Tidningen C. - Nr3 -2011

1,612 views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - C.
Nummer 3 år 2011

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
133
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tidningen C. - Nr3 -2011

 1. 1. EN tIdNINg fråN cENtErpArtIEtNummEr 3 2011Stafettpinnenär överlämnad!– Maud lämnar över till Annieefter tio framgångsrika år+ Partistämman i åre – förnyelse och debatt+ Sonja inan – från lärare till företagsledare Vi blir fler! Medlemsantalet på väg upp.ANNIE: Tack för aTT ni gav Mig förTroendeT! nu åker vi! | sIdAN 3
 2. 2. No 3/2011 sId 4 tEmA: EN tIdNINg fråN fråN cENtErpArtIEt lärArE rEdAktIoNEN tIll chefredaktör: Susanne von Tiedemann förEtAgs- E-post: tidningenc@centerpartiet.se Tel: 08-617 38 00 lEdArE Ansvarig utgivare: Jenny Persson E-post: jenny.persson@centerpartiet.se Tel: 08-617 38 00 8 12 ANNoNsEr Kontakta Åsa Sommar på Adviser, sId sId E-post: asa@adviser.se Tel: 070-508 77 73 postAdrEss Centerpartiets riksorganisation tidningen C. Box 2200 103 15 Stockholm tElEfoN ANNIE lööf Tel: 08-617 38 00 – FrÅn MArAMÖ TILL mAud: DET HAr VArIT Fax: 08-617 38 10 MAKTEnS KOrrIDOrEr InTEnSIVT OCH rOLIgT prENumErAtIoN Medlemmar i Centerpartiet, Center- kvinnorna, CUF och CenterstudenterINNEHåll får tidningen C. gratis. Övriga betalar 80 kronor/år (4 nr/2011) sId 4 Succé för Sonja sId 20 Ministrar, partistyrelse, Plusgiro 104 63-8. Märk kuvertet ”Prenumeration tidningen C.” och verkställande utskott… ange namn och adress. sId 8 C profil: Annie Lööf C. finns även som taltidning. Kontakta sId 23 Decentraliserad riksorganisation redaktionen om du vill ha en sådan! E-post:sId 12 Maud Olofsson – partiledaråren sId 28 C Bryssel: Centerpartiet i Bryssel prenumerationsservice@centerpartiet.se är det roligaste jag gjort sId 31 Vi fikar efter uppdrag AdrEssäNdrINgsId 16 C internationellt: I skuggan av kriget Kontakta ditt distrikt eller ring sId 32 Att klä sig för makten 08-617 38 00sId 18 Stämma med förnyelse i fokus sId 34 Ett kulturbärande parti ts-koNtrollErAd upplAgA 2010: 51 700 Tryck: V-TAB, Västerås Miljöcertifierade enligt ISO141001, Foto: Fabian von tiedemann certnr.1410718 Hårt ocH gruNdlIgt ArbEtE löNAr sIg. Centerpartiet har gjort sin läxa. En grundlig valanalys, omfattande förnyelsearbete i omslAgsbIld: fem förnyelsegrupper, proffsiga kandidatturnéer, gediget arbete Patrick Trägårdh från valberedningen och sist men inte minst en fantastisk parti- stämma har visat att Centerpartiet är att räkna med! Vi hörs och vi IssN 1651-4521 syns. Med ny partiledare, ny partistyrelse, nya statsråd och en för- rEdIgErINg ocH produktIoN: nyelse det talas om långt utanför centerrörelsen är Centerpartiet Susanne von Tiedemann och Turbin mer i ropet än på mycket länge. Det bådar gott för en rörelse där gräsrötterna är magnifika på att bedriva valrörelse. För den korrEktur: positiva process vi befinner oss i är inte något Annie klarar på Ingrid Hedenvind-Brask och Emma Petersson egen hand, vi måste alla hugga i och föra fram vårt Centerparti. I det här numret försöker vi beskriva de olika sätt på vilket vårt parti förnyas och tar nya krafttag. Visserligen är det höst utanför fönstret men i centerrörelsen känns det som vår…! SUSAnnE VOn TIEDEMAnn centerpartiet.se .2 tidningen c
 3. 3. annie:Några intensiva dagar har gått och jag bär fort­farande med mig stämmans fantastiskt varmaapplåder. För mig var det ett magiskt ögonblick– ni gav mig förtroendet att bli er partiledare.tIllsAmmANs sk A VI Nu HIttA tIllbAkA tIll VårA Från stämman tar jag med mig mandatet att vi skagruNdVärdErINgAr. VI skA AllA käNNA I ryggmärgEN våga tänka nytt och att vi ska tänka om. Center­vad som är Centerpartiets politik och jag har varit partiets kraft behöver sätta ännu starkare prägeltydlig med att det inte finns några genvägar. Lägger på svensk politik. Vi ska vara den tydliga jobb­vi en gemensam grund kommer vi att bli tydliga motorn i Sverige. Vi ska vara Alliansens idé­när vi lägger våra sakpolitiska förslag. Det är där­ motor. Vi ska helt enkelt vara framtidsmotorn iför Centerpartiets nya idéprogram blir centralt och svensk politik.arbetet med att forma detta börjar nu. Vi ska forma Jag kommer att prioritera uppdraget somvad jag kallar en möjlighetspolitik för Sverige och partiledare och jag kommer behöva varenda envi ska göra det i fler och öppnare möten än någon av er centerpartister. Konkret betyder dettaannan tidigare har gjort. Förnyelsen ska fortsätta. bland annat att jag kommer att prioritera attVi ska bli Sveriges öppnaste parti. resa, samtala, diskutera och att möta väljare. Vi har nu ett bra utgångsläge för att vara fortsatt Ha tålamod då jag inte alltid kommer medintressanta och det är nu upp till oss att förvalta ett färdigt politiskt förslag utan främstdetta på bästa sätt. Jag vill att Centerpartiet blir för att lyssna.både tydligare och spelar större roll i människorsvardag. Vi måste våga välja politiska frågor som Kära medlemmar – tack för att ni gavvåra väljare finner intressanta. Frågor som blir mig förtroendet! Nu åker vi!viktiga diskussioner hemma vid köksbordet. Sve­rige behöver en vitamininjektion, ett tydligt libe­ralt ledarskap som skapar förutsättningar förmänniskor att våga och att växa. . tidningen c 3
 4. 4. c.tema .4 tidningen c
 5. 5. c.temaSuccé för Sonja– inspiratör och företagarei pedagogisk barnpassningSonja Inan är grundare till företaget SverigeKids fAktAoch har på rekordtid gått från gymnasielärare sverigekids fyra huvudgrenartill att leda ett stort företag. man skulle kunna bArNpAssNINg: Tjänsten som barnflicka lägger tyngdpunkten på att lära genom lek. Barnpassaren ser till barnet får entro att pedagogisk barnpassning i hemmet är helt trygg och stimulerande stund, samt förbereder kvällsrutiner innan föräldernokontroversiellt. men det är det inte. tar vid.TexT: L arS nordgren foTo: SuSanne von TiedeMann • Extramor- EllEr farföräldEr: En extramor- eller farförälder är en mamma/ pappa och i de flesta fall även mor- ellersVErIgEkIds är Ett NystArtAt förEtAg som men det kan även vara elever som inte stimu­ farförälder och har därför en lång livs-ErbjudEr pEdAgogIsk bArNpAssNINg I HEmmEt. leras eller får tillräckligt med lärartid bara för erfarenhet av egna barn och barnbarn.SverigeKids vä xer snabbt och anställer att de har lätt för att lära. De får då klara sig Många gånger har de även erfarenhet somständigt nya medarbetare. Företaget har ett mer eller mindre på egen hand. Därför är det lärare, har jobbat inom barnomsorg, på BB eller med barn med särskilda behov.unikt helhetskoncept inom barnpassning viktigt att båda dessa behov tillgodoses medoch innefattar fyra huvudgrenar. Utöver rätt stöd, personligt engagemang och rätt • KrEativ barnpEdagog: Barn är nyfiknadetta, erbjuds även tilläggstjänster såsom verktyg utifrån barnets förutsättningar för och kreativa till sin natur och älskar attutbildningar inom bland annat studieteknik, att inte hämma barnets inlärningsutveckling. lära sig nya saker genom lekstunden.kurser inför nationella prov, sommaraktivi­ SverigeKids mål är därför att vara ett bra Enligt SverigeKids är god inlärning närteter med mera. komplement, inte bara till familjen utan även man varierar teoretiska kunskaper med praktiska. På detta sätt skapas en har- till skolan.såg Ett bEHoV monisk helhet hos barnet. Den kreativa Inom samtliga fyra huvudgrenar av verk­ barnpedagogens uppgift är att utvecklaSonjas egna erfarenheter och iakttagelser av samheten är det viktigt att familjen får samma barnet med till exempel estetisk inrikt-samhället i stort, där familjer försöker lösa person varje gång, för att skapa en trygghet ning som musik, teater eller målning.det omtalade vardagspusslet, har gjort att hon och kontinuitet. • KunsKapspEdagog:sett behovet av de tjänster som hennes företag rut VAr AVgörANdE Kunskapspedagogens tyngdpunkterbjuder. Skolorna har ofta inte tillräckligt med ligger på kunskapsinlärning och är ettresurser för att kunna tillgodose elever med De över 100 studenter, pensionärer och barn­ viktigt stöd för barnets skolarbetesärskilda behov – även om skolorna själva har skötare som idag jobbar i företaget skulle inte genom att höja lusten att lära och ökaambitionen. Det kan vara elever som behöver ha gjort det om de rödgröna kommit till mak­ studiemotivationen.extra stöd för att klara av grundskolans mål, ten i valet förra hösten. tidningen c . 5
 6. 6. c.tema fAktA Nybyggarlandet Både under partistämman i september i Åre och under Almedalsveckan 2011 var nybyggarlandet Sverige Centerpartiets tema. Under Almedalsveckan var Sonja Inan en av paneldeltagarna under Centerpartiets seminarium om nybyggarlandet. "nybyggarlandet Sverige" är en vision om ett öppet samhälle där varje människa har möjlighet att forma sitt eget liv. Centerpartiet tror på varje människas förmåga att bidra till samhällets utveckling och göra gott, – RUT­avdraget var en förutsättning för att – Svarta jobb har blivit vita och en helt ny oavsett om hon kommer från grannhusetjag skulle starta, berättar Sonja Inan. bransch har fötts – så vad är det att kritisera? eller en för oss avlägsen del av världen. Vänsterpartiernas tal om ”pigsamhället” undrar Sonja Inan. I vår vision om nybyggarlandet Sverige spelar integrationen en central roll. Förger hon inte mycket för. Sonja säger att det stArtAdE gENom Ett projEkt att lyckas med vår ambition att skapa enhär är arbeten som måste utföras och undrar integrationspolitik som stärker individensom vissa jobb betraktas som mindre värda Den tändande gnistan blev när Länsstyrelsen roll i samhället och Sveriges roll i världenän andra. Det tycker hon i så fall är en konstig i Örebro i mars 2010 startade projektet ÖDE, måste vi hitta svaren på en rad angelägnasyn på arbete och ekonomi. SverigeKids är ett vilket kanske inte låter så upplyftande men frågor. Det kan vi bara göra genom enkomplement till skolan och en avlastning för som betyder Örebros dolda entreprenörer. Det öppen diskussion, där människors åsikterföräldrar. Antagligen har en del av dessa jobb var ett projekt inititerat av Alliansregeringen, tillåts ljuda fritt mot en klangbottenfunnits förut men då helt utan trygghet för som skulle främja kvinnors företagande. Själva byggd på Centerpartiets värderingar omföräldrar, barn och arbetstagare. idén hade hon haft länge men det var först i öppenhet, frihet och självbestämmande. .6 tidningen c
 7. 7. c.temaÖDE­projektet som hon skrev ned sin idé på ha en barnflicka till dagen efter så avböjer för kvinnors företagande som etablerats tackallvar. SverigeKids eftersom processen är betydligt vare Maud Olofsson. Det handlar om att lyfta – Jag hade bestämt mig för att sluta jobba mer komplex än så. Sonja går grundligt till goda exempel och inspirera säger Sonja ochsom lärare när jag inte tyckte att det var roligt väga – för det handlar om barn, menar hon. berättar om hur peppad hon själv blev närlängre, säger Sonja. Efter att jag presenterat hon träffade Maud Olofsson.min idé var det en projektmedarbetare som bEgrEppEt INtEgrAtIoN – Jag träffade Maud under Almedalsveckansa: ”om jag var du så skulle jag starta”. Då Det projekt som fick Sonja att ta steget, och hon satte sig bredvid mig vid ett semina­tänkte jag: nu kör jag! ÖD E ­ projek tet, sa m lade k v in nor me d rium. När jag skulle upp i panelen och prata Lärarbakgrunden blev en motor. Sverige­ invandrarbakgrund för att inspireras till att sa hon: jag kan fota åt dig! och så tog hon minKids hjälper elever som har det svårare i starta företag. Men att fokusera speciellt på kamera. Hon gav mig känslan av att jag kändeskolan men också de elever som inte har det ”invandrarkvinnor” ger Sonja inte mycket henne, fastän vi just hade träffats. Det kändessvårt utan bara behöver mer stimulans. Dessa för. Hon vänder sig mot hela integrations­ så peppande, säger Sonja och ler stort ochbåda gruppers behov ska tillgodoses med rätt begreppet och anser att många av de olika avslöjar också att bilderna blev riktigt bra.stöd, personligt engagemang och rätt verktyg, inte grationsprojekt som har genomförts iberättar Sonja. Detta blev en central del i Sverige har varit felriktade. språkEt är VIktIgtSonja Inans affärsidé. Det är ett enkelt koncept – De flesta som kommer till Sverige är Sonja tycker inte att det är svårt att startaoch man skulle man kunna tro att konkur­ aktiva men har olika utbildningsnivå. En del företag i Sverige om man jämför med mångarensen var benhård. Men enligt Sonja finns kanske inte kan läsa och skriva men de flesta andra länder. Möjligtvis har många meddet ännu så länge inte så många andra som är i alla fall aktiva och beredda att jobba hårt invandrarbakgrund lättare att se möjlig­jobbar på samma sätt. Det pedagogiska är det i sitt nya land. De vill bidra med något. Att då heterna och är inte rädda för att ta sig överunika och det märks, för det är många som vill först sättas på skolbänken kan verka rätt men hindren. De har kanske andra referensramar,bli kunder. det leder fel. Om du är 40 år och analfabet tar säger Sonja som själv kommer från Turkiet. det kanske 10 år att lära sig att läsa och skriva. Hon föddes i en by utanför Midyat i sydöstraHårt jobb Vad har man för arbetsmarknad när man är Turkiet och tillhör den kristna folkgruppenAffärerna går som smort. Företaget är nu eta­ 50­55 att komma ut till? Nej, ut på jobbpraktik araméer. Men hon vill inte placeras in i någotblerat i tiotalet städer runt om i Sverige och direkt, upp med självkänslan och läs svenska fack. Hon är överhuvudtaget trött på att varaväxer så det knakar. Sonja vill att SverigeKids på SFI, Svenska för invandrare, parallellt så ”ambitiös invandrartjej”.ska växa ännu mer men det finns gränser. minskar vi utanförskapet, säger Sonja. – Ingen vill väl bli placerad i något fack? Jag – Jag har ambitionen att SverigeKids ska Hur som helst ledde projektet till att Sonja är inte född i Sverige. So what? Jag har bott härfinnas i så många städer som möjligt. Men jag fick den där lilla extra knuffen och vågade ta sedan 10­årsåldern, har utbildat mig, arbetarvill inte tappa kontrollen. Det måste finnas tid steget fullt ut. Maud Olofssons engagemang hårt och betalar skatt.att följa upp och se till att det blir bra kvalitet, för kvinnors företagande har gett effekt, tycker I många andra länder finns inte så brasäger Sonja. Sonja. Sonja är en av de många ambassadörer möjligheter som i Sverige säger Sonja. Det kan Hon vill ha personlig kontakt med kunderna finnas en skillnad i drivkraft mellan utlands­så det blir mycket resor. Hon tycker att det är födda och de som är födda här tror hon.oerhört kul att starta eget företag, men beto­ – Här finns det full frihet, det behövs baranar att man inte kan räkna med att allt ska gå lite bra coachning. Kanske är de som är föddaav sig självt första tiden. här inte så vana att se möjligheterna, konsta­ – Företagandet kräver extremt mycket arbe­ terar Sonja.te, närvaro och bra organisation. Den första Språket är jätteviktigt både för svenskartiden, på kvällarna efter att jag lagt mina sex och invandrare, för jobb och utbildning, sägerbarn, fortsatte jag att jobba med företaget, Sonja och för henne betydde det mycket attberättar Sonja. hennes föräldrar var positiva till utbildning. Sonja har nyss anställt två per­ Sonjas pappa var själv lärare och tycktesoner för att ta hand om adminis­ självklart att utbildning var viktigt.trationen som hon inte längre – Jag har sex barn som är födda ihinner med själv. Hon är mycket Sverige, vi är en svensk familj somnoga med urvalet av anställda pratar svenska hemma, jag prataroch vill alltid träffa de familjer med mina barn om hur viktigtsom ska köpa tjänsterna så att det är med språket.de kan prata igenom konceptetordentlig t. Om någonringer och vill Foto: SverigeKidS . tidningen c 7
 8. 8. c.profil Annie Lööf – från Maramö till maktens korridorer annie Lööf blev inom loppet av fem dagar vald till Centerpartiets partiordförande och Sveriges näringsminister. två uppdrag som enligt henne själv kommer att kräva lyhördhet, tydlighet och mycket tid men även centermedlemmarnas engagemang och inspiration. annie berättar om ett lyssnande ledarskap, ett parti som behöver mer självkänsla och varför hennes hemby betyder så mycket för henne. TexT: k arin carLeSTen foTo: PaTrick Trägårdh småläNdskA mArAmö är ANNIE lööfs EgEt kom hon till deras gård och körde hö, satte vald till Centerpartiets partiordförande och pArAdIs. Här fINNs storA dElAr AV HENNEs potatis och tog hand om djuren i ladugården hon beskriver det som en fantastisk känsla släkt, böljande åkrar och minnena från en tillsammans med sina kusiner. Kalvarna och att få ett sådant stort förtroende. Hon har trygg uppväxt. Det är här hon hämtar kraft lammen var hennes favoriter och på gården dessutom hunnit med att genomföra en och inspiration. fanns även grisar, hönor, katter och hundar. regeringsombildning som resulterade i att – Jag åkte till Maramö för att ladda upp – Det har format mig väldigt mycket att hon numera är Sveriges näringsminister, ett inför partistämman, med långa skogs­ få tillbringa så mycket tid på gården nära medvetet val som bland annat visar på den promenader och sällskap med släkten. familjen. Jag växte upp med mycket kärlek, betydelse företagarfrågorna har för Annie. Farmor och farfar bor i ett hus, min farbror trygghet och lekfullhet. Trots en enorm press från omgivningen den och mina kusiner bor på släktgården, mina senaste tiden utstrålar hon lugn och trygghet. föräldrar bor på en annan gård och min fas­ cENtErpArtIEt Ett Sedan hon i juli bestämde sig för att tacka ja ter i ett hus längre bort. Går jag en promenad 20-procENtspArtI till att vara en av huvudkandidaterna har träffar jag många av dem som betyder så Det skulle dröja några år innan hon engage­ hon haft god tid på sig att fundera över sitt mycket för mig. Det ger mig kraft att komma rade sig partipolitiskt, men sedan Annie i budskap som partiordförande, men även åt hem till Maramö. början av 2000­talet bestämde sig för att bli kunskapsinhämtning: hur arbetet i regerings­ Annies liv har kretsat mycket kring hen­ medlem i Centerpartiet har hennes politiska kansliet fungerar, var Centerpartiet befinner nes farmors och farfars gård. I stället för att karriär gått spikrakt uppåt. Det har nu bara sig organisatoriskt och hur hon vill utforma gå i förskolan och på fritids inne i Värnamo hunnit gå några dagar sedan Annie blev framtiden. Hon är sparsam med att formulera .8 tidningen c
 9. 9. c.profil .tidningen c 9
 10. 10. c.profilmål och konkret politik och är tydlig med att och riksdagsledamöter som reser runt i landet ny offentlighet som har fått oanade effekter.det är partiets gemensamma uppgift. Men hon och lyssnar in organisationen. Jag tror att vi Efter presskonferensen då valberedningenhar en uttrycklig strävan. behöver bli duktigare på att lägga örat mot utnämnde Annie till huvudkandidat blev det – Min ambition är att partiet bör vara ett marken och inse att vi sitter på medlemmar­ rush till klädaffären som sålde den klänning20­procentsparti 2022. Vi har haft 40 år av nas mandat i partiledningen. Medlemmarna hon hade på sig. Butiksinnehavaren pratadenegativ opinionsutveckling i Centerpartiet. Nu och gräsrötterna är de som skapar tillväxt och om en ”Annieffekt”.måste det till krafttag, men det är inte bara en gör oss starkare. För att själv hinna resa runt i – Ja, som offentlig person blir jag ju intepartiledare som vänder en sådan här trend. landet har jag därför delat upp Mauds tidigare bara bedömd för min politik eller hur jag för­Alla måste hjälpa till. Organisationen måste ministerportfölj i två delar och gett den ena, medlar mitt budskap, utan också för hur jagfå självkänsla och alla medlemmar ska vara energifrågorna, till Anna­Karin Hatt. Det har ser ut. Och smaken är verkligen delad: om jagstolta centerföreträdare, inspiratörer och varit viktigt för mig att välja en ministerpost har snygg frisyr eller inte, om klänningen jaginte minst värva nya krafter. Lyckas vi med som ger mig möjlighet att vara en närvarande bär är modern eller tråkig, ungdomlig ellerdet under de kommande åren är det ingen partiledare. tantig. Jag känner mig trygg i mig själv och haromöjlighet att nå 20 procent 2022. Nu måste vi kläder jag trivs i, men det är klart att jag blirbörja ta större plats i landets kommunfullmäk­ Ett lyssNANdE lEdArskAp glad när jag får positiva kommentarer om hurtige, landstingsfullmäktige och i riksdagsvalet För Annie är en av de viktigaste ledaregen­ jag ser ut. Däremot skulle jag aldrig ändra min2014. Det finns en del kommentatorer som skaperna att lyssna, och därefter med tydlig­ klädstil för att behaga någon.säger att jag måste vara mer konkret, men het kunna peka med en tydlig hand framåt. För att inte bli uppäten av media har Anniedet fanns en anledning till varför jag valde Hon vill vara en ledare som inte är chef utan som tumregel att vara personlig men inteatt lyfta värderingar i stället för sakpolitik i medspelare. En visionär, inspiratör och kom­ privat och det bästa rådet hon har fått frånmitt installationstal – den som tror att vi kan munikatör som samtidigt är duktig på att företrädaren Maud Olofsson är att skapa tidvända kräftgången i svensk politik genom ett kunna detaljer och inte minst förhandla. för just privatlivet, avkoppling och reflektion.politiskt utspel har fel. – Även om jag som partiledare har stöd I sitt installationstal på partistämman från många håll finns det en del beslut sompekade Annie ut tre områden där Center­ jag måste fatta helt själv. Då krävs det att jagpartiets röst måste bli starkare. Det handlar har tid att tänka, för Centerpartiet tjänar inteom att göra det möjligt för människor att kun­ på att ha en ledare som rusar fram för fort.na förverkliga sina livsprojekt oavsett vilken Dessutom har det hänt så oerhört mycket ibakgrund man har och var i landet man bor, mitt liv de senaste fem månaderna: lyckanatt föra en politik för dem som har det allra att gifta sig, sorgen efter mina svärföräldrarssämst ställt samt att leda kampen för en bortgång och professionella utmaningar. Hargrönare värld och en grönare ekonomi man inte tid för reflektion går man in i väg­– Centerpartiet ska vara Sveriges gröna röst. gen och därför är det viktigt för mig att hitta kvällar och helger att vara ledig på, helst till­mEr mAkt åt gräsröttErNA sammans med min man Carl­Johan. Att ställaCenterpartiet skrev svensk partihistoria upp som partiledare var ett gemensamt beslutgenom att öppna upp processen för att välja mellan Carl­Johan och mig, han vet ju att jagpartiledare och lägga makten i medlemmar­ älskar politik och att leda, men det innebärnas händer. Den turné som Annie genom­ samtidigt en stor uppoffring i form av mindreförde som partiledarkandidat talade sitt ledig tid tillsammans.tydliga språk. På flera möten räckte inte stolar­na till, människor stod längs väggarna för att Att brytA NormErfå lyssna. Någonting hände med folkrörelsen – För mig handlar ledarskapet i Center­ Som ung kvinna med makt har Annie blivitCenterpartiet när medlemmar strömmade till partiet mycket om att lyfta andra för att få starkt ifrågasatt. När hon blev nominerad tillett möte klockan nio en vardagskväll. Där var organisationen att växa. När jag var vice partiordförande slog det ner som en bombmedlemmar som kände att de kunde göra sin förbundsordförande i Centerpartiets ung­ och hennes ålder blev en snackis i flera veck­röst hörd, att någon lyssnade, men som också domsförbund fick jag se medlemmar som för or. När Gustav Fridolin blev utsedd till språk­tog chansen att ställa kandidaterna mot väg­ första gången gick upp i talarstolen och som rör för Miljöpartiet var diskussionen om åldergen. Många kände en enorm stolthet över att något år senare blev distriktsordförande eller och erfarenhet obefintlig, trots att de är likaCenterpartiet gick i bräschen för en öppnare kom in i förbundsstyrelsen. Det gav en sådan gamla. Annie tror att anledningen till att det ärnomineringsprocess. Att omvandla engage­ enorm energi att veta att jag under mitt ledar­ så provocerande med en ung kvinna i en makt­manget till politik blir nästa steg. skap hade skapat förutsättningar för dessa position förmodligen är för att det är så ovan­ – Det hä r va r ba ra sta r tskottet för enskilda människor att våga ta de här stegen. ligt. Karin Söder bröt normen i svensk politikCenterpartiet. När vi nu formulerar ny politik I mitt ledarskap som riksdagsledamot har jag när hon blev den första kvinnliga partiledarenoch lägger fast ett nytt idéprogram ska vi bidragit till att få nya medlemmar att gå med och Annie har brutit en annan norm genom attanvända oss av den här formen av öppna, och börja påverka, det ger otroligt mycket ha blivit vald till ledare för Centerpartiet somlevande politiska forum. Vi ska inte ha en poli­ tillbaka. Men som ledare kommer jag även att 28­åring. I och med det vill hon gå före ochtik som produceras i Stockholm. Som ordfö­ gå igenom tuffa perioder: opinionsmätningar bryta ny mark för dem som kommer efter.rande för valanalysen fick jag en väldigt tydlig som är negativa och andra hårda prövningar. – Jag hoppas att det inte är lika provo­signal om att partiet vill ha ett mer lyssnande Då är det viktigt att hålla kursen och inte vika. cerande om fem eller tio år att vara ung kvinnaledarskap, med aktiva partistyrelseledamöter Att bli partiledare har även gett henne en i en maktposition. Jag är så glad över det .10 tidningen c
 11. 11. c.profilbreda stöd jag har från centermedlemmarna,som ser mitt ledarskap utifrån vilka politiskaresultat jag har nått tidigare, vad jag vill poli­tiskt och hur jag är som ledare, inte utifrånkön eller ålder. Dessutom ser jag att det inomCenterpartiet finns plats för ett modernt ledar­skap där jag kan förena en tung professionellroll med ett familjeliv. Om några år kommer jagförmodligen vilja skaffa familj och då vet jag attjag har ett brett ledarskap runtomkring migsom kommer att göra det möjligt. Vi måste göraupp med den förlegade synen att antingen görakarriär eller att vara mamma. Att Annie lyckas med något som till en bör­jan kan te sig smått omöjligt – som att bli parti­ledare vid 28 års ålder – förvånar inte hennesnärmsta vänner. De beskriver henne somoerhört målmedveten och beslutsam, menmed en ödmjuk inställning till nya utmaningar.Samtidigt är hon duktig på att ta hjälp av sinavänner och lyssna på kritik. De vittnar ocksåom en oerhörd arbetskapacitet, men även omhon har ett hektiskt schema har hon alltidtid för en pratstund (och om hennes vännerkänner henne rätt går hon dessutom att locka Foto: Centerpartietmed lösgodis…). Själv beskriver hon sig somambitiös, passionerad och en person som villprestera 110 procent, egenskaper som blir tillen svaghet emellanåt. – Jag är ganska otålig, jag vill snabbt kunnase resultat. Mitt engagemang gör att jag ocksåkräver mycket av andra runt omkring mig.Men det stämmer att jag är lyhörd och att jaglyssnar mycket på vad mina vänner säger. Jaguppskattar dem för att de är ärliga och talarom för mig om jag har gjort något bra, menäven när det är något jag kan göra bättre. Minavänner betyder allt för mig, de är mitt andrumoch den plats där jag får vara mig själv heltoch hållet.EN HIstorIsk pArtIstämmAPå partistämmans tredje dag valdes Annie tillCenterpartiets partiordförande. De som varpå plats vittnar om starka känslor och en för­väntansfull stämning. Annie själv ler när honminns hur det var att stå där på scenen ochblicka ut över stämmodeltagarna. – Det var en magisk känsla, jag var alldeles debatten var enligt Annie välfärdsprogram­ att ha tuffa förhandlingar med. När vi sitterknäsvag. Det är en fantastisk upplevelse att få met. Den önskan som funnits runtom i landet ner och förhandlar har vi en röst var ochstående ovationer som aldrig tar slut. Jag blev om att partiet ska ha en tydligare varmare mottot är att alla ska vinna och alla ska bidra.så rörd och så tacksam, för det är ju de här profil ledde fram till ett välfärdsprogram som Statsministern har ju flera gånger påtalat attapplåderna som jag kommer att plocka fram spikades på stämman. Men den absoluta höjd­ Alliansen tjänar på ett starkare Centerparti.när det blåser hårt. punkten under stämman är ändå självklar. Det är min målsättning och skyldighet att få Annie lyfter fram jämställdhetsdebatten – Det var när jag valdes till partiordförande, igenom så många av våra förslag som möjligt.som en av de roligaste, eftersom den förde jäm­ det fanns så mycket kärlek och värme i rum­ På frågan om vilken ministerpost hon allraställdhetsfrågorna till en ny nivå. I ett helt nytt met då. Ett annat inslag jag gillade var när helst skulle vilja ha svarar hon utan att tveka:jämställdhetsprogram slår nu Centerpartiet Alliansens partiledare kom. Det var person­ – Statsministerposten. Jag vet att det inte ärtydligare än någonsin fast att det finns pro­ ligt, lättsamt och roligt. Det är viktigt att vi realistiskt att kräva den posten i dag, men detblem med jämställdheten och att partiet har bra kontakt med varandra eftersom vi nu finns ingenting som hindrar mig från att strävakonstruktivt vill ta sig framåt. Den viktigaste blir kollegor men det är även de jag kommer mot den, säger Annie med ett leende. . tidningen c 11
 12. 12. Partiledaråren är detroligaste jag har gjortUnder tio år har maud olofsson blivit maud med långt fler änmedlemmarna i centerrörelsen. det har varit intensivt och bitvis jobbigt,men också det roligaste som hon har gjort. nu efter avgången ochstämman i Åre väntar ledig tid till svampplockning, skogspromenaderoch att bara sitta still för att läsa en god bok eller lyssna till bra musik.TexT: inger fredrikSSon foTo: cenTerParTieT .12 tidningen c
 13. 13. ArbEtArrörElsENs Högborg I stockHolm VAr – Så länge som de andra partierna bara partiet, Alliansbygget, valsegern 2006, somfylld AV förVäNtANsfullA cENtEr pArtIstEr bär plakat med jämställdhetskrav och inte innebar att Centerpartiet fick de viktigastesom skulle välja ny partiledare efter Lennart gör något i praktiken så kommer det inte att ministerposterna i regeringen, att regeringenDaléus. Det skulle bli en långvägare i rörel­ bli någon förändring. Centerpartiet har visat blev omvald i valet 2010, RUT­reformen samtsen, Maud Olofsson, som med sitt engage­ att vi bryter ny mark. Nu håller vi på att få energi­ och klimatuppgörelsen.mang skulle föra partiet till nya framgångar. den tredje kvinnliga partiledaren. Det är inte – RUT­reformen var så viktig, eftersom denFörväntningarna var stora. Men den största konstigt med en kvinna som partiledare i vårt bidrar till värderingsskiftet. Det är så mycketöverraskningen denna dag, svarade Maud parti, i andra partier är det märkligt med en ideologi i RUT med jämställdhetsaspekten,Olofsson själv för. Hon hade lyckats få kvinna. företagandet, jobben och att den lyfter framCenterpartiets tidigare partiordförande – I den politiska modellen som råder nu är det privata företagandet. RUT hade inte blivitThorbjörn Fälldin att komma till stämman för en politiker en man. Därför har vi inte haft en genomfört om inte Centerpartiet hade drivitatt välsigna partiledarvalet och sluta fred med kvinna som statsminister. Socialdemokraterna på. Nu går det inte att ta bort RUT­reformen.centerrörelsen. Det var en bedrift då, som valde visserligen en kvinna till partiledare, Maud är minst lika övertygad om att det varkändes större än mycket annat inom rörelsen. men man valde en kvinna som inte fick till­ rätt att göra energi­ och klimatuppgörelsen. Nu tio år senare är det Mauds tur att likt en räckligt stöd och uppbackning av sina egna. – Vad blev resultatet? frågar hon retoriskt.stafettpinne lämna ordförandeklubban vidare. Nu har man en man med mustasch, konstate­ I år når vi nästan sex TWh vindkraft. När viDet är tio år som har gjort att Maud närmast är rar Maud. började 2006 hade vi en. Vindkraften svararatt likna vid ett varumärke. Man är Maud med –Det är tufft att bryta ny mark. Om Karin nu för lika mycket el som en större kärn­Maud. Maud väcker känslor, antingen om man Söder hade fått vara kvar som partiledare för kraftsreaktor. Bioenergin har passerat oljan ibeundrar hennes envisa kamp för att ta plats Centerpartiet och inte hade drabbats av sjuk­ Sverige när det gäller slutanvändning av ener­i männens värld och föra fram Centerpartiets dom, då hade vi haft en kvinna som statsmi­ gin. Miljöbilspremien gjorde ett teknikskifte ipolitik, eller om man ogillar detta kvinnliga nister. Då hade det varit lättare och snabbare fordonsparken möjligt. Ungefär 450 000 bilar ienergiknippe. Hon vägrar att köpa bilfabriker att komma fram. svenska fordonsparken är miljöbilar. Svenskamed statliga pengar. Men hon är beredd att Kvinnor måste också våga ta för sig och ta folket upptäckte att det går att köra på andragöra upp om energipolitiken för att hitta en sig an frågor som inte av tradition har ansetts drivmedel än de som görs på olja. Nu inför viutveckling för de förnyelsebara energikällorna som ”kvinnliga”. supermiljöbilspremien och tar ytterligare stegi kombination med att kärnkraften får leva för att klara målet om att Sverige 2030 ska havidare, om den tar ansvar för säkerheten ochfinansieringen. ”Ingen regering en fossiloberoende fordonsflotta. – Uppgörelsen gav långsiktiga spelregler. Hon är fortfarande i hetluften när tidningen Vad vi har gjort i Sverige har uppmärksam­C. träffar henne morgonen efter riksdagenshögtidliga öppnande. Programmet är tufft. kan någonsin göra mats globalt. Väldigt många representanter från andra länder kommer till Sverige och und­Aningens sen avslutar hon ett viktigt telefon­samtal innan det är dags att försöka summera slut med RUT.” rar: Hur gör ni? Hur uppnår ni alla mål? Det är bara i Sverige som vi inte ser och uppskattartio år på väsentligt mindre än en timmes tid. vad vi gör och vad vi har gjort. Och vi har inteFör efter vår intervju väntar Mauds kvinn­ – Vi måste in på poster som handlar om fått mer kärnkraft, säger Maud bestämt.liga företagarambassadörer. Förra gången näringsliv och energifrågor. Där har det varitde träffades höll de på att välta scenen, manliga domäner. jobbskAttEAVdrAgEtnär alla ville ha del av Mauds närvaro och Vad som gjort att Maud själv vågat ta plats Maud ser att centerpolitiken har fått genom­intresse.”Hon är som en rockstjärna”, säger en har hon utförligt beskrivit i boken ”Ett land av slag i regeringsarbetet. Det hon har nämntav medarbetarna. friherinnor”, som kom ut i valrörelsen 2010. som frågor hon är stolt över är bara några Rockstjärna eller inte, väggarna i korridoren – Nu är jag tillräckligt gammal för att våga exempel. Det parti som vill regera, måste hapå näringsdepartementet utanför ministerrum­ stå på mig och jag har gjort det i många sam­ med sig en mängd idéer och förslag som manmet är klädda med prydliga ministerporträtt i manhang. Att jag har stått upp för min åsikt vill genomföra.guldram. Det är män, män, män. har väckt respekt hos många, men det har – Nej, man kan inte komma tomhänt in i enNär tror du att det blir jämställt uppåt väggarna? också mött rejält med motstånd. Min inställ­ förhandling. Jobbskatteavdraget exempelvis– Det kommer att ta tid, svarar Maud. ning är att man måste kunna stå upp för det var ett C­förslag. Jag sa redan till Bo LundgrenCenterpartiet har brutit ny mark när det gäl­ som man tror på. inför valet 2002 att Moderaterna måste ändraler kvinnliga ministrar. Thorbjörn Fälldin I backspegeln så är det de senaste åren i sin profil i skattepolitiken till att framföralltvar den första statsministern som gav sina regeringsställning som satt störst avtryck hos omfatta sänkningar för låg­ och medelin­kvinnliga ministrar egna departement. Elvy Maud. komsttagare om det skulle bli något regerings­Olsson och Karin Söder blev departements­ – Jag har varit partiledare under en av de samarbete. Det är ganska mycket förarbetechefer för bostadsdepartementet respek­ mest spännande tider som vi har haft med som krävs för ett samarbete.tive Utrikesdepartementet. När jag kom till bildandet av Alliansen och med förnyelsen av – Jag har fått acceptans bland de andraNäringsdepartementet 2006 var jag den första vårt parti. Att vi förnyade Centerpartiet var partierna i Alliansen att jobba för våra frågorkvinnliga departementschefen här. helt avgörande för bildandet av Alliansen och om ett grönt, tryggt och företagsamt Sverige. det var avgörande för det värderingsskifte i Nu börjar pusselbitarna falla på plats. Det ärHANdlAr om Att görA vårt land som vi är på väg att genomföra. viktigt i politiken att man når ett resultat ochJämställdhet handlar om att göra. Det räcker När Maud räknar upp det som hon är att man är på väg åt rätt håll.inte med att bara prata jämställdhet, menar mest stolt över under sin tid som parti­ – Centerpartiet har åstadkommit en hel delMaud. ledare, så innehåller listan förnyelsen av internationellt. På transportsidan lyckades . tidningen c 13
 14. 14. Allsån gsturn én med Linda Maktskiftet 200 6. Sto ckholm Pride 201 0. Bengtzing, valrörelsen 2010.Åsa Torstensson få till en europeisk trans­ gjorde. Hade vi inte gått in i finanskrisen 2008, det roligaste som jag har gjort i mitt liv och jagportpolitik, där transportslagen krokar ihop. så hade nog läget varit annorlunda för partiet. ångrar inte en dag. Jag är glad över att jag harHon satte också igång arbetet med en digital Nu orkade vi inte och hann inte förankra vårt haft hälsan och att jag har haft ett fullt stödagenda. Eskil Erlandsson har fått upp torskbe­ arbete i regeringen ut i rörelsen. från min man Rolf och att mina barn accepte­ståndet i Östersjön och Andreas Carlgren har Vad behöver partiet i fortsättningen? rade att mamma inte var ständigt närvarande.blivit en erkänd profil på klimat­ och miljöom­ – Hålla fast vid att Centerpartiet är ett grönt, Utan Rolf hade inte det här uppdraget varitrådet. Sverige ses som ett föregångsland. Kina, socialliberalt parti, hålla i den ideologiska möjligt.Indien, Ryssland, Polen, Brasilien och USA, grunden. Vi behöver vara mer stolta överalla viktiga länder, vill samarbeta med Sverige det som vi uträttar och fortsätta att vara kommEr AlltId sysslA mEd polItIkoch det är med centerministrarna som de vill duktiga på att ta fram bra förslag som ligger Maud vill en vecka före stämman i Åre intesamarbeta. rätt i tiden. Fortsätta att våga kompromissa. prata så mycket om framtiden och om vad Kompromissen är det finaste i en demokrati, hon ska göra sen, när hon inte är partiledarekVINNors förEtAgANdE det är ett resultat som majoriteten kan vara och kanske inte heller minister. Men hon ärHur regeringen har arbetat med att stärka nöjd med. Den som sätter sig på läktaren och bestämd med att hon alltid kommer att hållakvinnors företagande är ett annat område som som inte försöker att vara nere på spelplanen på med politik.väckt uppmärksamhet inom EU. Att Hillary för att göra mål, den når aldrig framgång. Jag – Jag har själv haft så mycket stöd från föreRodham Clinton nu vill ha med Maud Olofsson ser med oro på hur världsledarna inte längre detta partiledare som har gett mig kraft, så deti sitt råd för att stärka kvinnors företagsamhet vågar kompromissa. Stå upp för kompromis­ hoppas jag att vi ska fortsätta med i center­är inte någon slump. Mauds arbete är sett, så sen, det är kanske den viktigaste beslutsdelen rörelsen. Annars tänker jag nog starta företag.väl inom som utom Sverige. i en demokrati. Någon ”vanlig Maud” kommer hon inte att Exakt vad Maud ska uträtta som rådgivare bli. Det går inte att växla om tvärt och baravet hon inte i dagsläget. Men hon vet att för­ mEr När äN om vara ”Högfors­Maud”.frågan betytt mycket, inte bara för hennes Valresultatet 2010 blev inte alls det önskade – Jag vill ha både byn och världen i mittegen del, utan även för alla kvinnliga företa­ för Centerpartiet. Maud kände själv hur tillba­ liv. Jag tror att det finns spännande saker attgare i Sverige och för Centerpartiet i stort. kagången stal energi. göra och att det går att använda mina erfaren­ – Det är många som har gjort insatser för – Jag kände då att jag inte skulle orka med en heter och kunna påverka, fast på andra sätt.kvinnors företagande. Vårt parti kan om valrörelse till. Därför var frågan mer när jag Det finns efterfrågan på ledarskap och jag ärnågot känna sig stolta. Vi har delat ut tårtor skulle avgå än om. När jag väl hade beslutat beredd att fortsätta med sådant.den 8 mars, vi har jobbat för tillsättandet av mig kändes det som en befrielse. Det svåra ärde kvinnliga företagsambassadörerna och att bestämma sig för när man ska sluta, man ärCenterkvinnorna har under många år arbetat så mycket mitt i.aktivt för att stärka kvinnors företagande. Maud är noga med att betona att ett partis mAuds råd tIll ANNIE:Det är många som kan ta åt sig äran av min framgångar, eller motgångar, inte bara hänger 1. Fortsätt förnyelsearbetet, så att flerutmärkelse. på partiledaren. Partiledaren drar en del av förslag kommer in i regeringsarbetet. – Mitt uppdrag för Centerpartiet har gett lasset, men det blir alldeles omöjligt att nå En partiledare behöver påfyllning.mig fantastiska upplevelser. Jag kan inte önska framgång om inte hela rörelsen jobbar gemen­mig mer. samt och mot ett och samma mål. 2. Ta tid för reflektion och eftertanke. Inta helikopterläge.Finns det inget du ångrar under de tio år som gått? – Det blir tuffare och tuffare att vara parti­– Jo, vi skulle ha varit duktigare på att jobba ledare. Man måste alltid vara på topp, påläst, 3. Orka driva igenom beslut.i organisationen, så att medlemmarna kunde tillgänglig och förberedd. Man måste alltid 4. Ha kul! Har man inte det, då fungerarfölja vad vi gjorde i regeringen. Det tog tid ligga steget före och det krävs ännu mer av en ingenting.innan Centerpartiet blev stolta över det vi partiledare i regeringsställning. Ändå är detta14 tidningen c.
 15. 15. Ett av Mauds många besök runt om i landet.Maud med maken rolf. Det historiska mötet i Högfors där Alliansen bildades.Tillsammans med Alliansbröderna. På resande fot. Är du politiskt förtroendevald? Här är verktygen! Gå i studiecirkel och bli ännu vassare i ditt uppdrag med hjälp av dessa studiematerial! Var med och förnya Sverige! Centerpartiets dialogmaterial kring fem områden för förnyelse och idéer för framtiden. Politisk blogg Lär dig blogga och starta en modern dialog med medborgare och väljare. Politikerskolan En kvalificerad cirkel med retorik, mediahantering, hur kommunen fungerar och hur en politiker bör vara. Kontakta SV på din ort, www.sv.se Mer info på www.sv.se/samarbete tidningen c. 15
 16. 16. c.internationelltI skuggan av krigetvi sitter i en trädgård, omgivna av exotiska blommor, höga träd och en saligblandning av människor. där är män som trotsat hettan och klätt sig i kostym,unga kvinnor med sjalen nedhasad långt ner på hjässan, och så de traditionelltklädda männen insvepta i vita turbaner och långa, vida tygstycken.TexT: k arin carLeSTen foTo: förSvareTS biLdbyråmANNEN som jAg HAr stämt träff mEd HEtEr eller läsa eftersom 87 procent av kvinnorna skilsmässopappren satte hon sig, 28 år gam­HAmId ocH Arb EtAr för EN AV dE s tor A är analfabeter. Det är 24 procents chans att mal, för första gången i livet i skolbänken för attinternationella biståndsgivarna i Afghanistan. en vårdutbildad person finns närvarande vid lära sig att skriva och läsa. Idag kan hon utföraHan är expert på jämställdhetsfrågor och någon av dina sju förlossningar och en av nio enkla men nödvändiga sysslor som många avprojektledare för ett jämställdhetsprojekt, kvinnor dör vid förlossningen. Av dina döttrar oss tar för givet, som att betala räkningar ochvilket gör honom smått unik i ett land som kommer en av tre att få gå i skolan. Du löper 30 läsa innehållsförteckningen på matvarorna.Afghanistan. De allra flesta, särskilt på lands­ procents risk att bli utsatt för fysiskt, mentalt – Jag är ofta nära att ge upp, säger Hamid.bygden där 75 procent av befolkningen bor, eller sexuellt våld. Som om inte det vore nog Men så möter jag en kvinna som har fått till­har aldrig hört talas om begrepp som mänsk­ har du med 75 procents sannolikhet inte valt baka livet tack vare utbildning, eller en flickaliga rättigheter och jämställdhet. din man. Genomsnittsåldern för kvinnor lig­ vars föräldrar har insett värdet av att låta hen­ – Vi motarbetas av starka krafter; till och ger på 44 år. Och man kan snabbt konstatera ne gå i skolan istället för att gifta bort henne.med de styrande politikerna försvårar vårt att av Afghanistans 34 provinser är det endast Det betyder allt för mg.arbete. 2009 instiftade den afghanska reger­ i Bamyan en kvinna innehar posten somingen en lag som innebär att shiamuslimska provinsguvernör. Men enligt Hamid finns det mIlItär NärVAro bEHöVskvinnor måste ha sin mans tillåtelse för att trots allt möjligheter till förbättring. 2014 är det tänkt att merparten av de interna­lämna huset samt att våldtäkt inom äktenska­ – Vårt vassaste vapen mot ojämställdheten tionella styrkorna ska vara ute ur Afghanistan.pet är tillåtet. När lagen skulle införas protes­ är utbildning. Många av våra projekt går ut på – Ingen vill att ens land ska vara ockuperatterade en grupp kvinnor utanför parlamentet, just detta, att möjliggöra för flickor och kvin­ av främmande makter, säger Hamid. Menmen polisen var tvungen att ingripa eftersom nor i alla åldrar att få utbildning. Det innebär den internationella militära närvaron är detmotdemonstranter kastade stenar på dem. Nu allt från att bygga skolor till att yrkesutbilda minst dåliga om valet står mellan den och ettär vi oroliga för att fler lagar som missgynnar kvinnor så att de kan försörja sig själva, säger Afghanistan styrt av talibanerna. Vi behöverkvinnor kommer att instiftas som ett sätt att Hamid entusiastiskt. er här, inte minst för kvinnornas skull.blidka talibanerna i framtida förhandlingar,säger Hamid. utbIldNINg föräNdrAr fotnot: Hamid heter egentligen något annat Han har själv på nära håll sett hur utbildning men vill av säkerhetsskäl inte uppge sitt87 procENt ANAlfAbEtEr kan förändra en människas liv. En nära släkting riktiga namn och inte heller vara med på bild.Om du föds som kvinna i Afghanistan är det till honom levde under flera år i ett äktenskap Artikelförfattaren träffade Hamid när honbara att beklaga. Enligt statistik från FN kom­ där hon blev misshandlad. När hon genom arbetade i Afghanistan för Försvarsmaktensmer du sannolikt aldrig att få lära dig skriva att muta domarna till slut kunde skriva på utlandsstyrka våren 2011. .16 tidningen c
 17. 17. Gunilla Hjelm Anna San dström Hanna Wagen iusHallå där! Hallå där Hallå där!… Anna Sandström, 24 år, …Gunilla Hjelm, 45 år, …Hanna Wagenius, 23 år,nyvald förbundsordförande nyvald förbundsordförande nyvald förbundsordförandei Centerstudenter (CS). för Centerkvinnorna. i Centerpartietstext: LiSa FaLK Foto: patriCK tr ägÅrdh text: text: SUSanne von tiedemann Foto: patriCK tr ägÅrdh ungdomsförbund (CUF).Vem är du? Vem är du? text: hanna ÖStberg Foto: patriCK tr ägÅrdhJag kommer från Seskarö i Haparanda skär­ Jag är stolt Centerkvinna sedan början på Vem är du?gård. För tre år sedan började jag studera juri­ 1990­talet och har mina rötter stadigt förank­ Jag är en bonnjänta i högklackat som brinnerdik vid Umeå universitet och blev då medlem rade i den småländska landsbygdsmyllan. Jag för att göra Sverige och världen lite friare. Jagi Centerstudenter. Utbildningspolitik, rätts­ bor i Vetlanda. Min familj består av min man föddes 1988 och växte upp på släktgården ipolitik och ideologi har alltid intresserat mig. Håkan samt mina barn Malin och Hanna. Jag västra Härjedalen med mamma, pappa, tvåUnder min andra termin på juristprogrammet har haft många olika förtroendeuppdrag bröder samt farmor och farfar. Hösten 2005blev jag invald i förbundsstyrelsen och den 21 inom centerrörelsen och är nu kommunal­ bestämde jag mig äntligen för att börja tyckamaj blev jag vald till förbundsordförande. råd på deltid i Vetlanda samt ordförande för saker i organiserad form och gick med i CUF. Centerkvinnorna.Vilka är de tre viktigaste frågorna för dig Vilka är de tre viktigaste frågorna för digoch cs att driva? Vad är viktigast för dig att driva? och cuf att driva?– Centerstudenter kämpar för en grundtrygg­ Som kommunpolitiker kommer man nära de Miljön ­ en ödesfråga, arbetsmarknaden, därhet för alla, där människor ska kunna utveck­ frågor som är viktiga för människor i deras vi fortfarande har en oacceptabelt hög ung­las till fullo och våga studera eller starta vardag. Det handlar om att skapa förutsätt­ domsarbetslöshet och mänskliga rättigheterföretag, med ett trygghetssystem som omfat­ ningar för en god livsmiljö åt alla. I det lig­ världen över, så att fler får rösta fritt, yttra sigtar alla, även studenter. Idag finns luckor i ger målet att ge både kvinnor och män lika fritt, röra sig fritt och leva som de vill.systemet. möjlighet att växa som individer och att leva – En annan fråga är mer kompetens inom jämställt med ett stort mått av självbestäm­ Vilka är dina mål som ordförande?den högre utbildningen. Det uppnås genom mande och egenmakt. Det är min ideologiska Att ge fler unga makt över sina liv och att göraatt studenter får mer att säga till om och att grund både som kommunpolitiker och som Sverige och världen lite friare. CUF är och skalärosätena blir mer fristående. ordförande för Centerkvinnorna. vara en fantastisk demokratiskola som bygger – Att utbildning ska vara fri från avgifter, framtidens makthavare och kämpar för meräven vad gäller utländska studenter. Platserna Vilka är dina mål som ordförande? frihet i världen. Vi ökade medlemsantaletska gå till den med mest kompetens och inte Mitt mål är att fortsätta fokusera på vårt förra året, men ser inte ut att kunna göra dettill den fetast plånbok. arbete för ett jämställt samhälle. Vi ska ge i år. Målet är självklart att vi ska öka och ge kunskap och opinionsbilda kring jämställdhet ännu fler unga inflytande! Organisering gerVilka mål har du med cs? och vi ska vara ett starkt nätverk för kvinnor makt, det måste vi få fler unga att förstå.Jag vill erbjuda medlemmarna plattfor­ som tar sig an viktiga samhällsuppdrag.mar för träffar och kunskapsutbyte, blanda nnat för att påverk a da gens politik .Centerstudenter ska vara en tydlig liberal rösti utbildningsdebatten. . tidningen c 17
 18. 18. Stämma med förnyelse i fokusÅre visade sig från sin allra bästa sida när Centerpartiets partistämma ägde rum i denjämtländska skidmetropolen i slutet av september. Över 1200 centerpartister hade samlatsför att sätta ner fötterna i en lång rad politiska beslut. För även om stämman förvissoröstade fram en ny partiordförande ägnades den största kraften åt politisk förnyelse.TexT: eLiSabeTh JanSSon foTo: PaTrick TrägårdhlItE oVäNtAt HAmNAdE AllIANsENs ENErgIöVEr- De av partistyrelsen tillsatta förnyelse­ på en enkel, modern och tydlig föräldraför­ENskommElsE I fokus uNdEr stämmANs förstA grupperna inom områdena miljö, integration, säkring med utgångspunkt i barnens bästadag. Dagens Industri ”avslöjade” då att en regional tillväxt, jämställdhet och välfärd har och som syftar till att öka de ekonomiskaskrivning i överenskommelsen i princip omöj­ under året arbetat fram ett stort antal poli­ incitamenten för ett mer jämställt uttag avliggör utbyggnad av ny kärnkraft, ett faktum tiska förslag som partistämman i Åre fick ta föräldraledigheten”. Stämman slog också fastsom rörde upp bland annat folkpartiledarens ställning till. På det stora hela togs förslagen att förslaget inte ska innebära någon kvoteringkänslor. För centerpartister var detta dock en väl emot, även om vissa frågor skapade större av föräldraförsäkringen.bekräftelse på vad vi redan visste: intresset debatt än andra. I sitt avslutningstal sa den nyblivna parti­för att bygga ny kärnkraft, med de tuffa villkor ledaren Annie Lööf att hon var stolt över vadsom ställs, är inte särskilt stort. stor dEbAtt stämman uträttat: Laddade ämnen var exempelvis gårdsförsälj­ – Vi har stakat ut vägen för hur CenterpartietförNyElsE ning av alkohol, vargfrågan, integritets­ och ska fortsätta ta ansvar för Sverige – och ta ännuStämman fastslog sedermera också att integrationsfrågorna. Förslaget att individu­ mer plats i den politiska debatten. Besluten härCenterpartiet ska verka för att utreda möjlig­ alisera föräldraförsäkringen skapade stor i Åre lägger en solid grund för detta.heten till en nationell lagstiftning mot uran­ debatt och stämman sa tydligt nej. Istället Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett nyttbrytning. Detta för att stärka skyddet mot att gavs partistyrelsen i uppdrag att till extra­ idéprogram (partiprogram), vilket ska antasföretag kringgår det kommunala vetot. stämman 2012 ”återkomma med ett förslag vid en extrastämma. fAktA • barnäktenskap som har ingåtts utomlands ogiltigförklaras • ytterligare steg tas för att öka möjlighe- ten att bygga strandnära i landsbygds- stämmobesluten i korthet • en sammanhållen barnskyddslag ska och glesbygdsområden. införas • rovdjursstammarna förvaltas uthålligt centerpartiet vill att: • regler för surrogatmödraskap utifrån ett genom jakt och utvecklas i samverkan • framtida skattesänkningar i högre grad barnperspektiv utreds med berörda människor och näringar ska riktas mot låginkomsttagare • polisen vid anmälan om våld i nära rela- • den statliga inkomstskatten stegvis sänks tioner ska göra risk- och hotanalyser, som • en servicegaranti införs som i lag • det ska vara möjligt att studera med ska följas upp av handlingsplaner och stöd garanterar varje medborgare och varje bibehållen aktivitetsersättning permanent hushåll i Sverige tillgång till att • rUT-avdraget höjs till 75 procent för alla • minst 50 procent av välfärdstjänsterna grundläggande service, bland annat elek- som fyllt 75 år i landet ska produceras av privata eller tricitet, telekommunikationer, bredband, ideella utförare postdistribution och hälso- och sjukvård, • rIT-avdrag för IT-tjänster i hemmet införs • Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänsten finns på rimligt avstånd • en fortsatt nedsättning av arbetsgivar- blir obligatorisk och även omfattar obli- • en utredning för att identifiera vilka skat- och egenavgifter för företag prioriteras gatorisk LOV i särskilt boende och övrig tebaser som är lämpliga att decentralisera äldre- och handikappomsorg tillsätts • instegsjobben slopas till förmån för • anslaget till forskning om barns och ungas • gårdsförsäljning av alkoholdrycker tillåts nystartsjobb (50 procent sänkt arbetsgi- psykiska hälsa ökas • äganderätten för markägare stärks, varavgift för nyanlända de första två åren) • samhällslön införs för dem med svår och bland annat bör regelverket kring • nystartszoner på utvalda platser i Sverige funktionsnedsättning som aldrig kan bli fastighetsägarens rättigheter när mark tas införs aktuella för lönearbete i anspråk för vinstdrivande verksamhet • studieavgifterna för utomeuropeiska • internetabonnemang ska ingå i riksnor- ses över studenter tas bort men för socialbidrag • integritetsprövning vid varje nytt lagstift- • den tid man måste ha haft i Sverige som ningsförslag som berör den personliga hemvist för att kunna ansöka om svenskt • Sverige ska ställa om till en grön mark- integriteten ska ske. medborgarskap förkortas från fem till tre nadsekonomi och inom ramen för en grön • Centerpartiet arbetar för att återupprätta år skatteväxling på sikt höja koldioxidskat- förtroendet i integritetsfrågorna, till ten samtidigt som skatten på arbete och exempel genom att skjuta upp införandet • ekonomiska incitament för ett mer av datalagringsdirektivet, öppet motar- företagande sänks jämställt uttag av föräldraledigheten ska beta EU-kommissionens förslag om att utredas • ett förbud av uranbrytning ska utredas • miljöbilsdefinitionen gradvis skärps så att lagra flygpassageraruppgifter, samt verka • tvångsäktenskap kriminaliseras för en översyn av FrA-lagen Sverige får en fossilbränslefri bilpark till år 2030 .18 tidningen c
 19. 19. Stämman valde Annie Det var en enig partistämma som röstade fram Annie Lööf till ny partiordförande för Foto: patriCK tr ägÅrdh Centerpartiet. En påtagligt glad och rörd Annie Lööf fick ta emot stående ovationer från de drygt 1 200 stämmodeltagarna. – Jag är så oerhört stolt och glad över att medlemmarna har fått vara med och forma Emil Källström höll i en frågesport med Alliansledarna. framtidens partiledning. Och jag är enormt ödmjuk inför det breda stödet jag har fått, från norr till söder och från stad och landsbygd. I sitt första partiledartal signalerade Annie Lööf att Centerpartiet ska ta upp kampen om att vara Sveriges grönaste parti och också bry sig mer om de sämst ställda i samhället. Hon menar att det är ett politiskt misslyck­ ande att människor faller igenom de offentliga skyddsnäten. – Jag pratar om de hemlösa som saknar takDet är mycket som ska fungera bakom kulisserna över huvudet, om funktionshindrade som inteunder en partistämma... kommer in på arbetsmarknaden och därför inte har rätt till a­kassa, om ungdomar som inte kvalificerar sig i sjukförsäkringssystemet för att man inte har jobbat tillräckligt mycket. gunilla Hjelm, Centerkvinnornas förbundsordförande gratulerar Annie till posten som partiordförande. Det är väldigt många grupper som ingen pra­ tar om, säger Annie Lööf. i Jönköpings län för tredje gången valt en I övrigt signalerade den nyvalda partileda­ kvinna till partiordförande. Förväntningarna ren att hon fullkomligt vibrerar av framtidstro: på den nygifta tillika nybakade juristen är – Sverige behöver en visionär resplan och enorma. Men Annie Lööf är mycket tydlig med en tydlig kurs fylld av framtidstro och genuina att hon inte ensam kan vända Centerpartiets värderingar. Sverige behöver en vitamininjek­ negativa trend. tion, ett tydligt liberalt ledarskap som både – Hela rörelsen har en viktig roll för att få skapar förutsättningar för människor att växa partiet att växa. För nu börjar en ny, stolt era Allianskollegorna åkte till Åre för att gratulera och välkomna Annie. och satsa och som visar en solidarisk och i Centerpartiet. Vi ska synas och höras som värmande politik för de allra mest utsatta. aldrig förr. Jag är otålig och jag vill se snabba Det ledarskapet vill jag tillsammans med hela resultat, men jag inser också att det kom­ Centerpartiet anta. mer att ta tid. För vi ska börja i rätt ände och Som enda politiska parti har Centerpartiet bottna i våra centervärderingar. Därför ska vi i och med valet av Annie Lööf från Maramö inte göra snabbt ­ vi ska göra rätt. Maud Olofsson avtackades Inte ett öga var torrt när Maud Olofsson Maud Olofsson av tackades även avtackades under partistämman i Åre. En a v C e n te r k v i n n o r n a , C e n te r p a r t i e t sPausgympa! påtagligt rörd partiordförande hyllades av Ungdomsförbund, Centerstudenter, hemmadi­ hela centerrörelsen. striktet Västerbotten samt av Centerpartiet på – Med Maud Olofsson blev det rock ’n roll Ålands partiledare. i partiet. Förväntningarna var stora, men du När Maud tackade för sig, samtidigt som överträffade dem alla. Du kommer alltid att den medhavda näsduken användes för tionde förknippas med resultat och handlingskraft, gången, underströk hon hur roligt hon har sa Annie Lööf och gav ett litet axplock: haft under de tio år som gått men att hon nu är – Du stoppade övergångsreglerna, införde redo att kliva av: RUT­avdraget och miljöbilspremien, såg – Inte en enda dag har jag ångrat att ni över­ till att den förnybara energin vä xer så talade mig att bli partiledare och jag känner det knakar och inte minst åstadkom du mig lugn när jag nu lämnar över stafettpinnen. det maktskifte som vi alla längtat efter så Jag är så glad för att det finns en ny generation Maud överlämnar stafettpinnen till Annie. mycket. som tar det här partiet vidare. tidningen c . 19
 20. 20. Centerpartiets nya partistyrelse.Ministrar, partistyrelse,verkställande utskott…Centerpartiets förnyelse gick in i nästa fas under stämman i Åre 22–25 september. bortsettfrån de många stämmobesluten genomgick partiet även en stor personell förnyelse och vifick ett flertal nya företrädare på framträdande poster.TexT: JonaS nySTröM biLd: PaTrick Trägårdh20 tidningen c .

×