och när – Det är så fint här, och personalen är bra.behoven blir större höjs ersättningen också. Men det är svårt att flytta hit. Man ska ta – Överlag är de boende väldigt nöjda, det avsked av så mycket, säger Stina Kjellgren. FAKTAhär systemet ger så stora möjligheter att möta Hon är 76 år och låst till sin rullstol. För bara Nackas valfrihetshistoriaunika behov och önskemål. ett år sedan kunde hon gå själv med rollator, nu behöver hon hjälp med allt. 1985 Kundvalssystem för fotvård.Kontinuiteten ger trygghet 1986 Pysslingen startade som förstaAnnika Lindstrand menar också att valfri- Tranströmers dikter privata förskola i landet.hetsreformen skapat en annan kontinuitet Men flytten till Båthöjden har gett nya erfa-i arbetet, som kan vara svår att uppnå när renheter också. Varje vecka går hon på bok- 1992 Kundvalssystem inom hemtjänst.kommunen ska göra nya upphandlingar med cirkel som anordnas av en bibliotekarie från 1992/93 Kundvalssystem inom skolan.jämna mellanrum. Kontinuiteten ger trygghet, Nacka folkbibliotek, och där har hon kommit 2001 Kundvalssystem inom särskiltmen skapar också möjlighet att utveckla verk- i kontakt med talböcker. Hon berättar att hon boende för äldre.samheten på ett annat sätt. bland annat upptäckt Tranströmer, och hur Lise-Lotte Schill Brown tar med oss på en mycket hans dikter ger henne.rundvandring. Fönstren är stora och färgernamilda, det är ljust och vackert. I samlings- – De är en tröst, en hjälp att acceptera att det är här jag är i livet. FAKTArummet står en flygel, det finns boulebana, Efteråt talar jag med Susanne Melin-Grape, Nacka kommunminigolf och ett spa-rum med badkar som är som är aktivitetsansvarig på Båthöjden. Hon Nacka ligger i Stockholms län, menlätt att kliva i och ur. Överallt står träningsred- berättar att hon vetat från 15 års ålder att hon tillhör Storstockholm. I Nacka bor 91 616skap tillgängliga för alla, och bredvid akvariet ville arbeta med gamla. medborgare, varav 13 742 är 65+ och 3cyklar en dam i godan ro. – De har sina rika liv med sig och det här är 665 är 80+. Men att komma till äldreboende är inte bara deras sista fas. Det är en utmaning att fånga 1 oktober 2011 bodde 633 personer itrevliga kaffestunder och intressanta aktivite- något ljust i varje dag, men det är fantastiskt särskilt boende men om tio år beräknaster. Det gör också åldrandet tydligt, att livet är att dela det. Jag kan inte förklara varför. Jag är siffran vara uppe i 780 personer.på väg mot sitt slut. bara så glad att jag får vara med. K äll a: Nack a kommun tidningen c . 7
 8. 8. c.temaLOV ger möjligheter Detta är LOV, Lag om valfrihetssystemför fler företag • Riksdagen fattade den 20 november 2008 beslut om ny lag, Lag om valfrihetssystem (LOV).För att valfrihet ska betyda något måste det finnas något att • Lagen fungerar som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill kon-välja mellan, någon som erbjuder alternativ. Ger Lagen om kurrenspröva verksamhet.valfrihet (LOV) rätt förutsättningar för det? • Syftet med lagstiftningen är att under-Text: Annik a Eriksson lätta för kommuner och landsting att ge den enskilde möjlighet att välja utförare inom– Det här är en posi- tvingas se verksamheten gå back. Men det kan äldreomsorgen, inom stödverksamhet förtiv reform för oss, ock så ha ndla om ensk ilda tjä nstemä n personer med funktionsnedsättning samtinte minst för att det som helt enkelt vägrar prata med privata inom hälso- och sjukvården.skapar möjligheter för utförare. • Lagen bygger på att det inte är någon pris-små företag att komma – Vi önskar mer transparens och tydligare konkurrens mellan leverantörerna. Denin på välfärdsområdet, kvalitetskrav. enskilde ges i stället möjlighet att välja densäger Håkan Tenelius, Liknande önskemål har Marie Reinius, vd leverantör som hon eller han uppfattar till-näringspolitisk chef för Svenska Riskkapitalföreningen. I kölvatt- handahåller den bästa kvaliteten.för Vårdföretagarna. net efter olika vårdskandaler beskrivs ofta Håkan Tenelius, Ha n berätta r att näringspolitisk chef för vinst och kvalitet i vården som varandras • Kommunen eller landstinget ansvararden typiska vårdföre- Vårdföretagarna motsatser. Marie Reinius menar att det är ett för att brukaren eller patienten får ful�-tagsentreprenören är stort missförstånd. lödig information om samtliga leverantöreren person som själv arbetat med äldreomsorg, – Att ta bort eller begränsa vinsten höjer som hon eller han kan välja emellan. Föroch har idéer som inte gått att förverkliga i den inte kvaliteten. Det är andra mekanismer det personer som inte väljer ska det finnas ettkommunala verksamheten. handlar om. ickevalsalternativ. – Det är skapande människor, de kan knap- K äll a: ”Frit t val inom vård och omsorg”, Konkurrensverketpast förverkliga sina visioner genom att starta äga och beställaen ideell organisation eller stiftelse. Men när Hon tror att många kommuner skulle behövade får möjlighet att ta sina idéer vidare gör de lära sig mer om skillnaden mellan att äga ochfantastiska saker. att vara beställare, men också om skillnaden LOV inom hemtjänst Lagen om offentlig mellan att beställa skolböcker och att beställa och äldreboendeupphandling (LOU ) en funktion. (april 2011):gjorde det visserligen Liksom Vårdföretagarna ställer Svenska Riskkapitalföreningen krav på en nationell • Hemtjänst – service (89 kommuner)möjligt att bryta detoffentliga monopolet, kvalitetsgranskning, och har föreslagit en • Hemtjänst – omvårdnad (66)men det är ett upp- Välfärdsinspektion med lättillgänglig redovis- • Hemtjänst – hemsjukvård (29)lägg som ofta kräver ning av resultaten. • Särskilt boende för äldre (5)stora re su r se r av Men hon tror också det senaste årets tur­ K äll a: SKLden som vill delta. bulens handlat om att riskkapitalbranschen Marie Reinius, I oktober 2010 hade 153 kommunerResurser som små vd för Svenska inte förstått vilken typ av verksamhet det rör beslutat att införa valfrihetssystemföretag sällan har. Riskkapitalföreningen sig om. enligt LOVLOV handlar istället om att vinna den enskilda – Det är en hjärtefrågesektor, ett område Av dessa hade 68 kommuner valfrihets-brukarens förtroende, och det behöver man som berör människor. Vi måste vara tydliga system i drift, det vill säga var femte.inte vara stor för att göra. och öppna mot allmänheten, som ytterst är K äll a: Socialst yrelsen både ägare och brukare. Det arbetet har bör-allvarliga brister jat nu. Kommunerna uppgav att 77 000Däremot tycker han många allvarliga brister Även Håkan Tenelius talar om att äldrebo- personer omfattas av valfrihetssystem ifinns kvar, och det gäller inte minst behovet ende är en speciell verksamhet. Inte minst för hemtjänsten 2010. K äll a: Socialst yrelsenav konkurrensneutralitet, ”det är det enskilt att själva satsningen är så stor, ”man måstestörsta problem våra medlemmar pratar om”. börja med att bygga huset”. Till skillnad från Det finns cirka 2000 privata vårdföretag Det gäller formella frågor som ersätt- hemtjänst, där det kanske räcker med städred- i Sverige, dessa har sammanlagt 7 300ningsnivåer, där vissa kommuner lägger skap och någon anställd. anställdaersättningen­ för lågt för att det ska vara – Vi hoppas att politikerna inte bara tänker Mer än 80 procent av dessa är smårimligt att klara av det. Den kommunala verk- införa LOV och sedan vänta på att något ska företag med upp till 20 anställda.samheten kan få extra tillskott från den kom- hända, utan att man är beredd på att arbeta K äll a: Vårdföretagenmunala budgeten­ medan egenföretagaren , aktivt för mångfald. .8 tidningen c
 9. 9. c.temaTydliga regler och fungerande dialog– Kungsbackas väg mot valfrihetAtt välja ficklampa är lätt, att välja elavtal desto svårare. Valfrihet betyderolika saker i olika sammanhang, därför har västkustkommunen Kungsbackabörjat utreda förutsättningarna för att tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) påäldreboende. Trots att hemtjänsten redan är inne på sitt tredje år.Text: Annik a Eriksson– Det är lättare att byta när det bara handlar S t o c k h o l m . Va r j e kommunens ansvarom städ och inköp. I samma stund som det b o e nde ha r f r i he t Han tycker själv att alltför mycket i diskussio-handlar om omsorg blir brukaren bunden på att ta in brukare från nen kretsat kring möjligheten att kunna lämnaannat sätt, säger Leif Nilsson, verksamhets- andra kommuner vil- avtal, och kallar det ett misslyckande attchef för kvalitet, utveckling och säkerhet inom ket innebär kostnader behöva säga upp ett avtal, ”det ska helt enkeltäldreomsorgen. Han har fått uppdraget att ta för kommunen, och i inte gå så långt”. Det är i grunden kommunensfram förslag på hur LOV skulle kunna fungera Stockholmsregionen ansvar att ha skrivelser som ger riktlinjerför äldreboende. re g le ra s d e t i e t t och en fungerande dialog med utföraren som regionav ta l. Leif garanterar god omsorg.konkurrens ger bättre kvalitet Leif Nilsson, verksamhets- Nilsson tror att något – Det handlar om människor som har rätt chef för kvalitet, utvecklingFör även om alla är överens om att konkurrens och säkerhet inom äldre- liknande är nödvän- till de här tjänsterna, rätt till ett värdigt liv,ger bättre kvalitet i utförandet så har man ock- omsorgen digt även här. rätt till funderande omsorg. Det ansvaret kanså sett brister i Lagen om offentlig upphand- E n a n na n v i k t ig kommunen aldrig släppa.ling, LOU, inte minst när det gäller kontinuitet. fråga är hur ersättningarna ska utformas. IdagKommunen gör upphandlingar på fem år och gör kommunen upphandling enligt en fastförbinder sig till att fylla ett visst antal platser summa, men här bör det finnas utrymme för FAKTAunder den tiden. Därefter görs ny upphand- att en brukares ersättning kan variera. Kungsbackaling. Redan idag kan brukaren välja boende, – Just nu diskuterar vi att se över omsorgs-men med LOV blir det också avgörande om planen minst två gånger per år, men för att vi Kungsbacka ligger i Hallands län, menbrukaren väljer att stanna på ett boende eller ska klara det krävs fler handläggare. många kommunmedborgare pendlar tillinte. LOV skapar utrymme för fler utförare och För att olika ersättningsnivåer ska fung- Göteborg. Sista december 2011 hadestörre valfrihet. Och här finns möjligheten till era krävs också konkreta och mätbara Kungsbacka kommun 75 954 invånare,obruten kontinuitet för den utförare som tar bedömningsgrunder, och samma krav på varav 3038 personer var 80+ och 9874sitt uppdrag på allvar. tydlighet finns när det gäller utvärdering och personer var mellan 65 och 79. Men att brukarna får valfrihet innebär utma- uppföljning. Idag bor 394 personer i någon form avningar även för den kommunala förvaltningen. – Det får inte råda några tvivel om vad vi vill särskilt boende, men man räknar med att – Vad händer till exempel om många bru- ha och hur våra krav ska uppfyllas. Samtidigt siffran stiger till 1000 personer under denkare från andra kommuner flyttar in, säger får vi inte reglera så hårt att det inte finns närmaste tioårsperioden.Leif Nilsson, och jämför med Nacka utanför utrymme för nytänkande.HALLÅ DÄR… Fortsätter på andra områden? Handbok i LOV …Helena Brink, Vi har en politiskt rörig situation, Social­ I slutet av april lanserar Centerpartiet en ny ledamot i demokraterna och Vänsterpartiet styr handbok om Lagen om Valfrihet, LOV, med kommunfullmäktige i utan politisk majoritet, så just nu händer inriktning på äldreomsorg och äldreboende. Ljusdal, som var med ingenting. Men ingen vill i alla fall riva upp Tanken är att bjuda på både inspiration och om att införa Lagen om LOV i hemtjänsten, det är vi glada för. kunskap till landets kommuner. valfrihet i hemtjänsten i Den innehåller till exempel fakta om LOV, maj 2010. tips och råd om hur man kan införa LOV i Har du några råd att ge?Hur har det gått? Var noga med förberedelserna, låt det ta kommunen, recept för glesbygden, framgångs-Det gick oväntat bra att köra LOV i gles- tid. Vi jobbade i tre år, gick igenom den rika exempel och LOV:s bidrag på den lokalabygd. Antalet brukare som väljer andra egna verksamheten, alla hemtjänstbeslut, arbetsmarknaden.utförare än kommunen har stigit från 10 lät folk tycka och tänka. Det var ett häst- För mer info kontakta Anna Jonasson på:procent till 16 procent, bara sedan i fjol. jobb, men det har betalat sig. anna.jonasson@centerpartiet.se . tidningen c 9
 10. 10. Kräver lagändring förinsemination av singlarCenterpartiets vill ändra lagstiftningen föratt möjliggöra insemination för ensamståendekvinnor i Sverige. I dagsläget tillåts inte assis-terad befruktning och enligt lagen får sjukvår-den endast utföra insemination om kvinnan ärgift eller sambo. Följden är att många kvinnorsöker hjälp utomlands. Därför måste lagstift-ningen förnyas anser Kenneth Johansson (C),ordförande i Socialutskottet: – Familjer kan se olika ut. Det finns familjermed enbart en mamma eller en pappa. Det finnsfamiljer med två mammor eller två pappor ellerbåde och. För mig och Centerpartiet är det ensjälvklarhet att en modern lagstiftning måste tasin utgångspunkt i människors olikheter. Ja till finanspaktenTidningen C. – med förbehållunder utveckling Centerpartiet sade ja till EU:s finanspakt, men fortsatt nej tillCenterpartiets kommunikationsenhet arbe-tar under våren med att ta fram en långsiktig att Sverige inför euron. Partiet ställer också kravet att Sverigekommunikationsstrategi och planering. I arbe-tet ingår också att förbättra kommunikationen – som icke-euroland – inte ska vara bundet av reglerna ii olika kanaler, som till exempel tidningen C. finanspakten.För att få med fler röster från organisationenoch göra en läsvärd tidning har ett redaktions- – Genom at t ansluta oss till finanspaktenråd bildats. Medlemmar i rådet är ThomasLind, organisationschef, Johanna Martin, signalerar vi att Sverige vill tillhöra Europas FAKTA kärna, att vi vill vara med och ta ansvar ochAnnie Lööfs presschef, Niels Paarup-Petersen, Detta är EU:s finanspakt att de ansträngningar som görs för att skapapolitisk sekreterare, Mattias Larsson, politisk stabila statsfinanser har vårt fulla stöd, sägersekreterare, Elisabeth Jansson, kommunika- Finanspakten är ett mellanstatligt Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson avtal mellan 27 EU-länder och somtör, Jenny Persson, kommunikationschef och Per Åsling. Finanspakten ska ses som ett regel- syftar till att skapa bättre budgetdis-Pernilla Melander, redaktionsledare. verk för stabila statsfinanser och budgetdisci- ciplin framför allt inom eoruländerna. Under mars har också tre workshops med plin. Det får inte finnas några möjligheter till Storbritannien och Tjeckien valde attfokusgrupper i Västerås, Växjö och Falun kryphål och länder som inte sköter sig måste stå utanför avtalet.genomförts för att samla idéer och förslag på identifieras på ett tidigt stadium och få kännbara Avtalet, som är bindande enbart förförbättringar av tidningen från medlemmar. påföljder. euroländerna, innehåller bland annat Har du också synpunkter på tidningen? Däremot gäller fortsatt partiets hållning mot följande delar:Hör av dig till redaktionsrådet på e-posten att införa euron som valuta i Sverige och ser i • Euroländerna måste förbindatidningenc@centerpartiet.se dagsläget ingen anledning att ompröva folkom- sig i lag att inte ha större bud- röstningens resultat, att gå med i finanspakten getunderskott än 0,5 procent avCenterpartiets e-post är varken ett förhandsbesked eller förstadium till bruttonationalprodukten. euromedlemskap. Men Centerpartiet vill samti- • EU:s domstol kan döma ett eurolandförtydligar din roll digt bidra till att euron inte havererar. att betala böter om det inte införAll a medlemmar i Centerpartiet, Center­ Centerpartiet är i övrigt varm anhängare av budgetkraven i sin lagtext.kvinnorna, CUF och Centerstudenter får en EU-samarbetet: den fria rörligheten, respekten • Om länderna inte följer budget-gratis e-postadress med förnamn.efternamn@ för mänskliga fri- och rättigheter och engage- reglerna måste de rätta sig eftercenterpartiet.se. För dig som har uppdrag manget för omvärlden. EU-kommissionens rekommendatio-inom Centerrörelsen, som funktionär i orga- – Sverige är beroende av EU och hur den ner om inte en majoritet av eurolän-nisationen eller politiska förtroendeuppdrag, internationella ekonomin utvecklas. Det ligger­ derna tycker annorlunda.är det en god idé att skaffa en centerpartiet. därför i vårt intresse att skuldkrisen löses Sverige går med för att få merse-adress för dina kontakter med omgiv- och att budgetdisciplinen och den finan- inflytande i EU. Sverige och de andraningen. Då blir det tydligt att du är en officiell siella stabiliteten i euroområdet stärks, säger EU-länderna med en egen valuta kom-företrädare för Centerpartiet eller någon av Per Åsling. mer att få delta i minst ett eurotopp-syskonorganisationerna. Gå in på Centralen möte per år samt när frågor som berör Läs mer om finanspakten på hela EU-samarbetet ska diskuteras. Centralen– första sidan, högra marginalen, högst upp –där hittar du mer information. k äll a: EU-upplysningen .10 tidningen c
 11. 11. C-nej till uranbrytningCenterpartiet säger fortsatt nej till uranbrytning. Enligt ettbeslut från partistämman i Åre 2011 ska partiet verka föratt ingen uranbrytning ska göras i Sverige. Bland annat villpartiet utreda lagstiftning mot uranbrytning.– Vägen för Centerpartiet att förbjuda uran- för provborrningar i området. Motståndet frånbrytning i Sverige idag går via att övertyga både boende och politiker är stort.de övriga tre regeringspartierna, säger Per Samma företag har också intressen i jämt-Åsling, riksdagsledamot (C). ländska Oviken. Där har företaget fått tillstånd Däremot vill inte partiet förbjuda prospek- att inleda markarbeten och undersökningar.tering, alltså att undersöka fyndigheter efter Situationen i Jämtland är något annorlunda,olika ämnen i jordskorpan, då detta skulle synen är mer splittrad, det finns ett tydligt Anna-Karin Hatt På turné ikunna äventyra den svenska gruvnäringen. motstånd men även vissa positiva röster somProspektering måste dock ske med stor hän- menar att verksamheten skulle kunna innebä-syn och respekt för lokala förhållanden. ra nya jobbtillfällen. Centerpartiet i Jämtland profilerar sig klart mot uranbrytning.Stoppade planerFrågan om utvinning av uran har aktualise-rats på senare tid då det finns krafter som – Ingen ska tveka på att Centerpartiet i Jämtlands län fortsätter kampen mot uran- prospekterarna, att vi är emot uranbrytning IT-Sverigevill undersöka möjligheterna ibland annat och vill utöka satsningen i länet på bio- och IT-minister Anna-Karin Hatt, varför ärSkaraborg och Oviken i Jämtland. Platser som vindenergi. Där Centerpartiet leder kommun- det viktigt med en digital agenda?kan ha utvinningsbara fyndigheter. politiken kommer vi att lägga in kommunalt – Med IT i människans tjänst – en digital Redan på 1970 -talet var Centerpartiet veto mot brytning, säger Per Åsling. agenda för Sverige – har Sverige för förstadrivande när planerna på uranbrytning vid gången en horisontell och sammanhållenBillingen i Skaraborg stoppades med hjälp IT-politisk strategi som täcker alla poli-av det kommunala vetot. Samma inställning Läs mer om Centerpartiets syn på tikområden. Det satsas starkt inom IT pågäller idag, när nu ett kanadensiskt företag – uranbrytning och prospektering på många håll i samhället. Tanken med denContinental Precious Minerals – visat intresse Centralen digitala agendan är att få resurserna att nå mycket längre genom att samla kraf- terna och dra åt samma håll, men också att satsa rätt från början. Och med alla de åtgärder som finns i den digitala agendan ska vi nå målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Under våren är du ute på turné med den digitala agendan. Varför? – Jag har åkt på turné för att träffa såväl politiska beslutsfattare som företrädare för närings- och samhällsliv. Jag vill också uppmärksamma och uppmuntra de län och regioner som påbörjat arbetet med att ta fram en egen regional digital agenda. Hela Sverige – från Kiruna till Ystad, från landsbygd till storstad, från det offentliga till näringslivet – måste bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjlighe- ter. För att nå dit krävs regionala digitala agendor. På mina turnéstopp har jag ambitionen att träffa lokalt engagerade centerpartister. Därför arrangerar vi ett centermöte vid varje stopp. Jag hoppas vi ses där! . tidningen c 11
 12. 12. Framtidsbyggetefterlyser dina idéerIntresset för att bidra till idéprogrammet Framtidsbygget, somdu kunde läsa om i förra numret av tidningen C. börjar ta fart.Centerpartiets nya idéprogram ska växa fram under året och ettnytt innehåll ska vara framme vid den extra partistämman i mars2013. Fram till november är det öppet för alla – partimedlemmaroch allmänhet – att bidra med idéer, tankar och förslag.Text: Pernill a Mel ander .12 tidningen c
 13. 13. Det nuvarande idéprogrammet utvecklades samhället. Nu finns det ett material på intranä- avstämning samlas åsikter, texter och idéer ini slutet av 1990-talet. I samband med efter- tet Centralen med tips och råd om hur man och idégruppen kommer då att skriva ett nyttvalsanalysen 2010 såg partistyrelsen ett klart enkelt kan bjuda in till diskussion och struktu- förslag på text. Denna text kommer sedan attbehov av att aktualisera partiets värderingar rera sina möten. Ett exempel är att bjuda in dig läggas ut på Wikin för att återigen behandlasoch att diskutera politiken som Centerpartiet själv och ett par centervänner till en mötesdia- i en andra och tredje omgång. Efter den tredjeska fokusera på framöver. log med ett lokalt företag, organisation eller avstämningen skrivs ett förslag på idéprogram – Vi vill vara Sveriges mest öppna parti förening. Man kan också bjuda in allmänheten som partistyrelsen sedan ska ta ställning till.som vågar lyfta fram starka idéer för att bygga till en dialog på ett café- eller after work, eller Gå in på wikin:framtiden, säger Per Ankersjö, ordförande köra interna fokusgrupper med 8–12 personer. www.centerpartiet.se/för Framtidsbygget. Det gäller att få med så På intranätet Centralen kan du också hitta framtidsbyggetmånga som möjligt i arbetet i öppen demokra- processledare som finns runt om i landet ochtisk anda, oavsett om man är medlem i partiet är utbildade i att stödja initiativ, föra diskussio-eller politiskt intresserad som delar vår värde- ner och ta tillvara på idéer.grund och vill engagera sig. Framtidsbyggets ny studiecirkel diskussionsfrågorStort engagemang För den som hellre väljer ett mer formalise-Nu har idéprogrammet Framtidsbygget tagit rat sammanhang erbjuder Studieförbundet Programgruppen har tagit fram diskus- sionsområden som inspiration ochfart med stort engagemang i form av indivi- Vuxenskolan ett färskt studiecirkelmaterial vägledning. Frågorna täcker områdenaduella bidrag till texter, idéer och inspel via och ny studiecirkel som löper över tre träffar. Synen på människan, Synen på staten ochWikin* som finns på centerpartiet.se. Bidragen Efter träffar och studiecirklar är det viktigt att samhället, Frihet, Trygghet samt Synenspänner brett över ämnen som trygghet och rapportera in resultatet till arbetsgruppen för på naturen och miljön. Varje område harvälfärd, jämställdhet och HBT, men också mer idéprogrammet. sedan tre påståenden som deltagarna fårkonkreta förslag som att införa ett system med – Man kan använda Wikin till att rappor- gradera sitt instämmande från 1–10.”klassmorfar” som en länk mellan samhället tera vilka idéer och inspel som grupparbetet Exempel på diskussionsunderlagoch barnen i skolan. har kommit fram till. Rapporteringen är helt Frihet – Det är jättekul att vi ser många, engage- avgörande för att alla bidrag ska komma medrande bidrag. Nu vill vi se ännu fler inlägg och i idégruppens avstämningar och vi läser allt, • Man ska få göra vad man vill så länge man inte skadar någon annan.idéer från engagerade personer och det är säger Per Ankersjö. • All lagstiftning bör syfta till att ökaviktigt att få med så många som möjligt både Det går också bra att mejla ett referat från människors frihet.inom och utanför partiet, säger Per Ankersjö. ett dialogmöte eller cafékväll till ideprogram- • Fri företagsamhet är den viktigaste Många personer formar sina politiska met@ centerpartiet.se. byggstenen för ett välfärdssamhälle.tankar hemma på kammaren, medan andra Under perioden fram till november 2012 ÖPPEN FRÅGA: Vilka värdeord och princi-hellre diskuterar i grupp. Lokala initiativ till kommer tre avstämningar att göras av per är viktiga i synen på frihet?gruppdiskussioner är viktigt för att få med så programgruppen för att utvärdera och gemånga som möjligt och nå ut till olika grupper i ny skjuts åt idéprogramsarbetet. Vid varje *En wiki är en sökbar webbplats där innehållet skapas och redigeras av besökarna.Tidplan Centerpartiets nya idéprogram 26 april November/december Första avstämningen av inkomna idéer Idéprogramsgruppen skriver1 februari September idéprogrammet.Presentation av idé- Idéprogramsgruppen går igenom inkomna Wikin öppnar igenprogramsprocessen idéer i Wikin. Därefter utarbetas en ny text med – alla är välkomna Förslag presenteras för partistyrelsen”Framtidsbygget”. utgångspunkt av de förslag som kommit in. med idéer. och publiceras på centerpartiet.se 3 maj September November December Mars 2013 Wikin öppnar igen Andra avstämningen av inkomna idéer. Tredje och sista Partistyrelsen Idéprogrammet – alla är välkomna avstämningen och behandlar behandlas på extra Än en gång samlar Idéprograms­ med idéer. Wikin stängs. idéprogrammet partistämma. gruppen ihop bidrag på Wikin och ”Framtidsbygget”. skriver ett tredje förslag som publice- ras på Wikin. tidningen c . 13
 14. 14. c.debattTid bättre än pengar i föräldraförsäkringenFöräldraförsäkringen har under årens lopp förvandlats från ett bland annat studier på svenska blodgivare. Att belöna blodgivning medstöd för nyblivna mammor till ett progressivt jämställdhetsprojekt. pengar leder till mindre blodgivning än om inga pengar ges.Borgerlighetens bidrag, jämställdhetsbonusen, har varit en besvikelse.Vill vi förändra den bilden måste vi ompröva ersättningens utformning. Pengarna gör om valet från ett moraliskt till ett i huvudsak ekonomisktJag föreslår en bonus som ger tid istället för pengar. övervägande. Även andra mekanismer spelar in och ökar man ersätt- ningen blir resultatet sämre. Vägen ur dilemmat är att använda sig avDet är belagt från flera studier att barn mår bättre av att tidigt knyta en belöning som inte består av pengar. Jag föreslår att istället belönaan till flera personer. Som exempel är barn som går heltid på dagis tryg- pappors ledighet med mer ledighet, då det förstärker det beteende somgare än barn som inte går på dagis. Vidare vet vi att föräldrar som delar vi vill påverka.sin ledighet är mindre benägna att gå skilda vägar. Dag en s jä m s tä l l d h e t s b o n u sMäns uttag av föräldradagar har ökat längs med en jämn kurva under är hittills ett kostsamt felsteg.30 år. När jämställdhetsbonusen infördes sjönk pappors uttag av dagar. Centerpartiet bör handla med bar-För att förklara varför måste vi gräva ner oss i ekonomisk belönings- nens bästa i åtanke och göra alltteori. Ett barns födelse är en omvälvande händelse som tillfredsställer vi kan för att uppmuntra ansvars-många människors sökande efter en större mening i livet. Många kän- tagande föräldrar. Vi bör ändraner så starkt för sitt föräldraskap att debatten ofta handlar mer om den jämställdhetsbonusen så att denpersonliga upplevelsen än sakliga argument. Facktermen för det kallas ger ledighet istället för pengar.”inre motivation”. Anders MonemarNär man erbjuder en ekonomisk belöning för en handling, förväntar vi Linköpingoss att få se mer av den. Forskningen har visat att den regeln har undan-tag. Den mest undersökta är vid handlingar som bygger på inre motiva- Debatten fortsätter på Anders Monemartion, då man kan förvänta sig den omvända effekten. Detta har visats i CentralenVänd flyttströmmarna och ge inlandet ett lyftBefolkningen i Sverige koncentreras allt mer. Storstadsområdena 3. Bidrag till den gröna energiomställningenväxer kraftigt, medan invånarantalet i landsbygdsområdena på de Det är på landsbygden, inte minst i inlandet, som de förnybara energikäl-flesta håll minskar. Även om Krokoms kommun, glädjande nog, klarar lorna främst utvecklas. Den befintliga vattenkraften kan effektiviserassig förhållandevis väl behövs nu en offensiv politik för att ge Jämtlands (samtidigt som påverkade vatten restaureras), vindkraft och bioenergilän, och inlandet i övrigt, bättre förutsättningar att växa. Hela landet kan producera mer grön energi. Mycket görs redan, men inlandet kanmåste ges likvärdiga möjligheter att leva och utvecklas. bidra med långt mer under förutsättning att en del av de värden somInrättandet av Inlandsinnovation AB är ett viktigt och positivt steg. skapas stannar lokalt.Men det krävs mer än ett statligt riskkapitalbolag för att lyfta inlandet.Centerpartiet i Krokoms kommun vill föreslå följande åtgärder: 4. En väl fungerande infrastruktur För att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar för utveck-1. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter ling krävs ökade satsningar på vägar, järnvägar, bra flygförbindelserErfarenheterna från Norge av differentierade arbetsgivaravgifter är och bredband i inlandet. Vi vill särskilt understryka vikten av attmycket positiva. Åtgärden är en central del av den framgångsrika norska Inlandsbanan rustas och att Sverige trycker på Norge för en snabbdistriktspolitiken. Gör gränsprojektet Vaajma, där Krokom (Hotagen) upprustning/elektrifiering av Meråkerbanen. Telia måste förbjudas attoch Strömsund (Frostviken) samarbetar med Lierne och Röyrvik, till skrota det befintliga kopparnätet innan fullgoda alternativ för tele- ochpilotområde. it-förbindelser finns.2. Del av vattenkraftens värden för lokal utveckling Centerpartiet i Krokom uppmanar partiets företrädare i regering ochTill skillnad från alla jämförbara länder är det staten som beskattar vat- riksdag att offensivt driva dessa frågor. Med en kraftfull grön ochtenkraftsanläggningar i Sverige. Under 2012 tar staten in 3,7 miljarder decentralistisk politik finns goda förutsättningar att vända flyttström-kronor enbart i fastighetsbeskattning på vattenkraften, varav den helt marna och lyfta Jämtlands län och inlandet i övrigt. Här finns gott omövervägande delen från skogslänen. Vi föreslår att fastighetsskatten på plats och en god livsmiljö för fler.vattenkraft, liksom på vindkraft, överförs till de berörda kommunernaoch regionerna. Överhuvudtaget bör skattesystemet gås igenom för att Håkan Larsson Leif Olssonse vilka skattebaser som är möjliga att decentralisera. Rödön, ordförande Tulleråsen, vice ordförande Centerpartiet i Krokom .14 tidningen c
 15. 15. Delta i debatten! Mejla in ditt debattinlägg till: tidningenc@centerpartiet.seGröna sektorn framtidsbransch för unga!Idag sysselsätts ungefär 400 000 människor inom den gröna sektorn. kommande generationen lantbrukare är just att bli mer miljövänligaOch alla blir vi äldre och då behövs det unga killar och tjejer som har och då kommer det krävas bättre utbildning inom miljö och jordbruk.kunskap och intresse att kunna ta över de olika företagen inom jordoch skogsnäringen. Då är det viktigt att det finns naturbruksgymnasier Jag känner att vindarna för en starkare landsbygd blåser åt rätt hållsom utbildar unga människor och ger dem en god grund för att kunna och det byggs fler vindkraftverk än aldrig förr, vilket bidrar till fler jobbutveckla och satsa på de gröna jobben. Runt om i Sverige finns det stora och en klimatsmartare elproduktion. Jag tror starkt på biogas, för numöjligheter att utveckla och fortsätta jobba för en öppnare landsbygd, när bondens gödsel blivit eftertraktad luktar den inte bara ”skit” utanoch vi ser tydligt att det finns intressen hos ungdomar att verka för det. är också ett miljövänligt alternativ. Om vi tillsammans värnar om den svenska maten gynnar vi landsbygden på många olika sätt. Finns detMotorn till en levande landsbygd är just att det finns företagare, och jobb och tillväxt, vill ocksåäven i framtiden kommer det behövas ännu fler! För det är på landet människor bo på landet. Tillsom vi har möjlighet att expandera och hitta just det där som varje män- skillnad från Miljöpartietniska är så bra på. Att läsa naturbruk ger goda kunskaper att antingen och Vänsterpartiet som villstarta ett eget företag eller kanske läsa vidare, för inom den gröna sek- göra det svårare att varatorn behövs alla sorters kompetens. egenföretagare och speciellt lantbrukare. Jag blir mörk-Vår nuvarande regering har bland annat gjort det lättare för företagare rädd när Vänsterpartietatt anställa genom att sänka arbetsgivaravgiften. Och det bidrar till att vill profilera sig som ettfler inom lantbrukssektorn får jobb. Jag känner mig inte oroad över att landsbygdsparti, när derasinte få tag på ett jobb, när jag till sommaren tar studenten efter att stu- politik skulle vara slutet förderat naturbruk i tre år. I Sverige producerar bönderna mat av god kva- den svenska landsbygden!litet och kämpar varje dag för att det ska finnas färska och miljövänligaråvaror till konsumenterna. Så bonden kommer även i framtiden att vara Patrik Davidsson (c) ordförande CUFnyckeln till en levande landsbygd och utbildningen av unga lantbrukare Patrik Davidssonär oerhört viktig. Jag tror att en av dem störta utmaningarna för den Kronobergs länReplikDagens ungdomar är avgörande för landsbygdens framtidUngas intresse är avgörande för framtiden. Därför kommer jag att i än värden och samtidigt skapa arbetstillfällen. Ytterligare ett viktigtstörre utsträckning jobba för ungas intresse, utbildning och utveck- område som regeringen arbetar med är regelförenklingar för företag.lingen mot ett modernt, grönt lantbruksföretagande. Sådana som Patrikger mig framtidshopp och kraft att lägga in en högre växel. Jord- och skogsbruket utgör ryggraden i landsbygden och tillhandahål- ler samhället sunda livsmedel av hög kvalitét och hållbara produkter.En förutsättning för att vi ska få unga människor att stanna kvar eller Sverige har unika tillgångar i sina åkrar och skogar. Detta är resurserför den delen flytta ut på landsbygden är att det finns jobb och något som vi behöver bruka än bättre för att nå ett hållbart samhälle.att tjäna sin utkomst på. En annan viktig del är att det ska vara roligtatt verka på landsbygden. Byråkrati och onödiga regler ska inte sätta Medvetna konsumenter kräver medvetna bön-käppar i hjulet för entreprenörer som vill starta upp en verksamhet på der. Sverige har kommit långt och det stärkerlandsbygden. vår konkurrenskraft när konsumenter i europa ökar sin miljömedvetenhet. Tillsammans kan viJag gör ett antal olika satsningar för att öka ungas intresse för landsbyg- bli världsledande och öka vår matproduktionden och möjligheten att bygga sin framtid på den. Ett exempel på detta till det dubbla!är min vision om Matlandet Sverige som syftar till att skapa förutsätt-ningar för gröna jobb i hela landet och öka matproduktionen. En annan Eskil Erlandssonsatsning är Skogsriket som handlar om hur vi kan ta vara på skogens landsbygdsminister tidningen c. 15
 16. 16. ”Skapa opinion medkonsekvent bloggande”Brit Stakston är media- och kommunikations­ etare och har arbetat vmed kommunikation på nätet i 20 år. Demokratiutveckling genomanvändandet av sociala medier ligger henne varmt om hjärtat.Text: K arin Carlesten Foto: Lena DahlströmHur ser det politiska bloggandet ut idagoch vad tillför det samhällsdebatten? Brits råd till den Kan du ge ett exempel på bra– Vi har en oerhört stark och levande politiskbloggosfär i Sverige som lever i symbios med som vill börja bloggkommunikation med väljarna? – Det finns många. Ett exempel är när diskus-traditionella medier. Som bloggare kan du blogga politiskt sionen tar slut i valstugan eller den debatt dumed den nya tekniken länka till en artikel i ett deltagit i. Då kan samtalet eller debatten levatraditionellt medium, ge din syn på den aktu- vidare på på dina kärnfrågor. Fundera på Googla bloggen. Skriv din bloggadressella frågan och därmed addera ytterligare ett över sökresultaten. Vad finns på de ditt visitkort och dela ut!perspektiv till debatten. Med ett konsekvent tio första träffarna? Vilka perspektivbloggande kan du dessutom sätta agendor viktigast för människor, vem syns mestoch skapa opinion. Ett exempel är frågan om och varför?tvångssteriliseringar som var oerhört levande Starta en blogg kring något annati bloggosfären. Bloggosfären är den fjärde för att lära dig tekniken. Bli bekvämstatsmakten eftersom den kan skugga och med verktygen. Det är exempelvisfölja politiska beslut. viktigt att veta hur man länkar och kommenterar.Det råder ju en väldig konkurrens om Använd politometern.se och sök efter dina kärnfrågor bland blog-utrymmet på nätet. Hur når man ut som garna. Studera inläggen och låt digbloggare? inspireras.– Det du skriver måste vara aktuellt och väl- Läs tidningsartiklar som handlar omformulerat. Du kan plocka fram saker du har dina kärnfrågor och se vilka bloggarskrivit tidigare och använda dig av länkning som har länkat till artikeln. Läs dessaför att nå ut. Du kan agera reaktivt, proaktivt bloggar och fundera över hur de haroch knyta an till dagsaktuella frågor. Brit Stakston, bloggexpert skrivit ett inlägg. Använd bloggen som en dialog-Hur kan politiker använda sig av bloggen Tekniken finns där för att göra den egna poli- plattform som gör dig rustad försom politiskt verktyg? tiken relevant för väljarna i deras vardag, och kommande debatter. Du kanske inte– Bloggen är ett utmärkt sätt för politiker att om politikerna själva vill så är bloggen som kan omvända en kritisk person menvara närvarande och bryta de fördomar som ideologisk plattform här för att stanna. Ytterst du vinner de tysta läsarna genom attfinns om politiker och makt, men då måste vi handlar det om politikernas genuina vilja att bemöta kritik med respekt. Kritik ärockså våga öppna upp för en bredare medbor- aktivt förhålla sig och lyssna till sin omvärld vägen till utveckling!gardialog och släppa ifrån oss maktmonopolet. och förankra den politik de vill driva.Vill du bli en centerbloggare?Via Centralen under knappen ”Stöd och verktyg till exempel Wordpress eller Blogspot.Verktyg” och ”Nya webbplattformen” kan Vill du komma i kontakt med andra center-du få svar på hur du kan börja blogga i bloggare? Gå gärna med i FacebookgruppenCenterpartiets egna mallar. Här finns även Ce nte rblo g ga re e l le r kont a k t a O sc a rtips och råd för dig som är nybörjare. Sundeva ll på kommunikationsenheten, Du kan också starta en blogg i ett annat oscar.sundevall@centerpartiet.se. .16 tidningen c
 17. 17. Bloggen som Bloggtips för nybörjarenpolitiskt verktyg Blogga regelbundet Ju mer du bloggar desto mer läst kommer du att bli. Boka in bloggtillfällen som ett möte med dig själv för skapa utrymme. NetiquetteErik Hultin bloggar om politik och hans blogg har flera Se inte bloggandet som ett samtal om, utan som ett samtal med. Ta dig tid att svara påhundra besökare varje dag. Här berättar han om sitt kommentarer, positiva som negativa. Ha en tydlig kommentarpolicy som dina läsare kanbloggande. se. Kom ihåg att du inte är anonym på nätetText: K arin Carlesten Foto: privat och skriv aldrig något som du inte skulle säga ansikte mot ansikte.– Jag bloggar för mig för att vara kritisk, säger Erik. Skriv redaktionelltatt kunna påverka Idag är bloggar av olika slag för mångaa Skapa en läsvänlig blogg genom att härmapartiet såväl som en självklar del i medialandskapet, och Erik en vanlig tidningsartikel - det viktigasteför att kunna nå menar att det särskilt för yngre generatio- först, dela in texten i stycken och kortare meningar. Träna på att använda fåtal ord förut t il l v ä lja r na . ner spelar en större roll än vad många tror. att formulera ditt budskap och glöm inte attBloggen ger en Bloggar är ett utmärkt sätt att få en direkt illustrera med bilder.utmärkt plattform kontakt med den yngre generationen.för direkt kommu- Använd taggar Alla bloggverktyg ger möjlighet att associeranikation. Jag häm- Erik Hultin, bloggare Har debattklimatet förändrats i och med vissa ord med ditt blogginlägg. Använd rele-tar inspiration från bloggarnas framväxt? vanta sökord, så kallade taggar eller hash-debattartiklar, svenska och utländska nyhe- – Trots att det emellanåt framställs att taggar (#) om du använder microbloggenter, andra bloggar och mycket annat. Jag blir debattklimatet har blivit hårdare så tycker twitter. Skriver du om till exempel vindkraft iockså självklart inspirerad av tanken på att jag faktiskt inte det. Man får ibland se reak- Övertorneå, då kan du tagga ditt inlägg medkunna påverka partiet och nå ut till väljare. tioner från övriga samhället där man förfäras ”breda” taggar som miljö och ned till det Erik vill gärna bidra till samhällsdebatten över att folk utsätts för angrepp och drab- väldigt specifika. Taggarna underlättar förvia bloggen. bas av förföljare på internet. I vissa fall höjs sökmotorer att hitta ditt inlägg och ger din blogg fler läsare. – Jag brinner för frågor som rör öppen- då röster för att det ena eller det andra skahet, och jag utnyttjar att vi har högt i tak lagstiftas bort. Det är helt fel väg att gå. En av Rätta rubrikeri Centerpartiet genom att kritisera den styrkorna med internet är just att det är vild- Att bli en läst bloggare handlar om attegna politiken när jag anser att det behövs. vuxet och fritt. Det får man inte kringskära. hamna högt upp i sökmotorer som Google. Använd därför så specifika och relevantaHuruvida jag har något inflytande är svårt att När det däremot gäller vissa avarter så finns rubriker som möjligt. Ha som tumregel attsvara på, men jag vill gärna tro det. det faktiskt vägar att ta itu med dessa genom din rubrik ska innehålla sakfrågan och ett Att vara tydlig och hålla en klar ideolo- den vanliga lagstiftningen. Hets mot folk- värdeomdöme. Uppseendeväckande rubrikergisk linje i bloggandet – ja nästan attt vara grupp är hets mot folkgrupp vare sig det sker skapar ett större intresse.förutsägbar – kan vara ett bra sätt att skapa via ett möte på stadens torg eller via en blogg. Länka värdeordintresse. Skriver du om ”rättvisa” och vill länka till – Mina följare vet i stora drag vad jag står någon som har skrivit bra om rättvisa,för och vilka frågor jag brinner för. En del av FAKTA använd då ordet ”rättvisa” i din text somintresset för min blogg kommer sig alldeles länk. På så vis blir din blogg mer associerad Erik Hultin med begreppet när människor söker påsäkert också av att folk vet att jag inte drar begreppet. Bor i: Härnösand med fru och barn. Utmana en motståndare Eriks tips till den Sysselsättning: Egenföretagare. Ålder: 49 år. Att skapa en bloggutmaning är ett bra knep att få andra att skriva om dig. Ringa exem- som vill börja Politiska uppdrag: Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kom- pelvis in de tre viktigaste framtidsutmaning- arna inom ett politikområde, argumentera blogga politiskt munstyrelsen i Härnösand. för din sak och skicka vidare utmaningen till en motståndare med en blogg, med Övrigt: Ledde centeruppropet mot Håll det enkelt och kort, men var inte FRA-lagen 2008. Bloggar på erikhultin.se instruktioner om att i sin tur skicka vidare till rädd att sticka ut hakan. Det finns en tredje person. Visste du att… ingen anledning att ideligen sjunga Länkkraft bygger läsarkrets …uttrycket blogg är en förkortning av partiets lov, för då blir man tråkig som Den som lyckats attrahera andra bloggare engelskans weblog, som egentligen bloggare. Var konsekvent. hamnar högt upp i sökmotorernas resultatlis- betyder dagbok eller journal på webben. Bestäm dig – är det en politisk blogg, En blogg är idag en webbplats som inne- tor. Ju fler andra bloggare som länkar till dig, håll dig till det. håller periodiskt publicerade inlägg. och ju mer aktuella länkarna är, desto högre upp kommer bloggen i en googlesökning. . tidningen c 17
 18. 18. c.profil Hon införde valfrihet Hennes uppdrag är, enligt henne själv, att se till det allra bästa för invånarna i Östhammars kommun. När Kerstin Björck Jansson blev Socialnämndens ordförande 2006 dröjde det därför inte länge innan hon började arbeta för mer valfrihet i vården, med särskilt fokus på äldrevården. Text: K arin Carlesten Foto: Jennifer Nemie .18 tidningen c

×