Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tidningen C från Centerpartiet • NUMMER 4-2012

1,550 views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - Tidningen C.Nummer 4 år 2012

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tidningen C från Centerpartiet • NUMMER 4-2012

 1. 1. tidningen c från centerpartiet • NUMMER 4-2012Kalabalikeni Boden: Centerpartiets”Kan inte tänka dreamteammig kommunal – första årethemtjänst” tillsammans Magnus Wallerå har budgetkollEtt hållbart valTema:Duellen: Hållbar MILJÖLENA EK, (c) miljöminister – ÅSA ROMSON, (mp) språkrör
 2. 2. ”TI L LS Vi HaR En tRaDitiOn nÄR DEt GÄllER samVERKan sOm intE ÄR liKa sJÄlVKlaR PÅ anDRa stÄllEn i VÄRlDEn. KaJ stEnlÖF forskningschef för gothia forum, en mötesplats för klinisk forskning Samverkan och forskning är något jag brinner för. Jag är medicinare i grunden, har studerat endokrinologi och bedrivit egen forskning. Under ett antal år arbetade jag även i USA för att lära mig mer om klinisk forskning. De senaste åren har jag varit engagerad i Gothia Forum: en mötesplats och resurs för alla som arbetar med klinisk forskning. Gothia Forum är egentligen en fortsättning på Västra Götalandsregionens tidigare fram- gångsrika historia med klinisk forskning. Det är den region i Sverige som satsat mest på kli- nisk forskning i rena pengar per invånare. För att kunna ta ytterligare ett steg i den här utvecklingen lyssnade vi på alla aktörers synpunkter och önskningar. Vi kom gemen- samt fram till att det behövdes en fysisk kopplingspunkt, en funktion eller enhet som kunde sköta all samverkan mellan parterna rent praktiskt. Det var i den andan som Go- thia Forum föddes. Vi ser projektet som väldigt unikt eftersom vi i samråd med regionen, sjukvården, aka- demin och ett flertal vanligen konkurre- rande läkemedelsbolag på kort tid nådde en samsyn om vad som behövdes göras. Jag brukar säga att vi gör det vi är bra på i Sverige: samarbete. Vi har en tradition och en erfarenhet när det gäller samverkan som inte är lika självklar på många andra ställ- en i världen. Det är något vi ska ta fasta på och utnyttja. Min främsta lärdom om samverkan? Att bästa sättet att lyckas är att se andra lyckas. Det är en fantastisk lärdom. ” 5. 1. 3. 4. 6. 2. 1. KaJ är en av länkarna i kedjan som gör det möjligt att utveckla läkemedel i Sverige. En livsavgörande kedja – om vi vill behålla läkemedelsforskningen. tillsammans ÄR BÄsta mEDiCinEn
 3. 3. No 4-2012 08.Vad är hållbart?F ler miljöbilar. Färre hinder för att få jobb. Utveck- ling av landsbygden. En ekonomi i balans. Att få bestämma själv när du blir äldre. Vad är det somknyter samman allt detta? Rätt gissat. Allt är exempel på hållbara lösningar.Alternativ­till kortsiktig kvartalspolitik. Motsatsen till 06.att sticka huvudet i sanden och hoppas att skuldkriser,arbetslöshet­och klimathot ska gå över av sig själva. TEMA: Ett hållbart val Det är en tuff tid. Varje vecka hör vi om nya varselruntom i landet. Oron över att bli arbetslöshet är oro 06. Vad är ett hållbart val?på riktigt. 08. ”Hållbar politik sträcker sig längre än till nästa val”Just nu är det särskilt viktigt att tänka lång-siktigt. Att inte lägga nya skatter och kostnader på de 10. ållbar politik i praktiken Hföretag som ska orka anställa. Istället göra det lättare att 12. Drömmar formarfå in en fot på arbetsmarknaden. Stärka svenska före- hållbart Jämtlandtags möjligheter att klara en allt hårdare internationellkonkurrens. 15. Centerframgångar i budgeten Vi behöver en hållbar politik för jobben. För att helalandet ska kunna växa och utvecklas. För att fortsätta ut-vecklingen av grön, förnybar energi. Grunden till denna politik har vi inom Centerpartiet. 16. Centerpartiets dreamteamMen vi behöver utveckla våra idéer ännu mera. Världen 20. Kalabaliken i Bodenomkring oss förändras ständigt. Då kan inte vi stå stilla. Vi har mycket spännande framför oss för att utveckla 24. 13 Raka med Carola GunnarssonCenterpartiet som ett hållbart val.I mars nästa år ska vi anta ett nytt 28. Duellen: Klimatfråganidéprogram för framtiden. Vad skadet innehålla? Dela gärna med dig 32. Julpysselav dina tankar. Vad tycker du är hållbart, vad är 34. Kallelse till kretsmötendet som inte håller och vad ska viförändra tillsammans? Michael Arthursson 36. Annies Krönika redaktionen postadress adressändring Redaktionsledare Centerpartiets riksorganisation Kontakta ditt distrikt eller ring. Pernilla Melander Tidningen C Tel: 08-617 38 00 Ansvarig utgivare Box 2200, 103 15 Stockholm TS-Kontrollerad upplaga 2012 en tidning från Jenny Persson Tel: 08-617 38 00 47 400 annonser tidningenc@centerpartiet.se Tryck: V-TAB, Västerås centerpartiet Peter Wadbro prenumeration Miljöcertifierade enligt ISO141001, Adviser Tel: 08-617 38 00 certnr. 1410718 peter@adviser E-post: prenumerationsservice omslagsbild Tel: 040-97 05 01 @centerpartiet.se Image Source tidningen C • 3
 4. 4. Kallelse till extra stämma Fem nya doktorerHärmed kallas ombud och partistyrelseledamöter till Centerpartiets År 2007 donerade Centerpartiet tioextra partistämma, som äger rum den 22–24 mars i Upplands Väsby på miljoner kronor till ett globalt forsk-Scandic Infra City. Den extra partistämman arrangeras för att ta beslut om ningssamarbete som finansiering avCenterpartiets nya idéprogram samt förberedande beslut inför europapar- doktorandstipendiat för unga forskarelamentsvalet. Medlemmar och åhörare hälsas också välkomna att närvara. från länderna runt Indiska Oceanen. Partistämman inleds med invigning den 22 mars klockan 12:30 vid huvud- Två av dessa har lagts fram, medanhotellet Scandic Infra City. Övriga lokaler och programpunkter meddelas övriga tre beräknas slutföras undersenare. Partistämman avslutas söndagen den 24 mars klockan 13:00. 2013. Mer information publiceras löpande på centralen.centerpartiet.se/ – Donationen är en satsning på ettextrastamma. hållbart samarbete med länder som arbetar för att förbättra samspeletStockholm den 2012-11-27 mellan­människor och kustmiljöer,För partistyrelsen säger Roger Tiefensee, (c) riksdags­ ledamot och miljöpolitisk talesperson. Tanken är att på ett mer ekologisktAnnie Lööf Michael Arthursson anpassat sätt förbättra människors levnadsstandard­runt Indiska Oceanen.Afrikas tillväxt Smaka på motioner Årets riksdagsmotioner från Centerpar-– vårt ansvar? tiet landade runt 170 stycken med varie- Afrika blir allt mer hett och rat innehåll, här kommer några smak- många blickar vänds nu mot prov: den stora kontinenten i söder. Per Åsling och Helena Lindahl vill Är Afrika som många tror nästa att regeringen ska ge Trafik­ erket i v stora tillväxtregion? Och om uppdrag att tillsammans med det blir så, kommer det att ske näringslivet rusta upp Inlandsbanan. på ett socialt, ekologiskt och Ulrika Carlsson efterlyser fler stimu- ekonomiskt hållbart sätt? I lansåtgärder för att gynna produktion­ boken ”Den trebenta pallen” av biogas. Emil Källström vill se ett ökatbelyser Pär Granstedt de problem och utma- stöd till enskilda vägar, medan Solveig­ningar som Afrika kämpar med idag. Han lyfter Zander vill se åtgärder för att stoppa mänsupp olika vägar framåt och betonar Europas våld. Rickard Nordin vill avskaffa kravet på tillstånd för att anordnaviktiga roll i att ta ansvar för nästa steg. en offentlig danstillställning. Staffan Danielsson och Anders Pär Granstedt, före detta riksdagsledamot Åkesson­är också inne på dansspåret och vill se en lägre dans-(c) och var generalsekreterare för AWEPA, bandsmoms.Association of European Parliamentarians for Alla motioner ligger på www.riksdagen.se under fliken DokumentAfrica fram till 2009. lagar.Vad händer 2013? Kommundagarna, Centerpartiets Europa- Centerpartiets dag i Kyrkovalet, Örebro, 31 jan–2 feb dag, 25–26 april Almedalen, 6 juli 15 sep Extra stämma Medlems­ mröstning o Kyrkovalet Partistämma, – idéprogrammet, till EU-parlamentet valet, valrörelse, 19–22 sep 22–24 mars maj–juni 15 aug4 • tidningen C
 5. 5. Lyssnande Kommu- nikativt ledarskapledarskap Kommunikativt ledarskap hand- lar om ett kom-i alla lägen munikativt bete- ende hos ledaren och kan sam- manfattas i föl- jande punkter:Utan betänketid blev Mari-Louise Wernersson kommunstyrelsens Strukturera: Gör mål och förvänt-ordförande i Falkenberg 2006. Ordinarie ordförande, Ingemar ningar tydliga, defi-Johansson­ blev hastigt sjuk och som andreman tog hon över ledar­ , niera och fördelaskapet och valrörelsearbetet. Det var en kris, men den gav hennes­ uppgifter. Förmed- la varför varje upp-ledarskap en bra start och lade grunden till ett framgångsrikt gift är meningsfull.kommunikativt­ ledarskap.Text: Annika Eriksson Bild: Barbro Odelberg, Falkenbergs kommun Utveckla: Coacha medarbetarna, ge återkoppling, upp-– En ledare i en demokratisk organisa- – Vi var tydliga med våra mål, och hur vi muntra självstyr-tion måste kunna lyssna, säger Mari-Louise skulle nå dem. ning och hjälp tillWernersson när jag ringer henne. Jag frågar Tydligheten tog de med sig till valrörel- att lösa problem.om hon tycker att hon har ett kommunikativt sen 2010. Redan i mars gjorde de en planledarskap och hon skrattar förvånat och säger för vem som gör vad. Ingen ska behöva Interagera: Skapaatt hon inte har studerat det. Däremot pratar bli stressad av aktuella händelser eller an- öppenhet, stötta vid konflikt ochhon gärna om lagarbete, att släppa in andra. dra partiers aktiviteter utan känna sig tryg- medverka tillDen starka känslan av att vara del av ett ga i den egna planeringen. Alla behöver lösning­.lag tror hon hänger ihop med hur veta vad man arbetar för, mening-hon fick sitt uppdrag. Mari-Louise en med varje­uppgift och det mås- Representera:Wernersson satt med i ambulan- te vara lika tydligt­mellan valen. Företräd gruppensen den där januaridagen, och Mari-Louise­Wernersson nämner i omvärldsbevak-hon beskriver hur overkligt det de sopp­ eminarier Centerpartiet s ning samt nätverkakändes. Men också den kraft som ordnar ett par gånger per termin. och skapa resurserväcktes. för gruppen. Mari-Louise Wernersson Källa: Johansson, Mari-Louise– Vi kände att vi skulle klara det Wernersson menar att vill man skapa utrymme Miller­, Hamrin: Kommunikativt­ ledar-och att det handlade om större för många måste det också vara skap (Mitt­universitetetsaker än var och en av oss. tillåtet att misslyckas, det är viktigt att vara 2012) De tryckte upp lagtröjor och tog en bild lika delaktig när det blir fel. Hon tar alltidpå alla valarbetarna. Med tiden blev det allt direkt kontakt med den det gäller, så snarttydligare att Ingemar Johansson inte skulle­ som möjligt. Hon vill att medarbetare ochkomma tillbaka som ordförande, och att väljare ska veta att hon lyssnar, även om detMari-Louise Wernerssons ledarskap inte var ibland kan kännas jobbigt att gå och handlatillfälligt. Men känslan av att tillhöra ett lag och möta alla människor.har stannat av. – Men då rycker jag upp mig. Jag vill vara Den dramatiska starten fick också andra, öppen och tillgänglig, både som människamer praktiska konsekvenser. och som ledare. tidningen C • 5
 6. 6. TE M A ETT HÅLLBART val Vad är ett hållbart val?Äntligen har vi plockat ur nålarna urCenterpartiets­nya kappa ”Ett hållbart val”– nu ligger sömmarna där de ska, knapparnasitter på rad och fodret är på plats. Redo attanvändas­av oss alla medlemmar. Men hurgick det till egentligen? Hur hamnade vi ijust ett hållbart­val? Och vad menar vi meddet? Kommunikationschef Jenny Perssonförklarar hur trådarna hänger ihop.TEXT: Pernilla MelanderVilken funktion fyller vår nya att partiledningenprofilering­”Ett hållbart val”? genomförde ett flertalProfileringen är ett stöd som ska workshops. Vi mejslade fram koppling till Centerpartiet.hjälpa oss att förtydliga våra poli- sju olika spår utifrån frågor som: Nu var vi nere i tre spår. Entiska budskap mot väljarna. Vad vill vi? Vart vill vi? Hur vill vi genom­ ående linje var dock att vi g Den innehåller två områden – positioneras oss mot övriga partier? inte skulle nischa oss mot någon sär-hur vi uttrycker oss i ord, språk I nästa steg testade vi resultatet skild profilfråga utan ta vara på bred-och tonalitet, och den grafiska for- i fokusgrupper över hela landet – den i vår politik. Till slut blev det up-men som ska förstärka vår visuella stora­och små städer, på landsbyg- penbart att det mest attraktiva hoskommunikation­ skapa enhetlighet , den, människor i olika åldrar och väljarna var långsiktighet och håll-och öka igenkänningen. med politisk hemvist. I grupp­ rbetet a barhet, något som bär sig över tiden, utgick vi från bilden av politiken, men sam­ idigt ville de se nytänk och tHur landade vi i ”Ett hållbart val”? Alliansen, partiledarna och deras framåtblickande.Arbetet inleddes förra vintern med roller och slutligen en mer direkt Nästa fråga var vilka värden ville6 • tidningen C
 7. 7. vi behålla och vilka skulle vi adde- Var öppen och våga bjud in tillra? Vi lade till framåtblickande och att diskutera lösningar och idéer.mod samt att vi ska stå för den po- Vi behöver inte alla gånger harlitiska bredden. Som en jämförelse de rätta svaren, men delaktighetkan man säga att om vi hade valt att skapar engagemang hos människorfokusera på miljöområdet, då har vi och bäddar för fler hållbara lös-begränsat vår politiska arena kom- ningar.munikationsmässigt. Vår egen kravlista på den nya pro- Finns risken att hållbarhet blir ett Vår egen kravlistafilen var att den ska hålla över tiden, modeord?matchas mot Annies identitet och på den nya profilen Nej, det har funnits i många år.Centerpartiets arv och värderingar. Vi var att den ska hålla Begreppet hållbar utveckling fickska var attraktiva och kännetecknas över tiden. sin internationella spridning underav trovärdighet i vår kommunikation. 1900-talet i samband med en FN-När alla dessa faktorer diskuterats och Jenny Persson rapport.filats landade vi i ”Ett hållbart val”. Hur ser du att ”Ett hållbart val” skaHur är profileringen tänkt tigt inom alla politikens profil- och vara aktuellt ända fram till år 2020?att användas? sakområden, inte bara miljöområ- Utgångspunkten har varit en profile-I första hand handlar det om att det. Vårt arv grundas på uthållighet ring som ska hålla över tiden. Nukommunernas kretsar ska koppla och långsiktigt tänk inom de gröna använder vi den i första steget frampå den grafiska formen och tonen i områdena, men idag sträcker vi oss till 2014. Därefter gör vi en utvärde-sin kommunikation. Sedan handlar längre än så. Vi tror att hållbarhet ring, och skruvar om det behövs.det om ett förhållningssätt – våra och frihet för den enskilde indivi-politiska lösningar ska vara hållbara den hänger ihop. När vi människor Hur ser du att man kan införlivaöver tiden. Med dessa byggstenar på får välja själva hamnar vi oftare i hållbarhet i politikens alla om­plats uppfattas kommunikationen hållbara lösningar. råden?tydligare och mer trovärdig. För mig handlar hållbarhet om Hur kan var och en i partiet använ­ livet. Att leva och må bra berör allaVad menar vi med ett hållbart val? da hållbarhet i vardagen? människor på olika sätt, på olikaVi är ett parti som tänker långsik- Ställ dig frågan ”Är det hållbart?”. områden – precis som politiken. Vad tycker professor Micael Dahlén? Micael Dahlén är professor i större utrymme och bli relevanta för marknads­öring på Handelshög- f flera människor utan att verka otydli- Vilken poli- skolan i Stockholm och författare. ga och splittrade och på så sätt tiker tycker Hans senaste bok Monster publice- framstå som ett riskfyllt val. du har den rades nyligen och var hans sjätte tydligaste­ alster. Inför varje val väljer partierna att pro- profilen­? fileras, kan du nämna en i dina ögon Att svaret Hej Micael! Vad tror du att ett lyckad valprofilering i modern tid? är så förut­ politiskt­parti vinner på att ha en När moderaterna blev Nya modera- sägbart och väntat gemensam profilering? terna gjorde de partiet tillgängligt, är väl också dess främsta bevis: Man skapar sig en plattform som ger framåtlutat och intresseväckande i Barack Obama anno 2008. Hopp större flexibilitet i hur man kan ta ut aldrig tidigare skådad omfattning. och gemensam kraft samlade fler svängarna i budskap och språkrör. Valresultatet pekar på hur lyckosamt och mer spridda väljare än någon i Det gör att man kan ge sig själva det var. modern tid. tidningen C • 7
 8. 8. TE M A ”Ett hållbart val” signalerar att partiets politik ska vara lång- siktigt hållbar på alla politiska nivåer. Den stora utmaningen ligger nu i att förklara vad det innebär i prak- tiken. Tidningen C träffade två av Centerpartiets riksdagsledamöter, Roger Tiefensee och Rickard Nordin, för att få deras syn på saken. Text: Karin Carlesten Foto: Scanpix”Hållbar politik sträckersig längre än till nästa val”Vad innebär hållbar politik för er? Då får vi lösningar som håller längre att få in fler människor på arbets-Rickard: Att föra en hållbar politik och som går i takt med samhällsut- marknaden. Pensionssystemet ärhandlar om att se längre än till nästa vecklingen. inget stort problem idag men kom-val. Många av dagens problem löser mer att bli det om vi inte agerar nu.vi inte på de närmsta fyra åren utan Centerpartiets arbetsgrupp för väl­snarare på de närmsta fyrtio åren. färdsfrågor arbetar för fullt med att Vilka exempel på hållbarhetsper­Vi måste också våga identifiera forma framtidens välfärdspolitik. spektivet finns det i Centerpartietspotentiella problem innan de blir Hur tillämpar ni hållbarhet? arbetsgrupp för miljöfrågor?verklighet och därmed för stora och Rickard: Jag kan ta pensionssyste- Roger: Vi diskuterar bland annatdyra att lösa. met som exempel. Ska vi klara av att synen på resurser, där matsvinnet är behålla dagens nivå på välfärden i en viktig fråga. Det är helt oaccepta-Roger: En hållbar politik inne- framtiden måste vi se över hur länge belt att 30 procent av den mat somhåller de sociala, ekonomiska och folk arbetar, incitamentsstrukturer produceras i världen idag kastas.ekologiska aspekterna på hållbarhet. för att få in pengar i systemet samt Vi vill hitta lösningar på hur vi kan8 • tidningen C
 9. 9. minska matsvinnet och miljöbe- Hur ska vi kommunicera attlastningen, men också hur vi bättre Centerpartiet­är ett hållbart val?kan nyttogöra den mat som kastas. Rickard: Vi måste våga identifieraCenterpartiet har i regeringen tagit och lyfta problem tidigt, innaninitiativ till en utredning för att alla andra börjar skrika och ageraminska matsvinnet, därtill finns ett plakatpolitiskt. Hellre att vara enmål att vi ska återvinna 50 procent obekväm sanningssägare än attav matavfallet. För att hitta de bästa sitta still och invänta katastrofen­ .vägarna till det målet måste vi ha Vi måste ta diskussionen ommed oss perspektiv från jordbruket, hållbarhet­hela tiden, varje dag,näringslivet men även kommunala Roger Tiefensee, (c) riksdagsleda- och alla medlemmar har enavloppsfrågor och samhällsplane- mot och miljöpolitisk talesperson och viktig roll att spela här. Vi kom-ring. Vi måste tillbaka till samma medlem i Centerpartiets arbetsgrupp mer en bit med media, men detkretsloppstanke som Centerpartiet för miljöfrågor. personliga­mötet är vårt allraen gång myntade. mest värdefulla verktyg. Dessutom väl underbyggda beslut. Den stora är det viktigt att vi som har ledandeHur skiljer sig Centerpartiet från nackdelen med att vara så ansvars- positioner i Centerpartiet agerarandra partier som också pratar full är att det mediala intresset är förebilder och tar hållbarhets­om hållbarhet? svalt för ett parti som sätter in frå- debatten både på ett nationellt ochRoger: Centerpartiet har hållbar- gor i ett större sammanhang istället lokalt plan.het som en ständig ledstjärna, oav- för att leverera enkla lösningar.sett vilket politikområde vi pratar Här finns det en paradox; väljarna Roger: Det är viktigt att vi är kon-om. Ta skogen, som har diskuteras vill ha ett parti som är balanserat sekventa och alltid inkludera social,flitigt den senaste tiden. Center- och som går att lita på, men det är ekonomisk och ekologisk hållbar-partiets utgångspunkt är att skogen svårt att få gehör för långsiktiga, het i vår politik. Tricket är att haska brukas på ett hållbart sätt. Ser mångfacetterade lösningar. Det är konkreta exempel. Ett bra exempeldu kortsiktigt enbart till miljön och ganska få som vill ha Folkpartiets ur ett lokalt perspektiv är alla deden biologiska mångfalden är det skolpolitik eller Sverigedemokra- simhallar som byggdes på 70- ochlätt att säga att stora arealer skog ska ternas invandringspolitik, men de 80-talet och som idag står och läckeravsättas till reservat. Långsiktigt kan har identifierat ett problem och energi. Investeringen för att reno-det vara dåligt för biologisk mång- en enkel lösning som låter bra. vera ett sådant badhus kan skrivasfald, eftersom reservat utan skötsel Problemet­är att de inte sätter in av på väldigt kort tid eftersom dumånga gånger blir dominerade av diskussionen i ett större kontext. sparar så otroligt mycket energi.gran som kväver ljuskrävande arter.Om du lägger till klimatperspek- Vad är nästa steg? Rickard Nordin, (c) riksdagsledamottivet blir skogen också viktig som och konsumentpolitisk talesperson Roger: Centersverige behöverbioråvara och för att ersätta fossila och medlem i Centerpartiets arbets- användbara verktyg för att genom-bränslen, och då måste du bruka grupp för välfärdsfrågor. föra hållbarhetsagendan. Jag skulleden. Med det ekonomiska perspek- exempelvis vilja se ett kunskapslyfttivet ser vi dessutom betydelsen av i miljöfrågor ur ett hållbart per-skogen för industrin. Att sätta in en spektiv.fråga i ett större sammanhang, detär hållbarhet för mig. Rickard: I slutändan handlar det om vad vi gör konkret i riksdag ochRickard: Vi i Centerpartiet vet regering. Om vi ska utveckla denatt som man sår får man skörda, förda politiken i en hållbar riktningdet ligger i vår historia. Medan måste vi se till Sveriges bästa ochMiljöpartiet och Vänsterpartiet våga ta in idéer från alla håll istäl-går med på intressegruppers krav let för att fastna i det partipolitiskatar Center­ artiet balanserade och p perspektivet. tidningen C • 9
 10. 10. TE M AHållbar politiki praktikenAtt lova väljarna hållbar politik i kommunikativa sammanhang är ganska enkelt. Menhur går man från ord till handling? Hur kan man använda sin politiska vilja och sittengagemang för att skapa hållbara städer, tätorter och bostadsområden? TidningenC träffade två c-märkta kommunpolitiker som vet.TEXT: Pernilla Melander BILD: Ulricehamn kommunRoland Karlsson (c), kommu- – Vi förstod tidigt att den stora ofta förknippat med pengar.nalfullmäktiges ordförande i Ulri- skillnaden för att lyckas med hållbar – Hållbar politik kan kosta mercehamn kommun, har drivit och politik är att skapa delaktighet bland pengar i uppstarten, men kostnads-utvecklat hållbar politik i kommuninvånarna och kurvan faller mot slutet och övergårvardagslivet: bjuda in till diskussion. till en kostnadseffektiv som helhet, – För mig är hållbar- Exempelvis bjöd vi in till säger Roland Karlsson.het kopplat till långsiktig- en trygghetsvandring som Bästa botemedlet mot kortsik-het som skapar positiva startade med tio personer tig politik är enligt Roland Karlssoneffekter i flera led. Akuta och när vi kom tillbaka att våga vara visionär för att hinnaåtgärder ger sällan den tid hade ett tjugotal hakat på, fånga problemen innan de blir aku-som behövs för att tänka säger Roland Karlsson. ta. Men ibland påtvingar situationenigenom effekterna av ett Roland Karlsson, (c) Vid ett annat tillfälle kortsiktiga beslut.beslut. kommunalfull­ bjöd kommunen in bar- – Det kan handla om en fråga där Ulricehamn kommer mäktiges ordförande­ nen i ett villaområde för , den politiska opinionen har blivit så Ulricehamni närtid att klubba en ny att ta del av deras syn på kraftfull att vi inte vågar stå emot,översiktsplan för fysisk trafikmiljön och hur de- säger Roland Karlsson. Men det kanmiljö i kommunen. För ett par år se- ras väg till skolan fungerade. också handla om ekonomiska be-dan stod de inför utmaningen och gräsningar.valde att ta fram olika scenarios om Med delaktigheten föds enhur staden skulle kunna utvecklas. dialog mellan deltagarna som i nästa I Falköping kommun föddes förSkulle staden byggas tätare eller gle- steg övergår till en känsla av samhö- ett par år sedan ett logistik projektsare? Hur skulle behovet av fler lä- righet. Delaktigheten bidrar också som fick effekter långt över förvän-genheter täckas? Andra frågor som till att politiken får fler budbärare tan tack vare ett långsiktigt hållbartkom in i diskussionen var energi- som brinner för ämnet och för förhållningssätt. Ingrediensernaförsörjning och folkhälsan. Viljan budskapet vidare på ett naturligt består av ett starkt ledarskap i kom-om en hållbar folkhälsa landade till och trovärdigt vis. Att skapa delak- bination med ekonomisk vilja.exempel i att man planerade in fler tighet gör att det tar längre tid innan – Att tänka en helhet som fung-gång- och cykelvägar. politiska beslut kan tas. Och tid är erar i vardagssammanhang utifrån10 • tidningen C
 11. 11. tre ben socialt, ekonomiskt och mil- nare skolmiljö. Mindre avgaser och enden nu lagar maten på plats därjö, det är hållbarhet för mig, säger därmed minskade koldioxidutsläpp den äts, den behöver inte transpor-Ulf Eriksson, (c) ordförande i kom- med tjugofem procent. Kan man teras och värmas upp igen. Lokalmunstyrelsen i Falköping. säga annat än att Falköpingsborna matlagning underlättar också för lo- Då 2008, tog varje kommunalt har kammat hem en rejäl vinst? kala producenter att leverera råva-kök i Falköping emot fem- För att lyckas med att ror. Och när dagen är slut samlarsex dagliga varutranspor- bedriva en långsiktigt kommunen in matavfallet för att iter med livsmedel. Det hållbar politik ser Ulf Er- nästa steg producera biogas.var olika transporter med iksson vikten av två avgö-frukt, mejerier, bröd och rande ledarskap; det po- Men det finns också en baksidagrönsaker som rullade in litiska ledarskapet som av att bedriva långsiktigt hållbaröver skolgårdar, backa- måste sträva i en gemen- politik och vissa trösklar att ta sigde, släppte ut avgaser och samt bestämd riktning, över menar Ulf Eriksson:krävde personal som tog och att förvaltningens le- – Vår ambition är att systemet Ulf Eriksson, (c) ord­hand om varorna. Totalt förande i kommun­ dare tar till sig föränd- skulle vara självbärande ekono-räknade man 10 000 stopp styrelsen, Falköping ring. Han nämner exem- miskt, där är vi inte ännu. I dagslä-för leverans av livsmedel pelvis att införande av en get skjuter vi till kommunala skatte-varje dag i kommunen. kommunal miljöbilspolicy kräver pengar. Trösklarna kan också bestå Nu, fyra år senare samlas godset att inköpschefen verkligen köper in av andra politiska viljor. Exempelvisvid en strategiskt utplacerad samlast- miljöbilar. när vi skulle teckna avtal om grön elningscentral som packar om godset – Vi politiker kan inte bevaka till kommunal verksamhet, ett för-och skolor och äldreboende får be- all daglig verksamhet, det krävs att slag som moderaterna var motstån-sök av en enda fullastad transport cheferna­tar sitt ansvar och kan vara dare till. Vi tog striden och idag harmed alla typer av livsmedel. Antalet motorn i att skapa långsiktigt håll- kommunen grön el.transporter har minskat från 260 till bar politik i vardagen. Nästa utmaning för Falköpings60 per vecka, alltså 200 färre. I samband med den nya logistik- centerpartister är integrationspro- lösningen byggde kommunen om grammet social hållbarhet, där ärPluspoängen är lätträknade ett fyrtiotal kök för att anpassas till Ulf Eriksson hoppfull om ett parti-– en säkrare skolgård för elever och de nya rutinerna. Anpassningen led- övergränsande samarbete. Ett lång-lärare som på köpet får en bättre, re- de också till att skolor och äldrebo- siktigt hållbart samarbete. Delaktiga kommun­ invånare skapar långsiktigt hållbar politik i Ulricehamn. En politis­ vilja om k en hållbar folkhälsa resulterade i fler gång- och cykel­ tidningen C • 11 vägar.
 12. 12. TE M A Drömmar formar hållbart Jämtland Ett hållbart Jämt- land ringar in fyra områden att Vilka drömmar har vi om Jämtlands län? Hur vill vi leva, bo och utveckla; kultur, demografi arbeta i framtiden? Att skapa en positiv framtidsdiskussion är omsorg, attraktiv det långsiktiga målet för arbetsgruppen “Hållbart Jämtland region ökad inflyttning samt 2020”. Text: Pernilla Melander Bild: Ragunda kommun utbildning.– Genom att prata om drömmar inom partiet och bland allmänheten Slutligen landade arbetet i fyraoch skapa en vision hamnar vi inte i ofta är att “vi är drabbade” här uppe förbättringsområden; demografi ochdiskussioner om politiska sakfrågor i norr. Vi är förlorare. Nu arbetar de omsorg, kultur, attraktiv region ochoch handlingsprogram, säger Bosse istället med att vända bilden till en ökad inflyttning, samt utbildning.Svensson i Brunflo, en av dem som positiv vision genom att involveradriver gruppens arbete i Jämtlands folk från partiet, men också genom Diskussionen levde vidare vialäns distrikt. att bjuda in andra externa personer en facebooksida och på höststäm- Bosse menar att det krävs en lång- till processen. Bosse menar att det man i november var det dags attsiktig målbild och en helhetssyn för finns mycket kapacitet som skulle tratta ned diskussionerna ytterligareatt arbeta över en 10-15 års period. kunna frigöras här uppe. ett steg till konkreta målsättningar. – Istället för att bara söka efter för- – Nu börjar arbetet med att skri-klaringar till att dagsläge inte fung- Framtidsseminariet i september va berättelsen om Jämtland 2020 somerar, som till exempel ett orättvist var startskottet för idébyte. Samtalen ska presenteras på distriktsstämmankommunalt skatteutjämningssystem, handlade om den negativa befolk- i mars 2013. Därefter fortsätter ar-så måste vi förstå att det först och ningsutvecklingen, hur ska vi få en betet med att skriva politiska valpro-främst är vi själva som måste agera bättre balans mellan äldre och unga? gram till 2014, på så sätt skapar vi ettoch ta ansvar. Som vi ser på oss själva Vad ska vi jobba med? Hur kan sammanhang inifrån med långsik-ser också andra på oss. vi utveckla företagen? Vad kan vi tigt hållbara framtidsmöjligheter för Bosse fortsätter berätta att bilden göra för att få ett gott liv här uppe? Jämtland, avslutar Bosse Svensson. Vad har Centerpartiet att vinna på en Marianne Larm-Svensson, Mikael Palmqvist, frågar organisationsutvecklare DRO kretsordförande 4 Norr, Brunflo, Östersund politisk sekreterare, – Jag tror att det blir mer och mer klart för Västerås alla att Centerpartiet har en helhetssyn – Ökat C-inflytande som gör att man både värnar miljöns och lokalt, regionalt och människornas villkor på lång sikt. Just långsiktig- nationellt är lika med ökat heten är något som de flesta människor nog innerst inne vardagligt inflytande för alla människor i frågar efter, och egentligen begär av politiken. Och hela landet! Häri ligger den stora vin- beskrivningen av ett Sverige som präglas av långsiktighet sten för såväl den enskilde som för Cen- i de politiska besluten är naturligtvis ett hållbart Sverige. terpartiet, och därmed samhället i stort.12 • tidningen C
 13. 13. KTH-forskare Antologin om hållbarhet snickrade ny kurs Under året har ett tiotal statsråd och riksdagsledamöter Centerpartiet i filat på sin personliga berättelse om hållbarhet. Utgångs- Stockholmsom­rådet såg punkten har varit respektive politikområde och individuella behov av att öka kunskapen tankar om vad som är hållbart och hur man kan arbeta kring hur man utvecklar städer politiskt långsiktigt med hållbarhet som riktlinje. Nu och löste problemet med en stads- finns den färdiga antologin fylld med spännan- utvecklingskurs. de berättelser, iakttag­ lser och tankar e – Det handlar om en kurs för gruppledare och att ladda ned från Centralen. samhällsbyggnadspolitiker som vi har tagit fram tillsammans­med en kon- sult och KTH-forskare­ säger , Christian Ottosson, kommunalråd för Centerpartiet i Huddinge kommun. Nu har 26 kommuner i regionen­ Utbilda dig till politiker fått chansen att delta i kursen­ under perioden december till februari. Daniel Öhgren, gruppledare för Center- partiet i Skellefteå provar nya grepp för att hitta nya engagerade medlemmar och arrangerar en ”Blipolitiker-kurs”. Motionera dina idéer För dig som vill motionera om lokala och regiona- Hej Daniel! Varför kör ni en kurs för la frågor är kretsens årsstämma eller distriktsstäm- blivande­ politiker? man rätt forum. Motioner till kretsen ska sändas till Det är jätteviktigt att få in nya människor kretsstyrelsen senast den sista januari och motio- i politiken och vi vill på det här sättet skapa en ner till distriktet till distriktsstyrelsen senast den sis- bra väg in för dem som funderat på att engagera sig. ta februari. Motioner till partistämman 2013 sänder du till Har intresset varit stort? riksorganisationen senast den 30 april nästa år. Vi har fått väldigt positiv respons på vårt initiativ och fått in De förslag som stämman bifaller blir underlag för cirka 15 anmälningar till kursen. partiets politiska eller organisatoriska utveckling. En snabbare väg är medlemsinitiativ där du kan Vad lär man sig på kursen? lämna förslag året runt. Man får lära sig hur det är att vara politiker och hur spelregler- Läs mer om hur du gör på Centralen. na i politiken fungerar. Förhoppningsvis blir man inspirerad att http://centralen.centerpartiet.se/Medlemsinitiativ gå vidare som politiker efter kursen.långsiktigt hållbar politik? Matilda Henriksson, Sävsjö, Landsbygds­ Andrea Jovell Swensson, ambassadör Jönköping­, PR kommunikationskonsult, Västra ersättare i Sävsjö Frölunda­ ord­ örande (Se) Göteborg , f industribyggnader­ – Genom att tydligt knyta politiken till Center- – Hållbar är ett ord som låter partiets värderingar får vi fler sympatisörer som en centerpartist; medve- och väljare. Själva ordet hållbarhet är motsat- ten, långsiktig och pålitlig. Vi sen till egoism och kortsiktighet. Jag kommer måste ta ansvar för framtidens värld idag, vi ska också att tänka på begreppet eko-humanism. Viktigast i en vara ett alternativ för en framtid möjlig att leva i. demokrati är att värna individens frihet och rätt att välja. Hållbar bär en ton av miljö och mänsklighet i Med rätten att välja följer också ansvaret att verka för värl- samklang, och där är vår bas. dens bästa. tidningen C • 13
 14. 14. Han gör verklighet av centerpolitik vara aktuella för kom- budgetförhandlingarna. Magnus Wallerå, mande års budget, berät- Han nämner satsningen på statssekreterare på Centerpartiets tar Magnus. Vår strate- lärlingsutbildning för att samordnings­ gi för att vinna framgång i skapa fler jobb för unga, kansli, förverkligar årets budgetförhandling- en bättre infrastruktur för centerpolitik. ar var att tidigt identifiera människor och gods i hela vilka frågor som är vikti- landet, bolagsskattesänk- ga att lyfta och sedan se till ning, investeraravdrag och att ha ordentligt på fötter- flera insatser för en om- na i dessa frågor. I år hade ställning till ett grönt och vi tydligt fokus på en grön hållbart samhälle, bland och hållbar omställning, annat genom satsning på forskning och innovation, energiforskning. infrastruktur, företagssats- – Det finns så mycket ningar samt arbetsmark- bra reformer att prata om, nadsinsatser för att unga så jag hoppas såklart att vi och utrikes födda. hjälps åt i centerrörelsen att ta debatten, skriva in- Arbetet med budgeten sändare, prata på arbets- är intensivt och krävande, platsen och berätta om hur men för Magnus överväger vi vill genomföra den grö- de positiva sidorna. na omställningen, förbätt- – Jag drivs av att få vara ra arbetsmarknaden och med och utveckla och för- göra svensk politik lång- verkliga så mycket center- siktigt hållbar. politik som möjligt, vid varje enskilt tillfälle, var- Nu väntar behandling je dag. Jag är övertygad om av budgeten i riksdagen. Någon som är insatt i regeringens budgetpro- att vi gör det bäst i reger- Många av förslagen träder position för 2013 är Magnus Wallerå. Som ingsställning tillsammans sedan i kraft vid årsskiftet, statssekreterare på Centerpartiets samord- med övriga Allianspartier. men, säger Magnus, politik ningskansli följde han budgetförhandlingarna Det är ett givande och ta- innebär förstås som alltid på nära håll, och med facit i hand kan han gande och jag försöker att ett långsiktigt, tålmodigt hela tiden vara pragmatisk. arbete där de flesta föränd- konstatera att Centerpartiet satte en mycket När Maud Olofsson läm- ringarna sker successivt. tydlig prägel på hela budgeten. nade över stafettpinnen till Men det finns stora utma- Text bild: Karin Carlesten Annie Lööf sa hon att man ningar kvar inför nästa år. måste älska att kompromis- – För ett litet, export­Centerpartiets samord- som mest intensivt under sa, och så är det. Kompro- beroende land som Sverigeningskansli på Statsrådsbe- augusti och september men missen är Alliansens främ- är det svårt att värja sig förredningen leds sedan drygt är ständigt aktuellt, året sta verktyg för att alla ska omvärldens svåra­ekono-två år tillbaka av Magnus runt. kunna bidra och vinna. miska läge, och vår störstaWallerå som har arbetat på – Redan hösten året utmaning kommer­att bli attkansliet sedan Alliansens innan budgeten läggs bör- Enligt Magnus har fortsätta bekämpa utanför-valseger 2006. Arbetet med jar diskussionerna kring Centerpartiet nått flera skapet och arbets­ösheten, lbudgetpropositionen är vilka stora frågor som kan viktiga framgångar i avslutar Magnus.14 • tidningen C
 15. 15. Centerpartiet har gjort ett mycket tydligt avtryck i 2013 årsbudget­ med satsningar på ungas möjligheter att få jobb, ,förstärkt infrastruktur i hela landet, satsningar på grön energioch förbättringar av villkoren för företag. Här kommer någraav de många framgångarna.Text: Karin CarlestenCenterframgångari höstbudgetenGrön energi: Sammantaget satsar miljöer kring gruv-, mineral-, och satsar pengar i små bolag för att rådaregeringen närmare 14 miljarder strålforskning och forskning kring bot på bristen av kapital.kronor på energiforskning de kom- ett hållbart samhällsbyggande samt Skogsriket: Totalt nästan 400mande tio åren. Från 2013 till 2015 forskning om trä, skogsråvara och miljoner kronor till den svenskasatsar regeringen cirka 1,3 miljarder biomassa. skogen till och med 2016. Satsning-kronor per år på energiforskning, Lagen om valfrihet: Regeringen en består av 334 miljoner till skyddoch 1,4 miljarder per år från och slår i höstens budget fast att om inte av skog samt 60 miljoner till ökadmed 2016. Regeringen kommer att dagens stimulanser för att öka val- produktion av biomassa.arbeta för att ställa om till förnybar friheten i den specialiserade vården Minskat matsvinn: 12 miljonerenergi samt utveckla nya tekniker får tillräckligt genomslag kommer kronor till Livsmedelsverket undersom gör att vi kan producera och regeringen överväga att göra LOV åren 2013-2015 för att stärka arbetetanvända energin mer effektivt än obligatorisk. med att minska matsvinnet och ökaidag. Väg- och järnvägsnätet: 55 klimatnyttan.Bredbandsmiljard: Ytterli- miljarder till Ostlänken, Göteborg- Differentiering av fordons-gare 600 miljoner till utbyggnad av Borås samt investeringar i drift och beskattningen: Regeringenbredband. Den totala bredbands- underhåll. Därtill 3,5 miljarder i föreslår en ökad differentiering i for-satsningen för perioden 2012-2014 gruvrelaterad infrastruktur genom donsbeskattningen för att premieraär därmed uppe i 1,1 miljard kronor. upprustning av Malmbanan och vä- nyförsäljning av fordon med lågMålet är att 90 procent av befolk- gen mellan Pajala och Svappavaara. klimatpåverkan.ningen ska ha tillgång till bredband Totalt föreslås infrastrukturåtgär- Rovdjursförvaltning: Ansla-med en hastighet om minst 100 derna öka med 106 miljarder kronor get till rovdjursförvaltning höjsMbit per sekund år 2020. fram till 2025. och permanentas. Satsningen skaForskning och innovation: Investeraravdrag: 15 procent av användas av länsstyrelserna i arbetet4 miljarder kronor för att stärka det investerade kapitalet, med ett tak med en ökad dialog och närvaro,Sveriges ställning som framstå- på 195 000 kronor, får dras av direkt akutgrupper för rovdjur, informa-ende forskningsnation. Totalt i deklarationen för personen som tionsinsatser och kunskapsunderlagomfattar satsningen 11,5 miljarder investerar. Det ger en skattelättnad för rovdjursförvaltningen.åren 2013-2016. Exempelvis 700 för privatpersoner som får dra avmiljoner till forskning om viktiga halva sin investeringsamhällsproblem och strategiska när de Höstbudgetens satsning på ökad produk-innovationsområden, 600 miljoner tion av biomassa innebär bland annat öka-satsas på forsknings- de ekosystemtjänster som mer biobränsle, ersättning av fossil råvara, biologisk mång- fald och en positiv klimateffekt. tidningen C • 15
 16. 16. Anders, Annie och Anna-Karin byter mjuka jul- klappar med fokus på avkopp- ling och återhämt- ning, men också en megafon.Centerpartiets dreamteamAnnie Lööf, partiordförande, Anders W Jonsson, vice parti- och sen av att få mötas av så mycketordförande och Anna-Karin Hatt, andra vice partiordförande värme från alla medlemmar. AKH: När den nya partiledningenhar upplevt sitt dryga första år tillsammans i partiledningen. och partistyrelsen valdes hoppadesHär kommer deras egna tankar om året som gick och samar- jag att vi skulle ha gott om föränd-betet mellan de tre A:na. Text: Pernilla Melander Bild: Christian Saltas ringslust, mycket arbetsenergi och en vilja. Och förmåga till högt iJag förmodar att ni var och en hade nisation och att lansera Centerpar- tak i viktiga strategiska frågor. Meren bild i huvudet av hur det skulle tiet som Ett hållbart val. Samtidigt ”vi-känsla” än ”dom-känsla”. Och detbli när ni tillträdde för ungefär ett är det helt omöjligt att vara förbe- har vi tillsammans lyckats med.år sedan, stämde den? redd på exakt allt – det är både braAL: Ja, till stora delar – engage- och befriande. Vilka personliga egenskaper och erfa­manget, tiden, utmaningen. Under AWJ: Nej, det har varit mycket renheter har du haft mest nytta av?första året hade jag som ambition att roligare än vad jag hade tänkt mig. AL: Min målmedvetenhet och envis-etablera Framtidsagendan, idépro- Dels att vara med som en del av en het! Att våga tänka långsiktigt närgrammet, decentraliserad riksorga- mycket konstruktiv partiledning andra ropar efter snabba utspel och16 • tidningen C
 17. 17. snabba uppgångar. Jag vill bygga AKH: Jag vill alltid bli påmind omCenterpartiet starkt med strategi, att vi ska vara oerhört seriösa i sak,hjärta och hållbara värderingar. men också att vi ska se till att haAWJ: Jag har haft mycket nytta av roligt under tiden.min erfarenhet av att möta männ-iskor i livets alla möjliga och omöj- Hur samarbetar ni i vardagen?liga situationer. Känt en trygghet i AL: Vi träffas ofta i olika samman-att bara kunna vara den jag är. hang, flera gånger varje vecka förAKH: I strategiska diskussioner snabba avstämningar. Utöver detförsöker jag bidra med min lust och är både mejl och sms viktiga. Följer Jag vill bygga Center­förmåga att ”se runt hörnet” och dem även på Facebook.lyfta blicken för att se de större sam- partiet starkt med AWJ: Jag är riktigt nöjd med hur välmanhangen. Erfarenhet från tidigare strategi­ hjärta och , samarbetet fungerar. Vi har alla treledningar gör att man kan plocka hållbara­ värderingar. olika kompetenser och erfarenheterrussinen till sitt eget ledarskap. men alla bidrar på ett prestigelöst Annie Lööf sätt. Roligt att vara en del av grup-Vilken höjdpunkt under året pen och att få samarbeta med två avberörde­dig personligen? Sveriges skickligaste politiker.AL: Fikastunden hemma hos Thor- al, tydliga centerprioriteringar, tuffa AKH: Jag tycker vi har ett väldigt fintbjörn och Solveig Fälldin i våras, förhandlingar. Det gäller att vara växelspel där vi alla tre drar ledar-och när jag bjöd tidigare och nuva- påläst, slipat argumenten, vara tak- skapet. Vi låter olika erfarenheter fårande partiledare, partisekreterare, tisk och envis under partiledarför- ta plats. Vi har prioriterat långsik-statsråd och gruppledare för Cen- handlingarna. Jag tycker att det blev tiga strategiska samtal och då har viterpartiet sedan 70-talet på middag. ett bra centerutfall i årets budget. också setts mycket, både på mötenAWJ: Ett av många glädjefyllda AWJ: Möten med långtidssjukskriv- och vid sidan om. Vi är ett gott gängmöten som etsat sig fast är när jag na människor som är långt ifrån som bjuder varandra lagom mot-talade på ett möte hos Centerpartiet nöjda med de förändringar som stånd och samtidigt vill varandrai Älvsbyn. Framför mig, Storforsens Centerpartiet stått bakom. Det blir och partiet väldigt väl.vackra kapell, fullsatt med parti- ofta en bra dialog om jag tänker påvänner och bakom min rygg den att lyssna och inte alltid ha svaren Vilket epitet skulle du vilja sätta påbrusande Storforsen. på alla frågor. gruppdynamiken?AKH: Jag hämtar mycket energi ur AKH: Det är lätt för oppositionen AL: Kompletterande och spänstigamötena med enskilda centerpartis- att kommentera våra reformer med diskussioner.ter, att diskutera samhällsutmaning- ”för lite” och ”för sent”. Det är enkelt AWJ: Fullständigt prestigelös.ar och våra politiska svar. När jag att plussa på ett par miljoner och AKH: Spänstig och böljande.berättar om hur vi leder den gröna försöka framstå som mer grön. I deomställningen och ljuset tänds i lägena får man hämta kraft ur insik- Vilka roller spelar var och en iögonen på de jag möter. ten att det viktiga inte är vad man gruppen­? säger, utan vad man verkligen gör. AL: Anders är den handlingskraftige.Nämn en utmanande situation som Han älskar att gå till handling ochdu har upplevt under året. Hur löste Vilka tips skulle du ha önskat att är en verkställare. Anna-Karin ärdu den? någon gett dig för ett år sedan? den kloka analytikern. Hon älskarAL: Generellt handlar det om att AL: ”Rom byggdes inte på en dag”, är att sätta tänderna i utmaningar ochvara lugn, strategisk och omge sig av en klassiker som inte kan sägas för leverera handlingsvägar.bra och kloka bollplank. Min största många gånger. AWJ: Annie är otvetydigt vår ledare,utmaning är helt klart budgetför- AWJ: Var noga med att avsätta tid för en lyssnande och omtänksam chef.handlingarna – omfattande materi- att läsa, lyssna och reflektera. Anna-Karin är imponerande i sina tidningen C • 17
 18. 18. Härlig stämningoch många kramari Åre hösten 2011.analyser men också i sitt generösa fårullstofflor för några stilla, väl­ omsorg med bättre kvalitet är så brasätt att stötta Annie med all den förtjänta kvällar vid den öppna att den bör nå fram till fler.bakgrundskunskap och förhand- spisen­ Anna-Karin får en varm, .lingserfarenhet hon besitter. Jag lång morgonrock att strosa runt i Vad står högst på din önskelistabidrar kanske genom att möta våra under lugna, härliga morgnar, inför 2013?fantastiska medlemmar från Kiruna njuta av stillheten och ledigheten AL: Bättre opinionssiffror och nyatill Malmö och genom mitt politiska under julen. joggingskor! Jag vill gärna se resultatengagemang i välfärdsfrågorna. AWJ: Anna-Karin och hennes barn av allt det arbete som läggs ner i or-AKH: Anders skjuter snabbast och får en veckas skidsemester i de fan- ganisationen, vår politik har poten-är mest intuitiv av oss tre. Han tastiska Jämtlandsfjällen. Inte i Åre, tial till ett mycket högre stöd. Jag serär väldigt orädd och tar gärna ut men i närliggande Edsåsdalen dit också fram emot mer tid för träningsvängarna med en rejäl (men hjärt- mobiltelefonerna inte alltid når… i skogen.lig) rallarsving. Annie har utvecklats Till Annie skulle jag vilja ge en AWJ: Att få förändringar till ståndfrån att i början ha varit mestadels långhelg på Järvsöbadens Pensionat som ger människor som fastnat ilyssnande till att bli allt tydligare i med sin äkta man. Avskilt, avstressat missbruk rätt till vetenskapligt base-vad som är hennes eget ledarskap. med fantastisk mat och härlig natur rad vård. Slå döttrarna på störtloppOch det är väldigt bra! Själv tror i Ljusnans dalgång. från Åreskutans topp och kanskejag att andra ser mig som drivande AKH: Annie ger jag en havskajak, med en ny häst kunna hoppa enoch strategisk, men förhoppningsvis i en kajak kan hon koppla av med felfri bana på en meter!också öppen för nya idéer och att jag bara sig själv, vattnet och en evig ho- AKH: Bidra till att utvecklabjuder på erfarenheter. risont. Anders får en megafon. Han skolan så att vartenda barn får ut- är i och för sig duktig på att göra sig veckla sin fulla potential, och attVad vill du ge de andra två i julklapp? hörd, men hans kunskap om hur fler unga snabbt ska kunna få sittAL: Anders får ett par mjuka, varma vi kan få en mänskligare vård och första jobb.18 • tidningen C
 19. 19. DRO kraftsamlar i NorrlandUnder hösten har DRO-kon- vokationer. En åldrande befolkning­ santa herrar följde på varandra. Försttoren bjudit in centerpartister och en fortsatt urbani­ ering åderlå- s ut var Gycklaren Arkadia (Anders ter Norrlands inland på människor Sebring­ som inledde med tankar )över hela landet till verksam- och resurser.­Det var ord och och trollkonster kring temathetskonferenser. I Lycksele inga visor­ Samtidigt pekade . kreativitet, om hur hjärnansamlade DRO Norr över 80 del- han på möjligheterna­– lär sig att tänka kreativt.tagare från de fyra nordligaste som att små orter faktiskt Sedan­tog partisekreterare­länen för att ägna två dagar åt kan växa och att norrlä- Michael Arthursson vid. ningarna själva­behöver ta Kanske inte lika spektaku-att prata framtid. kommandot över den bild lär, men nog så intressant.Text bild: Calle Jonsson som finns. Helena Moen, Deltagarna­fick en dragning Ljusvattnet, dis-– Att smälta den här helgen kom- på temat Framtidsagenda kuterar gärnamer nog att ta ett tag, säger Helena Därefter kom en bra landsbygds­ 2020 och några tankar kringMoen från Ljusvattnet, vice ordfö- diskussion om landsbygdens frågor. arbetet med idéprogrammet.rande i Skellefteåkretsen med fokus villkor. Efter föredraget funderadepå landsbygdsfrågor. – Jag tror att det är viktigt att vi Michael Arthursson:Och visst blev det snack om lands- använder ordet landsbygd. Även om – Det finns en jordnära, realistisktbygd. Thomas Westerberg, Region vi tänker det så får vi inte tappa bort och samtidigt optimistisk synVästerbotten, var inbjuden före- ordet i texterna, säger Helena. på Norrlands framtid bland våradragshållare i ämnet och kom både Annars var konferensens inled- före­trädare­ i norr.med sanningar och en hel del pro- ning av annorlunda sort. Två intres- Det bådar gott.”Det är fint att se glädjen och stoltheten”Centerpartiet vill att folkkyrkan Vad är svårast?ska vara angelägen i hela sam- Att det råder olika syn på respektenhället, även i dagens mångreli- för kvinnliga präster, alla pars rätt att gifta sig kyrkligt och praktiskgiösa Sverige. Många medlem- solidaritet med människor på flykt.mar är engagerade i kyrkovalet. Vilka är dina tre drömresultat?En av dem är Karin Perers. Om många röstade, de flestaText: Alexandra Cederquist Foto: Anders Hagman var centerpartister och att de flesta varVem är du? unga.Jag är ordförande i partiets kyrko-mötesgrupp, förhoppningsvis kandi- Kyrkovalet, när händer det?dat hemma i Folkärna och Västerås Höst 2012: Studiecirkel.stift samt ordförande i kyrkopoli- Förnominering­av kandidater.tiska sektionen. Karin Perers är gruppledare för Center- Januari 2013: Nationellt gruppen i kyrkomötet.Var hålls kyrkovalet? valprogram­fastställs.I alla församlingar och pastorat. Det Vad är roligast? 1/4: Vallokaler och röstmot­går även bra att poströsta. Det är fint med stoltheten hos alla tagningsställen anmälda.Var brukar kyrkovalet vara mest som engagerar sig och Centerpartiets 15/4: Alla kandidater anmälda.framgångsrikt? ställning för människors lika värde. 15/8: Valrörelsen startar.Strålande resultat 2009 hade vi i Alfta Vad är tråkigast? 20/8: Skolkampanjer inleds.och Ovanåkers församlingar, där 65 Talet om ”partipolitik” i Svenska 15/9: Valdagen.procent röstade på Centerpartiet. kyrkan. tidningen C • 19
 20. 20. Anders W Jons- son vill införa ett obligatoriskt LOV från och med 2014. På besök i Boden träffade han bland annat Maria Nordin, verksamhetschef för Sensia och Roger Bohman, Centerpartiets gruppledare.Privat hemtjänst eller inte?Frågan har varit uppe till heta politiska diskussioner i Boden, där socialdemokraternautrett möjligheten att slopa möjligheten till valfrihet för de äldre. Nu vill CenterpartietsAnders W Jonsson införa ”Lex Boden” och göra valfriheten obligatorisk. Text bild: Ulrika VallgårdaAnders W Jonsson, förste vice kommunledning funderade på att även kan fungera i glesbygd, fastslårordförande i Centerpartiet och plocka bort möjligheten till privat Anders W Jonsson.ordförande i riksdagens social­ äldreomsorg bokade han en biljett Vid förra valet tappade alliansenutskott, är stolt över LOV – Lagen och åkte dit. i Boden majoriteten och socialde-om valfrihetssystem – som han – Nu ska LOV banne mig bli obli- mokraterna tog över makten. Till ensjälv var med och utformade. LOV gatorisk. Vi har tillsatt en utredning början lät de LOV vara i fred, efter-trädde i kraft den 1 januari 2009 och hoppas att vi ska få igenom den som i stort sett alla tycktes vara nöj-och innebär att det är fritt fram för nya lagen 2014. Det kanske kan bli da med reformen. Men när det upp-kommuner och landsting att införa en ”Lex Boden”, sa Anders W Jons- dagades ett stort underskott på 29valfrihet inom äldreomsorg, hälso- son vid en träff med de privata hem- miljoner kronor i kommunens hem-och sjukvård och att tillåta privata tjänstföretagarna i Boden. tjänstbudget gav socialnämnden enalternativ. konsultfirma i uppdrag att se över – Nu när jag är 51 år bestämmer Boden är en av de få kommuner utgifterna och ”presentera förslagjag allt själv. När jag är 81 och börjar i nordligaste Sverige som infört till beslut om konsekvenserna av av-bli dement vill jag kunna bestämma valfrihet i hemtjänsten. Det skedde vecklande av LOV samt tidpunkt förvem som ska hjälpa mig med den under förra mandatperioden medan genomförande”.nedre toaletten. Det är en mänsklig alliansen styrde kommunen. Flerarättighet att få välja hemtjänst. privata hemtjänstföretag startades Kommunalrådet Torbjörn Lid- Det enda han ångrar idag är att de och idag har 40 procent valt en berg (s) sa på en presskonferens:gjorde lagen frivillig och inte tving- fristående aktör. ”Företagarna har gjort ett bra jobb,ande. När han hörde att Bodens – Ett levande exempel på att LOV men kostnaderna har rusat iväg. Vi20 • tidningen C
 21. 21. har bland de högsta hemtjänstkost- Det dröjde bara några veckor ett skäl till att man vill driva företag.naderna i landet. De äldre kommer tills budet ändrades. Istället för att Det handlar om att få avkastningatt få precis lika bra hemtjänst av avskaffa LOV skulle hemtjänsten, både på den ekonomiska investe-kommunen.” både den kommunala och den ringen och på den arbetsinsats man – Det här var den största kallsup privata, åläggas ett besparingskrav gör, för det tar mycket tid att startavi hade kunnat råka ut för. Det är på 7 procent per år under tre år – ett företag, sa Erik Hegglund som ägermycket man har att brottas med som dråpslag och en omöjlighet, anser och driver Assistansteam1 i Boden.ny företagare, men jag hade inte i Mattias Bergqvist och de andra pri- – Det tycker vi inom Centerpar-min vildaste fantasi kunnat förestäl- vata hemtjänstföretagarna. tiet också. Vi vill behålla nuvaran-la mig att kommunen skulle tvinga – Men jag tror ni kan vara lug- de regelsystem om vinstutdelning,oss att lägga ner, sa Mattias Berg- na. Eftersom samma besparingskrav deklarerade Anders W Jonsson vidqvist, ägare och verksamhetschef för gäller den kommunala hemtjänsten mötet.LOV-företaget Din hemservice. kommer det aldrig bli verklighet av Ett protestmöte mot planerna det, förutspår Anders W Jonsson. Om företagen tar ut för myckethölls den 10 september och samlade Anders W Jonsson passade ock- vinst själva och låter det drabba200 Bodenbor, som överlämnade en så på att fråga vad de kommuna- verksamheten så att de inte görnamnlista till de ansvariga politiker- la hemtjänstföretagen ansåg om att i ett bra jobb kommer de äldre attna. Det visade sig snart att kommun- lag begränsa vinstutdelningen – nå- välja andra alternativ, menar han.ledningens argumentation inte höll. got som varit uppe till diskussion i De äldre är en känslig grupp somNär man studerade siffrorna var den riksdagen. direkt märker försämringar och dåprivata hemtjänsten inte på något sätt – Även om det inte är det enda in- har de alltid möjlighet att göra ettdyrare än den kommunala, tvärtom. citamentet, så är ju att tjäna pengar nytt val.Från noll till 100 på 2 årMattias Bergqvist var nyutbil- renhet, engagemang och brinner fördad ekonom och hade nyss återvänt sitt arbete, säger Mattias Bergqvist.från USA till Boden när han lästenotisen om att det skulle öppnas Att värva kunder krävde i inled-en möjlighet till privat hemtjänst i ningsskedet en hel del marknads-kommunen. föringsinsatser, informationsmöten – Jag sökte en utmaning på hem- och öppet hus. Kommunen har Mattias Bergqvist driver företagetmaplan och tyckte det lät spännan- också informerat, både om kommu- Din Hemservice i Boden tillsammansde, säger Mattias Bergqvist. nal och privat hemtjänst i broschy- med ett 40-tal medarbetare. Här till- Hans farmor har tidigare haft rer och annonser. sammans med verksamhetschefen Karin Söderberg.kommunal hemtjänst, så genom – Särskilt i början var det mångahenne hade han fått en del idéer äldre som ringde till oss och var Idag har Din hemservice drygtom vad som skulle kunna föränd- upprörda. De undrade varför vi 100 kunder och antalet ökar medras och förbättras. Efter grundli- skulle göra vinst på deras skatte- ungefär en i veckan. Ingen har hit-ga förberedelser startade han verk­ pengar, berättar Mattias Bergqvist. tills bytt till kommunal hemtjänst.samheten hösten 2010. Eftersom Men när han talar om att de har Däremot har företaget ännu intehan inte själv har någon vårdut- samma avgift som kommunen och börjat gå med vinst.bildning anställde han sin kompis­ försöker göra ett så bra arbete som – Förhoppningsvis kommer vi attmamma, sjuksköterskan Karin möjligt för de äldre, så brukar de gå plus minus noll innevarande år –Söderberg­ som verksamhetsan­ , ändra sig fort, berättar han leende. vår plan för företaget är långsiktig.svarig. Därutöver har företaget ett Nu behövs ingen aktiv marknadsfö- Men sänker man ersättningsnivån40-tal anställda. ring längre – företaget lever på sitt kan det bli knepigt, avslutar Mattias – De har lite olika bakgrund. Det goda rykte. Kunder hjälper till att Bergqvist.viktigaste för mig är att de har erfa- marknadsföra företaget. Text bild: Ulrika Vallgårda tidningen C • 21
 22. 22. Finn 15 fel om LOV Gudrun Öström berättar för Nu finns det en Anders W liten folder att Jonsson­att det ladda­ned på kommer en och center­partiet.se samma person med argument för varje gång från Syster Karins lagen om valfrihet. hemtjänst. Femton felaktiga påståenden om LOV bemöts med lika många motar- gument som till exempel: ” Jag får följa med till Fel: Privata utför­ are dränerar väl­ färden på skatte- ” pengar. Rätt: Privata ut­örare får samma f ersättning som de affären och handla offentliga utförarna­, vilken motsvarar Gudrun Öström, 84, och Anna bröt handleden i september 2010. Det kom kommunens själv- Maria Enberg, 94, i Harads utanför olika personal hela tiden och då blev hon kostnad för upp- ganska osäker och orolig. Särskilt när man draget. Ersättning- Boden är två vårdtagare som anli- börjar få försämrat närminne är det viktigt en via skattemedel tar det privata hemtjänstföretaget med kontinuiteten. blir varken större – Det har varit perfekt att byta till det pri- eller mindre om ett Syster Karins vård och omsorg. Text bild: Ulrika Vallgårda vata alternativet. De har dessutom ett myck- privat företag går et bredare utbud än den kommunala hem- med vinst. Gudrun Öström har problem med hjärt- tjänsten. De ställer upp med både hårvård flimmer och hjärtsvikt och blir därför fort och enklare fotvård. De kan också skjutsa trött. Hon har hjälp av hemtjänsten med mamma i sina egna bilar till kyrkan, dok- städning, handling och att torka fönstren. torn eller till affären – något som inte den Det är alltid samma person som kommer. kommunala hemtjänsten får. När det över- – Jag hörde på byn att de skulle vara så går från hemtjänst till RUT-tjänster blir det väldigt bra och det är de. Man känner ald- visserligen en högre taxa, men det viktiga är rig att de stressar. En positiv sak är att jag att det är smidigt, menar Torbjörn Enberg. Anna Maria Enberg, själv får följa med till affären och handla, det 94 år, Harads, Anlitar­ får man inte göra om man har kommunens Torbjörn berättar att Syster Karin erbju- Syster Karins vård och omsorg hemtjänst, berättar Gudrun Öström. der en lista med tjänster – från gräsklippning Anna Maria Enberg, 94 år, är också nöjd till fönsterputsning – som är väldigt uppskat- med Syster Karins tjänster: tat, särskilt på en liten ort där utbudet av – De är jättebra, det kommer en kvinna entreprenörer i övrigt är ganska begränsat. och hjälper mig flera gånger om dagen. Han tror att det kommer att bli ramaskri i Boden om den privata hemtjänsten skulle Det var Anna Marias son, Torbjörn En- försvinna. berg som hjälpte henne att byta från kom- – Det går bara inte. Vi kan inte tänka oss Torbjörn Enberg, son munal hemtjänst till privat: att gå tillbaka till den kommunala hem- till Anna Maria Enberg – Mamma började ha hemtjänst när hon tjänsten.22 • tidningen C

×