Motioner Omr 05

538 views

Published on

Motion till Centerpartiets partistämma i Örebro 2009

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Motioner Omr 05

  1. 1. Omr 5 Motioner område 5 Öppenhet - respekt för individen Motion nr 501 Ökad demokrati med minskad arbetsbörda för riksdagsledamöter I mitten av 1860-talet lades grunden till politikernas arbetssätt bl.a. hur kontakten skulle hållas med vad som skedde i landet utanför Stockholm. Riksdagsledamöterna ingår än i dag i många riksförbunds och organisationers styrelser av olika slag som t. ex LRF, HSB, Riksidrottsförbundet m fl. Under tidens gång har kommuniktionerna ändrats från post till telefon, teleprinter, telefax, mobiltel. mail, grupptelefonsamtal, videosammanträde m. m. Det måste i dag vara överflödigt att behöva resa runt i riket för att se och höra med en arbetsvecka om 70-90 tim inkl restid. Antalet engagerade personer på alla plan minskar tyvärr och våra folkvalda borde föregå med gott exempel och minska ned antalet engagemang. Man frågar sig också varför inte i årsredovisningen för bolaget i fråga inte styrelseledamöternas närvaro och ersättning redovisas liksom börsbolagen ålagts. Jag/vi yrkar: att Riksdagsledamot bör inte ha mer än högst adjungerad styrelsepost i börsnoterade bolag, riksförbund och riksföreningar, samt att närvaro och ersättning skall redovisas i årsberättelsen. Inge Ohlsson, Tomelilla Skåne läns distrikt Motion nr 502 Valbarhet i kommunala val Centerpartiet bör verka för att personer som arbetar inom kommunala verksamheter ej är valbara i samma kommun. Svenska Kyrkan har infört detta sedan tidigare, så det är inget nytt. Jag anser att man skall inte vara sin egen arbetsgivare. Detta märks framförallt tydligare i små kommuner, där ledamöter driver frågor i egen sak, trots jävsituation. Jag tror också att det skulle vara bra att få personer i kommunerna utanför de kommunala verksamheterna att ges möjlighet till engagemang politiskt. I folkmun talas det ofta om "det är kommunen som bestämmer" och i själva verket ska det vara innvånarna som gör detta, men man ser bara de personer som arbetar i kommunen.Jag tror att genom denna lagändring bidrar man till ett bredare folkligt engagemang. 1
  2. 2. Omr 5 Jag föreslår att kommunkretsen i Skinnskatteberg ställer sig bakom denna motion och skickar den vidare till distriktsstämman för fortsatt beredning Jag/vi yrkar: att Centerpartiet arbetar för anställda i en kommun ej är valbara i samma kommun Lars Matsson, Skinnskatteberg, Västerås Västmanlands läns distrikt Motion nr 503 Värna den privata integriteten Den senaste tidens mediala debatt har till stor del handlat om de lagförslag som fattats mot bakgrund av de ökande illegala nedladdningarna. Lagar som benämnts med namn som FRA, IPRED och ACTA riskerar att allvarligt kringskära grundläggande rättigheter rörande integritet och medlarfrihet. Ett av argumenten som implicit framfördes för FRA-lagen var att ett flertal andra länder har fattat liknande lagar (Regeringens proposition 2006/07:63 s. 60). Synpunkter framförs även att hemliga intrång är kränkande enligt Europadomstolen men kan vara motiverade om de är strängt nödvändiga för den nationella säkerheten, dock med kravet att en effektiv kontroll av systemet måste finnas så att det inte missbrukas (Regeringens proposition 2006/07:63 s. 64). I och med tidigare incidenter rörande både FRA och IB-affären så har svensk underrättelsetjänst visad att man inte kan visa hänsyn till den personliga integriteten och någon form av kontroll de facto inte existerar. Visserligen har Sverige ett nationellt intresse av en fungerande och effektiv underrättelsetjänst men det får inte ske till bekostnad av ett öppet samhälle. Centerpartiet står för en liberal och etisk värdegrund och borde skydda den personliga friheten, integriteten och de grundläggande rättigheterna i vårt samhälle. Jag påminner igen om att medlarfriheten och källskyddet riskerar att undergrävas. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet ska arbeta för att riva upp FRA-lagen och få till stånd en blocköverskridande utredning med syfte att författa en modern spaningslag utan etiska kompromisser eller integritetskränkande element. att motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämma 2009 Alfred Askeljung, CUF Södertälje, Södertälje Stockholms läns distrikt 2
  3. 3. Omr 5 Motion nr 504 Personlig integritet Frågor om personlig integritet, individens frihet och medborgerliga fri- och rättigheter har blivit viktiga debattämnen i den offentliga debatten. Medborgare och väljare har engagerat sig. Debattens vågor om dessa i grunden liberala frågor går hög. Framförallt yngre och människor i storstad har engagerat sig. Alliansregeringen har under sin existens tyvärr på många sätt naggat den personliga integriteten i kanten. De förslag som regeringen lagt fram om FRA och signalspaning och IPRED lagarna, har allvarliga och oönskade integritetskränkande effekter. Till detta kommer de förslag som polismetodutredningen lagt fram. Vi kan tyvärr också förvänta oss att regeringen lägger fram ett förslag som anpassar Sverige till EUs teledatalagringsdirektiv. Centerpartiet, som är ett liberalt parti, bör visa var man står. De inskränkningar som genomförs på många områden av grundläggande fri och rättigheter för medborgarna måste stoppas. Centerpartiet bör istället ta initiativ till att förstärka den personliga integriteten för medborgarna. En metod för detta kan vara att inrätta en integritetsbalk som delvis är av grundlagskaraktär. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet tar initiativ till att det tillsätts en utredning för att förstärka den personliga integriteten och att det tas ett samlat grepp för att sammanföra lagstiftning och garantera medborgarna denna rätt att Centerpartiet verkar för att dessa lagar sammanförs i en integritetsbalk. Stefan Mårtensson, Värmdö Stockholms läns distrikt Motion nr 505 Utöka meddelarskyddet Den aktuella finanskrisen har ännu en gång allvarligt rubbat allmänhetens förtroende för banker. Och den här gången kommer det aldrig att återställas om inte kaftfulla åtgärder vidtas för att skydda bankens kunder. Ett av de enklaste och snabbaste åtgärderna bör vara att ge bankanställda meddelarskydd. Det är svårt att förställa sig att inte bankanställda uppmärksammar och förstått att vissa ageranden varit extrema risktaganden som t.ex. det som hände inom Carnegie under 2008. Tyvärr riskerar en bankanställd som vill göra omvärlden uppmärksam på sådana händelser att avskedas eller på annat sätt utsättas för repressalier. Idag finns meddelarskydd för offentliganställda. Det innebär att meddelaren har rätt till anonymitet och förbud för allmänna organ att eefterforska vem som lämnar uppgiften. 3
  4. 4. Omr 5 För t.ex. bankanställda skulle meddelarskyddet kunna gälla för uppgiftslämnande till Finansinspektionen. Jaf ser gärna att meddelarskyddet införes inom näringslivet särskilt där enskildes medel hanteras, som exempel försäkringsbolag. Jag/vi yrkar: att motionen förelägges Hallands Centerpartidistrikt och Centerpartiets förbundsstämma att motionen förelägges Centerns riksdagsgrupp för utredning och ett förslag i riksdagen om utökat meddelarskydd för att skydda kunder Bernt Samuelsson, Laholm Hallands läns distrikt Kretsstyrelsens yttrande: ställer sig bakom motionen Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att ställa sig bakom motionen för vidarebefodran till distrikts- och förbundsstämman Kretsstämman beslutade: att ställa sig bakom motionen och vidárebefodra den till distrikts- och förbundsstämman Motion nr 506 Transpersoners innefattande i "hatbrott" inom lagen Vi har idag en lag som berör s.k. "hatbrott", personer med annan etnicitet eller de som är bi- eller homosexuella kan bli utsatta för våld enbart av den anledningen och då tituleras brottet, ofta misshandel, "hatbrott" vilket ger en annan straffskala. Tyvärr finns en grupp som inte innefattas i detta men är minst lika utsatta; transpersoner. Det är personer som anser sig födda i det andra könet och klär och beter sig så. Vissa genomgår en könsoperation, hormonbehandling och får nytt namn samt personnummer. De kan vara hetero- bi- eller homosexuella. Men en transperson kan misshandlas utan att det i lagen ses som ett hatbrott, lagen bygger på sexualitet. Transpersoner innefattas inte i lagen. Det är könsidentitetsuppfattningen hos dem som skiljer dem från majoriteten, inte sexualiteten. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet verkar för att även transpersoner innefattas i lagen om hatbrott. att motionen sänds vidare till partiets riksstämma Åsa Backman, Stockholm Stockholms distrikt 4
  5. 5. Omr 5 Motion nr 507 Skadestånd till brottsoffer Den som utsatts för ett brott kan tilldömas skadestånd, oftast ganska blygsamma belopp. Dessutom ska den drabbade själv ansöka om att få beloppet utbetalt, i första hand hos förövaren. Om detta misslyckas måste man gå vidare till kronofogdemyndigheten. Om det då visar sig att förövaren saknar tillgångar får man gå vidare med ansökan till Brottsoffermyndigheten. Inte ens då kan den drabbade vara säker på att få ut hela beloppet utan detta prövas. Vi anser att det är ett orimligt förfarande för den som utsatts för brott och därmed är i underläge, kanske också rädd och i vilket fall i en sårbar situation. I stället bör brottsoffret få ut skadeståndet direkt från Brottsoffermyndigheten som i sin tur inkasserar pengarna från förövaren. Vi anser också att skadestånden generellt är för låga och att en översyn bör ske i syfte att höja beloppen. Jag/vi yrkar: att skadestånd till brottsoffer ska betalas ut direkt från Brottsoffermyndigheten att en översyn och höjning av skadeståndsbeloppen görs Annelie Hermansson, Vårgårda Centerkvinnor, Vårgårda Norra Älvsborgs distrikt Motion nr 508 Var finns polisen - ge förutsättningar för en kommunalt placerad polisorganisation Allt fler medborgare upplever frånvaron av polis. "Vardagsbrotten", stölder, inbrott, skadegörelse samt våld mot person, de som oftast drabbar den enskilde, ökar och uppklaringsprocenten minskar i motsvarande takt. Den polisorganisation, som tillkommit efter förstatligandet av polisväsendet förmås inte att ge medborgarna trygghet. Jag är väl medveten om att för fullgärandet av ett effektivt polisärt arbete, med ett postivit resultat, krävs, i visafall, centrala och reginala funktioner, men detta behöver inte medföra att all polispersonal sammanförs till några få enheter. Brister i samarbetet mellan skilda polisdistrikt motiverar inte tillskapandet av en enda central polismyndighet, vilket, i debatten, förslag framförts om. Den tidigare föreslagna och även, till vissa delar genomförda, närpolisorganisatioen har inte fullföljts och får nu betraktas som avvecklad. Min övertygelse är att en bidragande orsak till det minskade antalet uppklarade "vardagsbrott" till stor del är att hänföra till polisens brist på person- och lokalkännedom. Jag upplever att det idag inte finns intresse, vare sig reginalt eller centralt inom polisorganisatioen, att återföra sådan kompetens inom polisorganisatioen. I skilda medier redovisas hur olika grupper, inom kvarter eller stadsdelar, bildar bevakningsgrupper eller anlitar bevakningsföretag för att fullgöra det som en effektiv polisorganisation skall göra och till vilket medborgarna tillför skattemedel. 5
  6. 6. Omr 5 En sådan skissad utveckling kan innebära tillkomsten ett samhälle där även demokratiska värden urholkas. Vilka medborgare skall då ha mölighet att skydda sig från brott? Jag är medveten om att det jag nu målar upp är en svart bild, men exempel finns på en sådan utveckling i andra länder. En kommunal polisorganisation Det är uppenbart att den nuvarande polisorganisatioen inte förmås bryta den negativa utvecklingen när det gäller förmågan att klara upp "vardagsbrotten". Jag vet att det förutsätter ett nära samband mellan polis och medborgararna. Men ett sådant samband kan endast nås genom en polisorganisation med lokal närvaro. En sådan lokal närvaro synes inte kunna erhållas inom den nuvarande polisorganisationen. Detta förhållande måste brytas. Det torde enast kunna ske genom att tillskapa en lokal polis vars arbetsområde i princip omfattar en kommunen. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet arbetar för tillkomsten av en kommunal polisorganisation Perolof Holst Nässjö Centeravdelning, Nässjö Jönköpings läns distrikt Kretsstyrelsens yttrande: Kretsstyrelsen delar motionärens åsikt att fler "vardagsbrott" ska klaras upp. Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att sända motioen till distriktstämma och riksstämman Kretsstämman beslutade: att sända motionen till distrikt och riksstämman Motion nr 509 Reformering av samfundens vigselrätt Religionsfriheten är grundlagsskyddad i vårt land. Du tillbeder vilken gud du vill får inte klandras eller diskrimineras för detta. Ditt förhållande till din skapare äger ingen lag rätt att påverka. Kyrkornas inre arbetsformer har därför i Sverige varit en angelägenhet för samfundens medlemmar. Hur man uttolkar sin bibel eller firar kyrkornas högtider har inte lagstiftaren lagt sig i. Skiljandet av Svenska Kyrkan från staten var den sista åtgärden för att få en komplett religionsfrihet. Att regeringen utsåg höga ledare i en kyrka och att Riksdagen fastställde kyrkolag kunde närmast uppfattas som en hednisk kvarleva från gångna tider. Samfunden brottas fortfarande med svåra inre frågor som t.ex. kvinnliga präster, hur man uttolkar de heliga böckerna och nu senast vigsel av samkörande. Frågorna om samfundens vigsel har enligt mitt förmenande vidare perspektiv än bara vem man skall viga utan det är ju en ideologisk handling man lovar inför samfundets Gud att leva i äktenskap. 6
  7. 7. Omr 5 Jag har väl aldrig gillat det kyrkliga spektaklet när föräldrar kör de unga tu till kyrka, spelar Mendelssohn och vigselritualen är något för all del högtidligt men en del i en större fest. Jag tror aldrig vår skapare avsåg detta. Bröllopsindustrin som svenska kyrkan lånat sig till känns inte religionsideologiskt rätt utan är mer krämare i templet. Jag anser att man inte skall ha världslig vigsel i kyrkan utan bara kyrklig vigsel. Därför bör som en logik av detta samfunds rätt att skriva ut äktenskapsbevis för den borgerliga världen dras in. Man gifter sig i kyrkan och går till Borgmästaren och stadfäster sitt äktenskaps juridiska legitimitet. I de flesta länder fungerar det så. Det fungerar mycket bra. Att ta bort vigselrätten skulle vara att göra boskillnad mellan kyrkan och den profana världen. Jag kan tänka mig en kompromiss vilket innebär att den enskilde prästen/ kyrklige vigselförrättaren ansöker om borgerlig vigselrätt och därmed förbinder sig att fullfölja den borgerliga vigselns rättsverkan. Men att borgerlig vigselrätt i kyrkan skalle vara generell det hävdar jag har överlevt sig självt. Samfundens vigsel är ju något för samfundets medlemmar. Det är ju den enskilda församlingen som sätter upp regler för hur kyrkorummet skall disponeras. Där vigseln bara är en fest utan ideologisk innebörd skall prästen eller predikanten säga nej och hänvisa till Borgmästarrummet. Jag/vi yrkar: att samfund sneglar på den världsliga staten utan att slå vakt om sin ideologiska identitet är inte den svenska religionsfriheten betjänt av. Grundlagsskyddad religionsfrihet innebär att vi med lagen ger rätten till samfunden att utveckla och bevara sin särar Lars Håkan Halldin, Brännelund-Höreda Jönköpings läns distrikt Kretsstyrelsens yttrande: Den fråga motionärer aktualiserar har diskuterats intensivt i riksdag och regering. Förslag till beslut finns nu, som stöds av sex av riksdagens partier. Förslaget innebär att samfunden har möjlighet att utöva vigselrätt inom de ramar som riksdagen beslutar. Den allmänna opinionen är av allt att döma för en sådan fortsatt ordning. Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att motionen skickas med avstyrkan till Centerpartiets riksstämma Kretsstämman beslutade: enligt kretsstyrelsens förslag och att skicka motionen till Centerpartiets riksstämma 7

×