Motioner Omr 08

892 views

Published on

Motion till Centerpartiets partistämma i Örebro 2009

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Motioner Omr 08

 1. 1. Omr 8 Motioner område 8 Internationellt engagemang Motion nr 801 Landsbygdsutveckling i det svenska biståndet Den utveckling som skett inom det svenska utvecklingssamarbetet sedan maktskiftet 2006 är bra. Bara det faktum att man använder begreppet utvecklingssamarbete istället för bistånd anger ett förnyat förhållningssätt som länge varit eftersträvat av både samarbetsländer och organisationer som arbetet med utvecklingsfrågor. En annan förändring som Allianspartierna har drivit är det rättighetsbaserade utvecklingssamarbetet, där demokrati och MR står i fokus. Det är mycket positivt. Länge hade den socialdemokratiska biståndspolitiken handlat om att ge biståndsmedel utan krav, många misstag har begåtts och uppföljningen varit bristfällig. Bistånd har getts till krigförande länder, bistånd har faktiskt gått till länder som fängslar sina medborgare som haft en åsikt. FN:s millenniummål (MDG:s) sattes upp av världens ledare för att utrota fattigdomen år 2015. Enligt UNDP:s senaste rapport, 10 år efter att MDG:s sattes upp, har vi inte kunnat minska fattigdomen till hälften ens. Men fortfarande hörs det röster som vill minska biståndet. 80 % av världens fattiga bor faktiskt på landsbygden. D.v.s. att av världens fattiga bor endast 20 % i städerna. Det finns en fara i att enbart tro att demokrati kan leda till minskad fattigdom. Demokrati är en del av lösningen, men så länge barn på den afrikanska landsbygden tvingas arbeta på fältet och aldrig får gå i skola kvarstår problemet med både demokrati och fattigdom. Så länge kvinnorna får stå för den största delen av arbete på landsbygden eftersom de utgör kärnan av familjen i många av utvecklingsländerna, kommer kvinnorna inte att kunna kämpa för sina rättigheter. Därför får landbygdsutvecklingsperspektivet inte tappas bort i alla de bra dokument och policys som utarbetas. Vi måste arbeta än hårdare med de fattiga på landsbygden. Och det är just fattigdomen som vi måste komma åt. Självklart får inte demokrati, respekten för de mänskliga rättigheterna och jämställdhet aldrig bli åsidosatta, men fattigdomsbekämpningen får inte komma inte andra hand. Därför vill vi med denna motion påminna Centerpartier om både vårt historiska engagemang i landsbygdsfrågor och vårt internationella engagemang för världens fattiga. Redan 1959 startade Centerpartiet en jordbruksskola i Etiopien. Det var ingen slump att det blev en jordbruksskola och att det var på den etiopiska landsbygden. Kunskapsöverföring, miljövänlig teknik och effektivare arbets- och produktionsmetoder är vi väldigt duktiga på i Sverige. Det är just denna kunskap som även de fattiga bönderna i utvecklingsländerna behöver. 1
 2. 2. Omr 8 Jag/vi yrkar: att fortsatt driva frågan om fattigdomsbekämpning i utvecklingssamarbetet att arbeta för att behålla landsbygdsutvecklingsperspektivet i det svenska biståndet att särskilt riktade insatser för kvinnorna på landsbygden utformas för att ge kvinnorna tillgång till krediter till startkapital för att kunna utveckla sin ekonomiska situation. Stina Berge, Abir Alsahlani, Tumba Stockholms läns distrikt Motion nr 802 Rättvis handel är Frihandel Det är enbart genom att människor ges makt över sina liv, verktyg för att påverka och förändra som vi får medborgare i en stat, och inga undersåtar. En del av verktygen handlar faktiskt om ekonomisk tillväxt. Om att säkerställa mat på bordet kan för oss te sig som en banal sak, men för många av världens fattiga är det fortfarande ett verkligt problem. Människor än idag dör av svält. Människor mår inte bättre av att få pengar utan att ha arbetat ihop dem själva. Människor får inte mer förtroende för sin egna kapacitet utan att arbeta för att försörja sig. EU är bland världens största biståndsgivare. Sverige är bland de länder som har stort förtroendekapital när det gäller utvecklingssamarbetet, dessutom är Sverige världsunikt med vår politik för global utveckling, PGU, där alla delar av vår politik måste tillsammans leda till en hållbar utveckling i världen. Samtidigt som vi både i Sverige och Europa ger stora belopp i bistånd, både till bilaterala och multilaterala samarbeten, reser vi handelshinder mot resten av världen. Samtidigt som vi pratar om att stärka individerna i utvecklingsländerna, slår vi ut deras marknader genom att dumpa våra priser eller annan form av protektionistiska åtgärder. Att fattiga länder får tillgång till våra marknader på lika villkor är både rättvist och liberalt. Vi kan ju inte med ena handen ge biståndsmedel för att sedan stänga ut de tillverkare, bönder och entreprenörer från utvecklingsländerna som står och knackar på. Rättvisa handlar om att få samma chanser, att få tillgång på lika villkor. Bara för att man råkar vara arbetare någon annanstans än inom de europeiska gränserna betyder det ju inte att produkterna är sämre. Eller att produkterna i Europa är bättre än andra. Specialisering leder faktiskt till både bättre priser och bättre miljölösningar. Jag/vi yrkar: att avskaffa alla handelshinder mot utvecklingsländerna att avskaffa alla handelshinder, inklusive subventioner av alla dess slag att utveckla de regionala marknaderna genom det svenska utvecklingssamarbetet att särskilt riktade insatser görs för att uppmuntra och utveckla kvinnors företagande och entreprenörskap i utvecklingsländer Stina Berge, Abir Alsahlani, Tumba Stockholms läns distrikt 2
 3. 3. Omr 8 Motion nr 803 EU måste skriva under Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna Det är anmärkningsvärt att världens enda ”demokratiernas förbund” inte skrivit under Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna är än mer utvecklad och mer omfattande än FN:s. Dessutom, när EU skriver under, kommer Europadomstolen att bli en prövningsinstans för EU:s medborgare vilket ger oss möjligheten att kunna rättsligt åtala EU:s institutioner vid olika brott mot konventionen. Även om Europadomstolen i dagsläget är överbelastat så finns det både möjligheter och utrymme för effektivisering och förbättringar. Ju fler länder kräver förbättringar desto lättare blir det att lösa upp de proppar som utgörs av vissa medlemsstater i Europarådets Europadomstol. En del av problematiken ligger just på Lissabonfördragets begränsade juridiska omfattning och kompromissviljan för att komma vidare. Därför är det en förutsättning att driva utvecklingen av Lissabonfördraget så fort det är sjösatt. Vi ser det som en självklarhet att Centerpartiet är det parti i Sverige som driver utvecklingsfrågan framåt. Centerpartiet måste vara det parti som är modigt nog att driva utvecklingen, som vågar visa ledarskap och faktiskt leda Sverige mot en starkare ställning i den europeiska unionen. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet arbetar för att EU skriver på Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna att Centerpartiet startar en intern diskussion om hur vi kan utveckla Lissabonfördraget Stina Berge, Abir Alsahlani, Tumba Stockholms läns distrikt Motion nr 804 Centerpartiet behövs i Latinamerika – vi behöver Latinamerika Centerpartiets internationella arbete omfattar goda insatser i bland annat Afrika, Irak och Ukraina. Arbetet handlar om demokrati, egen försörjning, kvinnors och barns rättigheter i samhället och miljöfrågor. Nu är det dags att det arbetet utvidgas till att inkludera Latinamerika där det känns naturligt att starta med Brasilien ett land som centerpartiet redan genom regeringsarbetet har börjat bygga goda kontakter med. Utgångspunkten för ett engagemang kan vara omfattande och sträcka sig från att arbeta med barns och kvinnors rättigheter till arbete och utbildning till arbetsvillkoren för de som arbetar på de för oss viktiga sockerrörsfälten. Andra utgångspunkter kan vara att stärka människors entreprenadvilja och till exempel göra insatser för ett jordbruk som utvecklas till att vara miljövänligt och stärka jordbrukaren i kampen till exempel mot de multinationella bolag som via gmo – patent lägger under sig en marknad där den lille företagaren hamnar i händerna på starka kapitalintressen. I det arbetet känns det naturligt att vara delaktig i att avskogningen minskar och att balansen upprättas för 3
 4. 4. Omr 8 att underlätta att vi når våra globala gemensamma klimatmål. Avskogningen beror mer på extensiv köttdjurproduktion, mineralbrytning och sojaodling än den sockerrörsodling som förser oss med etanol, socker och rom. Vi vill föreslå att partistyrelsen, CIS, med hjälp av intresserade aktiva centerpartister får i uppdrag att arbeta fram en strategi för ett utvecklat internationellt arbete i Latinamerika med början i Brasilien. Exempel på inriktning: Vad kan vi göra för kvinnor och barn? - i bostadgettona de så kallade favelas - kan vi öka utbildningsnivån - kan vi ordna ungdomsutbyte Hur kan vi bidra till en bättre arbetsmarknad? Vad kan vi bidra med för att minska avskogningen i syfte att nå klimatmålen snabbare? Hur säkerställer vi att etanolproduktionen blir klimatneutral? Jag/vi yrkar: att partistyrelsen och CIS, med hjälp av intresserade aktiva centerpartister får i uppdrag att arbeta fram en strategi för ett utvecklat internationellt arbete i Latinamerika med början i Brasilien. Regiana Hortin, Manasses da Silva, Fahima Madoson, Gustavo Fulgencio, Tage Gripenstam, Stockholms läns distrikt Kretsstämman beslutade: att bifalla motionen. Motion nr 805 Sveriges medlemskap i Nato Sveriges ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” har varit den förhärskande politiska hållningen under mer än 100 år. Denna hållning tycks vara väl förankrad i den politiska myllan. Samtidigt kan man på goda grunder hävda att stora delar av denna ”alliansfrihet” är en illusion till synes skapad i syfte att vilseföra den Svenska befolkningen. Omfattande underrättelseutbyte skedde med Nato-länder under kalla kriget (ett utbyte som fortfarande sker). Stöd till norsk och dansk motståndsrörelse under det andra världskriget. Förlängningen av svenska flygbaser så att amerikanskt strategiskt bombflyg skulle kunna landa på väg tillbaka från uppdrag i dåvarande Sovjetunionen om kriget hade kommit. Detta är bara några få exempel på hur Sverige påstod sig vara neutrala och alliansfria till Svenskarna samtidigt som andra nationer hade fullt klart för sig vilken sida Sverige stod/står på. Det hävdas ibland felaktigt att om Sverige är medlem i Nato så måste vi ställa upp och försvara ett annat Natoland i kris/krig i enlighet med Natos artikel 5. Denna artikel är inte bindande på det sättet att ett Natoland mot sin vilja kan tvingas in i en konflikt. Alla länder har suveränitet över dessa beslut. Med tanke på att Sverige historiskt sett alltid har deltagit i de Natoledda operationerna känns denna fråga dessutom mest akademisk. 4
 5. 5. Omr 8 Ett medlemskap i Nato skulle dessutom kännbart underlätta för de svenska förband som redan idag tjänstgör under Natobefäl. Främst då avseende underrättelse- och kommunikationssamarbete. Ett medlemskap i Nato skulle sannolikt göra det lättare för Sverige att inrikta och spetsa till Försvarsmakten, då vi inte längre behöver har full kompetens inom alla försvarsgrenar, utan lätt skulle kunna skapa synergieffekter tillsammans med Natoländerna Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen som vi delar gräns eller Östersjön med. Det är inte omöjligt att ett Natomedlemskap skulle medge nedrustning av delar av Försvarsmakten utan att Sveriges försvarsförmåga sänktes Ett Natomedlemskap skulle dessutom stärka vår förmåga att försvara vårt territorium från väpnat angrepp – skulle detta någonsin bli nödvändigt. I dagsläget har vi svenska soldater under Natobefäl i Kosovo och i Afghanistan. Vi har svenska officerare som både jobbar i, och leder staber med Natoförband. Försvarsmaktens anpassning till Nato-standard i språk, utrustning och stabs- och planeringsrutiner är på vissa områden mer omfattande än fullvärdiga Natomedlemmars. Jag anser med andra ord att Sverige redan sedan länge, i akt och mening, är med i Nato. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet i sin politik aktivt verkar för att Sverige skall bli fullvärdiga medlemmar i Nato. att motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämma. Fredrik Bojerud, Stockholm Stockholms distrikt Motion nr 806 Civil värnplikt Sveriges värnpliktsförsvar rustas ner allt mer. Hemvärnet har svårt att få tag på folk. Civilförsvaret existerar knappt längre, samtidigt som problem med översvämningar, stormar mm tenderar att öka. Det finns många arbetsuppgifter i samhället som inte blir gjorda, t.ex: * Inom äldrevården, att människor får komma ut i friska luften och att någon hinner prata med dem. * Extra resurser inom skola, barnomsorg och sjukvård. * Teknisk förvaltning i kommunerna. * Räddningstjänst och många fler områden. Därför tycker vi att man ska införa en ”civil värnplikt” som skulle ske när gymnasiet är avslutat. Eller för de skoltrötta som vill bryta av studierna med 3-6 månaders civil värnplikt. Speciellt viktigt när många ungdomar är arbetslösa. Detta är ett sätt att visa på demokratiska rättigheter men också skyldigheter att ta ansvar för sitt land och dess utveckling. Ur jämställdhetssynpunkt vore det bra om männen placerades inom barnomsorg och äldrevård, medan kvinnorna fick prova på mer mansdominerande yrken. Ungdomarna skulle få nyttiga erfarenheter att ta med sig på resan genom livet, och kanske få intresse för ett yrke som de annars intehade kommit i kontakt med. 5
 6. 6. Omr 8 Jag/vi yrkar: att Centerpartiet lägger fram förslag och arbetar för ett införande av ”civil värnplikt” för både killar och tjejer. Anders Martinsson, Södra Mo Jönköpings läns distrikt Motion nr 807 Ersättning till värnpliktiga I en tid då den allmänna värnplikten inte tillämpas utan endast en liten del av vår befolkning utbildas för vårt lands försvar och stora delar av medborgarna inte över huvudtaget kommer i fråga för försvaret kan man ställa sig frågan hur vi ska löna dem som ställer upp dels med den tid som värnplikten tar, dels är beredda att, om allvaret skulle inträffa, offra sina liv eller dra på sig livslångt lidande från fysiska eller psykiska skador i ett försvar som ska skydda oss och våra familjer från främmande makters våld. Att ställa sig till förfogande för så riskfyllda uppgifter kan inte ersättas med pengar men väl med andra typer av ersättningar. Hur ska man locka de bästa och lämpligaste att göra värnplikt? En möjlighet att ersätta dem för den tid de lägger på rekryttiden samt att ge dem ersättning i efterhand i form av ett antal studieterminer där man erhåller en gratifikation i storlek som andra får som studielån. Gör man ett års värnplikt så ska man erhålla åtminstone två års studielön/gratifikation. De väljer själva när de vill ta ut gratifikationen antingen direkt efter värnpliktstiden eller senare i livet och då får man ersättning i nivå med vad som gäller vid det tillfället. Förutsättningen är att man presterar studieresultat. Studerar man inte så förlorar man gratifikationen. Genom en sådan typ av ersättning skulle man få de som är bäst motiverade för värnplikten samtidigt som försvaret får väl utbildade om de senare i livet kan behöva kallas in till tjänstgöring. Jag/vi yrkar: att stämman uttalar sin positiva inställning till ett ersättningssystem, i enlighet med motionens inriktning, för dem som gör värnplikt. Rolf Larsson, Lidköping Skaraborgs distrikt Motion nr 808 Skatteavdrag för aktiva inom de nationella skyddsstyrkorna De nationella skyddstyrkorna, som i dag i huvudsak består av ett stadigt krympande Hemvärn, är i dagsläget, vid sidan om den Särskilda beredskapspolisen, den enda organisation som det offentliga Sverige kan ta i anspråk i händelse av extraordinära händelser. 6
 7. 7. Omr 8 Försvarsmakten, som tidigare kunde ställs upp med resurser i form av värnpliktiga som befann sig i slutet av sin utbildning, sakar idag i allt väsentligt denna förmåga. Att det dessutom inte finns något regemente mellan Enköping och Umeå gör knappast saken lättare. Hemvärnet, som tidigare bestod av män som gjort värnplikt i Försvarsmakten, har idag uppenbara problem att rekrytera och framförallt behålla dessa frivilliga, som för ingen eller mycket ringa ersättning offrar kväller och helger för att öva. Hemvärnet nyttjas flitigt i samband med sök efter försvunna och t ex översvämningskatastrofer. Samhället är oerhört beroende av dessa resurser i kristider och måste med den insikten bli proaktiva i sitt förhållningssätt till de nationella skyddsstyrkorna. Att endast hoppas att folks goda vilja och frivillighet skall vara tillräckligt är i mina ögon ett världsfrånvänt synsätt med tanke på den markanta minskning av t ex hemvärnsmän i Sverige. För att öka attraktionen och för att rätteligen ersätta dessa män och kvinnor som är beredda att ställa upp om krisen skulle vara framme anser jag att man bör införa ett märkbart skatteavdrag för de som fullgör de kontrakt som reglerar hur många timmar man skall tjänstgöra per år. Förslagsvis bör avdraget ligga mellan 1.000 – 2.000 kronor per månad. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet verkar aktivt för att införa ett ”märkbart” skatteavdrag för de som fullgör sitt kontrakt i de nationella skyddsstyrkorna. Fredrik Bojerud, Stockholm Stockholms distrikt Motion nr 809 Utvecklingsplan för starka Europeiska regioner Europapolitiken byggs på starka regioner i Europa vilket gör att även Centerpartiet måste utgå ifrån och lyfta fram regionerna i sin politik. Centerpartiet har en bra politik och den Valplattform som är utarbetat inför EP valet 2009 är bra men har inte med tydlighet pekat på de möjligheter som finns för de glesa regionerna och en tydligare regionalisering. Det bör tas fram ett förtydligande av den egna ambitionen då det gäller regionerna i Sverige. I förra partistämman antog partiet att statliga verksamheter inte ska lokaliseras till täta städer liksom att statlig service ska säkerställas så att alla medborgare i landet har tillgång till liknande samhällsservice. Jag vill med denna motion påpeka och påvisa att det krävs att både Centerpartiet och Alliansen arbetar fram en agenda för hållbara regioner utifrån en koppling till den Europeiska agendan men även utifrån dagsläget där många små kommuner har stora problem att säkerställa offentlig service främst utifrån ett sviktande befolkningsunderlag. Det måste där arbetas fram en nivå där staten går in och hjälper till för att medborgare ska få likvärdig service även i de kommuner som har en befolkning på under 3000 personer. Det är i dessa kommuner det idag är svårt att hålla en godtagbar nivå. Motionen uppmanar därför Centerpartiet att anta en nationell politik kopplat till Europapolitiken för att nyttja dess drivkraft för utveckling av regionerna men även för att regionernas frågor lyfts fram på EU nivå, då Norrland har resurser för hela Europa framför allt på energiområdet. 7
 8. 8. Omr 8 I den plattform som tagits fram inför EP valet kan vi se att Centerpartier menar att en allt större union inkluderar allt fler skilda lokala och regionala levnadsförhållanden och förutsättningar. Den mångfald av kulturer, språk och människor som inryms mellan Kebnekaises topp och Gibraltarsundet, från Atlanten till Svarta havet, är en av EU:s största tillgångar och kännetecken, men den medför också särskilda behov och utmaningar. Det är något som vi i Centerpartiet i Sverige måste förtydliga vad vi själva menar då vi pratar om regionernas möjligheter att utvecklas. Vi kan även läsa i denna valplattform att för att hålla samman EU och motverka ekonomiska och sociala spänningar spelar EU:s sammanhållningspolitik alltjämt en viktig roll. Denna sammanhållningspolitik handlar om att jobba med regioner för att uppnå Lissabonstrategins målsättningar om ökad sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft samt för att möta globaliseringen, den demografiska utmaningen och klimatförändringarna. Dessa områden är otroligt viktiga för regionerna och deras framtid där fokusering på forskning och utveckling, kompetensutveckling, infrastruktur och tillgänglighet samt gränsöverskridande samarbete är både välkomna och nödvändiga. Här måste vi själva i ta fram en agenda hur vi möter upp de intentioner som sätts upp i Lissabonstrategin för att även passa in och kunna realiseras i de glesa regionerna i Sverige. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet arbetar fram en regional utvecklingsplan för Sverige med koppling till Europapolitiken för starka Europeiska regioner. Maria Kristoffersson, Vilhelmina Västerbottens läns distrikt Motion nr 810 För ett gemensamt Sverige All politik bör utgå ifrån visionen om det Sverige vi vill skapa. Ett gemensamt Sverige för alla som väljer att leva här. Detta gäller i allra högsta grad integrationspolitiken. En lyckad integrationspolitik kräver förmågan att verkligen förstå problemets kärna och att kunna och våga diskutera det ur alla synvinklar. Vi vill skapa en politik som ger så stora möjligheter som möjligt för alla att göra det bästa av sitt liv och en politik som tydligt utgår från förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vi har reella utmaningar som är uppenbara, såsom bostadssituationen för invandrare, diskriminering på arbetsmarknaden och hedersförtryck för att nämna några. Dagens integrationspolitik är präglad av en oförmåga att adressera vissa frågor, vilket gjort att utvecklingen fått ta egna vägar och därmed har ytterligare svårigheter tillkommit som kräver sin lösning. En ny migrations- och integrationspolitik måste därför komma förbi dessa hinder. Ungdomsstyrelsen har gjort en analys över fyra särskilt utsatta områden i landet. Gruppen unga som varken arbetar eller studerar visar sig vara oroväckande stor; enligt studien var den 14 procent bland unga i åldern 20–25 år i hela riket under 2006. I de socialt utsatta områdena är nivåerna mycket högre (i Husby/Stockholm 38 procent, i Hjällbo/Växjö och Rosengård/Malmö kring 35 procent och i Araby/Göteborg 27 procent). Andelen unga företagare i åldern 20–25 år är samtidigt mycket liten, cirka 2 procent i hela riket. I socialt utsatta områden är andelen 8
 9. 9. Omr 8 företagare ännu lägre. Detta är bara några av de siffror som finns tillgängliga och som vittnar om ett omfattande utanförskap i socialt utsatta områden. Barn och ungdomars rättigheter I många kulturer är individen underordnad familjestrukturen. Det förekommer sedvänjor av kulturell eller religiös art som kränker individer, särskilt i de fall de inte är önskade av den som har att rätta sig efter dem. Med hänvisning till religionsfrihet, familjens integritet och en felriktad liberal ideologi kränks människors rättigheter bland invandrare i en helt annan utsträckning än vad som gäller etniska svenskar. Vid mottagandet av asylsökande behandlas familjen i regel som en enhet, genom att en familjemedlem ses som representant och den verkliga sökande. Övriga vuxna familjemedlemmar blir intervjuade för att komplettera familjerepresentantens uppgifter. Barndomen är ett övergående stadium men barn får inte sättas på undantag fram till sin 18- årsdag med hänvisning till föräldrarätten. Även barn måste erkännas som individer med mänskliga rättigheter oavsett kulturell bakgrund. Att möjliggöra detta och samtidigt säkra familjens möjligheter att värna sin identitet och det positiva med sin kultur och sina traditioner, blir en viktig balansgång. Utbildning är både en plikt och en förmån i Sverige. För att säkra alla barns möjlighet att få bästa möjliga förberedelse inför vuxen livet skall skolplikten gälla utan undantag. Alla skall ha rätt att delta i all undervisning. Föräldrarnas bestämmanderätt över sina barn får inte gå före skolplikten i grundskolan eller rätten att delta i undervisningen på gymnasiet. Det gemensamma skall säkerställa att var och en får den kunskap som behövs för att välja och har rätten att gå i en skola som inte innebär påverkan på barnet konfessionellt innan hon eller han blivit vuxen. Vi bör därför inte tillåta konfessionella friskolor för barn under 18 år eftersom de inte främjar integrationen. Alla äktenskap skall ingås på frivillig basis. Arrangerade äktenskap accepteras förutsatt att det är vad de inblandade (bruden och brudgummen) önskar. Alla äktenskap som ingåtts utan endera partens medgivande skall ogiltigförklaras. Inga äktenskap får ingås mellan personer under 18 år. Allas rätt till ett sunt boende Under 1900-talet skapades det moderna Sverige – ett samhälle som varit en förebild för många andra länder. Bland det första vi tog itu med var trångboddheten och den dåliga boendemiljön som då fanns på många håll. De sanitära omständigheter som då rådde i bostäder är något vi idag inte längre accepterar. Med ett undantag; de nya svenskarna. Människor som flyttar till Sverige, från främst utomeuropeiska länder, bor idag i miljöer och under omständigheter vi inte skulle acceptera om det var vanligt förekommande bland etniska svenskar. Trångboddheten bidrar till segregationen, gör att barn och ungdomar får svårt att sköta sina studier, att ungdomar inte har någonstans att vara på fritiden. Detta i sin tur leder till problem med våld och ”stökighet” i bostadsområden där det bor många invandrare. Lagen om egen bosättning har inte medverkat till att nyanlända integrerats i samhället på ett tillfredställande sätt. De negativa effekterna av EBO-lagen, det vill säga trångboddhet, segregation och överbelastning av några få kommuner som fått ta hela ansvaret, uppväger inte fördelarna med att fritt kunna bosätta sig var man vill. När trångboddheten nått de dimensioner de har idag, till exempel i Södertälje, så bör vi kunna dra slutsatsen att andra kommuner måste träda in. Vår slutsats är att det måste finnas möjlighet för överbelastade kommuner att sätta stopp för ytterligare inflyttning. För att få övriga kommuner att dela ansvaret för mottagandet, förordar vi en utvecklingsperiod omfattande fyra år. Kommunerna skall redovisa planeringen för ökat mottagande, t.ex nybyggnationer av bostäder. Har inte mottagandet av nya svenskar ökat i kommunerna föreslår vi en lagstiftning som ger staten rätt att fördela flyktingmottagandet. 9
 10. 10. Omr 8 En värdig vård Det är inte humant att vi i Sverige stänger ute en grupp människor från en grundläggande mänsklig rättighet, nämligen sjukvården. Därför bör vi se till att de papperslösa får rätt till sjukvård i Sverige på samma villkor som alla andra. Denna fråga är också viktig för att förhindra att utsätta vårdpersonal för att behöva avvisa sjuka människor. Alla barn får hälsoundersökningar, vissa vaccinationer och tandvård genom skolan. Vuxna i arbete får i många fall hälsovård genom sitt företag. Många nyanlända kommer från länder där sjukvården är undermålig och den nyanlända kan därför lida av åkommor som inte blivit behandlade, vara medtagna efter resan till Sverige eller vara traumatiserade. Den nyanlända kan även komma från områden där sjukdomar vi lyckats bekämpa fortfarande förekommer. Det kan vara en fördel att fånga upp detta så tidigt som möjligt. Vårt förslag är att alla nyanlända erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning för vidare inslussning i sjukvårdssystemet efter behov. Eftersom vi anser att all gemensam service skall vara konfessionellt neutral är vi inte positiva till religiösa vårdcentraler, vi tror att den nödvändiga hänsynen kan tas genom en anpassning av bemötandet inom vården. Många äldre förlorar sitt andraspråk och kan endast kommunicera på sitt modersmål. Detta försvårar vården och sänker livskvaliteten för den boende/patienten. Vi föreslår att det skall finnas äldreboenden där hela personalen, eller delar av personalen talar det egna språket. En introduktion värd namnet Innan vi kan ställa krav måste vi ha en fullödig information till nyanlända om hur vårt samhälle fungerar ur alla väsentliga aspekter. Idag får många sin information av redan anlända landsmän, som i sin tur inte fått fullödig information. En utbyggd introduktionsutbildning skall gälla för alla, även anhöriginvandrare, som kommer till Sverige för att bosätta sig. Utbildningen bör svara på frågan,” vad innebär det att vara en del av det svenska samhället?” Staten skall ansvara för innehållet i utbildningen och bekosta den. Tillfälligt arbetstillstånd skall omedelbart ges till alla vuxna asylsökande. Detta kan bidra till att undvika att den asylsökande från början fasas in i ett bidragsberoende. Det är viktigt att arbetstillståndet utfärdas automatiskt vid ankomsten. Ytterligare åtgärder för att förkorta asyl tiden bör tas fram. Jag/vi yrkar: att FNs förklaringar om de mänskliga rättigheterna och svensk lag ska vara minsta gemensamma nämnare för alla innevånare i Sverige all gemensam samhällsservice och svensk lagstiftning skall vara konfessionsneutral att utbildning i grundskola och på gymnasiet ska vara konfessionsfri föräldrarnas bestämmanderätt över sina barn inte får gå före skolplikten i grundskolan eller rätten att delta i undervisningen på gymnasiet att undantag från skolplikten ej är tillåtet i sin helhet för någon individ eller för särskilda ämnen inga äktenskap får ingås mellan personer under 18 år att bortgifte av en person mot hans eller hennes vilja ska jämställas med olaga frihetsberövande eller människohandel alla äktenskap som ingår i Sverige ska föregås av en civil vigsel som är oberoende av eventuella religiösa ceremonier att införande av utvecklingsperiod omfattande 4 år för ökat mottagande hos kommuner med lågt mottagande av nyanlända, där plan för att öka kvoten redovisas att papperslösa får rätt till sjukvård i Sverige på samma villkor som svenska medborgare att alla nyanlända erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning samt vidare inslussning i sjukvårdssystemet vid behov att religiösa vårdcentraler inte bör tillåtas i Sverige 10
 11. 11. Omr 8 att äldreboenden där hela personalen eller delar av personalen talar det egna språket är ett viktigt komplement till övriga äldreboenden att staten ska ansvara för och finansiera en utbyggd introduktionsutbildning som gäller för alla, även anhöriginvandrare, som kommer till Sverige för att bosätta sig att utbildningen skall vara obligatorisk för alla vuxna som sökt asyl och skall vara en förutsättning för ekonomiskt bidrag att tillfälligt arbetstillstånd ges till alla vuxna asylsökande och att detta utfärdas automatiskt vid ankomsten. Aphram Melki, Järfälla Stockholms läns distrikt Motion nr 811 Förbud mot avfyrande av fyrverkeripjäser utan tillstånd Under senare år har allt mer incidenter inträffat i samband med fyrverkeripjäser. Många skador har inträffat på både människor och djur. Djur har fått nödslaktas på grund av skador som uppstått efter det att fyrverkerier avfyrats på ett felaktigt sätt. Dessutom sprids många giftiga kemikalier i naturen från alla dessa fyrverkerier. Riksdagen utredde för några år sedan spridning av bly från jaktammunition. Betydligt större mängder tungmetaller sprids från fyrverkerier, varvid det ur miljösynpunkt också vore värdefullt att begränsa den stora användningen av fyrverkeripjäser. Jag/vi yrkar: att regeringen inför tillståndsplikt för avfyrning av fyrverkeripjäser. Tillståndsmyndighet blir Polisen efter att ha hört kommunens Miljökontor/Räddningstjänst. Nils-Olov Lindfors, Sunderbyn Norrbottens läns distrikt Motion nr 812 Förbjud fyrverkerier Varje nyår och påsk händer det olyckor med fyrverkerier. Befinner man sig på fel plats så kan vem som helst bli drabbad. Det är inte kul när en fyrverkeripjäs hamnar i en barnvagn vilket hände i Lidköping för något år sedan. Eller när påverkade ungdomar slängde in fyrverkeripjäser bland människor som ville se Skara kommuns fina nyårsfyrverkeri. Eller när fyrverkeripaketet började gå snett så att pjäserna drog in i huset som låg bredvid. Alla har vi mer eller mindre bra erfarenheter av fyrverkeri. Ofta är det fest när fyrverkerierna kommer fram och därför är många också förfriskade och vågar ofta lite mer än vad man ska. Ytterligare tillkommer alla djur, speciellt hundar, som blir oroliga. 11
 12. 12. Omr 8 Det är dags att säga STOPP för all försäljning och användning av fyrverkerier för allmänheten. Fyrverkerier är i själva verket vapen och det har vi restrektioner för i Sverige hur det får användas. Fyrverkerier ska endast få handhas av människor som är professionella och ska annonseras i förväg. Kvar kan t ex kommunernas nyårsfyrverkeri vara, eller när ett företag firar 50 år med mera kan vara helt OK om det är proffs som sköter det. Därför föreslås följande: Jag/vi yrkar: att fyrverkerier endast får handhas av professionella och ska annonseras i förväg att motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämma. Gunilla Druve Jansson, Skara Skaraborgs distrikt 12

×